Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk og lesing 2B – i overgangen mellom barnehage og skole Lørdag 1.6. kl. 9-14.30 Hordaland og Sogn og Fjordene Logopedlag Jørgen Frost, UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk og lesing 2B – i overgangen mellom barnehage og skole Lørdag 1.6. kl. 9-14.30 Hordaland og Sogn og Fjordene Logopedlag Jørgen Frost, UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk og lesing 2B – i overgangen mellom barnehage og skole Lørdag 1.6. kl. 9-14.30 Hordaland og Sogn og Fjordene Logopedlag Jørgen Frost, UiO

2 Jørgen Frost Prosesser i lesingen The simple view of reading (Gough & Tunmer, 1986) Lesing = A vkoding x F orståelse integrert (L e s i n g e r a v k o d i n g m e d f o r s t å e l s e)

3 Jørgen Frost ISP, Universitetet i Oslo Vokabular og sosio-økonomiske forhold (Hart & Risley, 1995)

4 Jørgen Frost ISP, Universitetet i Oslo The Language Gap (Juel, 2005)  Hvorfor slås så mange elever?  Omverdenskunnskap begrenses av ordkunnskapen  >2% ukjente ord i en tekst -nedsetter forståelsen (Carver & Leibert, 1995)  Hovedforklaringen bak ’reading achievement gap’ er et ’language gap.’

5 Jørgen Frost ISP, Universitetet i Oslo The Language Gap (Juel, 2005)  Språksterke barn (1. trinn) kan omkring 20.000 ord, språksvake barn kan 5.000 (Moats, 2001)  Forskjellen øker proporsjonalt  Tidlig innsats!  Forskjeller i ordforråd avgjør fremtidige utdanningsmuligheter  Frafall

6 Jørgen Frost ISP, Universitetet i Oslo Fra TRAS til OBS 2 – 5 år 5 – 8 år

7 Jørgen Frost ISP, Universitetet i Oslo Fra barnehage til skole 2. - 3. trinn 1. trinn Barnehage 5 år 6 år 7år 8år

8 Jørgen Frost ISP, Universitetet i Oslo OBS-sirkelen - 5 – 8 år (Frost, Espenakk, Færevaag, Hagtvet & Horn, 2010) 5-6 år 6-7 år 7-8 år

9 Jørgen Frost ISP, Universitetet i Oslo Fra TRAS til OBS TRAS (2-5 år) OBS (5-8år) Samspill, kommunikasjonSamarbeid, selvstendig og oppmerksomhetarbeidsmåte og metakognisjon Språkforståelse ogSpråk- og kommunika- språklig bevissthetsjonsforståelse Uttale, ord- ogFormulering, tale- og setningsproduksjonskriftspråklig bevissthet

10 Jørgen Frost  Children who are generally disliked, who are aggressive and disruptive, who are unable to sustain close relationship with other children, and who cannot establish a place for themselves in the peer culture are seriously at risk (Hartup, 1992, p. 1).  The social attributes checklist (Katz & McClellan, 1997; Ladd & Profilet, 1996; McClellan & Kinsey, 1999)

11 Jørgen Frost  Fokus på selvregulering -evne til å styre deres sosiale, emosjonelle og kognitive adferd -mange unger i dag møter institusjonene med svak evne til å styre egen adferd og -pedagoger og lærere rapporterer at de er dårlig utdannet til å klare denne utfordringen

12 Jørgen Frost  Kunne tenke om sin egen væremåte i forhold til  kammerater  voksne  lek og beskjeftigelse  gjennomføring av aktiviteter  pålagte oppgaver

13 Jørgen Frost Blå område - organisering  Overveiende voksenstyrte aktiviteter  Overveiende barnestyrte aktiviteter  Faste rutiner (daglige aktiviteter)  Frie aktiviteter

14 Jørgen Frost Blå område - organisering Overveiende Overveiende voksenstyrte aktiviteter barnestyrte aktiviteter Faste rutiner (daglige aktiviteter) Ikke rutiner Ankomme Rundkrets Spise mv. Valg, planlegging og gjenkalling Verksteder Tema Utflukter Smågrupper Verksteder Frilek Utelek Dans, musikk, dramatikk, formning og avspenning

15 Jørgen Frost PLAGG – sekvensen  PLA – Planlegging i liten gruppe med lærer lærer skriver opp. Se fremover!  G - Gjennomføring av planlagt aktivitet  G - Gjenkalling. Hva skjedde? Se bakover! Vurdering.

16 Jørgen Frost Valg, planlegging og gjenkalling

17 Jørgen Frost Planlegging 1 - en drage (gutt, 1. kl)

18 Jørgen Frost Planlegging 2 - en drage (gutt, 1. kl)

19 Jørgen Frost Planlegging (1.- 2. kl)

20 Jørgen Frost Gjenkalling

21 Jørgen Frost Oppbygging av en arbeidssekvens (Frost, 2003)  Introduksjon  Begrepslæring  Planlegging  Fokusere  Samarbeide  Mediere  Presentere  Begrepslæring  Evaluering

22 Jørgen Frost Høytlesing – som intervensjon (Coyne, Simmons & Kame’enui, 2004)  Alminnelig høytlesing gagner mest de sterke!  Oppbygging av ordforråd i en interaktiv ramme:  ½ times forløp i syklus på 6 dager med to bøker  Lesing: 1/3 og 2/4  Dag 5/6: Gjenfortelle, bruke ordene i nye sammenhenger  Lærerens forberedelse: Se boken igjennom, forbered pausene.  Introduksjon av historien: Vise bok og bilder frem. Presenter tema. Spørsmål til forforståelse. Presentere hovedpersoner. Presentere 3 ord (magic words) Barna skal reagere når de hører dem lest  Lesing: Underveis samtale om de magiske ord o.a.  Samtale etter lesingen: Ped. stiller spørsmål. Dialog. Ordene fokuseres.

