Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal erstatningsrett EMK Rettens nivåer «Oversettings»- operasjon EMD-praksis Menneskerettighetenes innvirkning på erstatningsretten Morten Kjelland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal erstatningsrett EMK Rettens nivåer «Oversettings»- operasjon EMD-praksis Menneskerettighetenes innvirkning på erstatningsretten Morten Kjelland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal erstatningsrett EMK Rettens nivåer «Oversettings»- operasjon EMD-praksis Menneskerettighetenes innvirkning på erstatningsretten Morten Kjelland

2  Oversikt over hvordan menneskerettighetene (MR) har innvirket og kan innvirke på erstatningsrettslige institusjoner og prinsipper  Utvalgte illustrasjoner basert på analyser av erstatningsrettslige kilder (rettspraksis, nemndspraksis, forarbeider mv.)  Ingen særskilt analyse av erstatningsrettens innvirkning på menneskerettighetene A nalysemål – presiseringer og avgrensninger

3 1 Sentrale begreper og konvensjoner

4 Begrepet «menneskerettigheter» grunnleggende normer ukrenkelige og universelle « Begrepet gjenspeiler en meget gammel forestilling, nemlig at det eksisterer visse grunnleggende normer som skal beskytte mot vilkår- lige overgrep fra myndighetenes side og sikre respekt for menneske- verdet, individets integritet, frihet, sikkerhet og livsutfoldelse, regulere den sosiale samhandlingen individene imellom og sikre fred, sikkerhet og den sosiale og økonomiske rettferdighet i samfunnet. Prinsipielt sett er menneskerettighetene ukrenkelige og universelle. … grunnleggende krav til rettssystemet Juridisk innebærer menneskerettighetene at det stilles grunnleggende krav til rettssystemet. » (St.meld. nr. 21, 1999–2000 Menneskeverd i sentrum)

5 Folkerett Menneskerettigheter Grunnloven § 110 c «...respektere og sikre Menneskerettighederne» Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) Menneskerettsloven (1999) Barnekonvensjon (BK) INTERNASJONALT NASJONALT

6 Folkerett Menneskerettigheter Grunnloven § 110 c «...respektere og sikre Menneskerettighederne» Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) Menneskerettsloven (1999) Barnekonvensjon (BK) INTERNASJONALT NASJONALT

7 2 Ytre ramme for konvensjonsstatenes erstatningsansvar

8 Ytre ramme for konvensjonsstatenes erstatningsansvar - F.eks. rett til erstatning ved.. krenkelse av minoritetsgrupper - F.eks. etablert ordning om... billighetserstatning EMK Menneske- rettigheter Konvensjonsstat Tilstrekkelig - beskyttende regulering - inngripende organer Borger

9 Konvensjonsstat Utilstrekkelig - beskyttende regulering - inngripende organer Borger - F.eks. ikke rett til erstatning ved. krenkelse av minoritetsgrupper - F.eks. ingen ordning om.. billighetserstatning KRENKELSE EMK Menneske- rettigheter ERSTATNINGS- KRAV Ytre ramme for konvensjonsstatenes erstatningsansvar

10 just satisfaction  EMK: «if the internal law … allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction …» EMD: «restore as far as possible the situation existing before the breach»  EMD: rett til erstatning, «if appropriate»  Ikke-økonomisk tap  EMK: « effective remedy»  Ikke-økonomisk tap: (f.eks. ved grove integritets- krenkelser, jf. bl.a. art. 3) Erstatnings- krav EMK art. 13EMK art. 41 Nasjonale domstoler (evnt. annen «judical authority») Europadomstolen (EMD)  

11 Konvensjonsstat Utilstrekkelig - beskyttende regulering - inngripende organer Borger - F.eks. ikke rett til erstatning ved. krenkelse av minoritetsgrupper - F.eks. ingen ordning om.. billighetserstatning KRENKELSE EMK/EMD Menneske- rettigheter Kompensasjon: Erstatning Korrigering: Systemforutsetning Ytre ramme for konvensjonsstatenes erstatningsansvar

