Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak mot frafall – Hva gir resultater? ” Intet menneske er en øy” Trond Buland - SINTEF Teknologi og samfunn – Innovasjon og virksomhetsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak mot frafall – Hva gir resultater? ” Intet menneske er en øy” Trond Buland - SINTEF Teknologi og samfunn – Innovasjon og virksomhetsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak mot frafall – Hva gir resultater? ” Intet menneske er en øy” Trond Buland - SINTEF Teknologi og samfunn – Innovasjon og virksomhetsutvikling

2 Bakgrunn •Evaluering av tiltak i Satsing mot frafall •Evaluering av flere prosjekter for å styrke rådgivningstjenesten i skolen •Kartlegging av oppfølgingstjenesten •Evaluering av Skole på byggeplass •Evaluering av APO ved Frogn videregående skole i Akershus •Evaluering av ”Bedre gjennom” i Nord-Trøndelag •Evaluering av Ungdom i vekst •Evaluering av rådgivningen i skolen •Evaluering av samarbeidsavtale AiD/KS

3 Satsing mot frafall •Landsomfattende prosjekt, alle fylker, utvalgte skoler •2003 - 2005 •Økt bevissthet, stort trykk •Stort tiltaksmangfold –Systemnivå –Individnivå –I skolen –Utenfor skolen •Mange varianter av beslektede tiltak •Aktørmangfold •Regionale forskjeller i problem og problemforståelse, og i tiltaksutforming •Regionalt samarbeid •Lokale problemer fordrer lokale løsninger?

4 Effekter og resultater av satsingen •Målbare effekter lokalt –Mange skoler som gjennomførte tiltak redusert frafallet –Et resultat av tiltak? Eller av fokusering og bevissthet? –Sannsynligvis begge deler, men også klar kobling til tiltak •Mange tiltak har mer langsiktig virkning

5 Fraværs- og nærværsfaktorer •Fra forskning omkring sykefravær i arbeidslivet •Fraværsfaktorer: De umiddelbare grunnene elever har til å velge bort skolen •Nærværsfaktorer: De umiddelbare grunnene elever har til å velge å forbli i skolen •Nærværs- og fraværsfaktorer finnes i og utenfor skolen •Komplekst sett av heterogene faktorer som kan påvirke valg og bortvalg

6 Fraværsfaktorer, i skolen •Valgt ”feil” fag •Ikke fått førstevalg •Dårlig læringsmiljø •Frustrasjon over egne dårlige resultater/sliter på skolen •Lite tilpasset opplæring •For teoretisk innretning på fag •Frustrasjon/problemer ved overgang mellom skoleslag •Dårlig klasseromsmiljø/bråk/sosiale problemer i klassen •Mobbing •Rasisme •Språkproblemer •Dårlig fysisk arbeidsmiljø •Dårlig kjemi med lærere •Slitsom/lang skolevei •osv

7 Fraværsfaktorer, utenfor skolen •Boforhold •Borteboerproblematikk •Familieforhold •Økonomi •Rus/alkohol/narkotika •Mobbing •Rasisme •Psykiske problemer •Fysisk sykdom •Andre interesser/jobb •osv

8 Nærværsfaktorer •Mestringsopplevelser •Tilpasset undervisning •Motivasjon •Tilhørighet •Venner •Individuell oppfølging •Synlighet •Trygghet •osv

9 Bortvalg/frafall = mestring? •”Exit - Voice - Loyalty” •Fravær og senere frafall/bortvalg blir en mestringsstrategi for eleven •Stilt overfor overveldende fraværsfaktorer, blir frafall en logisk konsekvens, et ”fornuftig” valg?