23 Jørgen Frost Allsidig og nyansert arbeid  Ved å  Kalle på nysgjerrigheten (sulten på ord)  Utfordrende dialoger (åpne spørsmål)  Velge riktig nivå  Dusje barna i ord Alle situasjoner i skoledagen er potensielle læringssituasjoner for å lære nye ord.

24 Jørgen Frost

25 Situasjonsuavhengig språktrening (Hagtvet og Palsdottir, 1992)

26 Situasjonsuavhengig språktrening (Hagtvet, 1988)

27 Et beriket språkmiljø – setningsbygning (Fey m.fl., 1999; Robinson & Robinson, 1991; Rooks, 1995; Yoder m.fl. 1995)  Samtalemønstre viktig (imp – descript)  Unngå overfortolkning  Sikre utvidelse av språket  Respektere oppmerksomhetsfasene (følg barnet)  Alt samvær er også språklig samvær  Språkbadet

28 Jørgen Frost ISP, Universitetet i Oslo Forebygging krever  Pedagoger og lærere med kunnskap om utvikling vdr. språk, lesing og skriving  Evne til observasjon i det daglige  En samordnet barnehage/skole  Målrettet og tilpasset innsats – over tid  Evne til å se hele barnet  Samarbeid med foresatte

29 Jørgen Frost ISP, Universitetet i Oslo Kartlegging/observasjon for hvem?  Foreldre - for å kunne følge sitt barn og delta i samarbeid om barnets utvikling  Pedagogen – for å kunne tilrettelegge nye utfordringer for å sikre utvikling  Skolemyndigheter i tilfelle det skulle være snakk om større vansker som må følges opp av PPT

30 Skolen må tenke forebyggende Styrkelse av det forebyggende arbeid gjennom:  kontakt med barnehagen for å sikre en samordning av det pedagogiske arbeid i barnehage og 1. klasse:  Tidlig skriving  Språklig bevissthet  Ordforråd og begreper  å sikre at skriftspråk introduseres på en måte, som gjør det mulig for alle elever å være aktør i sin egen læreprosess.

31 Språket i lesingen  Semantikken  Syntaksen  Fonologien  Morfologien Ortografisk Fonologisk Logografisk

32 Jørgen Frost Modell for leseutvikling (efter Spear-Swerling og Sternberg, 1994)

33 Jørgen Frost Å etablere fonologiske strategier (efter Spear-Sternberg, 1994) Lesing med visuelle strategier Etablering af fonologiske strategier Fonem - bevissthet Funksjonell bokstav- kompetanse Foundation Level Fortsatt bruk av visuell strategi

34 Jørgen Frost Bokstavkunnskap 2. kl febr. (Frost, 2001)

35 Jørgen Frost Funsjonell bokstavkunnskap (Frost, 2001) Mestringstidspunkt for LFB og HFB barn. Testanledning ___________________________________________ Gruppe123456>6 N ______________________________________________________ HFB2171342 20 LFB00223610 23 2. klasse3. klasse

36 Jørgen Frost Foundation Level (Frost, 2001; Seymour 1997) Foundation Periodens lengde. Mestringstidspunkt. Testanledning ________________________________________________ Gruppe123456>6 N ________________________________________________ HFB2206325 20 LFB00013811 23 2. Klasse3. klasse

37 Jørgen Frost Mestringstidspunkt for fonembasert skriving (Frost, 2001) Testanledning ______________________________________ Gruppe 123456>6N __________________________________________________ HFB 226613020 LFB 003675223 ___________________________________________ 2. klasse3. klasse

38 Jørgen Frost To veier til lesing (Frost, 2001) Fonembevissthet Formell bokstav kunnskap Funksjonell bokstav kunnskap Foundation level Lesing Redusert aktiv holdning Økt aktiv holdning NS

39 Jørgen Frost Matthæus effekten (XXV:29) (Stanovich, 1986) bootstrapping Fonologisk bevissthet cascade Bokstav-lyd; foundation; ordlesing; ordforråd; syntaks; mer lyst Usikker bokstav-lyd, lang foundation; mindre praksis; ulyst; unngå

40 Eksperimenter med skriving Språkleker (Vokabular) Grundmuren Forutsetninger for avkoding/lesing

41 IL- basis oversikt

42 Grunnlaget for leseutvikling 1. trinn – i løpet av året  GRUPPEPRØVEN  Lytteforståelse 1 og 2  Rim  Forlydsanalyse  Fonemantall 1 og 2  Sammensatte ord  Bokstavkunnskap  Bokstavskriving  Ordskriving 1, 2 og 3  Tegne og skrive – pre og post  SPRÅK og BOKSTAV  Tegne og skrive  Handlingsforløp  Sammensatte ord  Ordforståelse  Rim  Forlydsanalyse, fonem- subtraksjon – nytt ord  Fonemsyntese – analyse  Formell bokstavkomp.  Funksjonell bokstavkomp.  Bokstavskriving

43 Leseutviklingsskjema som bygger på leseforskning (Lundberg & Herrlin, 2008) Lesing = A x F (+M)

44 Leseutviklingsskjema til eleven (Lundberg & Herrlin, 2008)


Laste ned ppt "Språk og lesing 2B – i overgangen mellom barnehage og skole Lørdag 1.6. kl. 9-14.30 Hordaland og Sogn og Fjordene Logopedlag Jørgen Frost, UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google