Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bruk av engelsk i forsking og høgare utdanning Presentasjon av ei undersøking Vera.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bruk av engelsk i forsking og høgare utdanning Presentasjon av ei undersøking Vera."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bruk av engelsk i forsking og høgare utdanning Presentasjon av ei undersøking Vera Schwach

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Språkvalg i høyere utdanning, dypdykk i én sjanger, hoved- /masteroppgaven  Frittstående fortsettelse av to pilotstudier om språkbruk i akademia  Her ble det etablert en forståelseshorisont, kategorier og termer som jeg har bygd videre på.  Kartlegging av faktisk språkbruk og endringer i språkvalg mellom norsk og engelsk  Tre forståelseshorisonter  Språk som kommunikasjon  Nødvendigheten av et lingua academia/lingua franca  Språk og tenkeevne (språkets kognitive funksjon)  Språkets sosiale, kulturelle og politiske symbolverdi  Språk markerer identitet, kulturell mestring og grenser  Fremmedspråkbrukeren inngår i en språkkultur uten å full oversikt over den  Språkvalg og -bruk inngår i en politisk sammenheng, en demokratisk offentlighet  På hvilke språk kan lekfolk vinne innsikt i forskningsresultater og stille seg kritisk til dem?

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Øker innslaget av engelsk i høyere utdanning?  Analyse over perioden 1986 til 2006 med vekt på  å kartlegge faktisk språkbruk  endringer over en tjueårsperiode, 1986—2006  forholdet mellom norsk og engelsk  men også forholdet bokmål og nynorsk  bruk av øvrige skandinaviske- og fremmede språk.  Hoved-/masteroppgaver på engelsk  Hvem skriver på engelsk?  kandidater med norsk som morsmål?  kandidater med annet morsmål (utenlandske studenter i Norge)  Hvor skrives det hyppig engelsk?  Betydningen av disiplinære tradisjoner  Særskilte masterprogrammer på engelsk  Kilder til studien: www.bibsys.no; www.dbh.nsd.no (database for høyere utdanning); www.duo.uio.no (elektronisk base ved Universitetet i Oslo); Historisk tidsskrift; www.siu.no; NIFU STEP, akademikerregister; Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) og Universitetet i Oslo. www.bibsys.nowww.dbh.nsd.nowww.duo.uio.nowww.siu.no

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Analysens hovedresultater  Bildet er mer broket i 2006 sammenlignet med 1986  En sterk økning, 3339 avla høyere grads eksamen i 1986, mot 9138 i 2006  flere institusjoner tildeler høyere grad i 2006 enn i 1986  høyere grads eksamen tilbys i flere studieløp  ”globalisering” og ”internasjonalisering” påvirker høyere utdanning i Norge  Hoved-/masteroppgaven er en viktig sjanger i domenet utdanning og forskning  Rundt 70—75 prosent av studieløpene i 2006 ble avsluttet med en hoved-/masteroppgave.

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Antall innleverte hoved-/masteroppgaver ved norske universiteter og høyskoler, etter språk, utvalgte år 19861991199620012006 norsk10811522285027324403 herav bokmål10381428268925884195 herav nynorsk3794161144208 dansk/svensk012151132 engelsk11524975211372238 tysk1310382827 fransk39252327 andre/ikke oppgitt8014814383141 Totalt12921950382340146868

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning 19861991199620012006Gjennomsn. norsk837875686474 herav bokmål807370646170 herav nynorsk354434 dansk/svensk010000 engelsk91320283321 tysk111100 fransk001100 andre/ikke oppgitt684224 Totalt100 Prosentandel innleverte hoved-/masteroppgaver ved norske universiteter og høyskoler, etter språk, utvalgte år

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppsummering av foregående tabeller  De viser store endringer i valget mellom norsk og engelsk  i 1986 var nær én av ti oppgaver på engelsk  i 2006 var nær én av tre på engelsk  Forholdet mellom bokmål og nynorsk  Relativt stabilit, men svært lav andel oppgaver på nynorsk  Bokmålsandelen har falt betydelig, mens nynorskandelen er tilnærmet uendret  Nynorskbrukerne fordeler seg jevnt over fagdisiplinene  Universitetet i Bergen har relativt sett flest nynorskbrukere  Fravær av andre språk  Andre skandinaviske språk er nesten fraværende  De aller fleste som velger å skrive fransk eller tysk, skriver om et språkvitenskapelig tema eller et (skjønn)litterært tema.

