Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redaktør i konflikt IJ, Fredrikstad, 17. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redaktør i konflikt IJ, Fredrikstad, 17. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Redaktør i konflikt IJ, Fredrikstad, 17. november 2008

3 Redaktørkonflikter: Inndelinger ROLLE Konflikt i kraft av: • Arbeidsgiver, (profesjonelle konflikter du er pålagt/forpliktet å ta) • Arbeidstaker (som gjelder deg selv og ditt eget arbeidsforhold) TYPE Konflikt pga av: • Publisistisk avgjørelse (utøvelse av redaktøransvaret) • Ikke-publisistiske forhold utløst av deg selv eller andre MOTPART Konflikt med: • Publikum eller offentligheten • Journalistene • Andre redaktører • Direktøren • Styret / eieren • REDAKTØRKONFLIKTER er ofte sammensatte – eller ligger i grenseland mellom rollene og funksjonene en redaktør har. Derfor trenger redaktører å ha kunnskap og kompetanse knyttet både til sine rettigheter og sine plikter

4 Ulike redaktørkonflikter •Konflikt med publikum •Konflikt med kilder •Konflikt med objekter •Konflikt med annonsører •Konflikt med redaksjonen •Konflikt mellom redaktører •Konflikt med direktører •Konflikt med eier/styre

5 1. Konflikter med publikum/kilder/objekter • Kan oppstå når “den alminnelige leser” reagerer. • Kan gjelde reaksjoner fra kilder, objekter eller myndigheter • Kan ha konsekvenser som senere utløser konflikt med andre; medarbeidere eller styret.

6 EKSEMPLER • Bergens Tidende: Landås- saken • Dagbladet: Luksusprostituert drept • VG: Til døden skiller dere ad • Hadeland: Skolesjefen i Gran suspenderes?

7

8

9 Sagaen om en redaktør 1994: «Men den som skal ha ansvaret for det frie ord må velge sine fiender med omhu. Det valget falt dårlig ut da ett stykk nytilsatt ansvarlig redaktør og direktør ikke ville spise frokost med Ruska (banksjef Ruska Nielsen). Han sa også nei takk til lunsj med næringslivstoppene. Med en slik arroganse overfor makteliten hadde i realiteten Øyvin Norborg kladdet sin avskjedssøknad….. Telefonen hos ansvarlig redaktør summet av illsinte stemmer. Også hos mangeårig styreleder Finn Ringstad. Mannen som er på fornavn med alle i Ski likte seg dårlig. Da Killi&Co (rådmannen i Ski) til og med slo på tråden til den allmektige Terje Tandberg i Orkla, var saken klar. Etter to og et halvt år var Norborg ute av sagaen i lokalavisa som fyller 90 år neste år».

10

11 2. Konflikter med journalister/redaksjonen Kan oppstå knyttet til stridigheter om: • Ressurser til redaksjonen • Organisering av arbeidet • Publisistiske avgjørelser • Tilstedeværelse / deltakelse • Ledelse (personalpolitikk) • Påstander om løftebrudd • Streik og streikebryteri

12 Styringsretten - virkemidler •Styringsretten: Retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet - og til å inngå og si opp arbeidsavtaler. •Samme stilling – nye arbeidsoppgaver •Endret stilling – delvis nye arbeidsoppgaver •Ny stilling – samme plassering i organisasjonen •Ny stilling – endret plassering i organisasjonen •Permittering •Oppsigelse (ev endringsoppsigelse)

13 Arbeidsmiljøloven § 15-7 •Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

14 Kravene til saklighet En arbeidstaker kan sies opp med begrunnelse enten i virksomhetens forhold eller i arbeidstakers forhold: Det kan skje ved grovt pliktbrudd eller ved vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Virksomheten: •Økonomiske forhold •Behov for omorganisering •Omlegging av drift/endret strategi Arbeidstakeren: • fravær • prestasjonssvikt • skoft • brudd retningslinjer • langt sykefravær • alkoholmisbruk • juks/uhederlighet • brudd taushetsplikt • mobbing av kolleger • straffbare forhold • ordrenekt • tillitskrise mellom partene

15 Oppgave 1: Dårlig journalist •Du har ansatt en ny journalist i nyhetsavdelingen •Vedkommende er 28 år og har ikke hatt fast jobb tidligere •Etter kort tid får du en mistanke om at han ikke er rette person for jobben, og du ønsker å avvikle ansettelsesforholdet innen prøvetiden •Hvordan går du frem?

