Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bente Magny Bergersen Overlege Oslo universitetssykehus Ullevål 19.januar 2012 Faglige retningslinjer for behandling av hivpositive. Endringer fra 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bente Magny Bergersen Overlege Oslo universitetssykehus Ullevål 19.januar 2012 Faglige retningslinjer for behandling av hivpositive. Endringer fra 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bente Magny Bergersen Overlege Oslo universitetssykehus Ullevål 19.januar 2012 Faglige retningslinjer for behandling av hivpositive. Endringer fra 2010. 16.01.2012 1

2 Revisjon 2011/12  Bente Magny Bergersen, OUS Ullevål (leder)  Vidar Ormaasen OUS Ullevål  Pål Aukrust og Lars Heggelund, OUS Rikshospitalet  Anne Ma Dyrhol Riise og Alexander Leiva, Haukeland  Torgun Wæhre, Ahus  Harald Steinum, St Olav  Vegard Skogen, UNN  Jon Sundal, Stavanger  Jetmund Ringstad, Fredrikstad 16.01.2012 2

3 Norske retningslinjer hiv  Følger i stor grad de europeiske retningslinjene  Revidere retningslinjene hvert år; dvs nasjonal drøfting av europeiske endringer rundt 1.september.  Publisering: NFIMs hjemmesider. NYTT:Hdir bevilget penger til å utgi retningslinjene som hefte og ebook 16.01.2012 3

4 eacs.eu 16.01.2012 4

5 Innhold  Innledning  Oppfølgning og kontroller  Oppstart antiretroviral terapi  Initial terapi  PEP  Kvinner  Resistenstesting  Terapisvikt 16.01.2012 5

6 Oppfølgning og kontroller 1.gangs undersøkelser  Konfirmasjonstest og resistens (kopi hvis allerede er utført)  CD4 og HIVRNA  Hb, leukocytter med diff, trombocytter, bilirubin, fjernet ASAT, ALAT, ALP, Ca, kreatinin, GFR  glukose, total kolesterol, LDL, HDL og triglyserider  Serologi: toxo, CMV, hep A/B/C og syfilis (evt VZV/HSV/EBV)  Mantoux, eventuelt med Quantiferontest, hos innvandrere fra land med mye tuberkulose  Urinstix: røde, hvite, glukose, albumin/kreatinin ratio  (Røntgen thorax, EKG)  HLAB5701 screening før abacavir – se kapittel om oppstart ART  (Vitamin D)  Sjekk av seksuelt overførbare infeksjoner: gonore, klamydia (+ syfilis - se over)  Kvinner: cervixutstryk og behov for prevensjon (fastlege/ gyn) 16.01.2012 6

7 Oppfølgning og kontroller ÅRSKONTROLL  Oppdatere kontaktopplysninger  Samtale omkring seksualitet, partner, barneønske, prevensjon  Drøfte evt. problemer med å praktisere ”sikrere sex”  Psykisk helse (depresjon/ angst/ ensomhet/ rus)  Kartlegge behov for nye resepter eller ny medikamentliste fra legen.  Sjekk av interaksjoner medikamenter/ naturpreparater  Influensavaksine og behov for andre vaksiner  Blodtrykk, vekt, røykestatus  Kvinner: Tilse at det er utført årlig cervixutstryk  Alle seksuelt aktive: Tilbud om sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI): gonore, chlamydia (+ syfilis – se under). Hvis pasienten har symptomer på SOI må pasienten til legeundersøkelse 16.01.2012 7

8  NYTT: Pas > 50 år: samtale om behov for utredning med tanke på osteoporose, hjerte/karsykdom, nyresvikt, kreft, hukommelsesproblemer. 16.01.2012 8 Oppfølgning og kontroller ÅRSKONTROLL

9 Norske anbefalinger ASYMPTOMATISK  NYTT: CD4 tall < 350: ART skal som hovedregel iverksettes uavhengig av klinisk situasjon  Uendret i praksis, men tydeligere:CD4 350-500: vurder ART. "Faktorer som styrker indikasjonen for ART: Betydelig forhøyet HIVRNA (250.00-500.000 kopier), markert stigning i HIVRNA, raskt fall i antall CD4 celler i perifert blod (>150-200 per år), alder >55 år, sterk pasientmotivasjon." 16.01.2012 9