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hoved- og masteroppgaver på engelsk  Hvem skrev og skriver på engelsk?  1986 — tall basert på opptelling  115 oppgaver, knappe 10 prosent  ”utenlandske navn”, 19 prosent (22 personer)  hovedoppgaver i disiplinen engelsk, 20 kandidater (17%)  sosialantropologi, 12 (10%)  geologi, 12 (10%)  fagfelter innenfor biologi, herunder zoologi, 16 (10%)  andre naturvitenskaper og teknologi, 29 (25%)  for øvrig 26 kandidater  2006— tall basert på anslag, ca. 20—25 prosent av oppgavene  2238 oppgaver, cirka 34 prosent  ”utenlandske navn”, anslagsvis 23%  En stikkprøve av fordeling mellom oppgaver på engelsk og norsk ble gjort for fem fagdisipliner ved Universitetet i Oslo,

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bruk av norsk og engelsk i hoved-/masteroppgaver, for fem fagdisipliner ved Universitetet i Oslo, utvalgte år 1986—2006

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Særskilte masterprogrammer på engelsk – konkurranse eller supplement?  Sentralt spørsmål: omfatter engelske masterprogrammer (brede) emneområder der det ikke finnes tilsvarende på norsk?  Typer programmer  parallelle programmer til norske mastergrader  særskilte emner gjerne knyttet til områder der Norge har spesielle faglige og/eller forskningsmessige tyngdepunkter: for eksempel sjørett, energi, byplanlegging, internasjonal helse.  andre (forskningsmessige) spesialiseringer: eks. ”M. Phil. In Nordic Viking and Medieval Culture”; ”M.Phil in Higher Education”; ”M.Phil. In Ibsen Studies”  Omfanget av engelskspråklige programmer  cirka 190 programmer, av disse ble det avlagt eksamen i omkring 57 av dem, altså i 30 prosent av programmene  uteksaminerte kandidater var rundt 500 kandidater, det utgjorde fem—seks prosent av det totale antallet kandidater (ca 9100 i 2006).  Utenlandske studenter (totalt for høyere og lavere grad) utgjorde fire til seks prosent av det totale antallet registrerte studenter i 2003 og 2006.

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Konkluderende punkter  Innslaget av engelsk i hoved-/masteroppgaver har økt betraktelig  Mot en språklig todeling mellom bokmål og engelsk?  Ligger nynorsken på sotteseng?  Andre fremmedspråk enn engelsk er nesten fraværende  Trolig har de fleste som skriver på engelsk, norsk som morsmål. Antallet utenlandske studenter alene kan ikke forklare den høye andelen med oppgaver på engelsk.  Kandidater i naturvitenskapelige og teknologiske fag skriver hyppigere engelsk enn i 1986.  Kandidater i andre disipliner/fagfelter velger hyppigere engelsk enn i 1986.  Når fant skiftet mellom norsk og engelsk sted?

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Konklusjon, fortsettelse  Kvalitetsreformen kan ha hatt innflytelse på endringer i språk, men er ingen hovedårsak  viktige mekanismer for forskyvninger i språkbruk og -valg skjedde før, under og uavhengig av kvalitetsreformen  fagdisiplinære beveggrunner  masterprogrammene på engelsk er delvis en nyskapning, men av begrenset innflytelse på engelskbruk så langt  Ordinære norsk-språklige masterprogrammer der kandidater velger å forfatte oppgaven på engelsk er av stor betydning.  Språkbevissthet og andre faktorer  Ressurser brukt på ”internasjonalisering” i høyere utdanning er betydelige.  Hvor store ressurser er brukt på å sikre godt språk  for norsk?  for engelsk?  Parallellspråklighet, trussel og rikdom


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bruk av engelsk i forsking og høgare utdanning Presentasjon av ei undersøking Vera."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google