16 STREIK! •To streiker siste 4 år •Beskyldninger om streikebryteri •Demonstrasjoner •Kåring av ”verstinger” •Uenighet på sentrale punkter NR - NJ

17 Hva vi er uenige om •NJ mener: •Redaktører skal primært ikke publisere under streik •Ikke bruke arkivstoff •Ikke bruke forhånds- produsert stoff •Ikke jobbe for mye •Underordnede skal kun gjøre det de gjør til vanlig •NR mener •Redaktørens rett til å publisere under streik •Kan bruke arkivstoff •Kan bruke forhåndsprod. •Ansv. red kan jobbe mer enn normalt •Underordnede kan gjøre arbeid de har ansvar for

18 3. Konflikter mellom redaktører Kan oppstå i tilknytning til: • Uenighet om redaksjonell profil og vei-valg • Manglende tillit etter ”illojal” opptreden • Feilvurderinger • Ny toppleder vil ha ny ledergruppe rundt seg •Dårlig kjemi mellom ledere eller i ledergruppen

19 Østfoldposten A/S Ansv. red Arne Prod red Even Vaktsjef Per-Jan Vaktsjef Audhild Nyhetsred Sissel Nyhetsleder Jan Inge Kulturred Eirik Sportsred Rasmus Fotosjef Tone Pol red Thomas Internett André Vaktsjef Nett Lena Adm Redaktør Mari Red. sekretær

20 4. Konflikter med adm.direktør Kan oppstå i tilknytning til: •Først blant likemenn – organisering av virksomheten • Gråsoner mellom likemenn – som - ansettelser og oppsigelser - budsjettrammer - ansvarsområder - representasjon utad

21 Normene § 7 • Sjefredaktøren utarbeider i samråd med bedriftens forretningsmessige ledelse, forslag til budsjett for redaksjonen og skal også uttale seg i forbindelse med eventuelle justeringer av dette. Sjefredaktøren, eller den sjefredaktøren under sitt ansvar bemyndiger, disponerer det budsjett som stilles til redaksjonens rådighet og anviser redaksjonens utgifter innenfor den oppsatte ramme. Sjefredaktøren bør gis månedlige eller kvartalsvise regnskapsoversikter sammenholdt med budsjettet for tilsvarende periode.

22 Normene - § 8 • Ansettelser og oppsigelser av redaksjonelle medarbeidere tilligger sjefredaktøren, eller den instans som i henhold til de vedtekter eller retningslinjer som foreligger i den enkelte bedrift, er tillagt denne myndighet. Spørsmålet om opprettelse av nye stillinger avgjøres av styret.

23 Normene - § 9 • Sjefredaktøren(e) skal samarbeide med bedriftens forretningsmessige ledelse og i sine disposisjoner ha for øye at det bør være et gjensidig harmonisk samarbeide mellom den redaksjonelle, økonomiske og tekniske virksomhet. Sjefredaktøren deltar med tale- og forslagsrett i styrets møter og holdes orientert om bedriftens utvikling. Avisens daglige format avgjøres i samråd mellom sjefredaktøren eller hans stedfortreder og ledelsen for teknisk og økonomisk avdeling.

24 Redaktøren – uansett sjef? •Redaktøren ivaretar ”kjernefunksjonen” •”De øvrige funksjoner i en mediebedrift kan – satt på spissen – betraktes som tilleggs- og støttefunksjoner til dette.” •(Pål W. Lorentzen 1999)

25 5. Konflikter med styret/eiere Kan oppstå i tilknytning til: • Uenighet om bedriftens strategi • Misnøye med oppnådde resultater • Uenighet om grunnsyn • Uenighet om ansvarsområder • Uenighet om økonomiske rammer • Uenighet om ressurser til redaksjonen

26

27

28 Oppgave 3: Styre på ville veier •Du er ansvarlig redaktør i en mindre lokalavis med toleder-modell. Styret i avisen ønsker nå å skifte trykkeri-forbindelse, sette ut regnskap og lønn til et eksternt firma og redusere antall ansatte. •Du har ved flere anledninger protestert overfor styret, og også skrevet et latt deg intervjue i en konkurrerende avis, hvor du har sagt fra om hva du mener om styrets planer. •Samtidig sier avisens adm dir opp, og styret signaliserer at de vil benytte anledningen til å gå over til en enleder-modell. •Du blir innkalt til en samtale med styrets leder, hvor vedkommende sier nokså klart at styret ikke anser deg for å være den rette til å gå inn en fremtidig enleder-rolle, og at styret derfor ønsker å fristille deg fra stillingen som ansvarlig redaktør. •Hva gjør du?

29 Redaktørplakatens ”forpliktelse” •”Kommer redaktøren i uløselig konflikt med avisens grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg tilbake fra sin stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning.”