12 EMK/EMD Menneske- rettigheter Konvensjonsstat Tilstrekkelig 1) regulering 2) inngripende organer Borger - F.eks. rett til erstatning ved. krenkelse av minoritetsgrupper - F.eks. etablert ordning om.. billighetserstatning OPPFYLLELSE Ytre ramme for konvensjonsstatenes erstatningsansvar

13 3 Utvalgte eksempler på MRs innvirkning på erstatningsretten - strukturert ut fra «erstatningsrettens kronologi»

14 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen Menneskerettigheter  Billighetserstatning  Merutgifter  Voldsoffererstatning  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans

15 Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Årsakskonkurranse  Merutgifter  Voldsoffererstatning  Adekvans  Hjemmearbeidstap  Billighetserstatning MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

16 Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Billighetserstatning  Årsakskonkurranse  Merutgifter  Voldsoffererstatning  Adekvans  Hjemmearbeidstap MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

17

18 Flere tusen samer, kvener, krigsbarn og barnehjemsbarn har de siste to årene sørget for en flom av søknader om billig- hetserstatning fra staten for mangelfull skolegang.

19 St.meld. nr. 44 (2003–2004): kompensasjon «Under konferansen [FNs Verdenskonferanse] ble det pekt på at uten innrømmelser i forhold til slike tidligere overgrep vil arbeidet mot rasisme og diskriminering bli vanskeligere. I tillegg til unnskyldning fra landenes myndigheter blir landene i konferansens sluttdokument oppfordret til også å finne andre passende virkemidler som forsoning og kompensasjon for tidligere overgrep. … erstatningsordninger Europarådet [har] oppfordret Norge til å se på eksisterende erstatningsordninger med sikte på å bedre tilgjengeligheten for romani- folket.» (s. 44–45) Billighetserstatning – eksempel på oppreisningsordning (bl.a. for romanifolket)  Billighetserstatning – eksempel på oppreisningsordning (bl.a. for romanifolket)

20 Glomdalsmuséet Billighetserstatning – eksempel på oppreisningsordning (bl.a. for romanifolket)  Billighetserstatning – eksempel på oppreisningsordning (bl.a. for romanifolket)

21 St.meld. nr. 44 (2003–2004): kollektiv oppreisning «Romani­folket/taterne selv har ikke ansett etableringen av Glomdals- museet som en fullgod kollektiv kompensasjon for den urett de er blitt utsatt for. Regjeringen mener at det er på tide å finne en løsning som kan framstå som en tilfredsstillende kollektiv oppreisning for over- grepene mot romani­folket/taterne, og har på bakgrunn av dette i revidert budsjett for 2004 foreslått å opprette et romani­folkets fond på 75 millioner kroner. … ikkeindividuelle Det er ikke intensjonen at fondet skal brukes til individuelle erstat- ninger.» (s. 45, 2.sp.) Billighetserstatning – eksempel på oppreisningsordning (bl.a. for romanifolket)  Billighetserstatning – eksempel på oppreisningsordning (bl.a. for romanifolket)

22 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Billighetserstatning  Voldsoffererstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

23 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Billighetserstatning  Voldsoffererstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

24 Voldsoffererstatning – eksempel på opprettelse av erstatningsordning  Voldsoffererstatning – eksempel på opprettelse av erstatningsordning Innst. O. nr. 46 (2000–2001): forpliktet seg til å ha en statlig voldsoffererstatningsordning «Gjennom ratifikasjon av Den europeiske konvensjon 24. november 1983 om erstatning til voldsofre har Norge internasjonalt forpliktet seg til å ha en statlig voldsoffererstatningsordning.» (s. 2, 1.sp.)

