Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktiske erfaringer med samhandling fra DPS Stjørdal Avdelingsleder DPS Stjørdal Ann-Inger Leirtrø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktiske erfaringer med samhandling fra DPS Stjørdal Avdelingsleder DPS Stjørdal Ann-Inger Leirtrø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktiske erfaringer med samhandling fra DPS Stjørdal Avdelingsleder DPS Stjørdal Ann-Inger Leirtrø

2 Det distriktspsykiatriske senteret på Stjørdal  Blikket vendt mot Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal og halve Malvik.  Med de spesialiserte sykehusfunksjonene i Psykiatrisk Klinikk HNT og St.Olav Hospital i ryggen.

3 oAkutt og krisetjenester oVurdering og utredning av henviste pasienter oDifferensiert behandling i form av: 1.Poliklinisk undersøkelse og behandling til enkeltpasienter, par eller familier 2.Ambulant behandling og rehabilitering til personer med alvorlige psykiske lidelser 3.Strukturert dagbehandling 4.Krise – og kortidsbehandling på døgnenhet 5.Lengre tids døgnbehandling. DPS-funksjoner for Værnesregionen ”Med blikket vendt mot kommunene, og de spesialiserte sykehusfunksjonene i ryggen”

4 DPS-funksjoner for Værnesregionen ”Med blikket vendt mot kommunene, og de spesialiserte sykehusfunksjonene i ryggen” •Opplæring av pasienter og pårørende •Veiledning til psykisk helsearbeid i kommunen •Forskning og kvalitetsutvikling •Utdanning av helsepersonell

5 •Et begrep som benyttes ofte •Et satsningsområde gjennom samhandlingsreformen •En DPS-oppgave •Et fokusområde i Helse Nord-Trøndelag •Så enkelt, men likevel så vanskelig •Hvorfor? •Påstand: Det handler i hovedsak om organisasjonskultur og LEDELSE. Samhandling

6 •”En kultur preget av vi – ikke oss og dem.” •”En kultur preget av at vi kjenner ansvar for å være et DPS for alle kommunene i vårt opptaksområde.” •”En kultur preget av at utadrettet arbeid er investering i forhold til å fremme frivillighet og god livskvalitet for de som trenger vår bistand.” •”En kultur preget av at vi er avhengige av våre samarbeidspartneres kompetanse for å gjøre hverdagen bedre for de som trenger vår bistand.” Grunnleggende elementer i en organisasjon med kultur for samhandling

7 1.Snakke med våre samarbeidspartnere – ikke om 2.Gjøre det til en selvfølge at vi skal ”dra ut” for å bistå/forebygge 3.Gjøre det til en selvfølge at vi møter våre samarbeidspartnere med respekt, lytte og gi rom for dialog, og å skape gode ”møter” 4.Etablere kompaniskap og fellesskap med kommunene 5.Faste representanter skaper kontinuitet og fremmer dialogen og relasjonen. Holdningsarbeid

8 ”Sokrates forsøkte ikke å overtale andre, men heller, gjennom tilstedeværelse, dialog og gode spørsmål stimulere til styrkning av andres kunnskap.” SOKRATES

9 Samhandling  Dialogen  De felles utfordringer  Gjensidig forpliktende samhandling

10 • Systematisk arbeid med å styrke dialogen med fastlegene • Systematisk arbeid for å skape relasjoner • Forpliktende samhandlingsmodeller med den største kommunen • Skaper arenaer som bidrar til at vi blir kjent med våre samarbeidspartnere • Terskelen for å ta kontakt er liten, begge veier. Samhandling

11

12 Hovedmål  Samarbeidspartnere: Stjørdal kommune, Sykehushuset Levanger psykiatrisk klinikk, DPS Stjørdal, Mental Helse, RIO (rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)  Hva består samarbeidet av:  Etablere et forum for å identifisere områder hvor samhandling kan økes og bedres, og utvikle modeller samarbeidsavtaler som omfatter rutiner for utskriving, faglig og økonomisk samarbeid om særlig ressurskrevende brukere, samhandling rundt personer i krise/akutte tilstander og rutiner for utarbeidelse av IP (individuell plan)

13 Handlingsplan  Etablere et arbeidsforum  Etablere Fagteam rus/psykiatri  Månedlige veiledningsfora  Internundervisning  Kommunepsykolog inn i ukentlige psykologmøter  Dialogmøter med fastlegene På individnivå:  Koordinert ambulerende behandling  Etablere ”hastetelefon” 2010

14  Gjennom etablering av bruk av Sampro og gjennom utvikling av samarbeidsavtaler styrke arbeidet med bruk av individuell plan som et vesentlig verktøy i brukermedvirkning og samhandling.  Gjennom bevist bruk av Fagteam for psykisk helse og rus, vektlegge tverrfaglige beslutningsprosesser og tiltak rundt brukere med behov for særlig ressurskrevende tjenester Handlingsplan

15 Etablere et felles team for å bedre tilgjengeligheten Utarbeide gjensidig forpliktende samarbeidsavtale og rutiner som sikrer partenes forpliktelser om samhandling Handlingsplan

16 GJENSIDIG FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELL MELLOM HELSE NORD-TRØNDELAG, PSYKIATRISK KLINIKK, DPS STJØRDAL OG STJØRDAL KOMMUNE, OPPFØLGINGSSTJENESTEN Felles utfordring 1. – 2. linje Dialog- møte Oppstart IP Ansvarsgruppe Krise- plan Overføring 1.–2. linje Stjørdal–DPS 1. Henvisning 2. Samarbeidsmøte BehandlingsplanAvslutning Overføring 2.linje – 1. linje Henvisning Samarbeidsmøte Behandlingsplan Dokumentasjon Avslutning Kompetanseutvikling Samhandlingsmodell

17 Samhandling med ”småkommunene” Frosta, Meråker, Selbu og Tydal.

18

19 Fastleger i Værnesregionen- behandlere v/DPS Stjørdal  Medvirkningsbasert intervensjon som metode i ”Samhandling”  Mastergrad:  Gerd Ulvin  Torild Strugstad  Hovedfunn: RELASJONER har stor betydning. Rekruttering av assistentleger i allmennmedisinske spesialiseringsløp.

