Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter – Bruk og erfaringer i Norden NAFun-seminar 30. oktober 2007 Joralf Aurstad Vegdirektoratet Tek-T, Seksjon for Vegteknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter – Bruk og erfaringer i Norden NAFun-seminar 30. oktober 2007 Joralf Aurstad Vegdirektoratet Tek-T, Seksjon for Vegteknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter – Bruk og erfaringer i Norden NAFun-seminar 30. oktober 2007 Joralf Aurstad Vegdirektoratet Tek-T, Seksjon for Vegteknologi

2 2 ”Slik har vi gjort i alle år…” Klarer vi da å følge med utviklingen?

3 3

4 4

5 5

6 6 Utnytter vi mulighetene nytt måleutstyr gir oss?

7 7 NVFs Utvalg 33 Belegninger Prosjekt Funksjonskontrakter (2007-2008) Arbeidsgruppe: •Torgrim Dahl (NO), leder •Dan Marquart (DK) •Svend Petersen (DK) •Kenneth Olsson (SE) •Katri Eskola (FI) •Sigursteinn Hjartarson (IS) •Joralf Aurstad (NO), sekretær

8 8 Arbeidsplan for prosjektet •Del 1 (våren 2007): Innledende spørreundersøkelse (questionnaire). Formål; frambringe grunnleggende oversikt over bruken av funksjons- kontrakter i de nordiske land. Foreløpig rapport på utvalgets årsmøte i Trondheim 18. juni 2007. •Del 2 (vinter 2007-2008): Mer detaljert studie rundt resultater, erfaringer osv på basis av del 1. Rapport ved NVFs vegkongress (Via Nordica) i Helsinki 9.-11. juni 2008.

9 9 Del 1: Innledende spørsmål 1.Hva forstår man med funksjonskontrakter i DK/SE/FI/NO/IS? 2.Hvilke funksjonsegenskaper og funksjonsparametere blir vektlagt for asfaltarbeider? 3.Hva slags system for og omfang av oppfølging har man for disse parameterne (hvilke målinger og registreringer utføres og hvordan blir dette brukt)? 4.Vis/beskriv typisk utforming av en funksjonskontrakt for asfaltarbeider i DK/SE/FI/NO/IS 5.Hva slags kriterier er bestemmende for tildeling av funksjonskontrakter? 6.Hva slags oppgjørssystem/-mekanismer (bonus, trekk) blir brukt? 7.Hvilket omfang har funksjonskontrakter i DK/SE/FI/NO/IS pr 2007 (antall år man har hatt et slikt system, antall kontrakter etc)? 8.Hvor bruker man funksjonskontrakter (nye anlegg/nybygd veg, reasfaltert gammel veg/dekkefornying)? 9.Hva er videre strategi i DK/SE/FI/NO/IS når det gjelder bruk av funksjonskontrakter? 10.List aktuelle rapporter om dette temaet fra DK/SE/FI/NO/IS

10 10 Hva forstår vi med en funksjonskontrakt? Definisjon (Finland): •I beläggningsunderhåll-serviceavtal med funktionskrav ansvarar entreprenören för produktens (beläggningens) funktion ända till avtaltidens slut. •Val av beläggningsåtgärder och deras datering bestäms av entreprenören. •Funktion bevisas med resultaten av vägytemätningar.

11 11 Varianter Danmark skiller mellom •Strekningsentrepriser; vedlikehold av bære- og/eller slitelag på en gitt vegstrekning •Kommuneentrepriser; ansvar for vedlikehold av et helt kommunalt vegnett i kontraktsperioden Sverige skiller mellom •Funktionsbaserat beläggning med krav til materialets funktionella egenskaper •Funktionsbaserat beläggning med krav til vägyta

12 12 Funksjonsparametre Krav til vegoverflatenDKSEFINOIS Jevnhet på tvers (spor, spordybde) XXXX(x) Jevnhet, langsgående (IRI)XXXX(x) Tverrfall, avrenningXXXX(x) FriksjonXXXX Lystekniske egenskaperX(x)

13 13 Funksjonsparametre (forts) Krav til vegoverflatenDKSEFINOIS TeksturXXX HomogenitetXX(x) Skader (hull, sprekker, steinslipp etc) XXXX(x) Akustiske egenskaper (støy/buller) X Heft til underliggende lagX

14 14 Funksjonsparametre (forts) Krav til asfaltmaterialetDKSEFINOIS Slitasje/nötning (Prall)XX(x) Deformasjon (dyn kryp)XX Stivhet, lastfordeling (dyn E- modul) X Vannfølsomhet, bestandighet (ITSR) X Fryse/tö i salt vatten(x)

15 15 System for måling Krav til vegoverflatenDKSEFINOIS Jevnhet på tvers (spor, spordybde) 2-4 år Mätbil, RST Nylagt/ hvert år/ siste år Hvert år(Laser) Efter behov Jevnhet, langsgående (IRI) 2-4 år Mätbil, RST Nylagt/ hvert år/ siste år Hvert år(IRI) Efter behov Tverrfall, avrenning 2-4 år Mätbil, RST Nylagt/ hvert år/ siste år Initiell (Ny- byggning) Efter behov Friksjon 2-4 år Vid behov, mätbil Nylagt/ hvert år/ siste år Ved behov Efter behov Lystekniske egenskaper Efter behov (Visuell bedömning)

16 16 System for måling (forts) Krav til vegoverflatenDKSEFINOIS Tekstur - Vid behov, sandpach el mätbil Hvert år Hvert 3. år Homogenitet Årlig Värmekamera, Georadar, DOR (Visuell bedömning, borrkärnor) Hvert 3. år Skader (hull, sprekker, stenslipp etc) Årlig Okulärt Nylagt/ ukentlig Ved behov, min hvert 2. år (PMS, visuell bedömning) Hvert 3. år Akustiske egenskaper (støy/buller) Hvert år Heft til underliggende lag Ved behov, min hvert 2. år Reparasjoner (lapper) Årligt

