Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ”Peak oil” - i et økonomisk perspektiv Presentasjon i Polyteknisk forening 21. mars 2006 Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ”Peak oil” - i et økonomisk perspektiv Presentasjon i Polyteknisk forening 21. mars 2006 Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ”Peak oil” - i et økonomisk perspektiv Presentasjon i Polyteknisk forening 21. mars 2006 Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

2 2 Innledning • ”Peak oil” – i et ressursperspektiv –Vil verdens oljeproduksjon nå toppen snart? –Vil oljeproduksjonen utenfor OPEC nå toppen snart? –Hvor mye olje fins det egentlig?  Konvensjonell olje utenfor OPEC (nye funn, økt utvinningsgrad)  Saudi Arabia  Ukonvensjonell olje • ”Peak oil” – i et økonomisk perspektiv –Hva er kostnadene ved å utvinne oljeressursene? –Hva er alternativene til olje, og hva koster de?  Transport –Hva er lønnsom strategi for OPEC?  Høy pris og lav markedsandel?  Moderat pris og høy markedsandel? –Hvor høy må oljeprisen bli før etterspørselen begynner å falle?

3 3 • OPEC’s rolle i oljemarkedet –Høy andel av gjenværende (kjente) oljereserver i verden  Ca. 75% av konvensjonell olje (BP)  Mindre når ukonvensjonell olje inkluderes –Mindre andel av global oljeproduksjon (ca. 40%)  OPEC’s reserveandel vil øke framover –Færre gode prospekter utenfor OPEC  Kjente (gjenværende) reserver utenfor OPEC har falt noe siden 1995  Forholdet mellom Non-OPEC reserver og globalt oljeforbruk har falt enda mer  Klart lavere utvinningskostnader i OPEC –Økende handlingsrom for OPEC til å utøve markedsmakt

4 4 • Etterspørselen etter olje –Mindre prisfølsom enn tidligere (antatt) –Få substitusjonsmuligheter i dag, spesielt i transportsektoren  Langt fram til konkurransedyktige alternativer –Veksten i oljeforbruket bestemmes i større grad av den økonomiske utviklingen –Økende handlingsrom for OPEC • Høy oljepris vil redusere globalt oljeforbruk og øke produksjonen utenfor OPEC, men i mindre grad enn tidligere

5 5 Analyse av oljemarkedet fram mot 2030 • Hovedproblemstilling: –Hvilket prismål gir høyest lønnsomhet for OPEC over tid?  Begrenser analysen til konstant realpris  Avveining over tid (OPEC’s implisitte diskonteringsrate)  Ingen prisprognose – OPEC kan ha andre mål • Metode: –Bruker modell for internasjonale energimarkeder  FRISBEE –Tar hensyn til tregheter i produksjon og forbruk av olje  Tilbud fra Non-OPEC er sterkt avhengig av tidligere investeringer i felt

6 6 FRISBEE – regional inndeling Canada USA Latin America Western Europe Eastern Europe Russia, Ukraine Belarus China Rest- Asia OECD- Pacific Caspian region OPEC- core Africa OPEC- rest

7 7 • I hver region er det produksjon og forbruk av energivarer –Fri handel på verdensmarkedet med likevekt i hver periode • Tidsoppløsning: –1-års perioder fra 2000 – 2030 • Hver region har tre sluttbrukere og to oljetyper: –Industri, husholdninger (inkl. tjenesteyting) og kraftproduksjon –Stasjonær olje og transportolje • Etterspørselen etter oljeprodukter påvirkes av: –Sluttbrukerpriser på ulike energivarer –Vekst i befolkning og BNP per capita –Energieffektivisering over tid –Etterspørselen i forrige periode Sentrale trekk ved modellen

8 8 • Produksjon av olje i FRISBEE –4 feltkategorier i hver region –Skiller mellom felt i produksjon, felt som ikke er utbygd, og uoppdagede felt –Oljefeltene går gjennom fire faser  investeringsfase; oppbyggingsfase; platåfase; halefase • Produksjon utenfor OPEC –Marginal driftskostnad lik oljepris  Lave driftskostnader i platåfasen, noe høyere i halefasen • Investeringer utenfor OPEC –Oljeselskapene vurderer ”prosjekter” i alle 44 feltgrupper utenfor OPEC  Maksimerer nåverdi (NPV) av potensielle prosjekter  Avkastningskrav 10 % per år (realrente)  Forventet oljepris basert på historiske priser  Både nye felt og IOR-investeringer vurderes

9 9 • Investeringer utenfor OPEC (forts.) –Kostnadene stiger ettersom et område ’tømmes’, og ved høyt investeringstempo  Tekn.endring kan kompensere dette • Produksjon og investering i OPEC –Tilbyr residualetterspørselen for gitt prismål –Investerer for å ha tilstrekkelig kapasitet • Data for ressurser og kostnader: –Basert på svært detaljert database over kjente olje- og gassfelt  Egen studie av ukonvensjonell olje i Canada –Uoppdagede ressurser og reservevekst (IOR) basert på USGS –Kostnadsdata basert på såkalte ’modellfelt’ i ulike land  Begrenset informasjon

10 10 Oljemarkedet fram mot 2030 – analyse basert på FRISBEE-modellen • 3 utvalgte oljeprismål ($30, $45 og $60 per fat) • OPEC’s ”optimale” oljepris

11 11 Framskrivning av etterspørsel til 2030

12 12 Framskrivning av tilbud til 2030

13 13 Investeringer i nye felt og IOR utenfor OPEC

14 14 Gjenværende reserver utenfor OPEC

15 15 OPECs optimale oljepris

16 16 Oppsummering • ”Peak oil”-debatten er et spørsmål om ressurser og marked –Kostnader ved ulike typer oljeproduksjon –Etterspørsel og alternative brensler –OPEC’s strategi • Lite trolig at global oljeproduksjon når toppen de nærmeste åra –Sterk etterspørselsdriv –Mer trolig at produksjonen utenfor OPEC avtar • Mer trolig at dagens høye oljepris vedvarer –Lite lønnsomt for OPEC å returnere til prismål under $30/fat  Heller ikke bærekraftig på litt sikt • Mange usikkerhetsmomenter!


Laste ned ppt "1 ”Peak oil” - i et økonomisk perspektiv Presentasjon i Polyteknisk forening 21. mars 2006 Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google