Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnerskapet, sett fra NAV-kontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnerskapet, sett fra NAV-kontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnerskapet, sett fra NAV-kontoret.
Harald Solbu, NAV Lerkendal, 27. Januar 2014

2 Innlegg i 2 deler 1. del: Kjærlighetserklæring til partnerskapet, med eksempler fra Trondheim 2. del: Utfordringer og forbedringsmuligheter i partnerskapet, inkludert 8 utviklingsønsker.

3 1. del: Kjærlighetserklæring til partnerskapet:
Partnerskapet mellom stat og kommune i NAV er et spennende parforhold mellom to parter fra ulike kulturer, der vi utfordres til å ta felles ansvar for store felles utfordringer. Partnerskapet sikrer at både stat og kommune jobber sammen om velferden for store befolkningsgrupper, en befolkning som både bor i kommunen og i landet. Parterskapet sikrer også felles innsats og fokus på kommunens arbeidsplasser og næringsliv, og på inkludering av alle i arbeidslivet. Takk til modige politikere og byråkrater som tok sjansen!

4 Hovedansvaret i partnerskapet er felles:
Stat og kommune Kommune Stat

5 NAV-lovens § 1 og 4: Arbeids- og velferdsforvaltningen skal
møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

6 Grunnlag for godt og langvarig samliv
Et ønske fra partene om å respektere hverandre, ville hverandre vel og å støtte hverandre i gode og mindre gode dager. (Aktuell tekst i alle partnerskapsavtaler i NAV?) Tilbringe tid sammen, prate sammen og utføre oppgaver sammen. Være enige om felles holdning til sentrale livsutfordringer Framsnakke hverandre Gjøre det vi er gode til, øve på å bli gode på nye ting. Lære å kjenne «familiene» til hverandre, og hente støtte i venner og familie på begge sider. Sikre partnerskapets inntekt og være enige om partnerskapets bruk av ressurser

7 Litt Trondheimsstoff 4 bydeler, ca. 50.000 innbyggere i hver bydel
NAV-kontorene er «samboere» med Helse- og velferdskontor og Barne- og familiekontor i Offentlige servicekontor i hver bydel. Mye samhandling med disse i hverdagen. Kommunale tjenester: Øk. soshjelp, KVP, øk. rådgivning og midlertidig bolig. Bostøtte og Startlån på vei inn. Enhetlig ledelse. NAV-lederne/avdelingslederne er statsansatt God og tett link mellom stat v/NAV Sør-Trøndelag og Trondheim kommune kommune v/rådmannen. Vi har faste møter mellom NAV-ledere, kontaktperson fra NAV Sør-Trøndelag og kontaktperson fra Rådmannen 1-2 ganger pr. måned Statlige og kommunale tjenester går inn i hverandre i stor grad.

8 Hvorfor går partnerskapet så bra i Trondheim?
Sjefer i de gamle etatene var forut for sin tid! Tidlig samboerskap og samarbeid mellom stat og kommune. Flott startgrunnlag fra forsøksprosjekt i Saupstad bydel. Mye og varig positiv energi hos partene. Dette skal vi få til sammen! Partene gir NAV-ledere og NAV-kontor stor frihet i drift og utvikling av kontor/tjenester. En klar opplevelse fra NAV-kontorene om at partene bryr seg på en positiv og aktiv måte. Bevisst satsing på å smelte sammen tjenestene, oppgavene og kulturene fra første dag!

9 Forts… Partene er sammen om utvikling av kontorenes mål og virksomhetsplaner. Stor enighet her! NAV-ledergruppa og avdelingsledergruppa bredt sammensatt når det gjelder NAV-kompetanse. Sikrer at vi hele tida tenker i begge linjer og i felles linjer. Romslig holdning fra partene når det gjelder bruk av kontorets samlede midler. EN leder i hvert kontor Kommunal minimumsløsning (nesten), med tett samarbeid med «nærliggende» kommunale tjenester.

10 Positive sideeffekter av partnerskapet
Skaper lim mellom to organisasjoner som vanligvis har lite med hverandre å gjøre (stat og kommune) på utøvende nivå. Mye vanskeligere å skylde på andre! En modell der man må ta ansvar! Sikrer et langt større spekter av muligheter i det daglige arbeidet! Verktøykassa blir mye større! Sammensmelting av ulike fagmiljø har skapt et utrolig bredt og spennende kompetansemiljø!

