Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Avvikling av og alternativ til NPM 16. mars 2014 Gemensam välfärd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Avvikling av og alternativ til NPM 16. mars 2014 Gemensam välfärd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Avvikling av og alternativ til NPM 16. mars 2014 Gemensam välfärd

2 Nyliberalismens menneskesyn •Vesentlig del av «public choice»-teoriene •Homo økonomikus – maksimere egennytte •Konkurranse, del av menneskets natur •Grunnsteinen i økonomi og samfunn •Problemet: En ren ideologisk konstruksjon •Nyliberalismens menneskesyn, målstyring og markedstenking har sneket seg inn i over alt 16. mars 2014 Gemensam välfärd

3 Synet på de ansatte •Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser •Befolkningens behov kommer i annen rekke •Skapes en karikatur av de offentlig ansatte •Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet •Toppstyring, økt kontroll, detaljrapportering •Utvikler mistillitsregimer overfor de ansatte 16. mars 2014 Gemensam välfärd

4 Måling og rapportering •En voldsom vekst i rapporteringssystemer •Sluker tid fra de egentlige oppgavene •Fra kreativt mangfold til ’one-size-fits-all’ •Økt arbeidsbelastning for de offentlig ansatte •Vrir fokuset til det som kan måles •Kompetanse, kvalitet og omsorg i annen rekke 16. mars 2014 Gemensam välfärd

5 Nye (?) ledelsesstrategier •Økt ledermakt og krav om lojalitet oppover •Fra organisert medbestemmelse til individuell medvirkning – svekke kollektivet •Ny trend: Hard HR, Lean production •Partsforhold og interessemotsetninger avvises •Sentralisert makt, desentralisert ansvar •Taktisk bruk av eksterne konsulenter 16. mars 2014 Gemensam välfärd

6 «Scientific management» •Taylorismen på veg tilbake igjen •Fokus på økt effektivitet og resultatmåling •Økt ledelseskontroll over arbeidsprosessen •Standardisering av arbeidsoppgavene •Profesjonen stykkes opp i enkeltoppgaver •Samlebåndsarbeideren er idealet •Dekvalifisering av arbeidskrafta 16. mars 2014 Gemensam välfärd

7 Betingelser for endring •Den samfunnsmessige utvikling reflekterer maktforholdene i de samfunnene det gjelder •For å oppnå varig endring av samfunns- utviklingen, trengs det m.a.o. en endring av de økonomiske og politiske styrkeforhold •Utvikling av og mobilisering bak alternative modeller er en viktig del av denne kampen •Alternativene må bryte med markedslogikken og erstatte målstyringen med kvalitativ ledelse 16. mars 2014 Gemensam välfärd

8 Det eksisterer alternativer •Ta tjenestene tilbake i offentlig regi – med andre ord: Rekommunalisering •Utvikling nedenfra – basert på de ansattes kompetanse (Trondheims-modellen) •Modell-/kvalitetskommuneprosjektene •Sykehusreformen i Skottland •Offentlig-offentlig samarbeid (PPP) •Erfaringer med deltakende budsjettering 16. mars 2014 Gemensam välfärd

9 Bølge av rekommunalisering 1 •Særlig i nord, innen vannforsyning og energi, og først og fremst innen kommunesektoren •Viktigste grunn til rekommunalisering er ikke økt motstand, men at private har mislyktes •Også ønske om å redusere kostnadene, samt å oppnå mer effektiv drift (transaksjonskostnader) •Også ønske om mer effektiv styring og kontroll •I de fleste tilfellene tar man over ved kontraktsutløp eller ved mislighold av kontrakt 16. mars 2014 Gemensam välfärd

10 Bølge av rekommunalisering 2 •Størst omfang i Tyskland (2007-11: 44 nye offentlige energiselskaper er dannet) •Folkeavstemninger i en rekke byer etter omfattende kampanjer (og etter prisøkninger) – Hamburg, Stuttgart, Bremen, Frankfurt og Berlin •Også innen renovasjon og kollektivtransport •Særlig vannforsyning i Frankrike (2010: Paris, sparte €35 mill første året, avgiftreduksjon 8%) •Ytterligere 40 kommuner har rekommunalisert vannet (noen også kollektivtrafikk og renovasjon) 16. mars 2014 Gemensam välfärd

11 Bølge av rekommunalisering 3 •Selv i Storbritannia skjer det (renovasjon, renhold, vedlikehold, datatjenester, revisjon) •Kollektivtransport (4 PPP-prosjekter terminert) • Også i Finland (20% av kommuner og andre offentlige institusjoner har tilbake privatiserte virksomheter – renhold mest vanlig, sosiale tjenester, catering, revisjon, ambulansetjenester) •Resultat: Har blitt billigere, med bedre kvalitet •Litauen fullførte renasjonaliseringen av energisektoren i 2011, etter ti års privat drift 16. mars 2014 Gemensam välfärd

12 Trondheimsmodellen •Høyre dominerte byen på 1990-tallet •Fag- og arbeiderbevegelsen var svekket •Mer radikale krefter vant byens fagbevegelse •Fagbevegelsen utviklet egne politiske krav, presset AP til venstre og vant valget 2003! •Polarisering og klare alternativer mobiliserte •Vunnet alle seks valg siden 2003 – altså både kommune- og stortingsvalg •Flere forsøk på kopiering, også på nasjonalt plan valget 2005 – Fredrikstad suksess 2011 16. mars 2014 Gemensam välfärd