25 Ot. prp. nr. 4 (2000–2001) norske ordningen Utenriksdepartementet: «Konvensjonen pålegger landene å opprette ordninger som gir rett til erstatning. Den norske ordningen gir på sin side den skadelidte ikke noe ubetinget rettskrav på erstatning.» (s. 18) harmonere bedre med konvensjonen Høringsbrevet 13. mars: «En rettighetsordning vil imidlertid harmonere bedre med konvensjonen.» (s. 18) endres fra å være en billighetsordning til en rettighetsordning Departementet: «er kommet til at ordningen med voldsoffererstatning fra staten bør endres fra å være en billighetsordning til en rettighetsordning både hva gjelder spørsmålet om voldsoffererstatning skal gis og i tilfelle med hvilket beløp. Det vises til begrunnelsen i høringsbrevet …» (s. 18) Voldsoffererstatning – eksempel på opprettelse av erstatningsordning  Voldsoffererstatning – eksempel på opprettelse av erstatningsordning

26  Vurderingstemaet: Om uskyldspresumsjonen stenger for å tilkjenne voldsoffererstatning  Uskyldspresumsjonen, jf. EMK art. 6 (2) og SP art. 14 (2): «Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.»  Problemstilling : Innebærer tilkjenning av voldsoffererstatning en presumsjon om at skadevolder er skyldig – i strid med MR? Voldsoffererstatning – eksempel på MRs innvirkning på gjennomføringen av ordningen  Voldsoffererstatning – eksempel på MRs innvirkning på gjennomføringen av ordningen  Vurdering …

27 Voldsoffererstatning – eksempel på MRs innvirkning på gjennomføringen av ordningen  Voldsoffererstatning – eksempel på MRs innvirkning på gjennomføringen av ordningen Ot. prp. nr. 4 (2000–2001): bero på hvordan vedtaket utformes og begrunnes «Vedtak om at offeret skal tilkjennes voldsoffererstatning … kan etter omstendighetene oppleves som en konstatering av at en skadevolder som er frifunnet av domstolene eller som har fått straffesaken mot seg henlagt «egentlig» også er straffansvarlig. Hvorvidt en slik uttalelse representerer en krenking av EMK art 6 (2) og SP art 14 (2), må imidlertid bero på hvordan vedtaket utformes og begrunnes. … ikke skal identifiseres [D]et [legges] opp til at skadevolderen ikke skal identifiseres i vedtaket.» (s. 21–22)

28 Voldsoffererstatning – eksempel på MRs innvirkning på gjennomføringen av ordningen  Voldsoffererstatning – eksempel på MRs innvirkning på gjennomføringen av ordningen  Vurderingstemaet: Om uskyldspresumsjonen stenger for å tilkjenne voldsoffererstatning  Uskyldspresumsjonen, jf. EMK art. 6 (2) og SP art. 14 (2): «Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.»  Problemstilling : Innebærer tilkjenning av voldsoffererstatning en presumsjon om at skadevolder er skyldig – i strid med MR?  Vurdering/utfall : I utgangspunktet ingen konflikt, men avhenger av utformingen av det enkelte voldsoffererstatningsvedtaket

29 Voldsoffererstatning – eksempel på MRs innvirkning på gjennomføringen av ordningen  Voldsoffererstatning – eksempel på MRs innvirkning på gjennomføringen av ordningen  Vurderingstemaet: Om uskyldspresumsjonen stenger for å tilkjenne voldsoffererstatning  Uskyldspresumsjonen, jf. EMK art. 6 (2) og SP art. 14 (2): «Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.»  Problemstilling : Innebærer tilkjenning av voldsoffererstatning en presumsjon om at skadevolder er skyldig – i strid med MR?  Vurdering/utfall : I utgangspunktet ingen konflikt, men avhenger av utformingen av det enkelte voldsoffererstatningsvedtaket

