Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redaktør i konflikt IJ, Fredrikstad, 17. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redaktør i konflikt IJ, Fredrikstad, 17. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Redaktør i konflikt IJ, Fredrikstad, 17. november 2008

2 Redaktørkonflikter: Inndelinger
MOTPART Konflikt med: Publikum eller offentligheten Journalistene Andre redaktører Direktøren Styret / eieren ROLLE Konflikt i kraft av: Arbeidsgiver, (profesjonelle konflikter du er pålagt/forpliktet å ta) Arbeidstaker (som gjelder deg selv og ditt eget arbeidsforhold) TYPE Konflikt pga av: Publisistisk avgjørelse (utøvelse av redaktøransvaret) Ikke-publisistiske forhold utløst av deg selv eller andre REDAKTØRKONFLIKTER er ofte sammensatte – eller ligger i grenseland mellom rollene og funksjonene en redaktør har. Derfor trenger redaktører å ha kunnskap og kompetanse knyttet både til sine rettigheter og sine plikter

3 Ulike redaktørkonflikter
Konflikt med publikum Konflikt med kilder Konflikt med objekter Konflikt med annonsører Konflikt med redaksjonen Konflikt mellom redaktører Konflikt med direktører Konflikt med eier/styre

4 1. Konflikter med publikum/kilder/objekter
Kan oppstå når “den alminnelige leser” reagerer. Kan gjelde reaksjoner fra kilder, objekter eller myndigheter Kan ha konsekvenser som senere utløser konflikt med andre; medarbeidere eller styret.

5 Bergens Tidende: Landås-
EKSEMPLER Bergens Tidende: Landås- saken Dagbladet: Luksusprostituert drept VG: Til døden skiller dere ad Hadeland: Skolesjefen i Gran suspenderes?

6

7

8 Sagaen om en redaktør 1994: «Men den som skal ha ansvaret for det frie ord må velge sine fiender med omhu. Det valget falt dårlig ut da ett stykk nytilsatt ansvarlig redaktør og direktør ikke ville spise frokost med Ruska (banksjef Ruska Nielsen). Han sa også nei takk til lunsj med næringslivstoppene. Med en slik arroganse overfor makteliten hadde i realiteten Øyvin Norborg kladdet sin avskjedssøknad….. Telefonen hos ansvarlig redaktør summet av illsinte stemmer. Også hos mangeårig styreleder Finn Ringstad. Mannen som er på fornavn med alle i Ski likte seg dårlig. Da Killi&Co (rådmannen i Ski) til og med slo på tråden til den allmektige Terje Tandberg i Orkla, var saken klar. Etter to og et halvt år var Norborg ute av sagaen i lokalavisa som fyller 90 år neste år».

9

10 2. Konflikter med journalister/redaksjonen
Kan oppstå knyttet til stridigheter om: Ressurser til redaksjonen Organisering av arbeidet Publisistiske avgjørelser Tilstedeværelse / deltakelse Ledelse (personalpolitikk) Påstander om løftebrudd Streik og streikebryteri

11 Styringsretten - virkemidler
Styringsretten: Retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet - og til å inngå og si opp arbeidsavtaler. Samme stilling – nye arbeidsoppgaver Endret stilling – delvis nye arbeidsoppgaver Ny stilling – samme plassering i organisasjonen Ny stilling – endret plassering i organisasjonen Permittering Oppsigelse (ev endringsoppsigelse)

12 Arbeidsmiljøloven § 15-7 Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

13 Kravene til saklighet Arbeidstakeren: fravær prestasjonssvikt skoft
En arbeidstaker kan sies opp med begrunnelse enten i virksomhetens forhold eller i arbeidstakers forhold: Det kan skje ved grovt pliktbrudd eller ved vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Virksomheten: Økonomiske forhold Behov for omorganisering Omlegging av drift/endret strategi Arbeidstakeren: fravær prestasjonssvikt skoft brudd retningslinjer langt sykefravær alkoholmisbruk juks/uhederlighet brudd taushetsplikt mobbing av kolleger straffbare forhold ordrenekt tillitskrise mellom partene

14 Oppgave 1: Dårlig journalist
Du har ansatt en ny journalist i nyhetsavdelingen Vedkommende er 28 år og har ikke hatt fast jobb tidligere Etter kort tid får du en mistanke om at han ikke er rette person for jobben, og du ønsker å avvikle ansettelsesforholdet innen prøvetiden Hvordan går du frem?