30 Ti bud for en lykkelig redaktør •1. Skaff deg en god og ryddig avtale •2. Klargjør egen rolle •3. Skaff deg nettverk •4. Lær deg reglene •5. Ta konflikter – ikke vent! •6. Informer, informer, informer •7. Dokumenter, dokumenter, dokumenter •8. Meld fra hvor du går •9. Kjenn din begrensning – deleger •10. Livet er ikke bare jobb

31

32 1. Skaff deg en skikkelig avtale •Den må regulere både din inngang til og din utgang fra jobben. •Normer og standardkontrakt i bunnen for en personlig avtale •Retrettstillinger •Konfliktløsningsmekanismer

33 2. Klargjør din rolle •For deg selv •I forhold til styret •I forhold til adm. direktør •I forhold til redaksjonen og andre ansatte •Synliggjør trafikkreglene - og hvorfor de er viktige

34 3. Skaff deg et nettverk •Redaktøren er ensom •Det er ikke noe nederlag å ha problemer •Søk hjelp i tide hvis du får problemer •Bruk venner og redaktørkolleger •NR er en medspiller

35 4. Lær deg leksa di •Hovedavtale, journalistavtale og lokalavtale •Arbeidsmiljølov, ferielov •Åndsverkloven •Vær formell, men ikke firkantet •Ha orden i papirene og dokumenter det du har gjort

36 5. Ta konflikter - ikke unngå dem •Konflikter er naturlig - og de blir større jo lenger de får utvikle seg •Uløste konflikter skader - løste konflikter bygger •Medarbeidere etterlyser ledere som har evnen til å håndtere konflikter •Konflikt er ikke «krig» - velg kriger med stor omhu

37 6. Dokumenter din informasjon •Vi lever av informasjon, men bruker den lite bevisst hos oss selv •Journalistene klager over både kvalitet og kvantitet på informasjonen •Gi nødvendig informasjon skriftlig - om ansettelser, økonomisk utvikling etc •Klargjør at de ansatte har en selvstendig ansvar for å oppsøke info.

38 7. Vær tilstede,si ifra hvor du går •Redaktøren er som Gud, vet han eksisterer, men ser ham aldri •Fravær blir tolket som mangel på arbeidsinnsats •Fortell hvor du er og hva du gjør •Lukk ikke døra i utide

39 8. Aksepter egne begrensninger •Du klarer ikke alt selv •Deleger det du kan best - og deleger reelt både ansvar og myndighet •Husk at redaktørrollen er noe annet enn rollen som journalist, redigerer etc

40 9. Hold deg oppdatert •Du skal ikke bare utvikle dine medarbeidere, men også deg selv •Sett av tid og sørg for at du har midler til egenutvikling •Du er en rollemodell

41 10. Livet er ikke bare jobb •Ledere klager over lite ekte fritid •Jobben er hobby og hobbyen er jobb •Klarer du ikke å ta deg fri, har du organisert arbeidsdagen din får dårlig •Familie og venner har også krav på oppmerksomhet

42 Redaktørenes konflikterfaringer - 1 Medienes arbeidsmiljø er en konfliktarena. ”Alle” forventer at det skal være konflikter, og forventninger om hvor høyt konfliktnivået er, ligger høyere enn faktisk opplevd konfliktnivå. HAR INDIREKTE BLITT BERØRT AV KONFLIKTER DIREKTE KONFLIKT M/ UNDERORDNET DIREKTE MED BÅDE OVERORDNET OG KOLLEGER DIREKTE KONFLIKT MED KOLLEGER DIREKTE KONFLIKT MED OVERORDNET

43 Redaktørenes konflikterfaringer - 2 Over 70 prosent av redaktørene mener arbeidsplassen har gode måter å håndtere konflikter på, mens 26 prosent mener de ikke har det. 9 prosent opplyser at medarbeidere har sluttet pga konflikter, mens 2 prosent selv har skiftet arbeid etter en konflikt. ER ALDRI BLITT UTSATT FOR TRUSLER BLIR SJELDEN UTSATT FOR TRUSLER HAR MOTTATT TRUSLER * FRA KILDER * FRA PERSONER SOM OPPTRER I EN AKTUELL SAK

44 Noen eksempler

45 Oppgave 1 – Engasjert journalist Du er redaktør i en lokalavis som dekker 12 kommuner. Avisen har to lokalkontorer, bemannet med en journalist på hvert kontor. Før kommunevalget, blir det klart at en lokal valgliste er på trappene i en av ”ytterkommunne”. På bordet ditt ligger det en invitasjon til en pressekonferanse i regi av bygdelista. De vil presentere seg selv og hva de vil jobbe for. Invitasjonen er undertegnet bygdelistas pressetalsmann – som viser seg å være din lokalkontorjournalist! Du er ikke tidligere kjent med at han har engasjert seg i den lokale valglisten, og føler følgelig et umiddelbart behov for en samtale med din medarbeider. Hvordan håndterer du situasjonen? Hva sier du til din medarbeider?

46 Konflikter – en dagligdags ting? I undersøkelsen Status Redaktør i 2000, svarte 23 prosent av alle redaktører at de frykter å havne i en situasjon der ”andre tar initiativet til å fjerne dem fra redaktørstolen”. I 1996 svarte 17 prosent av eks- redaktørene at de hadde sluttet etter ”oppfordring”. I Arbeidsmiljøundersøkelsen til AFI i 2003 er det bare 9,9 prosent av redaktørene som svarer at de verken har vært berørt eller involvert i konflikter på arbeidsplassen... Men bare 2 prosent har selv byttet jobb pga konflikter


Laste ned ppt "Redaktør i konflikt IJ, Fredrikstad, 17. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google