10 Norske anbefalinger SYMPTOMATISK  Uendret: ved symptomatisk hivinfeksjon i hht CDC B og C skal man starte ART uavhengig av CD4 nivå  NYTT: egen tabell med eksempler på når man skal vurdere/ iverksette  NYTT: egen tabell med CDC B og C 16.01.2012 10

11 Klinisk situasjonCD4 tall 350-500>500 Asymptomatisk HIV infeksjonVurder ART*Avvent ART Symptomatisk HIV infeksjon (CDC B, C – se Tabell 2) Iverksett ART Graviditetse eget kapittel - HIV-assosiert nyresykdomIverksett ART - HIV-assosiert kognitiv sviktIverksett ART - Hodgkins lymfomIverksett ART - HPV assosiert kreftsykdomIverksett ART - Annen kreftsykdomVurder ART - HIV-ass. autoimmun tilstandVurder ART 16.01.2012 11

12 Norske anbefalinger SYMPTOMATISK Uendret: for å vurdere om en kvinnelig hivpasient skal behandles med ART må du kjenne til svaret på cervix cytologien. Cervix dysplasi = symptomatisk hiv CDC kategori B. 16.01.2012 12

13 Klinisk situasjonCD4 tall 350-500>500 - Høy risiko for eller kjent kardiovaskulær sykdom Vurder ART Kronisk viral hepatitt - HBV infeksjon med behov for behandling Iverksett ART - HBV infeksjon uten behov for behandling Vurder/iverksett ART Vurder ART - HCV infeksjon med indikasjon for behandling Iverksett ARTAvvent ART - HCV infeksjon uten behandling Iverksett ARTAvvent ART NYTT: Økt risiko for hiv- overføring (for eksempel diskordante par, vedvarende risikoadferd) Vurder ART 16.01.2012 13

14 Indikasjon oppstart ART, uendret:  "Motivasjon og forventet etterlevelse må tillegges særlig betydning" 16.01.2012 14

15 ART valg ved OPPSTART (naive)  Truvada eller Kivexa anbefales som førstevalg, brukt sammen med Stocrin,Viramune, PI/r eller raltegravir (Isentress).  Truvada må brukes med forsiktighet hos pasienter som har nyresykdom, eller har risiko for nyresykdom. Kivexa kan gi en kraftig hypersensitivitesreaksjon (assosiert til HLA- B5701). NYTT: FJERNET: Kivexa må brukes med forsiktighet hos pasienter med høy viremi (over 100 000 kopier/ml) og pasienter med stor risk for hjerte/karsykdom.  Combivir kan brukes der det er kontraindikasjoner mot Truvada og Kivexa. 16.01.2012 15

16 NNRTI NYTT  Rilpivirin er nylig godkjent til bruk hos behandlingsnaive og vil antagelig komme i løpet av våren 2012 bl.a. som en trippelkombinasjon i en pille sammen med tenofovir/emtricitabin. Så langt er det liten erfaring i Norge med rilpivirin.  Etravirin er ikke godkjent til bruk hos behandlingsnaive. 16.01.2012 16

17 NYTT: Integrasehemmer raltegravir (Isentress®)  Integrase-hemmeren raltegravir synes å ha få bivirkninger og interaksjoner, men det er fortsatt et ”ungt” medikament og det siste året har det kommet rapporter om alvorlige hud-symptomer og hypersensitivitetsreaksjoner. Det har også en mer usikker profil når det gjelder resistens. 16.01.2012 17

18 NYTT Proteaseinhibitorer  Darunavir (Prezista) + ritonavir (Norvir). Darunavir gitt en gang daglig med ritonavir gir lite bivirkninger og er i økende grad tatt i bruk det siste året også i Norge. Darunavir er nå sidestilt med lopinavir og atazanavir både i de europeiske og de amerikanske retningslinjene.  Fosamprenavir (Telzir) er fjernet i listen over alternative regimer. 16.01.2012 18

19 NYTT: Kvinner og prevensjon  I praksis betyr det at effekten av de fleste hormonelle antikonsepsjonsmidler (inkl p-piller, ”mini-piller”, ringer, p-plaster og -staver) blir redusert, slik at man ikke kan stole på dem som prevensjonsmiddel. Dette er det svært viktig å informere pasientene om. 16.01.2012 19

