Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En nasjonal forvirring om forvaltningsstruktur, administrativ inndeling og oppgavefordeling Innlegg på konferanse om samkommunen 14.april 2005, Levanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En nasjonal forvirring om forvaltningsstruktur, administrativ inndeling og oppgavefordeling Innlegg på konferanse om samkommunen 14.april 2005, Levanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 En nasjonal forvirring om forvaltningsstruktur, administrativ inndeling og oppgavefordeling Innlegg på konferanse om samkommunen 14.april 2005, Levanger Av Geir Vinsand

2 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Hva skal til for å være en kommune? ….. et lokalt fellesskap omkring oppgaver som skal løses

3 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Historikk 1837-1976: Differensiert forvaltning •Landkommuner, bykommuner •Sognekommuner •Bygningskommuner, brannkommuner og havnekommuner •Særlovsnemder 1976-2005: Generalistkommunesystem •Kommuner •Fylkeskommuner

4 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA 2005: Hvor skal vi? •Pragmatisk samarbeid? •Strategisk allianse? •Vertskommune? •Samkommune? •Særkommune? •Regionkommune? •Lokalkommuner? •Kjernekommuner? •Senterkommuner? •Konsernkommune? •A-, B- og C-kommuner? •Offentlig samforvaltning? •Dagens fylkeskommuner •Enhetsfylker •Interfylkeskommunale råd •Regional sær- eller samforvaltning •Landsdelsregioner •To-nivåmodell •Differensiert mellomnivå

5 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Mulighetsrom løsninger A.0-alternativet + pragmatisk samarbeid B.Formalisert interkommunalt samarbeid 1.Strategisk allianse 2.Samkommuneløsning C.Inndelingsalternativet 1.Regionkommuneløsning 2.Sammenslutninger i deler av regionen D.Andre mulige alternativer 1.Felles kommuneadministrasjon 2.Differensiert oppgavefordeling

6 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Oppdagelsen av samkommunen •Vanlig IKS er lite effektivt og gir styringsproblemer •Felles formannskap har vedtatt seks områder for samarbeid •Felles formannskap ønsker et felles politisk styre med beslutningsmyndighet og budsjettansvar for egne oppgaver •Da har vi en samkommune!

7 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Reformstrategi – langsiktig kurs Pragmatisk Strategisk SamkommuneKSS

8 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Hovedmodell 1: Samkommunestyre Kommune 2 Kommune 1 Kommune 3 Kommune 4 Kommune 5 Samkommunestyre Dagens kommuner Indirekte valg

9 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Samkommune for utviklingsoppgaver Regionalt partnerskap -Fylkeskommunen - Fylkesmannen - SND - Siva --Osv Kom 1Kom 2Kom 3Kom 4Kom 5 StøtteBehov Adm. for landbruk, miljø, plan og næring Politisk styre Organisasjoner, faglag, brukere Øvrig offentlig og privat VM-apparat BeslutningerMyndighet PartnerskapsdialogVirkemidler

10 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Hovedmodell 2: Regionkommune med lokal struktur Kommunestyret Kommunedeler/ nærmiljøområder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Direkte valg

11 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Men hva skal vi med kommunen? •Produsere velferdstjenester? –Skolen? –Barnehagen? –Legetjenesten? –Barnevernet? –Rusmisbrukerne? –Eldreomsorgen? •Utvikle lokalsamfunnene? –Nærmiljøene? –Bygningene? –Kulturlivet? –Miljøvernet? –Næringslivet? •Utvikle lokaldemokratiet? –Deltakelsen? –Tilhørigheten? –Påvirkningskraften? –Friheten? –Likheten? –Mangfoldet?

12 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA To tilnærminger •Først behov, så system –Hva er innbyggernes behov? –Hva er det beste systemet for å nå målene? •Først system, så behov –Kommunen skal være som den er –Innbyggernes behov og interesser skal møtes ut fra dagens system

13 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Fem søyler i den norske kommunemodellen •Direkte valg •Brede og like oppgaver til alle •Finmasket og stabil kommuneinndeling •Rammefinansiering •Likebehandling gjennom statlig styring

14 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Flere oppgaver og høyere forventinger •Barnehager •Sykehjem •Omsorgsboliger •HVPU •Kunnskapsløftet •Forhandlingsansvar •Miljøvern •Landbruk •Osv.

15 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Valgdeltakelsen faller

16 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Lokal statsforvaltning?

17 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Må forstå frihetsdimensjonen •Kommunene har stor frihet! –Innherred samkommune er skapt lokalt –Endringsvillige kommuner kan få til nesten hva de vil •Frihet i forhold til staten dreier seg om –Finansieringsfrihet, liten, bør bli større? –Prioriteringsfrihet, liten på velferd, stor på utvikling, sånn blir det? •Streng statlig styring henger sammen med ansvar for tjenesteproduksjon •Er streng statlig styring også et resultat av a) at alle har like oppgaver og b)kommunestrukturen?

