Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advisor Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advisor Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned."— Utskrift av presentasjonen:

1 Advisor Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned

2 2 Hvorfor investere i Advisor? •Medvirker til bedre struktur •Forenkler tilgangen til informasjon og erfaringer •Øker kvaliteten på kunderelaterte oppgaver •Øker kvaliteten på interne gjøremål •Frigjør tid •Øker inntjeningen langt utover investeringen •Gjør byrået mer interessant som arbeidsgiver •Øker verdien på regnskapsbyrået

3 3 Advisor optimaliserer kontorrutinene Timer, erfaringssøk, fritekstsøk, metodikk, rapportering Navnkartotek og CRM Kundeoversikt Oppdragsoversikt Journaloversikt Gjøremål dokumenter, oppgaver og oppdrag E-post Dokumentoversikt Bibliotek Fakturering

4 4 Oppdragsgjennomføring! •Habilitetssøk i kontaktregister ved kundeforespørsel •Database for kompetansevurdering •Opprettelse av kundekort med relasjoner til revisor, myndigheter •Opprettelse av oppdragskort med oppgaver (metodikker) •Opprettelse av oppdragsavtale og arbeidspapirer •Opprettelse av motpart ved konflikter (skatt, mva, bank) •Postjournal for inn- og utgående dokumenter og e-post •Journalføringer for mottak og utlevering av regnskapsmateriell •KS-håndbok med rutinebeskrivelser for kunder og eget kontor •Gjennomføring og oppfølging av oppgaver med frister •Registrering av timer og utlegg •Fakturering og rapportering av økonomisk bidrag •Gjøremål ved opphør av ansettelses- og kundeforhold

5 5 Kvalitetssikring gir fordeler •Øker inntjeningen •kvalitetssikring av eget byrået øker inntjeningen •salg av denne erfaringen kan ytterligere øke inntjeningen •kunnskapsforvaltning er et satsningsområde for konsulenter •regnskapskontorer har fortrinn på dette området •slike arbeidsoppgaver vil øke rekrutteringen til regnskapsbransjen •Ekspertene fokuserer på kvalitetssikring og konkurranse •kunnskapsmengden en fare i seg selv iflg. prof. Petter Gottschalk •Regnskapsbransjens fortrinn i konkurransen om konsulenttimer •faste kunder •regelmessig kontakt med kunden •faglig kompetanse •Faglige kompetanse •har reel erfaring fra kvalitetssikring av eget byrå •kan mer enn de fleste om økonomirapportering •kan fremstå som en totalleverandør av administrative tjenester

6 6 Kvalitetssikring og kunnskapshåndtering •Registrering og videreforedling av informasjon •informasjon vedr. forretningsforbindelser og kontakter •kategorier, relasjoner, kommunikasjon m.m. •kundeinformasjon •kategorier, ansvar, relasjoner, kommunikasjon m.m. •oppdragsinformasjon •kategorier, ansvar, frister, relasjoner, kommunikasjon, produksjon, fakturering m.m. •journalføring av dokumenter og annen informasjonsutveksling •dokumentgjennomføring •inngående og utgående e-post •inngående dokumenter og skanning •arbeidspapirer •utgående dokumenter •frister/oppfølging/flyt/oppfølging •versjonshåndtering •ansvarlig person og utførende person •erfaringssøk •oppgavegjennomføring •beskrivelse •frister/oppfølging/flyt/oppfølging •ansvarlig person og utførende person •evaluering •erfaringssøk

7 7 Skisse Advisor

8 8 Beskrivelse av navnkartoteket •Navnkartoteket (som består av objekter) kan importeres og vedlikeholdes fra eksterne databaser. •Hensikten med kartoteket er at alle navnopplysninger skal legges inn og vedlikeholdes fra ett sentralt sted. Dette øker kvaliteten og gir tidsbesparelser når man senere skal fylle inn opplysninger på kundekort og oppdragskort, for eksempel opplysninger om styremedlemmer, daglig leder, aksjonærer, oppdragkyndige m.m. Videre øker dette kvaliteten og gir tidsbesparelser ved dokumentbehandlingen. •Objektene kan kategoriseres slik at kartoteket kan benyttes til CRM, DM og annen kommunikasjon. •På navnkortet fremkommer oversikt over dokumenter hvor objektet står som avsender (inngående post) eller mottaker av dokumentet (utgående post). •På navnkortet fremkommer en tilsvarende oversikt over journalføringer hvor objektet er involvert. •Av oversikten fremkommer det om objektet er eller har vært kunde. Videre fremkommer det om objektet har eller har hatt noe forhold til en eller flere av kontorets oppdrag: •roller som oppdragkyndig, motpart, samarbeidspartner, leverandør, konkurskreditor, vitne m.m.

