Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk Eirik Strand, Opplandstrafikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk Eirik Strand, Opplandstrafikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk Eirik Strand, Opplandstrafikk

2 Dagens organisering og samarbeid Hedmark fylkeskommune: Hedmark Trafikk et fylkeskommunalt foretak Oppland fylkeskommune: Opplandstrafikk del av administrasjonen Det er i dag et utstrakt samarbeid om kollektivtilbudet i Innlandet: felles billett- og kortsystem ruteopplysning trafikkplanleggingssystem skoleskyssreglement og takst og regelhåndbok Samarbeidet er organisert etter § 27 i kommuneloven.

3 Felles utredning Hedmark og Oppland fylkeskommune har utredet konsept for utvikling av et kollektivt taktnett i Mjøsregionen. Målet er økt markedsandel for kollektivtransport i Mjøsregionen Rapporten er en overordnet konseptanalyse

4 Utredningen Utreder: Gustav Nielsen, TØI Tverrfaglig arbeidsgruppe som fulgt arbeidet: •Jørn Prestsæter, Oppland fylkeskommune (leder) •Magne Flø, Oppland fylkeskommune •Tommy Forseth, Oppland fylkeskommune •Per Olav Bakken, Hedmark fylkeskommune •Jon Terje Finsrud, Hedmark Trafikk •Lars Eide, Statens vegvesen region Øst •Henning Myckland, NSB •Øyvind Aasheim, NSB Truls Lange, Civitas har laget illustrasjonene til rapporten

5 Prinsippene for konseptet •Taktnettprinsippet •Effektive kjøre- og omløpstider •Forenkle tilbudet – høyere frekvens – lengre gangavstand til holdeplass •Jernbane i samspill med buss •Tilgjengelighet for alle – løses med supplerende lokal- og bestillingstrafikk

6 Geografisk område

7 Hovedidé Et frekvent kollektivtilbud mellom/til Mjøsbyene taktet med bylinjene i knutepunkter vil bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedet i Mjøsregionen.

8 Mjøsregionen/Mjøsbyen – et nasjonalt satsingsområde? Utvikle framtidas Innlandsbosetting Avlaste/ta deler av Osloregionens sterke vekst Bidra til en bærekraftig infrastruktur for Østlandet

9 Positiv utvikling Både befolkningstall, bosettingsmønster og sysselsettingsutvikling tilsier at Mjøsregionen utvikler seg positivt som ”byregion” og det øker verdien av å satse på kollektivtransport. Det bør også være god samfunnsutvikling å satse på miljøvennlige kollektivløsninger for å kunne redusere biltrafikken.

10 Stadig flere bor i tettstedene, færre bor spredt Kilde: SSB, Region, kommuner til 2012 Hamar, Ringsaker, Løten, Stange Tettbygd ,14 % Spredt ,25 % I alt ,64 % Elverum, Åmot Tettbygd ,48 % Spredt ,86 % I alt ,37 % Lillehammer, Øyer, Gausdal Tettbygd ,06 % Spredt ,06 % I alt ,32 % Gjøvik, Ø. og V. Toten, S. og N. Land Tettbygd ,35 % Spredt ,28 % I alt ,59 % Sum Mjøs- regionen Tettbygd ,65 % Spredt ,35 % I alt ,18 %

11 God sysselsettingsutvikling i Mjøsområdet Sysselsatte i 2005 Sysselsatte i 2010 Utvikling fra 2005 til 2010 Totalt % 0412 Ringsaker % 0502 Gjøvik % 0403 Hamar % 0501 Lillehammer % 0427 Elverum % 0417 Stange % 0528 Østre Toten % 0529 Vestre Toten %

12 Sterk økning i pendling i Mjøsområdet

13 Reisestatistikk utvalgte ruter Bybuss Lillehammer Gjøvik Hamar Stam-/Regionruter Elverum – Hamar - Gjøvik Gjøvik- Lillehammer Hamar – Lillehammer (NSB)??

14 Rutetilbudet Timesavgang på samme minuttall fra tre taktnettsentere

15 Taktnettprinsippet

16 Avveining mellom frekvens og gangavstand Det er tidsmessig gunstigere å gå 800 meter til en holdeplass der det går en buss 4 ganger i timen enn å gå 400 meter til busslinje som går 2 ganger i timen.

17 Effektive kjøre- og omløpstider

18 Taktnett Gjøvik

19 Taktnett Lillehammer

20 Taktnett Hamar Elverum

21 Viktige forutsetninger Kombinere satsing på høyhastighetsregiontog og høystandard bussnett med et miljørettet tilbringersystem En infrastruktur som legger til rette for mer miljøvennlig transport og bedret tilgjengelighet Arealplanlegging og byutvikling som støtter det kollektive transportnettet

22 Tiltak/Prinsipper som må/bør ivaretas Forbedre fremkommeligheten • Slik at kjøretiden kan forkortes Forkorte kjøreveier Øke avstand mellom stopp/lengre gangavstander • Færre stopp • Mer «folkehelse»? Nye stoppesteder • For raskere og sikrere framføring • Universelt utformet • Raskere på/avstigning Kjøre forbi stoppesteder (som betjenes av ander ruter) Billettsystemer og busstyper som forkorter oppholdstid på holdeplasser Informasjonssystemer og markedsføring

23 Videre arbeid Ny politisk og administrativ forankring • Konferanse med berørte kommuner – dagen i dag • Utvikle forpliktende samarbeid/intensjonsavtaler mellom fylkeskommuner, kommuner, staten, næringsliv? • Søke samarbeid med Samferdselsdepartement Planarbeid • Analyse av driftsopplegg og driftskostnader • Behov for infrastrukturtiltak Vi er i gang • Søkt og fått prosjektmidler – gjennom KID • Forslag til organisering

24 Prosjektorganisering Referansegruppe Folkevalgte organer i fylkeskommunene og kommunene i Mjøsområdet Styringsgruppe Administrative ledere i fylkeskommune og kommunene Statens vegvesen «Jernbanefamilien» Prosjektgruppe Prosjektleder Ressurspersoner fra de deltakende organisasjoner

25 Konklusjon Et frekvent og taktet kollektivtilbud i Mjøsregionen vil bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedet Tilbudet må realiseres i forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommuner og kommuner Mjøsbyen må inn i statlig tilskuddsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

26 Tror vi dette er mulig? Ja – selvfølgelig, krever bare samarbeid Andre har klart det Vi har prosjektmidler Samarbeidsavtale/Tilslutning er avgjørende

27 Intensjonsavtale – innhold Formål Organisering Samarbeidsområder •Areal og transportplanlegging •Øvrig kollektivtransporttilbud •Utnyttelse av stordriftsfordeler og deling av kompetanse Varighet

28 UTKAST


Laste ned ppt "Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk Eirik Strand, Opplandstrafikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google