30 Kort om direktetillemping av konvensjonsbestemmelser – etablering av erstatningsansvar

31 Högsta Domstolen 29. oktober 2007 – direktetillemping av konvensjonsbestemmelser  Forsikringstaker krevde utbetaling etter en personskade (funksjonshemmende bevegelsesbegrensninger)  Forsikringsselskapet fattet mistanke om svik  Overvåket (videofilmet) forsikringstakerens bevegelsesmønster  Selskapet nektet utbetaling → Skadelidte krevde erstatning for ideell skade  Videofilmingen var ikke straffbar etter Brottsbalken, og ble heller ikke spredt (kun brukes som bevismiddel) Skadelidte oppfylte ikke «brotts»-kravet i SkL § 2:3 direkte anvendelse Foranlediget spørsmål om direkte anvendelse av EMK art. 8 og 13 Ble besvart med nei av Högsta Domstolen

32 Högsta Domstolen 29. oktober 2007 – direktetillemping av konvensjonsbestemmelser förutse «Det kan … vara förenat med svårigheter för enskilda att förutse vad som kan strida mot artikel 8 i Europakonventionen. inte framgår vare sig av konvent- ionens text eller av Europadomstolens praxis Än mer överraskande blir det om den enskilde åläggs en skadeståndsskyldighet som inte framgår vare sig av konvent- ionens text eller av Europadomstolens praxis.» Högsta Domstolens argumentasjon

33 Stat Borgere Vertikal vs. horisontal struktur Krav om tilstrekkelig 1) regulering 2) inngripende organer - Staten plikt til å utvikle erstatningsrett (via domstolene)? - Omdiskutert i teorien - Nei: Högsta Domstolen 29. oktober 2007 - Ikke realitetsbehandlet av Norges Høyesterett

34 Konvensjonsart.TemaRettsanvendelseUtfall (kren- kelse?) EMK art. 2 nr. 1/ SP art. 6 nr. 1 Liv- Staten ansett å ha truffet rimelig sikkerhetstiltak - Ikke dok at dødsulykkene skyldtes evnt. unnlatelse av sikringstiltak Nei ØSK art. 7 bTrygge/sunne arb.forholdIdealbestemmelse, tvilsomt om det tilknyttes individuelle rettigheter Nei ØSK art. 6Retten til arbeidIdealbestemmelse, tvilsomt om det tilknyttes individuelle rettigheter Nei ØSK art. 12HelsestandardIdealbestemmelse, tvilsomt om det tilknyttes individuelle rettigheter Nei EMK art. 8/ SP art. 17 PrivatlivTolket presiserende/innskrenkende: omfatter ikke kvalitetskrav til arbeidsmiljø generelt Nei EMK art. 3/ SP art. 7 Umenneskelig behandlingAnses (åpenbart) ikke å omfatte risikoen ved Nordsjødykkingen Nei EMK art. 14DiskrimineringAnses (åpenbart) ikke å omfatte risikoen ved Nordsjødykkingen Nei Konvensjonsdrøftelser i Nordsjødykker (Oslo TR 10.8.2007)

35 Konvensjonsart.TemaRettsanvendelseUtfall (kren- kelse?) EMK art. 2 nr. 1/ SP art. 6 nr. 1 Liv- Staten ansett å ha truffet rimelig sikkerhetstiltak - Ikke dok at dødsulykkene skyldtes evnt. unnlatelse av dikringstiltak Nei ØSK art. 7 bTrygge/sunne arb.forholdIdealbestemmelse, tvilsomt om det tilknyttes individuelle rettigheter Nei ØSK art. 6Retten til arbeidIdealbestemmelse, tvilsomt om det tilknyttes individuelle rettigheter Nei ØSK art. 12HelsestandardIdealbestemmelse, tvilsomt om det tilknyttes individuelle rettigheter Nei EMK art. 8/ SP art. 17 PrivatlivTolket presiserende/innskrenkende: omfatter ikke kvalitetskrav til arbeidsmiljø generelt Nei EMK art. 3/ SP art. 7 Umenneskelig behandlingAnses (åpenbart) ikke å omfatte risikoen ved Nordsjødykkingen Nei EMK art. 14DiskrimineringAnses (åpenbart) ikke å omfatte risikoen ved Nordsjødykkingen Nei Konvensjonsdrøftelser i Nordsjødykker (Oslo TR 10.8.2007)