11 2. del: Utfordringer og forbedringsmuligheter i partnerskapet.
Et lite eksempel: Stats-Thomas snakker med bruker Per om arbeidsevnevurdering. Han har ikke lov til å huske på det Kommune-Thomas fikk vite av Per i går da Per søkte om økonomisk sosialhjelp

12 Problembeskrivelse Vi på NAV-kontorene opplever ofte at planlegging i de to linjene gjøres uten tanke på partnerskapet Manglende sluttføring av NAV-jussen skaper mange frustrasjoner knyttet til dobbeltarbeid, taushetspliktproblematikk, dataproblematikk og upraktiske løsninger Det snakkes alt for mye om kommunens og statens ansvar i NAV, i stedet for NAVs ansvar i staten og kommunen Ulik tilnærming til tjenester og ytelser på statlig og kommunal side (grad av vurderingsmulighet, grad av strenghet, mulighet til kontakt) Unødig komplisert med dobbelt sett data, personal- og lønnssystemer Er det en viss tørke når det gjelder kreativitet og nytenkning som kan skyldes at hver av partene venter på den andre?

13 Utviklingsønske 1: Større grad av partnerskapstenkning hos sentrale statlige og kommunale myndigheter. Dette må synliggjøres i organisasjonsstruktur, mål- og disponeringsbrev, tekst i kommunale budsjettdokumenter, forpliktelser som ligger til alle stillinger i alle lag av organisasjonen osv. Fokus på NAVs ansvar mer enn den enkelte parts ansvar. Kan alle dokumenter knyttet til fag- og organisasjonsutvikling innen NAV-fag i stat og kommune ha et avsnitt om følgene for partnerskapet av foreslåtte endringer? Er landsomfattende løsning på kontaktsenter og forvaltning grundig drøftet rent partnerskapsmessig?

14 Utviklingsønske 2: Videreutvikling av lover og forskrifter som understøtter og forplikter partnerskapet på en sterkere måte enn i dag, og som fjerner hindringer knyttet til bl.a. taushetsplikt og felles dataverktøy inne i NAV. Kunne man tenkt seg en NAV-lov som tok inn i seg Lov om sosiale tjenester i NAV og en modernisert Folketrygdlov? Lovene i dag er utrolig ulike i oppbygging og «pedagogikk».

15 Utviklingsønske 3: ETT felles hoveddatasystem for statlige og kommunale tjenester i NAV knyttet til arbeid, aktivitet og økonomi. Avhengig av at ønske 2 innfris Her er det utrolig mye irritasjon og frustrasjon og energisløsing og tidssløsing i dag.

16 Utviklingsønske 4-5-6: Felles lønnsstruktur og arbeidstidsstruktur for ansatte i NAV, basert på statlige systemer. Alle NAV-kontor må få EN leder. Ta ut kommunale oppgaver som ikke fokuserer på Arbeid, aktivitet og økonomisikring. Enhetlig kommunal oppgavebeskrivelse/juss i NAV. Kommunale tjenester i NAV må være tjenester som sikrer oppfølging mot arbeid og aktivitet, økonomisk rådgivning, og som sikrer økonomiske rettigheter. Andre ting må ut av NAV.

17 Utviklingsønske 7: Et mer lyttende og kontaktsøkende NAV i alle deler av NAVs virksomhet. Jobbe med at partene har en mer lik inngang til utfordringene hos enkeltpersoner. Det oppleves til tider at behandlingen av søknader om statlige ytelser i noen grad er for maskinpreget, og i stor avstand fra den enkelte bruker. NB! Dette kan også noen ganger gjelde for kommunale ytelser!

18 Utviklingsønske 8: Et felles (s+k) utviklingsprogram for nytenkning og kreativitet i møtet med brukerutfordringer. Mange brukerutfordringer er knyttet til andre forhold enn rent helsemessige, må møtes med kreative pedagogiske tilnærminger både opp mot brukere og næringsliv.

19 Oppsummering Partnerskapet i NAV er en ekstremt lur og framtidsrettet oppfinnelse på tvers av gammel organisasjonsstruktur NAV-jussen må utvikles for å sikre praktiske og effektive og brukernære løsninger i hverdagen. Vi må jobbe videre med «vi»-tenkning og felles ansvarstenkning i alle ledd. Vi må ivareta og videreutvikle det menneskelige og lyttende og kreative NAV.


Laste ned ppt "Partnerskapet, sett fra NAV-kontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google