20 NYTT: Prevensjon og ART-interaksjoner  Kaletra gir reduserte hormonnivåer og usikker preventiv effekt.  Atazanavir/ritonavir som kan kombineres med p-piller som har minst 30 ug ethinylestradiol og inneholder gestagenet noretisteron, f.eks. Synfase®.  Efavirenz gir økte nivåer av ethinylestradiol og reduserte gestagennivåer, og egner seg dårlig sammen med hormonell antikonsepsjon.  Raltegravir har ingen interaksjoner med hormonell antikonsepsjon.  Hormonspiral, kobberspiral og Depo-Provera kan brukes uavhengig av behandlingsregime 16.01.2012 20

21 Kvinner og graviditet  Ubehandlet kvinne blir gravid: ART startes ved u 12 – 20 eller så raskt som mulig dersom hiv diagnosen stilles etter uke 20. Oppstartstidspunkt vurderes bl.a. ut fra CD4 nivå, virusnivå, resistensproblematikk, fare for prematur fødsel og praktiske hensyn. Resistensbestemmelse bør være gjort før oppstart, men må ikke forsinke behandlingen.  Kvinne under behandling blir gravid: Behandlingen kontinueres hvis hun er fullt supprimert. Dersom ikke optimalt regime: juster etter vanlige retningslinjer, men medikamenter med uheldige bivirkninger bør unngås (se under). 16.01.2012 21

22 Kvinner og graviditet  Ikke på ART fra før: lamivudin/ ziduvudinog lopinavir/ritonavir har vært anbefalt kombinasjon i Norge og velges fortsatt av mange selv om ziduvudin kan gi anemi både hos mor og barn og lopinavir/ritonavir kan gi magebesvær hos mor. Abacavir/ lamivudin eller tenofovir/ emtricitabin kan gis istedenfor lamivudin/ziduvudin. Atazanavir/ritonavir kan gis istedenfor lopinavir/ritonavir.  Allerede på ART: oftest ikke nødvendig å gjøre endringer, heller ikke om hun bruker efavirenz (nevralrøret lukkes i 6.uke) eller atazanavir (ikke fare for bilirubinstigning).  16.01.2012 22

23 Post eksposisjonell profylakse  Indikasjoner: ved signifikant risiko for hivsmitte er det viktig å komme i gang med PEP raskest mulig, helst innen 4 timer. Alle akuttmottak og legevakter i Norge bør ha ferdige pakker med PEP som kan administreres uten konsultasjon med infeksjonsmedisiner. Legen som initierer behandlingen må ta i betraktning smitterisiko ved ulike typer eksponering, den hiv positives viremi og hiv prevalens i den aktuelle populasjonen (hvis smittestatus er ukjent).  Oppstart i samråd med eller henvisning til nærmeste infeksjons spesialist påfølgende virkedag for vurdering av behovet for videre profylakse. 16.01.2012 23

24 PEP 4 uker  Snarest mulig, men kan vurderes opp til 72 timer  Vanligvis velges 2 NRTI og 1 proteasehemmer  NYTT: Truvada 1 tbl x 1 og Kaletra 2 tbl x 2 er førstevalg (Combivir ikke førstevalg lenger), men andre anbefalte kombinasjonsregimer kan også brukes (ex Reyataz/Norvir kombinert med Truvada eller Combivir). 16.01.2012 24

25 Antatt transmisjonsrate hiv ved eksponering fra kjent hivpositiv uten behandling Eksponeringstype Antatt transmisjonsrate (%)  Reseptivt analt samleie 0.1 - 3.0  Insertivt analt samleie< 0.1  Reseptivt vaginalt samleie0.1 - 0.2  Insertivt vaginalt samleie0.03 - 0.09  Reseptivt oralsex (fellatio)0 - 0.04  Slimhinneeksponering0.09  Stikkskade0.3  Deling sprøyteutstyr0.67  Blodoverføring90 -100 16.01.2012 25

26 Kommer: smittsomhet på ART 16.01.2012 26

27 Kommer 29.februar 2012 Grunnkurs for hivpositive 16.01.2012 27


Laste ned ppt "Bente Magny Bergersen Overlege Oslo universitetssykehus Ullevål 19.januar 2012 Faglige retningslinjer for behandling av hivpositive. Endringer fra 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google