36 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

37 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Adekvans  Årsakskonkurranse MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

38 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

39 Årsakskonkurranse – eksempel på MR i møte med nasjonale erstatningsprinsipper  Årsakskonkurranse – eksempel på MR i møte med nasjonale erstatningsprinsipper NJA 2005 s. 462 – en illustrasjon  Forretningsmann mistenkes for økonomisk kriminalitet  Langvarig rettergang (7 år), som ender med frikjennelse  Spørsmål om brudd på EMK art. 6  Högsta Domstolen: - de første 5 årene: Nei – ingen menneskerettighetskrenkelse - de siste 2 årene: Ja – menneskerettighetskrenkelse Rett til erstatning (for formuestap)?

40 Årsakskonkurranse – eksempel på MR i møte med nasjonale erstatningsprinsipper  Årsakskonkurranse – eksempel på MR i møte med nasjonale erstatningsprinsipper - Kan hevdes at formuesskaden allerede forelå som en «ferdig skade» da EMK art. 6 ble krenket. Årsak 1 (5 første år = ikke-ansvarsbetingende iflg. EMK) Formuesskaden - I så fall – etter alminnelige (nasjonale) årsaksprinsipper – knyttes det ikke ansvar til årsak 2, det vil si at staten ikke er ansvarlig for formuesskaden Tilstrekkelig Tilstrekkelig betingelse Årsak 2 (2 siste år = ansvarsbetingende iflg. EMK) betingelse

41 Högsta Domstolen: Andersson: Årsakskonkurranse – eksempel på MR i møte med nasjonale erstatningsprinsipper  Årsakskonkurranse – eksempel på MR i møte med nasjonale erstatningsprinsipper jämkas omständigheter för vilka staten inte har att svara «Eftersom skadan i detta hänseende således inte var fullt realiserad före dröjsmålet får P.L. anses ha styrkt ett orsakssamband som medför att han är berättigad till ersättning för inkomstförlust. På samma sätt som gäller vid konkurrerande skadeorsaker … bör ersättningen dock jämkas på grund av att skadan är att tillskriva även omständigheter för vilka staten inte har att svara.» desavoueras «Skyddet enligt artikel 6 EKMR skulle desavoueras om förlustriskerna, förenade med den oskäligt långa handläggningstiden, helt fick övervältras på den enskilde just med hänvisning till att man redan (på ett tillåtet sätt) skadat honom genom själva brottsmisstankarna.» (Nationell EKMR-skadeståndsrätt – en argumentativ probleminventeringsskiss, JFT 2007 s. 377–414, s. 395, sml. Andersson: Europakonventionen som parallell respektive fristående ansvarsgrund, PointLex 2007 s. 16–17)

42 Andersson: Årsakskonkurranse – eksempel på MR i møte med nasjonale erstatningsprinsipper  Årsakskonkurranse – eksempel på MR i møte med nasjonale erstatningsprinsipper övernationell nationell «översättningsoperationen», «Man kan … mycket väl på övernationell nivå … till slut enas om generella begrepp och uttryck – på rättens ytnivå – avseende ansvar, orsakande och begränsning etc. Men när detta ska omsättas i nationell rätt, tillkommer vad man kan kalla «översättningsoperationen», då det nya ytlagret ska konfron- teras med en rättslig kultur av resonemangsstilar, rättshanteringsprinciper etc.» (op.cit. s. 381) Högsta Domstolen: jämkas omständigheter för vilka staten inte har att svara «Eftersom skadan i detta hänseende således inte var fullt realiserad före dröjsmålet får P.L. anses ha styrkt ett orsakssamband som medför att han är berättigad till ersättning för inkomstförlust. På samma sätt som gäller vid konkurrerande skadeorsaker … bör ersättningen dock jämkas på grund av att skadan är att tillskriva även omständigheter för vilka staten inte har att svara.»

