Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg på konferanse om samkommunen 14.april 2005, Levanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg på konferanse om samkommunen 14.april 2005, Levanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 En nasjonal forvirring om forvaltningsstruktur, administrativ inndeling og oppgavefordeling
Innlegg på konferanse om samkommunen 14.april 2005, Levanger Av Geir Vinsand

2 Hva skal til for å være en kommune?
….. et lokalt fellesskap omkring oppgaver som skal løses

3 Historikk 1837-1976: Differensiert forvaltning
Landkommuner, bykommuner Sognekommuner Bygningskommuner, brannkommuner og havnekommuner Særlovsnemder : Generalistkommunesystem Kommuner Fylkeskommuner

4 2005: Hvor skal vi? Dagens fylkeskommuner Enhetsfylker
Interfylkeskommunale råd Regional sær- eller samforvaltning Landsdelsregioner To-nivåmodell Differensiert mellomnivå Pragmatisk samarbeid? Strategisk allianse? Vertskommune? Samkommune? Særkommune? Regionkommune? Lokalkommuner? Kjernekommuner? Senterkommuner? Konsernkommune? A-, B- og C-kommuner? Offentlig samforvaltning?

5 Mulighetsrom løsninger
0-alternativet + pragmatisk samarbeid Formalisert interkommunalt samarbeid Strategisk allianse Samkommuneløsning Inndelingsalternativet Regionkommuneløsning Sammenslutninger i deler av regionen Andre mulige alternativer Felles kommuneadministrasjon Differensiert oppgavefordeling

6 Oppdagelsen av samkommunen
Vanlig IKS er lite effektivt og gir styringsproblemer Felles formannskap har vedtatt seks områder for samarbeid Felles formannskap ønsker et felles politisk styre med beslutningsmyndighet og budsjettansvar for egne oppgaver Da har vi en samkommune!

7 Reformstrategi – langsiktig kurs
Pragmatisk Strategisk Samkommune KSS

8 Hovedmodell 1: Samkommunestyre
Indirekte valg Kommune 4 Kommune 2 Dagens kommuner Kommune 3 Kommune 5 Kommune 1

9 Samkommune for utviklingsoppgaver
Regionalt partnerskap Fylkeskommunen Fylkesmannen SND Siva -Osv Virkemidler Partnerskapsdialog Politisk styre Øvrig offentlig og privat VM-apparat Organisasjoner, faglag, brukere Adm. for landbruk, miljø, plan og næring Beslutninger Myndighet Støtte Behov Kom 1 Kom 2 Kom 3 Kom 4 Kom 5

10 Hovedmodell 2: Regionkommune med lokal struktur
Kommunestyret Direkte valg 12 11 5 Kommunedeler/ nærmiljøområder 6 9 4 3 10 7 8 1 2

11 Men hva skal vi med kommunen?
Produsere velferdstjenester? Skolen? Barnehagen? Legetjenesten? Barnevernet? Rusmisbrukerne? Eldreomsorgen? Utvikle lokalsamfunnene? Nærmiljøene? Bygningene? Kulturlivet? Miljøvernet? Næringslivet? Utvikle lokaldemokratiet? Deltakelsen? Tilhørigheten? Påvirkningskraften? Friheten? Likheten? Mangfoldet?

12 To tilnærminger Først behov, så system Først system, så behov
Hva er innbyggernes behov? Hva er det beste systemet for å nå målene? Først system, så behov Kommunen skal være som den er Innbyggernes behov og interesser skal møtes ut fra dagens system

13 Fem søyler i den norske kommunemodellen
Direkte valg Brede og like oppgaver til alle Finmasket og stabil kommuneinndeling Rammefinansiering Likebehandling gjennom statlig styring

14 Flere oppgaver og høyere forventinger
Barnehager Sykehjem Omsorgsboliger HVPU Kunnskapsløftet Forhandlingsansvar Miljøvern Landbruk Osv.

15 Valgdeltakelsen faller

16 Lokal statsforvaltning?

17 Må forstå frihetsdimensjonen
Kommunene har stor frihet! Innherred samkommune er skapt lokalt Endringsvillige kommuner kan få til nesten hva de vil Frihet i forhold til staten dreier seg om Finansieringsfrihet, liten, bør bli større? Prioriteringsfrihet, liten på velferd, stor på utvikling, sånn blir det? Streng statlig styring henger sammen med ansvar for tjenesteproduksjon Er streng statlig styring også et resultat av a) at alle har like oppgaver og b)kommunestrukturen?