9 9 Egen navndatabase Ikonene markerer at objektet er kunde og at det er opprettet oppdrag (gult) Ikonene markerer at objektet har et motpartsforhold til et oppdrag (rødt) Opprette oppdrag Opprette dokument Journalføring Dokumentoversikt Utvalg for CRM Opprette kunde E-post

10 10 Kontakter og relasjoner Relasjonsoversikter som er viktige ved konfliktsøk og habilitetsvurderinger

11 11 Navnkortet; andre opplysninger Kategorier som kan benyttes til å opprette utvalg som igjen kan benyttes til fletting av dokumenter og til CRM-funksjoner Ajourhold av e-postadresser er viktig for å få til en rasjonell behandling av e-post i postloggen

12 12 Inngående- og utgående post på navnkortet Oversikt over og tilgang til inn- og utgående post

13 13 Opprette kundekort fra navnkartoteket Hvis navnet ikke er registrert i navnkartoteket må det gjøres først. Deretter markeres navnet og Ny kunde knapp benyttes. Ansvarlig person, type og bransje bør legges inn. Opplysningen overføres deretter til regnskapet.

14 14 Legge inn relasjoner på kundekortet Objektet hentes fra navnkartoteket og tildeles rolle. På navnkortet til objektet fremkommer alle relasjonene som er knyttet til objektet

15 15 Erfaringsarkiv Søk etter kunnskap og tidligere erfaringer

16 Kompetanseoversikt Alle kurs legges inn i egen database og kategoriseres

17 Opprette nytt oppdragskort fra kundekortet Opprette (ev. kopier) nytt oppdrag for regnskapsføring 2005 Oppdrag for tidligere år

18 18 Legge inn opplysninger om oppdraget

19 19 Opprette oppdragsavtale (ev. åpne og ajourhold eksisterende avtale) Velg arkiv og mal NARF

20 Vedlegg til oppdragsavtale fra metodikk

21 Oppdragskort med dokumentoversikt Dokumentene kan filtreres etter arkivkode

22 22 Opprette dokument for bankavstemming Unødvendig å fylle ut da malen for avstemmingsskjema henter opplysningene fra opplysningsfeltene på kundekortet. Mottaker benyttes til korrespondanse. Maler knyttet til arkivkode Dokumentansvarlig

23 23 Postlogg inngående post (skannet) og e-post I tillegg til tradisjonell korrespondanse skal e-post også inngå i postloggen

24 24 Journalføring av mottak av bilag Mottak og utlevering av bilag skal journalføres og kvittering utleveres til kunde

25 Bibliotek/KS-Håndboka til NARF Rutiner som er hentet fra KS-håndboken til NARF og tilpasset kontoret Elektronisk arkivering av kurs og rundskriv

26 Sjekkliste gjennom året, Excel-versjonen •Fra et excel-ark kan det ikke genereres rapporter! •I Advisor er oppgavene overført til metodikker hvor det kan kjøres ut rapporter.

27 Metodikker Metodikker som kan overføres til oppdrag

28 Fremdrift oppgaver for ansvarlig og utførende Diverse utvalgskriterier

29 Fremdrift dokumenter for ansvarlig og utførende Diverse utvalgskriterier

30 Fremdrift oppdrag for ansvarlig Diverse utvalgskriterier

31 Oppgavestatus for et enkelt oppdrag Totaloversikt over oppgavene på de forskjellige områdene

32 32 Rapport som viser oppgavestatus på et oppdrag Utført oppgave Ikke utført oppgave

33 33 Timeoversikt på oppdragskortet Utdypende tekst øker faktureringsgraden

34 34 Dagens timeliste Mertid, overtid, avspassering og ferie (variable timer) overføres til timebank

35 35 Import av timer og utlegg til fakturakladd Plukke enkelte oppdrag eller alle oppdrag hvor det har påløpt timer siden forrige fakturering

36 36 Fakturakontroll mot budsjett og fjorårets tall Totalt fakturert inklusive dette fakturaforslaget Avtalt/budsjettert honorar fordelt på medarbeider og ansvarlig Fakturert på fjorårets oppdrag

37 Utjevningstimer i fakturakladd Timer kan legges til og trekkes ifra når man står i fakturaen Beskrivende tekst kan endres når man står i fakturaen

38 38 Eksempel på tekst i faktura Kan erstattes av timeaktiviteter

39 39 Eksempel på fakturavedlegg Spesifikasjon av tekstlinjene i fakturaen

40 40 Eks. på rapport; faktureringsgrad Faktureringsgraden isolert sett har liten informasjonsverdi Faktureringsgraden må leses sammen med disponeringen av totaltiden og økonomisk bidrag (timesats fakturerte timer)

41 41 Innhenting av aktive fullmakter Hente frem aktive fullmakter ved opphør av kundeforhold

42 42 Administrasjon av selvangivelser


Laste ned ppt "Advisor Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google