43 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

44 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

45 PETL art. 2:102. Protected Interests (1)The scope of protection of an interest depends on its nature; the higher its value, the precision of its definition and its obviousness, the more extensive is its protection. (2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty enjoy the most.. extensive protection. (3) Extensive protection is granted to property rights, including those in …. intangible property. (4) Protection of pure economic interests or contractual relationships may be.. more limited in scope. …  Adekvans – MRs innvirkning på erstatningsvernets grenser (via «soft law»-reglene i PETL)

46 PETL art. 2:102. Protected Interests (1)The scope of protection of an interest depends on its nature; the higher its value, the precision of its definition and its obviousness, the more extensive is its protection. (2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty enjoy the most.. extensive protection. (3) Extensive protection is granted to property rights, including those in …. intangible property. (4) Protection of pure economic interests or contractual relationships may be.. more limited in scope. …  Adekvans – MRs innvirkning på erstatningsvernets grenser (via «soft law»-reglene i PETL)

47 PETL art. 2:102. Protected Interests (1)The scope of protection of an interest depends on its nature; the higher its value, the precision of its definition and its obviousness, the more extensive is its protection. enjoy the most extensive protection. (2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty. enjoy the most extensive protection. Guido Alfa – Wien 19. mai 2005: interpreted in the light of human rights «Two statements in the introduction to PETL strike the reader firstly, that «principles do not stand by themselves», because they must be interpreted in the light of human rights, directives, legal precedents, consti- tuional principles, etc., and that documents must be laid down flexibly.»  Adekvans – MRs innvirkning på erstatningsvernets grenser (via «soft law»-reglene i PETL)

48 PETL art. 2:102. Protected Interests (1)The scope of protection of an interest depends on its nature; the higher its value, the precision of its definition and its obviousness, the more extensive is its protection. enjoy the most extensive protection. (2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty. enjoy the most extensive protection. Art. 3:201. Scope of Liability [erstatningsvernets utstrekning/«adekvans»] Where an activity is a cause within the meaning of Section 1 of this Chapter, whether and to what extent damage may be attributed to a person depends on factors such as … value of the protected interest (Article 2:102) b) the nature and the value of the protected interest (Article 2:102) …  Adekvans – MRs innvirkning på erstatningsvernets grenser (via «soft law»-reglene i PETL)

49 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

50 Ansvarsgrunnlag Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans Tap/Utmåling MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

51 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

52  Fødselsskade (oksygenmangel)  Omfattende hjerneskade, cerebral parese  100 % pleietrengende – avhengig av døgnkontinuerlig hjelp  Tvist om utmåling av merutgifter til dekning av pleie og omsorg Spørsmål om FNs barnekonvensjon kan gi grunnlag for økt erstatning Ulstad (Vinger og Odal tingrett 4. april 2005) Utmåling av merutgifter  Utmåling av merutgifter – eksempel på MRs innvirkning på supplementsprinsippet/behovsstandarden

53 «[D]agens kommunale avlastningstilbud [vil] ikke være tilstrekkelig, … Det er søkt om nattevakt i hjemmet 10 netter i måneden noe kommunen har avslått ut fra de økonomiske ressurser … rett til å bo sammen med sine biologiske foreldre EMK og FN`s barnekonvensjon i hjemmet Barns rett til å bo sammen med sine biologiske foreldre er et viktig rettsprinsipp i Norge som det skal tungtveiende grunner for å fravike. EMK og FN`s barnekonvensjon skjønnes å bygge på samme syn. Funksjonshemmede barn skal ha de samme rettigheter som andre barn. … Skal familien kunne settes i stand til fortsatt å gi Alan et godt tilbud i hjemmet hans, må det etter rettens syn legges til rette for at Alan kan leie inn tjenester utenfra i større utstrekning enn hva Pasientskade-nemndas erstatning gir mulighet for.» (s. 18–19) Ulstad (Vinger og Odal tingrett 4. april 2005) Menneskerettighetene synes å opptre som tolkingsfaktor Utmåling av merutgifter  Utmåling av merutgifter – eksempel på MRs innvirkning på supplementsprinsippet/behovsstandarden