17 17 System for måling (forts) Krav til asfaltmaterialetDKSEFINOIS Slitasje/nötning (Prall) 1/20000 m 2 Ny beläggning (måle spor) Deformasjon (dyn kryp) 1/40000 m 2 Ny beläggning Stivhet, lastfordeling (dyn E-modul) 1/40000 m 2 Vannfølsomhet, bestandighet (ITSR) 1/8000 tonn Fryse/tö i salt vatten (EN 1367-1)

18 18 Varighet for funksjonskontrakter Kontraktsperiode/ garantitid DKSEFINOIS 0 – 5 år Entr med Funktions- krav X 5 – 10 år  100 % X 10 – 15 år X Service- avtal > 15 år (x)

19 19 Tildelingskriterier for funksjonskontrakter DKSEFINOIS Firmakvalifisering Alltid 3.part- godkj. (X)(x) Laveste anbudspris Vanligast eller lägsta jamf.pris (X) Laveste årskostnad (ut fra beregnet levetid) X Fåtal projekt Utlovat livslängd X(x) Andre parametre (kvalitetssikring, miljøhensyn, tekniske løsninger etc) Fåtal projekt Service- avtal

20 20 System for betaling DKSEFINOIS Betaling i takt med utført arbeid X Flertalet projekt Entr med Funktions- krav X Årlig betalingsplan (fordelt over kontraktstiden) - Några projekt Service- avtal (X) X Betaling av hele beløpet i år 1 (bonus eller trekk på senere tidspunkt) Vanligaste betalnings- sättet X

21 21 Ordninger for bonus/trekk DKSEFINOIS Bonus-system? (X) Ja, spårdjupXX(X) Trekk-system? (viten) Ja, spårdjupXX(X) Väghyra (”Lane rental”) X Har förekommit på vissa objekt (x)

22 22 Omfang av funksjonskontrakter, pr 2007 DKSEFINOIS Startår for funksjonskontrakter 1998År 2000 i større skala 20022005 Antall kontrakter (fra startår til 2007) 44 150-200127 19 Antall serviceavtaler (2006-2007)3 Typisk størrelse for funksjonskontrakt (km) 7,5 km 5 - 20 km20-100 km6 – 15 km 150 km Typisk størrelse for serviceavtale (km) 400-1100 km Typisk størrelse for funksjonskontrakt, kostnad 3,45 mill euro 3 – 8 mill kr 1 - 2 mill euro 4 - 10 mill kr 5,5 mill euro Typisk størrelse for serviceavtale, kostnad 28 – 39 mill euro Total sum/anbud utdelt gjennom funksjonskontrakter (fra startår til 2007) 21,5 mill euro 700-1000 mill kr 17 mill euro 30,9 mill kr 105 mill euro Total sum anbud, serviceavtaler (2006-2007) 72 mill euro

23 23 Hvilke veger inngår i funksjonskontrakter/ serviceavtaler ? DKSEFINOIS Nyanlegg/ Investeringsprosjekter Fåtal XX(X) Vedlikehold (underhåll/repaving) X Vanligast XX Enkeltstrekninger/parseller XXXX Områder, vegnett (kommuner, distrikter etc.) X Flertalet kommuner (X)

24 24 Strategien videre for bruk av funksjonskontrakter?  Danmark:Ingen målsatt strategi  Sverige:2010 skall 30 % av underhållsbeläggningarna vara upphandlade med funktionskrav  Finland:Vägförvaltingen satsar mycket starkt på att utveckla serviceavtal till beläggningsunderhåll  Norge:Har definert følgende mål: •Vegnett med ÅDT > 5000: 50 % i 2012 •Vegnett med ÅDT < 5000: 10 % i 2012  Island:Foreløbig ingen strategi angående funktions- kontrakter

25 25 Aktuelle rapporter (SE) •Anvisningar för upphandling av underhållsbeläggningar med funktionskrav: Funktionsbeskrivning, mät- och ersättningsregler och kontraktshandlingar (Delprojekt 2 i FIA: Nils Ulmgren, Lennart Holmqvist, Henrik Sjöholm, Åke Sandin, Mats Wendel) •ATB Väg kap F •Funktionsentreprenaden - Om styrning av vägprojekt på entreprenaden SBUF projekt 11380 samt 11 463, Mattias Haraldsson •Funktionskrav för kommunala underhållsbeläggningar SBUF projekt Peter Ekdahl Ramboll

26 26 Aktuelle rapporter (NO) •Asfaltkontrakter med funksjonsansvar – Delrapport 1: Erfaringer Statens vegvesen Teknologiavdelingen 2005; Rapport nr 2390 •Asfaltkontrakter med funksjonsansvar – Delrapport 2: Utarbeidelse av nytt konkurransegrunnlag Statens vegvesen Teknologiavdelingen 2005; Rapport nr 2391 Begge disse rapportene er utarbeidet i Region øst i forbindelse med utvikling av ny funksjonskontrakt 2005

27 27 Aktuelle rapporter (FI) •Mäkinen, S: Pilot Project of Lifetime Design of Asphalt Concrete in Finnish Road Administration ICAP 2006, 10th International Conference on Asphalt Pavements 12.- 17.8.2006 •Andra rapporter har publicerat endast på finska(!)

28 28 NVF-tanken i praksis; Finsk konsept – svensk utførende – norsk veg!


Laste ned ppt "1 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter – Bruk og erfaringer i Norden NAFun-seminar 30. oktober 2007 Joralf Aurstad Vegdirektoratet Tek-T, Seksjon for Vegteknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google