10 Hovedutfordring i arbeidet •Skape flere/sterkere nærværsfaktorer og samtidig •Redusere fraværsfaktorene •Gi eleven alternative mestringsstrategier –Strategier som ikke innebærer/nødvendiggjør bortvalg/frafall

11 Utfordringen i alt arbeid mot frafall Fraværs- faktorer Nærværsfaktorer Mange/ sterke Noen/ middels Få/ svake Mange/ sterke Middels frafall Høyt frafall Svært høyt frafall Noen/ middels sterke Lavt frafall Middels frafall Høyt frafall Få/svake Svært lavt frafall Lavt frafall Middels frafall

12 •”Der de opplevde at de var viktige, og ble verdsatt som verdiskapende, var terskelen for å melde seg syk høyere enn der de opplevde at de ble oversett eller betraktet som substituerbare utgiftsposter, nederst på rangstigen…” •”Det de opplevde at lederne og bedriften engasjerte seg, brydde seg om de ansatte, tok hensyn til innspill og jobbet aktivt for å få til gode arbeidsbetingelser, ville folk dra på jobb.” Professor Per Morten Schiefloe, NTNU 2009

13 ”Samme hva du gjør, bare du gjør noe… nesten…” •Enkelttiltak ikke poenget! •Helhetstenking •Systematikk •Kompetanse •Nettverk •Tiltak og kombinasjoner av tiltak som skaper nærværsfaktorer •Læringsmiljø og sosialt miljø

14 Forebygge og følge opp •Skape rammer og forutsetninger for nærværsfaktorer •Se faresignaler i tide –Fravær –Læringsresultat –Sosiale indikatorer/”symptomer” •Reagere og handle på bakgrunn av faresignaler •Se, og gjør!

15 Kjenn problemet Tidligere: •Svakheter i skolenes avbruddsrutiner /rapportering •OT brukte/ fortolket samme koder forskjellig •Rapporteringen fra fylkene til UDIR ikke sammenlignbar •Begrenset lokal bruk av frafallsstatistikk. Resultat: •I større grad bruk av samme verktøy/ teknologi •Innskjerping, samordning og systematisering av rutiner •Nytt og felles kodeverk •Utvikling i riktig retning, men fortsatt klart forbedrings- potensiale •Statistikk: Kunnskap som basis for handling, også lokalt

16 Tidlig innsats •Alt for sent å starte forebygging av frafall i videregående skole –”Frafallet skjer mens de går i ungdomsskolen, de venter bare på å få begynne på VGS slik at de kan slutte” •Et positivt forhold til skole- og opplæring må etableres i grunnskolen

17 Karriereplanlegging •”Riktig valg” sentralt i forhold til å redusere frafall –”Riktig valg” = ”førstevalg”? •Rådgivningstjenesten sentral i forebygging –Delt rådgivningstjeneste? –Ansvarliggjøring og ansvarsfordeling – klare oppgaver –Kompetanseheving, og kompetansekrav –Nettverk: Både i og rundt skolen •Fokus på minoritetsspråklige

18 De vanskelige overgangene •Skolestart/overgang mellom skoleslag er kritiske punkter –Ungdomsskole - Videregående –Overgang grunnkurs – videregående kurs –Skole - bedrift •God start betyr mye, for alle –Og særlig for de som er i faresonen •Dra nytte av erfaringer fra US i VGS –Uten at det blir stigmatiserende, eller bryter med forvaltningsloven? –Viktig for en god start/etablere beredskap –Ekstra løft tilde som trenger det

19 Alternative løp for mestring •Normalmodellen passer ikke for alle •Alternative veier mot alternative mål! •Lærekandidater/”Grunnkompetanse”/”del- kompetanse” sentralt i arbeidet •Skape alternative og realistiske veier/løp –Gir mestringsopplevelser og læring •Må være planlagt og søkbart –Ikke bare en nødløsning når alt annet har vist seg å være mislykket

20 Skolehverdagen •Bedre skolehverdag – annen skolehverdag •Tilpasset opplæring –Ingenting er mer urettferdig enn likebehandling •Mestringsopplevelser og trivsel •Praksisnær læring •Tydelige rammer –Motivasjon –Folkeskikk –Arbeidsdisiplin •Struktur i læringssituasjonen •Borteboerproblematikken