54 ikke sees å innebære en krenkelse av barnets rettigheter etter EMK eller FN`s barnekonvensjon «At det offentlige tilbudet om nattavlastning utenfor hjemmet tillegges betydning for erstatningsutmålingen kan ikke sees å innebære en krenkelse av barnets rettigheter etter EMK eller FN`s barnekonvensjon.» (s. 18–19) Ulstad (Eidsivating lagmannsrett 13. juni 2006) Utmåling av merutgifter  Utmåling av merutgifter – eksempel på MRs innvirkning på supplementsprinsippet/behovsstandarden Selve drøftelsen viser relevansen av menneskerettigheter som - tolkningsfaktor - ide-/inspirasjonskilde for utvikling av argumentasjonslinjer - kilde for legitimering av argumenter/premisser og løsninger

55 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

56 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

57  Formål: Styrke husmorens (kvinnens) erstatningsrettslige stilling  Konvensjonsstoff har ikke satt spor etter seg i rettspraksis (–2008)  «Teori»: «Det må tas hensyn til internasjonale traktater i fastleggelsen av rettsreglene. Ved at det (fortsatt) hovedsakelig er kvinner som er rettighetssubjekter etter hjemmearbeidsreglene, fremheves betydningen av konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Artikkel 14 og 16 er særlig sentrale.» (Kjelland «Hjemmearbeideres erstatningsrettslige vern» 2002 s. 49) Utmåling av hjemmearbeidstap  Utmåling av hjemmearbeidstap – eksempel på kvinnekonvensjonen som tolkningsfaktor  Skl. § 3-1 (2), 2.p.: «Med inntekt likestilles verdien av arbeid i heimen.»

58 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

59 Ansvarsgrunnlag Tap/Utmåling Menneskerettigheter  Voldsoffererstatning  Billighetserstatning  Merutgifter  Hjemmearbeidstap    Årsakssammenheng  Årsakskonkurranse  Adekvans MRs innvirkning på erstatningsretten - oversikt over analysen

60 4 Enkelte eksempler på MRs innvirkning på bevisvurderingen

61  Bakgrunn: Flere relevante arkiv er blitt destruert og doku- menter er blitt borte fra de ulike arkivene (Riksarkivet).  Problem: Det kan være vanskelig for personer med bak- grunn i nasjonale minoriteter å dokumentere overgrep. i realiteten er vanskelig å få tilkjent erstatning.  Konsekvens: Beviskravene kan være så tunge at det i realiteten er vanskelig å få tilkjent erstatning. Bevis – eksempel på lemping av beviskrav

62 Innst.S.nr.152 (2004–2005): tilpasses beviskravene lempes egenerklæringer «Regjeringen anbefaler at billighetserstatningsordningen tilpasses ved at beviskravene lempes. Regjeringen vil foreslå at man i disse sakene – der ikke annet materiale/andre forhold foreligger som klart tyder på det motsatte – bør kunne bygge på egenerklæringer om at steriliser- ingen skjedde under tvang eller press, eller for øvrig i strid med vilkårene.» (Innstilling fra justiskomiteen om erstatningsordning for krigsbarn, romanifolk/ tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener.) Bevis – eksempel på lemping av beviskrav

63  Harmonerer med grunntanken i prinsippet om at skadevolder må «ta skadelidte som han er»  Skadevolder (forsikringsselskapet) har bevisbyrden for unormalt negativ sykdomsutvikling, jf. bl.a. Stokke (Rt. 1999 s. 1473, s. 1479) Stokke (Rt. 1999 s. 1473): «et bevisbyrdesynspunkt tilpasset prinsippet om at «skadevolder må ta skadelidte som hun er»» (s. 1491, mindretallet). NOU 2000: 16 s. 328, 2.sp: «Prinsippet setter en grense for hva skadelidte må tåle av mer eller mindre velbegrunnede spekulasjoner.» Harmonerer med grunntanken i menneskerettighetsbaserte regler om innhenting og bruk av helseopplysninger  Tidsbegrensning av ansvaret der skadelidtes særlig sårbarhet realiseres ut fra naturlig sykdomsutvikling (hypotetisk årsakskonkurranse) Bevis – eksempel på innskrenkninger i prinsippet om fri bevisvurdering