13 Viktige trekk ved modellen •Basert på en enhet mellom ansatte i privat og offentlig sektor samt arbeider- og middelklasse •Omfattende diskusjoner i fagforeningene forankret politikken hos medlemmene •Lojalitet til medlemmene og til politikken ble overordnet lojaliteten til (parti)organisasjonen •Presset mot partiene opprettholdt etter valget •De konkrete kravene ble fulgt opp og i stor grad innfridd av det nye flertallet i kommunen 16. mars 2014 Gemensam välfärd

14 Primært et politisk prosjekt •Hva gikk galt i Sverige ved valget i 2010? •Trondheimsmodellen og de norske erfaringene i for stor grad sett på som organisatoriske •Den politiske selvstendiggjøringen av fagbevegelsen ble ikke tilstrekkelig utviklet •Det ble ikke tatt noe oppgjør med sosial- demokratiets høyreutvikling på 1980- og 90-tallet •Klarte ikke skape «ny kurs»-entusiasme •Semtrum-venstres skremmebilder av Alliansen var riktige, men ikke troverdige 16. mars 2014 Gemensam välfärd

15 Skottland avviklet NPM •Fikk selvstyre i helsepolitikken i 1999 •Arvet en markedsstyrt helsemodell, dominert av NPM-inspirerte reformer •Systemet ble møtte med økende misnøye •Startet en nedbygging av markedsmodellene •Bestiller/utførermodellen ble avviklet •Hele foretaksmodellen ble skrotet i 2004 16. mars 2014 Gemensam välfärd

16 Selskapsform er unødvendig «Selskapsformen hadde sin berettigelse kun i tilknytning til en markedsbasert bestiller-/utførermodell. Uten konkurranse og markedssimulering hadde selskapsformen utspilt sin rolle.» 16. mars 2014 Gemensam välfärd

17 Den skotske modellen •Sykehusene tatt tilbake i offentlig forvaltning •Innsatsstyrt finansiering (stykkprisfinansiering) ble erstattet av 100 % rammefinansiering •Det ble etablert omfattende strukturer for medvirkning fra de ansatte og befolkningen •Outsourcing av støttevirksomhet ble avviklet •Landet inndelt i 14 demokratiske helseregioner •Dødeligheten hadde gått ned med 12,5 prosent 16. mars 2014 Gemensam välfärd

18 Vekk fra detaljert målstyring •Massiv støtte fra myndigheter, ansatte og politikere til nåværende organisasjonsmodell •Ingen vil gå tilbake til selskapsmodellen •Ingen ønsker markedsmekanismer tilbake •Sterk kritikk også til målstyringsmodellen, som de vil avvikle i sin nåværende form •Fra vel 100 (2005), via 35 (2007) til 12 i dag •Omformulerte mål fra kvantitative til kvalitative 16. mars 2014 Gemensam välfärd

19 Det politiske klimaet i endring •Nedskjæringspolitikken provoserer fram sosial uro og motstand fra ulike folkelige bevegelser •Nyliberalismen har tapt legitimitet blant folk •Med andre ord: Tiden er inne til å slå tilbake •Venstresidens politiske partier er inne i en dyp politisk og ideologisk krise •Fagbevegelsen må derfor selv ta større politisk ansvar for å utvikle allianser og motstand mot nyliberalismen – for en alternativ modell 16. mars 2014 Gemensam välfärd

20 Ny strategi for fagbevegelsen •Alternative analyser – systemkritisk tilnærming •Bygge nye, brede sosiale allianser •Utvikling av konkrete alternativer •Fagbevegelsen må m.a.o. bli mer politisk •Styrke solidariteten – også på tvers av grensene •Utvikle demokratiske og aksjonsorienterte fagorganisasjoner som er beredt til å ta de konfrontasjonene som vil komme Gemensam välfärd 16. mars 2014

21 Fra defensiv til offensiv? •Å bekjempe privatisering er ikke lenger nok. Vi må også reise kampen for rekommunalisering av allerede privatiserte tjenester. Nederlag varer ikke evig, de må ses på som midlertidige tilbakeslag •Hvis offentlige tjenester er byråkratiske og/eller har dårlig kvalitet, må vårt svar være faglig utvikling og demokratisering, ikke privatisering •Er tida nå inne for å utvikle en bred global allianse mot nyliberalisme, nedskjæringer og privatisering 16. mars 2014 Gemensam välfärd

22 Kvalitet=kompetanse+verdisyn •NPM og detaljert, kvantitativ målstyring er kontraproduktive og svekker kvaliteten •Detaljkontrollen og toppstyringen skaper et mistillitsregime overfor egne ansatte – resultatet er økt misnøye og motstand •Makt og medvirkning skaper kreativitet •Kvaliteten på en tjeneste er speilbildet av de ansattes kompetanse og verdigrunnlag 16. mars 2014 Gemensam välfärd

23 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 16. mars 2014 Gemensam välfärd


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Avvikling av og alternativ til NPM 16. mars 2014 Gemensam välfärd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google