15 STREIK! To streiker siste 4 år Beskyldninger om streikebryteri
Demonstrasjoner Kåring av ”verstinger” Uenighet på sentrale punkter NR - NJ

16 Hva vi er uenige om NJ mener:
Redaktører skal primært ikke publisere under streik Ikke bruke arkivstoff Ikke bruke forhånds- produsert stoff Ikke jobbe for mye Underordnede skal kun gjøre det de gjør til vanlig NR mener Redaktørens rett til å publisere under streik Kan bruke arkivstoff Kan bruke forhåndsprod. Ansv. red kan jobbe mer enn normalt Underordnede kan gjøre arbeid de har ansvar for

17 3. Konflikter mellom redaktører
Kan oppstå i tilknytning til: Uenighet om redaksjonell profil og vei-valg Manglende tillit etter ”illojal” opptreden Feilvurderinger Ny toppleder vil ha ny ledergruppe rundt seg Dårlig kjemi mellom ledere eller i ledergruppen

18 Østfoldposten A/S

19 4. Konflikter med adm.direktør
Kan oppstå i tilknytning til: Først blant likemenn – organisering av virksomheten Gråsoner mellom likemenn – som - ansettelser og oppsigelser - budsjettrammer - ansvarsområder - representasjon utad

20 Normene § 7 Sjefredaktøren utarbeider i samråd med bedriftens forretningsmessige ledelse, forslag til budsjett for redaksjonen og skal også uttale seg i forbindelse med eventuelle justeringer av dette. Sjefredaktøren, eller den sjefredaktøren under sitt ansvar bemyndiger, disponerer det budsjett som stilles til redaksjonens rådighet og anviser redaksjonens utgifter innenfor den oppsatte ramme. Sjefredaktøren bør gis månedlige eller kvartalsvise regnskapsoversikter sammenholdt med budsjettet for tilsvarende periode.

21 Normene - § 8 Ansettelser og oppsigelser av redaksjonelle medarbeidere tilligger sjefredaktøren, eller den instans som i henhold til de vedtekter eller retningslinjer som foreligger i den enkelte bedrift, er tillagt denne myndighet. Spørsmålet om opprettelse av nye stillinger avgjøres av styret.

22 Normene - § 9 Sjefredaktøren(e) skal samarbeide med bedriftens forretningsmessige ledelse og i sine disposisjoner ha for øye at det bør være et gjensidig harmonisk samarbeide mellom den redaksjonelle, økonomiske og tekniske virksomhet. Sjefredaktøren deltar med tale- og forslagsrett i styrets møter og holdes orientert om bedriftens utvikling. Avisens daglige format avgjøres i samråd mellom sjefredaktøren eller hans stedfortreder og ledelsen for teknisk og økonomisk avdeling.

23 Redaktøren – uansett sjef?
Redaktøren ivaretar ”kjernefunksjonen” ”De øvrige funksjoner i en mediebedrift kan – satt på spissen – betraktes som tilleggs- og støttefunksjoner til dette.” (Pål W. Lorentzen 1999)

24 5. Konflikter med styret/eiere
Kan oppstå i tilknytning til: Uenighet om bedriftens strategi Misnøye med oppnådde resultater Uenighet om grunnsyn Uenighet om ansvarsområder Uenighet om økonomiske rammer Uenighet om ressurser til redaksjonen

25

26

27 Oppgave 3: Styre på ville veier
Du er ansvarlig redaktør i en mindre lokalavis med toleder-modell. Styret i avisen ønsker nå å skifte trykkeri-forbindelse, sette ut regnskap og lønn til et eksternt firma og redusere antall ansatte. Du har ved flere anledninger protestert overfor styret, og også skrevet et latt deg intervjue i en konkurrerende avis, hvor du har sagt fra om hva du mener om styrets planer. Samtidig sier avisens adm dir opp, og styret signaliserer at de vil benytte anledningen til å gå over til en enleder-modell. Du blir innkalt til en samtale med styrets leder, hvor vedkommende sier nokså klart at styret ikke anser deg for å være den rette til å gå inn en fremtidig enleder-rolle, og at styret derfor ønsker å fristille deg fra stillingen som ansvarlig redaktør. Hva gjør du?

28 Redaktørplakatens ”forpliktelse”
”Kommer redaktøren i uløselig konflikt med avisens grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg tilbake fra sin stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning.”

29 Ti bud for en lykkelig redaktør
1. Skaff deg en god og ryddig avtale 2. Klargjør egen rolle 3. Skaff deg nettverk 4. Lær deg reglene 5. Ta konflikter – ikke vent! 6. Informer, informer, informer 7. Dokumenter, dokumenter, dokumenter 8. Meld fra hvor du går 9. Kjenn din begrensning – deleger 10. Livet er ikke bare jobb

30

31 1. Skaff deg en skikkelig avtale
Den må regulere både din inngang til og din utgang fra jobben. Normer og standardkontrakt i bunnen for en personlig avtale Retrettstillinger Konfliktløsningsmekanismer

32 2. Klargjør din rolle For deg selv I forhold til styret
I forhold til adm. direktør I forhold til redaksjonen og andre ansatte Synliggjør trafikkreglene - og hvorfor de er viktige