64 utenfor helsetjenesten Forbud mot bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten Bioteknologiloven (2003) § 5-8  EMK  Europarådets arbeid med helseopplysninger. - Anbefaling R(97) 18/R(97) 5, om medisinske/genetiske data  Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin  EUs rådgivningsgrupper - bl.a. The European Group on Ethics in Science and New Technologies  WHO: retningslinjer innen medisinsk genetikk  UNESCOS erklæring om den menneskelige arvemasse og menneskerettigheter Ot. prp. nr. 64 (2002–2003): «forbud mot bruk av opplysninger om en persons arveanlegg for [bl.a.] … forsikringsselskap …» Bakgrunn i blant annet internasjonale kilder Bevis – eksempel på innskrenkninger i prinsippet om fri bevisvurdering

65 5 Oppsummering og refleksjoner

66 Erstatningsrettslig diskurs («kommunikativt fellesskap») Norsk (intern) erstatningsrett Fremmed (nasjonal) erstatningsrett EU/EØS-rett «soft law»: PETL/PEPL MR som idé- og inspirasjonskilde – mangfoldet av argumentasjonskilder i moderne erstatningsdiskurs MR (EMK, SP, ØSK, BK mv.)

67 Erstatningsrettslig diskurs («kommunikativt fellesskap») Norsk (intern) erstatningsrett Fremmed (nasjonal) erstatningsrett EU/EØS-rett «soft law»: PETL/PEPL MR (EMK, SP, ØSK, BK mv.) MR som idé- og inspirasjonskilde – mangfoldet av argumentasjonskilder i moderne erstatningsdiskurs

68  Utfordring 2: omsette internasjonale MR i nasjonal erstatningsrett, og samtidig ivareta behov for både konsistens og legitimitet  Positivt med bredde i argumenttilfanget – grunnlag for å konstruere løsninger ut fra juridisk rasjonalitet/typetilfellenes egenart (pluralitet) Enkelte refleksjoner  Utfordring 1: unngå at MR ureflektert (mis)brukes som et «kravs- instrument»  Utfordring 3: behov for rettsvitenskapelige arbeider ↔ bevisstgjøring av den europeiske dimensjonen i norsk erstatningsrett  Økende innslag av MR-tenking i norsk erstatningsrett (sml. «take rights seriously»/«bringing rights home»)

69 Menneskerettigheter Erstatningsrett Etablering av erstatningsordninger Konkret rettsanvendelse Materielt: - ansvarsgrunnlag - årsakssammenheng - utmåling Prosessuelt: - beviskrav - bevismidler - voldsoffererstatning - billighetserstatning Erstatningsrettslig diskurs Rettsvitenskap Rettspraktikere «Kommunikativt fellesskap» Økt bevissthet (over tid) Institusjons- perspektiv Rettsanvendelses- perspektiv Diskurs- perspektiv Tilbakekobling/Samspill

70 Nasjonal erstatningsrett EMK Rettens nivåer «Oversettings»- operasjon EMD-praksis Morten Kjelland Menneskerettighetenes innvirkning på erstatningsretten

71 Nasjonal erstatningsrett EMK Rettens nivåer «Oversettings»- operasjon EMD-praksis Morten Kjelland Menneskerettighetenes innvirkning på erstatningsretten


Laste ned ppt "Nasjonal erstatningsrett EMK Rettens nivåer «Oversettings»- operasjon EMD-praksis Menneskerettighetenes innvirkning på erstatningsretten Morten Kjelland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google