Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPESIALITETEN I RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN NFRAM årsmøte 18. november 2013 Guri Spilhaug russpesialitet gsp1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPESIALITETEN I RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN NFRAM årsmøte 18. november 2013 Guri Spilhaug russpesialitet gsp1."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPESIALITETEN I RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN NFRAM årsmøte 18. november 2013 Guri Spilhaug russpesialitet gsp1

2 FREMDRIFTSPLAN • Dokument som beskriver alle forhold knyttet til spesialistutdanning fremlegges for en bred referansegruppe 9. desember og bearbeides av arbeidsgruppe innen 31.12 – Krav til teoretisk kunnskap og kliniske ferdigheter – Regler for godkjenning etter overgangsordning – Krav til utdanningsinstitusjoner • Dokumentet fremlegges HOD og Helsedir i løpet av januar 2014 og når det er godkjent informeres til alle aktuelle instanser om adgang for: – Utdanningsinstitusjoner å søke om godkjenning – Overleger å søke om godkjenning etter overgangsregler • Helsedir ved aktuelle avdelinger gjennomfører saksbehandling av søknader: – Utdanningsinstitusjoner godkjennes etter søknad før sommeren 2014 – Spesialister godkjennes etter overgangsregler før sommeren 2014 russpesialitet gsp2

3 FREMDRIFTSPLAN • Helsedir bidrar til at det arrangeres et ukeskurs for spesialister godkjent ved overgangsregler våren 2014, gjentas høsten 2014 og ev senere i overgangsperioden. • Den første LIS i ordinært utdanningsløp kan starte høsten 2014 • Kursutdanningen av LIS er i gang fra høsten 2014 russpesialitet gsp3

4 Fremtidens spesialistutdanning • Hovedprosjekt i Helsedir. har beskrevet dette i dokument IS-2079. • Spesialistutdanning tar 6,25 år eller 6,5 år – Del I (”turnustjeneste”), tjeneste herfra kan godkjennes i senere spesialistutdanning med 3 mndr. • 6 mndr indremed, 6 mndr kirurgi, 6 mndr allmennmed • 4 mndr i indremed, kirurgi, psykiatri, 6 mndr allmenmed – Del II 0-24 mndr, ev felles modul for flere spesialiteter – Del III 36 - 60 mndr og tjenesten er spesifikk for fagfeltet russpesialitet gsp4

5 Innretning på spes i rus- og avh.med • Del I – 6+6+6 mndr eller 4+4+4+6 mndr – Inntil 3 mndr kan godkjennes som tellende innenfor spesialiteten • Del II, felles plattform – 12 mndr ev 18 mndr. • Del III, spesialist-tjeneste i TSB – 42 ev 48 mndr russpesialitet gsp5

6 Del II – 12 eller 18 måneder – 6 måneder psykiatri • akuttavdeling, generell avdeling, DPS sengepost – 6 måneder somatikk • mottakelsesavdeling, generell indremedisinsk avdeling, infeksjonsmedisinsk avdeling – Eventuelt 6 måneder • Mer somatikk eller psykiatri • Allmennmedisin/1.linje russpesialitet gsp6

7 Del III – 42 eller 48 måneder – 12 mndr døgnavd med akuttmottak og avrusning – 12 mndr poliklinikk inklusive LAR – 6 mndr døgnavd med behandling i et langtidsperspektiv – 12 mndr (ev 18 mndr) supplerende tjeneste i TSB i en av de nevnte avd, eventuelt kan inntil 6 mndr avtjenes i kommunalt rustiltak (feltpleie, lavterskel LAR etc) Klinisk tjeneste må innebære erfaring med behandling av pasienter med alle typer rus/avhengighetsproblematikk, erfaring med rettighetsvurderinger, erfaring med tilbakehold etter Helse og omsorgstjenesteloven All tjeneste skal skje under klinisk veiledning av overordnet lege/spesialist All tjeneste skal skje ved godkjente utdanningsinstitusjoner russpesialitet gsp7

8 Kapitler i dokumentet 1.Bakgrunnsinformasjon 2.Generell gjennomgang av spesialist-struktur og innhold 3.Målbeskrivelse 4.Læringsmål 5.Spesialistregler 6.Overgangsregler 7.Utdanningsinstitusjoner 8.Erfaring fra andre land og internasjonale organisasjoner russpesialitet gsp8

