Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktiske erfaringer med samhandling fra DPS Stjørdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktiske erfaringer med samhandling fra DPS Stjørdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktiske erfaringer med samhandling fra DPS Stjørdal
Avdelingsleder DPS Stjørdal Ann-Inger Leirtrø

2 Det distriktspsykiatriske senteret på Stjørdal
Blikket vendt mot Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal og halve Malvik. Med de spesialiserte sykehusfunksjonene i Psykiatrisk Klinikk HNT og St.Olav Hospital i ryggen.

3 DPS-funksjoner for Værnesregionen
”Med blikket vendt mot kommunene, og de spesialiserte sykehusfunksjonene i ryggen” Akutt og krisetjenester Vurdering og utredning av henviste pasienter Differensiert behandling i form av: Poliklinisk undersøkelse og behandling til enkeltpasienter, par eller familier Ambulant behandling og rehabilitering til personer med alvorlige psykiske lidelser Strukturert dagbehandling Krise – og kortidsbehandling på døgnenhet Lengre tids døgnbehandling.

4 DPS-funksjoner for Værnesregionen
”Med blikket vendt mot kommunene, og de spesialiserte sykehusfunksjonene i ryggen” Opplæring av pasienter og pårørende Veiledning til psykisk helsearbeid i kommunen Forskning og kvalitetsutvikling Utdanning av helsepersonell

5 Samhandling Et begrep som benyttes ofte
Et satsningsområde gjennom samhandlingsreformen En DPS-oppgave Et fokusområde i Helse Nord-Trøndelag Så enkelt, men likevel så vanskelig Hvorfor? Påstand: Det handler i hovedsak om organisasjonskultur og LEDELSE.

6 Grunnleggende elementer i en organisasjon med kultur for samhandling
”En kultur preget av vi – ikke oss og dem.” ”En kultur preget av at vi kjenner ansvar for å være et DPS for alle kommunene i vårt opptaksområde.” ”En kultur preget av at utadrettet arbeid er investering i forhold til å fremme frivillighet og god livskvalitet for de som trenger vår bistand.” ”En kultur preget av at vi er avhengige av våre samarbeidspartneres kompetanse for å gjøre hverdagen bedre for de som trenger vår bistand.”

7 Holdningsarbeid Snakke med våre samarbeidspartnere – ikke om
Gjøre det til en selvfølge at vi skal ”dra ut” for å bistå/forebygge Gjøre det til en selvfølge at vi møter våre samarbeidspartnere med respekt, lytte og gi rom for dialog, og å skape gode ”møter” Etablere kompaniskap og fellesskap med kommunene Faste representanter skaper kontinuitet og fremmer dialogen og relasjonen.

8 SOKRATES ”Sokrates forsøkte ikke å overtale andre, men heller, gjennom tilstedeværelse, dialog og gode spørsmål stimulere til styrkning av andres kunnskap.”

9 Samhandling Dialogen De felles utfordringer
Gjensidig forpliktende samhandling

10 Samhandling Systematisk arbeid med å styrke dialogen med fastlegene
Systematisk arbeid for å skape relasjoner Forpliktende samhandlingsmodeller med den største kommunen Skaper arenaer som bidrar til at vi blir kjent med våre samarbeidspartnere Terskelen for å ta kontakt er liten, begge veier.

11

12 Hovedmål Samarbeidspartnere: Stjørdal kommune, Sykehushuset Levanger psykiatrisk klinikk, DPS Stjørdal, Mental Helse, RIO (rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) Hva består samarbeidet av: Etablere et forum for å identifisere områder hvor samhandling kan økes og bedres, og utvikle modeller samarbeidsavtaler som omfatter rutiner for utskriving, faglig og økonomisk samarbeid om særlig ressurskrevende brukere, samhandling rundt personer i krise/akutte tilstander og rutiner for utarbeidelse av IP (individuell plan)

13 Handlingsplan 2010 Etablere et arbeidsforum På individnivå:
Etablere Fagteam rus/psykiatri Månedlige veiledningsfora Internundervisning Kommunepsykolog inn i ukentlige psykologmøter Dialogmøter med fastlegene På individnivå: Koordinert ambulerende behandling Etablere ”hastetelefon”

14 Handlingsplan 2011 Gjennom etablering av bruk av Sampro og gjennom utvikling av samarbeidsavtaler styrke arbeidet med bruk av individuell plan som et vesentlig verktøy i brukermedvirkning og samhandling. Gjennom bevist bruk av Fagteam for psykisk helse og rus, vektlegge tverrfaglige beslutningsprosesser og tiltak rundt brukere med behov for særlig ressurskrevende tjenester.

15 Etablere et felles team for å bedre tilgjengeligheten
Handlingsplan 2012 Etablere et felles team for å bedre tilgjengeligheten Utarbeide gjensidig forpliktende samarbeidsavtale og rutiner som sikrer partenes forpliktelser om samhandling 2013

16 Samhandlingsmodell GJENSIDIG FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELL MELLOM HELSE NORD-TRØNDELAG, PSYKIATRISK KLINIKK, DPS STJØRDAL OG STJØRDAL KOMMUNE, OPPFØLGINGSSTJENESTEN Felles utfordring 1. – 2. linje Dialog- møte Oppstart IP Ansvarsgruppe Krise- plan Overføring 1.–2. linje Stjørdal–DPS 1. Henvisning 2. Samarbeidsmøte Behandlingsplan Avslutning Overføring 2.linje – 1. linje Henvisning Samarbeidsmøte Behandlingsplan Dokumentasjon Avslutning Kompetanseutvikling

17 Samhandling med ”småkommunene” Frosta, Meråker, Selbu og Tydal.

18

19 Fastleger i Værnesregionen- behandlere v/DPS Stjørdal
Medvirkningsbasert intervensjon som metode i ”Samhandling” Mastergrad: Gerd Ulvin Torild Strugstad Hovedfunn: RELASJONER har stor betydning. Rekruttering av assistentleger i allmennmedisinske spesialiseringsløp.