18 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Kommunegrenser på Nedre Romerike

19 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA

20

21

22

23

24

25 Polarisering i befolkningsutvikling

26 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Tid Kommune- størrelse Økende systemkapasitet, potensial for påfylling Redusert systemkapasitet, behov for avlastning? Dynamikk i k-strukturen

27 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Utfordringer i et generalistkommunesystem •Variasjon i ressursgrunnlag kan gi uønskede forskjeller i kommunale tilbud •Lite egnet til å takle dynamikk i strukturelle utviklingstrekk og oppgaver •Lite fleksibelt i løpende reformarbeid •Nasjonalt fastlagte rammebetingelser må bygge opp om systemet •Demokratiske utfordringer?

28 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Oppgavedifferensiering? •Oppgavene kan tilpasses lokale forutsetninger, mer skreddersøm (Utsira & Bergen) •Flere oppgaver til kommunesektoren (der det passer) gir desentraliseringsgevinster •Alternativ til kommunesammenslutning •Kan vitalisere lokaldemokratiet •Men, hvem vil være C-kommune?

29 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Tre systemer for differensiering 1.Avlastning i periferien og påfylling i storbyene (norsk modell) 2.Glidende oppgavefordeling (spansk modell) 3.Lovpålagt sam- og særkommunesystem (finsk modell)

30 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Tre kommunetyper i en norsk modell for differensiering •Storbyområder med utvidet oppgaveportefølje (Oslomodellen) •Dagens generalistkommuner (de fleste) •Færre oppgaver for kommuner i uttynningssamfunn

31 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Aktører som kan avlaste kommunene •Nabokommune •Interkommunalt samarbeidsorgan •Fylkeskommunen •Lokal statsforvaltning •Offentlig samforvaltning?

32 Ulike grader av avlastning Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Kommunest. Formannsskap Andre pol.org. Politiske organer Tjeneste- tilbud Adminis- trasjons- organer K1K3K4K5 Barnehage B/U-skole Nærmiljø/oppvekst Ø.helsetjeneste Sykehjem Hj.tjenester Arealplan VAR-sektor Andre tekn.tjenester Miljø/landbruk II Næring II Barnehage Nærmiljø/oppvekst Hj.tjenester Arealplan Barnehage Barneskole Nærmiljø/oppvekst Ø.helsetjeneste Hj.tjenester Arealplan Andre tekn.tjenester Miljø/landbruk I Næring I Barnehage Barneskole Nærmiljø/oppvekst Ø.helsetjeneste Hj.tjenester Arealplan Andre tekn.tjenester Miljø/landbruk I Næring I Barnehage B/U-skole Nærmiljø/oppvekst PPT/spes.ped Legetjeneste Ø.helsetjeneste Sykehjem Hj.tjenester Utv.hem. Sosialtj/barnevern Arealplan VAR-sektor Brann/ulykke Andre tekn.tjenester Miljø/landbruk III Næring III Ledelse Økonomi Plan Støttetj. Ledelse Økonomi Plan Støttetj. Ledelse Økonomi Plan Støttetj. Ledelse Økonomi Plan Ledelse Økonomi Plan Støttetj. Alt.1Alt.2Alt.3Alt.4Alt.5 Kultur III Kultur II Kultur I

33 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA To typer reformer •Offensive og positive •Deffensive og negative

34 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Grøfter •Likegyldige innbyggere: Råtner på rot •Oppgaver forsvinner: Marginalisering •Tvangssammenslutning: Slått i hjel •Pengene tar slutt: Sulter i hjel •Ingen frihet: Styrt i hjel

35 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Danmark trår til •Alle søyler reformeres i ett grep ut fra nasjonale visjoner og prinsipper •Bred kommunemodell: flere oppgaver fra stat og amt, større kommuner •Smal regionmodell: få oppgaver, større fylker, direkte valgt •Fylkesmenn skal kun drive kontroll og tilsyn •Staten overtar videregående skole

36 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Reformalternativer for samkommunen •Skifte formål? •Endre oppgaver? •Endre deltakelsen? •Endre organiseringen? •Endre styringen?

37 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Interne reformer? •Flere oppgaver fra kommunene: brann/beredskap, VAR, vei, stabsfunksjoner, servicekontor •Eller motsatt: tilbakeføring av administrasjon og tjenesteproduksjon, konsentrasjon om utviklingsoppgaver •Endret politisk organisering? •Endret administrativ organisering? •Endret system for finansiering? •Personalpolitikk og ledelse •Osv.

38 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Dristige tanker……. •Flere oppgaver fra stat og fylkeskommune •Flere deltakere - en større samkommune? •Eller flere samkommuner? •Eller en ny generalistkommune? •Med lokalstyrer? •Tilpasset store regioner med brede oppgaver? •Eller premissgiver for et annet regionalt nivå?

39 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Komfortsonen •Levanger og Værdal kommune + Innherred samkommune + NT fylkeskommune? •Kommunene, samkommune og ny region?

40 Innlegg på konferanse om samkommunen 14. april 2005, Røstad, Levanger - Geir Vinsand, AGENDA Potensialsonen •Større samkommune •Kommunesammenslutning •Kommunesammenslutning + større samkommune •Regionkommune med lokale og regionale funksjoner


Laste ned ppt "En nasjonal forvirring om forvaltningsstruktur, administrativ inndeling og oppgavefordeling Innlegg på konferanse om samkommunen 14.april 2005, Levanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google