9 Læringsmål og krav til ferdigheter • Rusmidlene • Rusmiddelbruk og avhengighet, nevrobiologisk grunnlag • Farmakologi • Tidlige belastninger, samvariasjon og følgetilstander • Psykososiale forhold • Forebygging • Behandling og rehabilitering • Brukermedvirkning og empowerment • Rammeverket • Samhandling og samarbeid • Kvalitetsforbedring, evaluering og forskning russpesialitet gsp| 9

10 Godkjenningsordninger, overleger • Søker må ha arbeidet i kliniske avdelinger innenfor fagfeltet TSB og den samlede kompetansen og tjenestetid i TSB vil tillegges avgjørende betydning. • Søker bør ha erfaring med de tjenesteområdene som er nevnt i kravene til spesialistutdanning, men det vil være gjenstand for individuell vurdering. • Erfaring fra psykisk helsevern, somatisk avdeling og/eller allmennmedisin kan utgjøre en større del av tjenesten enn spesifisert i spesialistkravene. • Viktige elementer i tjenesten vil være – Tjeneste i avrusningsavdeling med vakttjeneste (alkohol og illegale rusmidler) – Behandling av rus- og avhengighetslidelser i døgnenhet (utover avrusning). – Klinisk erfaring med akuttvurderinger og innleggelser – Erfaring med rettighetsvurderinger – Tjeneste i poliklinikk, – Erfaring med oppfølging av LAR-pasienter over tid – Erfaring med tilbakehold etter Helse- og omsorgstjenesteloven russpesialitet gsp10

11 Godkjenningsordninger, overleger • Søker må ha vært faglig aktiv og ha holdt seg løpende faglig oppdatert. – Dette dokumenteres gjennom deltagelse på aktuelle kurs – Ved selv å ha undervist i faget – Deltagelse i faglige grupper/samlinger – Faglige artikler, forskning og lignende – Kurs i ledelse og administrasjon eller dokumentert erfaring med dette • Søker bør ha vært i en klinisk veiledningssituasjon over tid og nyttiggjort seg denne – Eventuelt deltatt i kollegabasert veiledningsgruppe – Det er fordelaktig at søker selv har gitt veiledning innenfor TSB russpesialitet gsp11

12 Godkjenningsordninger utdanningsinstitusjoner • Universitetssykehus, HF, større private avtalepartnere med aktuelle kliniske avdelinger innen TSB • Eventuelt et forpliktende samarbeid mellom HF og private avtalepartnere

13 Godkjenningsordninger utdanningsinstitusjoner • Pasientgrunnlaget • Spesialister som kan veilede LIS: – Hvor mange overleger som vil få godkjennelse som spesialister etter overgangsregler og stillingsbrøk • Hvor mange LIS-leger planlegges det for • Utdanningsutvalg for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin • Organisering av internundervisning, eventuelt i samarbeid med andre HF, private tjenesteytere • Samarbeid med universitet (medisinske fakultet) knyttet til teoretisk undervisning • Forankring i øverste ledelse - ressurser

14 Arbeidsgruppens liste • Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, Tromsø og Narvik • Nordlandssykehuset i Bodø • St.Olav, Trondheimsklinikken med Lade behandlingssenter • Vestmo, Helse Møre- og Romsdal • Sykehuset Sørlandet Avdeling for rus og avhengighetsbehandling • Sykehuset Telemark med Borgestadklinikken • Sykehuset Vestfold, Vestfoldklinikken • Vestre Viken • Sykehuset Østfold • Sykehuset Innlandet • Oslo universitetssykehus • A-hus • Helse Bergen med Bergensklinikkene • Helse Stavanger med Rogaland A-senter • Helse Fonna med Haugaland A-senter (ekstra)

15 KURS-UTDANNING • Obligatorisk grunnkurs/emnekurs – Ukes-kurs og enkeltstående kurs • Interne kurs på utdanningsinstitusjonene – Eventuelt noen arrangert som fjernundervisning • Kurs for spesialister etter overgangsregler – Eget kurs for overleger som vil bli godkjent, arrangert x antall ganger i et «overgangsvindu» – 3 år • Kursarrangement – De obligatoriske grunnkursene/emnekursene vil bli arrangert som i dag i et samarbeid mellom legeforeningen/universitetene/store kliniske fagmiljøer russpesialitet gsp15


Laste ned ppt "SPESIALITETEN I RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN NFRAM årsmøte 18. november 2013 Guri Spilhaug russpesialitet gsp1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google