33 3. Skaff deg et nettverk Redaktøren er ensom
Det er ikke noe nederlag å ha problemer Søk hjelp i tide hvis du får problemer Bruk venner og redaktørkolleger NR er en medspiller

34 4. Lær deg leksa di Hovedavtale, journalistavtale og lokalavtale
Arbeidsmiljølov, ferielov Åndsverkloven Vær formell, men ikke firkantet Ha orden i papirene og dokumenter det du har gjort

35 5. Ta konflikter - ikke unngå dem
Konflikter er naturlig - og de blir større jo lenger de får utvikle seg Uløste konflikter skader - løste konflikter bygger Medarbeidere etterlyser ledere som har evnen til å håndtere konflikter Konflikt er ikke «krig» - velg kriger med stor omhu

36 6. Dokumenter din informasjon
Vi lever av informasjon, men bruker den lite bevisst hos oss selv Journalistene klager over både kvalitet og kvantitet på informasjonen Gi nødvendig informasjon skriftlig - om ansettelser, økonomisk utvikling etc Klargjør at de ansatte har en selvstendig ansvar for å oppsøke info.

37 7. Vær tilstede,si ifra hvor du går
Redaktøren er som Gud, vet han eksisterer, men ser ham aldri Fravær blir tolket som mangel på arbeidsinnsats Fortell hvor du er og hva du gjør Lukk ikke døra i utide

38 8. Aksepter egne begrensninger
Du klarer ikke alt selv Deleger det du kan best - og deleger reelt både ansvar og myndighet Husk at redaktørrollen er noe annet enn rollen som journalist, redigerer etc

39 9. Hold deg oppdatert Du skal ikke bare utvikle dine medarbeidere, men også deg selv Sett av tid og sørg for at du har midler til egenutvikling Du er en rollemodell

40 10. Livet er ikke bare jobb Ledere klager over lite ekte fritid
Jobben er hobby og hobbyen er jobb Klarer du ikke å ta deg fri, har du organisert arbeidsdagen din får dårlig Familie og venner har også krav på oppmerksomhet

41 Redaktørenes konflikterfaringer - 1
Medienes arbeidsmiljø er en konfliktarena. ”Alle” forventer at det skal være konflikter, og forventninger om hvor høyt konfliktnivået er, ligger høyere enn faktisk opplevd konfliktnivå. HAR INDIREKTE BLITT BERØRT AV KONFLIKTER DIREKTE KONFLIKT M/ UNDERORDNET DIREKTE MED BÅDE OVERORDNET OG KOLLEGER DIREKTE KONFLIKT MED KOLLEGER DIREKTE KONFLIKT MED OVERORDNET

42 Redaktørenes konflikterfaringer - 2
Over 70 prosent av redaktørene mener arbeidsplassen har gode måter å håndtere konflikter på, mens 26 prosent mener de ikke har det. 9 prosent opplyser at medarbeidere har sluttet pga konflikter, mens 2 prosent selv har skiftet arbeid etter en konflikt. ER ALDRI BLITT UTSATT FOR TRUSLER BLIR SJELDEN UTSATT FOR TRUSLER HAR MOTTATT TRUSLER * FRA KILDER * FRA PERSONER SOM OPPTRER I EN AKTUELL SAK

43 Noen eksempler

44 Oppgave 1 – Engasjert journalist
Du er redaktør i en lokalavis som dekker 12 kommuner. Avisen har to lokalkontorer, bemannet med en journalist på hvert kontor. Før kommunevalget, blir det klart at en lokal valgliste er på trappene i en av ”ytterkommunne”. På bordet ditt ligger det en invitasjon til en pressekonferanse i regi av bygdelista. De vil presentere seg selv og hva de vil jobbe for. Invitasjonen er undertegnet bygdelistas pressetalsmann – som viser seg å være din lokalkontorjournalist! Du er ikke tidligere kjent med at han har engasjert seg i den lokale valglisten, og føler følgelig et umiddelbart behov for en samtale med din medarbeider. Hvordan håndterer du situasjonen? Hva sier du til din medarbeider?

45 Konflikter – en dagligdags ting?
I undersøkelsen Status Redaktør i 2000, svarte 23 prosent av alle redaktører at de frykter å havne i en situasjon der ”andre tar initiativet til å fjerne dem fra redaktørstolen”. I 1996 svarte 17 prosent av eks-redaktørene at de hadde sluttet etter ”oppfordring”. I Arbeidsmiljøundersøkelsen til AFI i 2003 er det bare 9,9 prosent av redaktørene som svarer at de verken har vært berørt eller involvert i konflikter på arbeidsplassen. .. Men bare 2 prosent har selv byttet jobb pga konflikter


Laste ned ppt "Redaktør i konflikt IJ, Fredrikstad, 17. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google