20  Interkommunal samarbeid og samarbeid med Helseforetakene om utredning av interkommunal enhet innenfor tjenesteområdet rus/psykiatri.  Forslag til samarbeidstiltak forankret i DPS:  Veiledning og kompetansenettverk  Etablere samarbeidsrutiner/forpliktene samarbeidsmodell  Etablere samarbeidsrutiner mellom DPS Stjørdal og NAV. Værnesregionen

21 Samhandlingsprosjekt - DPS Stjørdal og Værnesregionen Psykolog og phd-stipendiat Jonas Vaag

22 Samhandlingsreformen peker på:  Pasientens behov for koordinerte tjenester er ikke godt nok bevart  Tjenestene er fragmenterte og kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har ulike målformuleringer og målforståelse i forhold til pasientene  Spesialisthelsetjenesten er preget av målet om medisinsk helbredelse – kommunehelsetjenesten har større fokus på funksjonsnivå og mestringsnivå. Dagens utfordringer

23 Samhandlingsreformen peker på:  Tjenestene preges av for liten innsats for å forebygge sykdom.  Vi har ikke gode nok systemer for analyse og beslutninger om hvordan ressursene bør settes inn i de ulike leddene i kjeden fra forebygging, diagnosearbeid og rehabilitering. Dagens utfordringer

24  Et større krav til kommunene om å satse på forebygging og tidlig innsats i sykdomsforløpets tidlige faser.  Det forventes at kommunehelsetjenesten behandler de tilstander som ikke gir rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dagens utfordringer vedrørende psykisk helse

25  Depresjon er en av verdens største folkesykdommer, og allerede i 2020 vil den være den største utfordringen for folkehelsen i den vestlige verden (WHO).  Hva kan DPS Stjørdal bidra med for å være med på å møte disse utfordringene, og i fellesskap danne et fremtidsrettet helsetilbud for befolkningen i Værnesregionen? Dagens utfordringer vedrørende psykisk helse

26  Hver enkelt kommune (i noen tilfeller interkommunale samarbeid) bygger opp egne fagmiljø for å møte disse problemene.  Kommunene styrkes blant annet gradvis med øremerkede midler til kommunepsykologstillinger.  Er dette en hensiktsmessig løsning i Værnesregionen?  OBS: Løsningen er sårbar. Risiko for større avstand mellom DPS og kommuner, kommuner og DPS. Løsningen i dag

27  Vi mener at en av de største fallgruvene for arbeid med psykisk helse er å bare operere på mikronivå. Vi mener et DPS bør ta sitt samfunnsansvar og også bidra til det generelle kunnskapsnivået om psykisk helse i regionen, både hos befolkningen generelt og helsearbeiderne spesielt. Den store fallgruven i psykisk helse

28  DPS Stjørdal bør bidra til å være det naturlige kunnskapssenter for psykisk helse i Værnesregionen.  Vi må operasjonalisere samhandlingsbegrepet og systematisk forsøke ut ulike modeller for samhandling, som vil kunne gi økt kunnskap om hvordan vi løser våre fremtidige utfordringer. Vårt forslag til løsning

29  DPS Stjørdal tenker i et samfunnsmedisinsk perspektiv, hvor målet i det lengre løp er å gi befolkningen et fremtidsrettet og effektivt helsetjenestetilbud, samtidig som å formidle kunnskap som vil kunne være med å forebygge utvikling av alvorligere psykiske plager.  Det gjøres derfor ikke forskjell på offentlige og private tilbydere og vi retter oss mot både helsepersonell og den øvrige befolkning. Grunnpremiss

30 1.DPS ut i kommunene  Kontinuerlig møtevirksomhet mellom DPS og førstelinje. 2.Undervisningstilbud for alle helsepersonell i Værnesregionen.  Rullerende undervisningstilbud i sykdomslære og kognitiv terapi. 3.Veiledningstelefon  Tilgjengelig veiledningstelefon for fastleger og øvrige aktører i opptaksområdet. 5.Fleksibel ambulant virksomhet 6.Formidling av kunnskap til allmennheten  Spalte vedrørende psykisk helse for befolkningen i Værnesregionen, laget av lokale fagfolk. Forhåpentligvis i samarbeid med lokalpressen. Bruk av fagblogg for de som ønsker ytterligere informasjon om tema. Konkrete tiltak

31  Kommunepsykologene deltar på psykologenes internundervisning. De tilbys også deltakelse i annen undervisningsaktivitet.  Ønsker mindre kommuner kommunepsykologstillinger, kan en løsning være å ha psykologen i deltidsstilling ved DPS Stjørdal, for å samtidig sikre bedre samhandling og sømløs pasientoverføring mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. «50/50» Kommunepsykolog

32  DPS Stjørdal ønsker å systematisk prøve ut en konkret modell for samhandling.  Gjenstand for forskning og systematisk innhenting av tilbakemeldinger.  Søke stipendiatmidler.  Separate prosjektledere for gjennomføring og evaluering. Systematisk utprøving av modeller for samhandling

33 Ann-Inger Leirtrø: Jonas Vaag: Kontakt oss!

34 PSYKIATRISK KLINIKK … Et kvalitetsvalg Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Praktiske erfaringer med samhandling fra DPS Stjørdal Avdelingsleder DPS Stjørdal Ann-Inger Leirtrø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google