18 Kommunegrenser på Nedre Romerike

19

20

21

22

23

24

25 Polarisering i befolkningsutvikling

26 Dynamikk i k-strukturen
Kommune- størrelse Økende systemkapasitet, potensial for påfylling Redusert systemkapasitet, behov for avlastning? Tid

27 Utfordringer i et generalistkommunesystem
Variasjon i ressursgrunnlag kan gi uønskede forskjeller i kommunale tilbud Lite egnet til å takle dynamikk i strukturelle utviklingstrekk og oppgaver Lite fleksibelt i løpende reformarbeid Nasjonalt fastlagte rammebetingelser må bygge opp om systemet Demokratiske utfordringer?

28 Oppgavedifferensiering?
Oppgavene kan tilpasses lokale forutsetninger, mer skreddersøm (Utsira & Bergen) Flere oppgaver til kommunesektoren (der det passer) gir desentraliseringsgevinster Alternativ til kommunesammenslutning Kan vitalisere lokaldemokratiet Men, hvem vil være C-kommune?

29 Tre systemer for differensiering
Avlastning i periferien og påfylling i storbyene (norsk modell) Glidende oppgavefordeling (spansk modell) Lovpålagt sam- og særkommunesystem (finsk modell)

30 Tre kommunetyper i en norsk modell for differensiering
Storbyområder med utvidet oppgaveportefølje (Oslomodellen) Dagens generalistkommuner (de fleste) Færre oppgaver for kommuner i uttynningssamfunn

31 Aktører som kan avlaste kommunene
Nabokommune Interkommunalt samarbeidsorgan Fylkeskommunen Lokal statsforvaltning Offentlig samforvaltning?

32 Ulike grader av avlastning
Politiske organer Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Adminis- trasjons- organer Ledelse Økonomi Plan Støttetj. Ledelse Økonomi Plan Støttetj. Ledelse Økonomi Plan Støttetj. Ledelse Økonomi Plan Støttetj. Ledelse Økonomi Plan Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 Barnehage B/U-skole Nærmiljø/oppvekst PPT/spes.ped Legetjeneste Ø.helsetjeneste Sykehjem Hj.tjenester Utv.hem. Sosialtj/barnevern Arealplan VAR-sektor Brann/ulykke Andre tekn.tjenester Miljø/landbruk III Næring III Barnehage B/U-skole Nærmiljø/oppvekst Ø.helsetjeneste Sykehjem Hj.tjenester Arealplan VAR-sektor Andre tekn.tjenester Miljø/landbruk II Næring II Barnehage Barneskole Nærmiljø/oppvekst Ø.helsetjeneste Hj.tjenester Arealplan Andre tekn.tjenester Miljø/landbruk I Næring I Barnehage Barneskole Nærmiljø/oppvekst Ø.helsetjeneste Hj.tjenester Arealplan Andre tekn.tjenester Miljø/landbruk I Næring I Barnehage Nærmiljø/oppvekst Hj.tjenester Arealplan Tjeneste- tilbud Kultur III K1 Kultur II Kultur I K3 K4 K5 Kultur I Kultur I

33 To typer reformer Offensive og positive Deffensive og negative

34 Grøfter Likegyldige innbyggere: Råtner på rot
Oppgaver forsvinner: Marginalisering Tvangssammenslutning: Slått i hjel Pengene tar slutt: Sulter i hjel Ingen frihet: Styrt i hjel

35 Danmark trår til Alle søyler reformeres i ett grep ut fra nasjonale visjoner og prinsipper Bred kommunemodell: flere oppgaver fra stat og amt, større kommuner Smal regionmodell: få oppgaver, større fylker, direkte valgt Fylkesmenn skal kun drive kontroll og tilsyn Staten overtar videregående skole

36 Reformalternativer for samkommunen
Skifte formål? Endre oppgaver? Endre deltakelsen? Endre organiseringen? Endre styringen?

37 Interne reformer? Flere oppgaver fra kommunene: brann/beredskap, VAR, vei, stabsfunksjoner, servicekontor Eller motsatt: tilbakeføring av administrasjon og tjenesteproduksjon, konsentrasjon om utviklingsoppgaver Endret politisk organisering? Endret administrativ organisering? Endret system for finansiering? Personalpolitikk og ledelse Osv.

38 Dristige tanker……. Flere oppgaver fra stat og fylkeskommune
Flere deltakere - en større samkommune? Eller flere samkommuner? Eller en ny generalistkommune? Med lokalstyrer? Tilpasset store regioner med brede oppgaver? Eller premissgiver for et annet regionalt nivå?

39 Komfortsonen Levanger og Værdal kommune + Innherred samkommune + NT fylkeskommune? Kommunene, samkommune og ny region?

40 Potensialsonen Større samkommune Kommunesammenslutning
Kommunesammenslutning + større samkommune Regionkommune med lokale og regionale funksjoner


Laste ned ppt "Innlegg på konferanse om samkommunen 14.april 2005, Levanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google