Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael ILO nr 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” – Seminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael ILO nr 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” – Seminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael ILO nr 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” – Seminar 17. januar 2011Advokat Kurt Weltzien

2 NHO sine innvendinger mot forskriften Dagens forskrift 1.I strid med EØS-avtalen  Siden 1.3.2008 – gjenstand for behandling i ESA  Per Sanderud sitt bord her i dag Forslaget til endringer 1.Fortsatt i strid med EØS-avtalen 2.Anskaffelsesrettslig uhåndterbar  Når anskaffelsesrett og tariffrett ikke passer sammen 3.Griper inn i tariffautonomien til partene  Offentlige tjenestemenn skal bestemme hvilken tariffavtale og hvilke deler av en tariffavtale som skal gjelde – når det arbeids på kontrakt med det offentlige 2#322150

3 Hva er ”sosial dumping”  Intet rettslig begrep  Politikk:  Brundtland III: ”vesentlig dårligere” – St prp nr 100 (91-92)  Stoltenberg II :”uakseptabelt lave” – St meld 2 (2005-06)  EU-kommisjonens definisjon fra Green paper on social policy fra 1993: ”Unacceptably low social standards” #322150 Tarifflønn Akseptabelt lavere? Uakseptabelt lavt? 3

4 Dagens forskrift: Jakten på det “normale” nivået… Anskaffelsesloven § 11 A:  ”Kongen kan ved forskrift pålegge statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer å ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som inngås etter denne lov, som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke”. Forskriftens § 5:  ”Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke”. #3221504 Hva er ”normalt”?

5 #322150 Den norske delegasjonskunsten! Loven viser til forskriften; forskriften viser til oppdragsgiver og oppdragsgiver ber i praksis leverandøren om å følge loven eller det som er ”normalt” 5 Derfor har forskriften i realiteten hatt liten effekt siden 1.3.2008

6 Forslagets to viktige endringer #3221506 Det materielle innholdet I dag: ”lønns- og arbeidsvilkår” Forslaget: ”arbeidstid, lønn og dekning av reise, kost og losji” Virkeområdet I dag: ”tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter” Forslaget : ”tjenestekontrakter innen renhold, helse- og omsorg, hotell- og restaurant og transport samt bygge- og anleggskontrakter”

7 Hva innebærer forslaget sett fra en offentlig oppdragsgivers ståsted?  Gjennomsiktighetsprinsippet – Anskaff Dir Art 2  Krav til kunngjøringen og til konkurransegrunnlaget  C-19/00 (SIAC Construction):  “…the award criteria must be formulated, in the contract documents or the contract notice, in such a way as to allow all reasonably well- informed and normally diligent tenderers to interpret them in the same way”.  The same principle will apply for other requirements in the contract notice and tender documents  Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA): 2006/65, 2003/273 and 2003/74.  I praksis: #3221507

8 I praksis: Ved anskaffelse av BA #3221508 Bygg • Foreligger allmenngjøringsvedtak (som også dekker lønn) for byggfag. • Antakelig tilstrekkelig for oppdragsgiver å vise til denne forskriften - dersom forskriften er i overensstemmelse med EØS-retten. Anlegg • Oppdragsgiver må i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget ta selvstendig stilling til 1.Hvilke(n) tariffavtale er relevant? 2.Hvilke(n) deler av tariffavtalen er relevant?

9 I praksis: Ved anskaffelse av visse tjenester #3221509 • Oppdragsgiver må i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget ta selvstendig stilling til: 1.Hvilke(n) tariffavtale er relevant? 2.Hvilke(n) deler av tariffavtalen er relevant?

10 Er dette så vanskelig da?  Et eksempel: Hva er ”renhold”?  Anskaffelsesrettslig  Kategori 14: bygningsrengjøring og eiendomsforvalting (nærmere spesifisert i et hundretalls CPV-koder)  Kategori 16: kloakk- og avfallstømming, rensing og lign tjenester (nærmere spesifisert i et hundretalls CPV-koder)  Tariffrettslig  Overenskomst for renholdsbedrifter  Renserier  Service og vedlikeholdsoverenskomsten  Asfalt og veivedlikehold  Funksjonæroverenskomstene #32215010 Oppdragsgiveres oppgave: 1.Finn riktig CPV-kode 2.Finn ”riktig” overenskomst 3.…og i tillegg….

11 …og i tillegg…  Aml: 40 timer  Tariff: 37,5 – og hva med gjennomsnitt, skift, natt, under 18 år mv? #32215011 1.Funksjonæroverenskomster – ingen bestemmelser om lønn 2.Normallønnsoverenskomster – antakelig enkelt? 3.Minstelønnsoverenskomster – hva er ”lønnsbegrepet” her?  Grunnlønn?  Lokale tillegg?  Personlig kvalifiserende tillegg?  Variable ulempetillegg? Hvorfor reise, kost og losji?

12 Effekten av forskriften #32215012 Per jobber i et rengjøringsfirma som renholder Per er sikret: 1.Arbeidstid 2.Lønn 3.Dekning av reise, kost og losji 4.- i tillegg til det som måtte følge av preseptorisk lovgivning Trenger Per bare beskyttelse mot sosial dumping når han arbeider for offentlige kunder hans arbeidsgiver har kontrakt med? Hvorfor legger reglene opp til diskriminering av arbeidstakere? Per er sikret: 1.NEI 2.NEI 3.NEI 4.JA

13 Er det motstrid mellom ILO nr 94 og EØS- avtalen – slik reglene er implementert i norsk rett? #32215013 ILO nr 94 Artikkel 2: Offentlige myndigheter skal stille krav til lønns- og arbeidsvilkår Med andre ord: 1.ILO nr 94 tillater forskjellige regler for offentlige og private kontrakter 1.ILO nr 94 pålegger ikke forskjellige regler EØS-avtalen Forbud mot diskriminering, blant annet i: 1.EØS-avtalens artikkel 36 2.Utsendingsdirektivet EØS-avtalen Forbud mot diskriminering, blant annet i: 1.EØS-avtalens artikkel 36 2.Utsendingsdirektivet

14 Anskaffelsesloven § 11a Hvordan løses normkonflikter i norsk rett? ILO nr 94 EØS Menneske- rettigheter Grunnloven § 110 c EØS-loven § 2 MR-loven § §2 og 3 Lønnsforskriften 14#322150 Internasjonal forpliktelse Norsk rett

15 Forslag til gravskrift Her hviler en forskrift Hvis tanke var god, men gjennomføring slett - og i strid med EØS-rett #32215015


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael ILO nr 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” – Seminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google