21 Alternativ til klasserommet? •Etablere tilstrekkelig alternative læringsarenaer –Også i ungdomsskolen •Bedre kontakt med næringslivet •Bedre nettverk skole/bedrift –Bedrifter og personer –Arenaer og støttespillere for elever i alternative løp •Systematikk og kontinuitet –Tradisjonelt er ”næringslivsnettverket” mange steder litt tilfeldig og personavhengig –Mange savner alternativene

22 Kompetanse •Kompetanseheving nødvendig •Gir effekt på lengre sikt •Hvem sin kompetanse skal heves? –Rådgiver –OT –Kontaktlærer –Skoleledere? –Lærere?

23 Hva slags kompetanse? •Evne til å se eleven •Se faresignalene, se ”symptomene” •Minoritetsspråklige –Kulturforståelse •Psykiske problemer •Karriereplanlegging •Arbeidslivskunnskap •Veiledningskunnskap/”hvordan gjøre valg”

24 Kompetanseheving – hvordan? •Generell på et område/for en gruppe •Målrettet/skreddersøm/ved behov •Ekstern tilførsel •Intern/nettverk – erfaringsutveksling •Kombinasjon ekstern/intern – ”utdanne spredningsagenter” •Kompetanseheving = nettverksbygging •Nettverksbygging = kompetanseheving •Organisasjonslæring – lærende skoler?

25 Kontaktlæreren – en nøkkelaktør for nærvær •Kontaktlæreren nøkkel til tidlig reaksjon •Sentral person i støttenettverket for eleven •Bevisstgjøring •Rolleavklaring/stillingsinstruks/systematikk •Nettverk •Skolering/kompetanseheving –Nettverk/erfaringsutveksling –Kurs/etterutdanning

26 Foreldre – en viktig del av nærværs-nettverket •Foreldreinvolvering og voksenkontakt –Støtte, hjelp og oppfølging –Alternative holdninger/verdier til de elevene får fra annen ungdom (unngå ”isolert ungdom”) •Lage systemer og arenaer for foreldremedvirkning •Minoritetsspråklige

27 Intet menneske er en øy •Og intet bortvalg kan forstås isolert? •Alle elever del av et større nettverk; kamerater, foreldre, lærere, virkemiddelapparat etc •Nettverket rundt eleven innvirker på valg •Bortvalg også et resultat av at støttenettverket ikke har vært tilstrekkelig?

28 Skape breie nettverk for nærvær! •Fraværsfaktorene finnes i og utenom skolen •Nærværsfaktorer må etableres i og utenom skolen •Etablere fungerende nettverk i skolene og utenom skolene –På tvers av etater – skape beredskapsnettverk, ansvarsdeling –Støttenettverk rundt eleven!

29 Suksesskriterier - Hva må til? •Forankring, forankring og forankring –Skoleleder/rektor må aktivt inn –Skoleeier må på banen –Lærerne må inn i arbeidet –Ungdomsskole og videregående •Forankring i planer –Skolene må ha plan for arbeidet –Skoleeier bør ha plan •Forankring i lokale behov og problemer •Bevissthet

30 Flere suksesskriterier? •”Hele skolens oppgave” –Kontaktlærer/Faglærer/Rådgiver/OT/ Skoleleder/Skoleeier •Men noen må ha ansvaret! –”Hvis alle har ansvaret, er ingen ansvarlig”? •Bevisstgjøring rundt problemet og den enkeltes oppgaver •Klar rollefordeling og klare oppgaver •Systematikk!

31 Ingen tryllestav? •Finnes ingen tryllestav i arbeidet mot frafall (Muligens med unntak for Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom?)


Laste ned ppt "Tiltak mot frafall – Hva gir resultater? ” Intet menneske er en øy” Trond Buland - SINTEF Teknologi og samfunn – Innovasjon og virksomhetsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google