20 Værnesregionen Interkommunal samarbeid og samarbeid med Helseforetakene om utredning av interkommunal enhet innenfor tjenesteområdet rus/psykiatri. Forslag til samarbeidstiltak forankret i DPS: Veiledning og kompetansenettverk Etablere samarbeidsrutiner/forpliktene samarbeidsmodell Etablere samarbeidsrutiner mellom DPS Stjørdal og NAV.

21 Samhandlingsprosjekt - DPS Stjørdal og Værnesregionen
Sokratesprosjektet Samhandlingsprosjekt - DPS Stjørdal og Værnesregionen Psykolog og phd-stipendiat Jonas Vaag

22 Dagens utfordringer Samhandlingsreformen peker på:
Pasientens behov for koordinerte tjenester er ikke godt nok bevart Tjenestene er fragmenterte og kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har ulike målformuleringer og målforståelse i forhold til pasientene Spesialisthelsetjenesten er preget av målet om medisinsk helbredelse – kommunehelsetjenesten har større fokus på funksjonsnivå og mestringsnivå.

23 Samhandlingsreformen peker på:
Dagens utfordringer Samhandlingsreformen peker på: Tjenestene preges av for liten innsats for å forebygge sykdom. Vi har ikke gode nok systemer for analyse og beslutninger om hvordan ressursene bør settes inn i de ulike leddene i kjeden fra forebygging, diagnosearbeid og rehabilitering.

24 Dagens utfordringer vedrørende psykisk helse
Et større krav til kommunene om å satse på forebygging og tidlig innsats i sykdomsforløpets tidlige faser. Det forventes at kommunehelsetjenesten behandler de tilstander som ikke gir rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

25 Dagens utfordringer vedrørende psykisk helse
Depresjon er en av verdens største folkesykdommer, og allerede i 2020 vil den være den største utfordringen for folkehelsen i den vestlige verden (WHO). Hva kan DPS Stjørdal bidra med for å være med på å møte disse utfordringene, og i fellesskap danne et fremtidsrettet helsetilbud for befolkningen i Værnesregionen?

26 Løsningen i dag Hver enkelt kommune (i noen tilfeller interkommunale samarbeid) bygger opp egne fagmiljø for å møte disse problemene. Kommunene styrkes blant annet gradvis med øremerkede midler til kommunepsykologstillinger. Er dette en hensiktsmessig løsning i Værnesregionen? OBS: Løsningen er sårbar. Risiko for større avstand mellom DPS og kommuner, kommuner og DPS.

27 Den store fallgruven i psykisk helse
Vi mener at en av de største fallgruvene for arbeid med psykisk helse er å bare operere på mikronivå. Vi mener et DPS bør ta sitt samfunnsansvar og også bidra til det generelle kunnskapsnivået om psykisk helse i regionen, både hos befolkningen generelt og helsearbeiderne spesielt.

28 Vårt forslag til løsning
DPS Stjørdal bør bidra til å være det naturlige kunnskapssenter for psykisk helse i Værnesregionen. Vi må operasjonalisere samhandlingsbegrepet og systematisk forsøke ut ulike modeller for samhandling, som vil kunne gi økt kunnskap om hvordan vi løser våre fremtidige utfordringer.

29 Grunnpremiss DPS Stjørdal tenker i et samfunnsmedisinsk perspektiv, hvor målet i det lengre løp er å gi befolkningen et fremtidsrettet og effektivt helsetjenestetilbud, samtidig som å formidle kunnskap som vil kunne være med å forebygge utvikling av alvorligere psykiske plager. Det gjøres derfor ikke forskjell på offentlige og private tilbydere og vi retter oss mot både helsepersonell og den øvrige befolkning.

30 Konkrete tiltak DPS ut i kommunene
Kontinuerlig møtevirksomhet mellom DPS og førstelinje. Undervisningstilbud for alle helsepersonell i Værnesregionen. Rullerende undervisningstilbud i sykdomslære og kognitiv terapi. Veiledningstelefon Tilgjengelig veiledningstelefon for fastleger og øvrige aktører i opptaksområdet. Fleksibel ambulant virksomhet Formidling av kunnskap til allmennheten Spalte vedrørende psykisk helse for befolkningen i Værnesregionen, laget av lokale fagfolk. Forhåpentligvis i samarbeid med lokalpressen. Bruk av fagblogg for de som ønsker ytterligere informasjon om tema.

31 «50/50» Kommunepsykolog Kommunepsykologene deltar på psykologenes internundervisning. De tilbys også deltakelse i annen undervisningsaktivitet. Ønsker mindre kommuner kommunepsykologstillinger, kan en løsning være å ha psykologen i deltidsstilling ved DPS Stjørdal, for å samtidig sikre bedre samhandling og sømløs pasientoverføring mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

32 Systematisk utprøving av modeller for samhandling
DPS Stjørdal ønsker å systematisk prøve ut en konkret modell for samhandling. Gjenstand for forskning og systematisk innhenting av tilbakemeldinger. Søke stipendiatmidler. Separate prosjektledere for gjennomføring og evaluering.

33 Ann-Inger Leirtrø: ann.inger.leirtro@hnt.no
Kontakt oss! Ann-Inger Leirtrø: Jonas Vaag:

34 Takk for oppmerksomheten!
PSYKIATRISK KLINIKK …Et kvalitetsvalg Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Praktiske erfaringer med samhandling fra DPS Stjørdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google