Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det gjennomsiktige arbeidslivet Tommy Tranvik Senter for rettsinformatikk UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det gjennomsiktige arbeidslivet Tommy Tranvik Senter for rettsinformatikk UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det gjennomsiktige arbeidslivet Tommy Tranvik Senter for rettsinformatikk UiO

2 Rapporten • Holdninger til og erfaringer med innføring/bruk av feltteknologi – Elektroinstallasjon og energiforsyning, renhold, hjemmetjenesten, sikkerhet, kollektivtransport, varetransport og veidrift • Fokus på forholdet mellom arbeidsgivers kontrollbehov og de ansattes personvern • Datagrunnlaget: – Intervjuer med (a) 16 leverandører og (b) tillitsvalgte, verneombud og ledere i 50 virksomheter – Skriftlig materiale: produktpresentasjoner, saksdokumenter, instrukser, lokale avtaler, Datatilsynets kontrollrapporter • Ikke representativt utvalg – Overrepresentasjon av store (og mellomstore) virksomheter med ordnede partsforhold – Flere tillitsvalgte og verneombud enn virksomhetsledere ble intervjuet

3 De viktigste feltteknologiene • Elektrobransjene: Elektroniske kjørebøker, flåtestyring og håndholdte dataenheter • Renhold: Håndholdte dataenheter, radiofrekvensidentifisering (RFID) og elektroniske kjørebøker. • Hjemmetjenesten: Håndholdte dataenheter integrert mot interne datasystemer, for eksempel elektroniske journaler • Sikkerhet: Håndholdte dataenheter, strekkodesystemer og elektroniske kjørebøker • Kollektivtransport: Flåtestyringssystemer, elektroniske billettsystemer og sanntidsinformasjonssystemer • Varetransport: Flåtestyring, digitale fartsskrivere, håndholdte dataenheter og strekkodesystemer • Veidrift: Flåtestyring/integrerte produksjonsstyringssystemer og håndholdte dataenheter

4 Tendenser • En bevegelse fra isolerte kontrolltiltak til IT- infrastruktur med innebygd kontrollkapasitet – Synliggjøring, sentralisering, fjernstyring og desentralisert tilgang • Behandling av opplysninger om ansatte – Økende registrering av opplysninger på individnivå – Opplysningene registreres på flere måter – Opplysningene analyseres og presenteres på nye måter – Flere har tilgang til opplysningene

5 Elektrobransjene • Elektronisk kjørebok og håndholdte dataenheter mer utbredt enn flåtestyring • Flåtestyring oppfattet som mer problematisk enn elektronisk kjørebok • Håndholdte dataenheter oppfattet som minst problematisk • Konkrete eksempler på misbruk var primært knyttet til elektronisk kjørebok

6 Formål • De viktigste formålene med bruken av feltteknologi – Regeloverholdelse – Rasjonalisering/effektivisering – Dokumentasjon av arbeidet – Personellsikkerhet • Formålene med elektronisk kjørebok var få og relativt konkrete • Formålene med flåtestyring var (vanligvis) flere og noe mindre konkrete • Formålene med håndholdte dataenheter ble lite diskutert

7 Innføring • Formålene trumfet vanligvis personvernhensyn • Samtykke lite brukt • Informasjon til de ansatte og drøftelser med tillitsvalgte • Tre hovedtyper prosesser 1.Eksklusjon 2.Skinninnflytelse 3.Reell medvirkning 4.Kooptering («gisseltaking») • Reell medvirkning preget virksomheter med (a) aktive tillitsvalgte som hadde (b) støtte i den lokale klubben og (c) et relativt godt forhold til ledelsen

8 Reaksjoner og motstand • Større skepsis til flåtestyring enn til elektroniske kjørebøker • Liten skepsis til håndholdte dataenheter • Tre reaksjonsmønstre ved innføring av elektronisk kjørebok eller flåtestyring – Aktiv motstand – organisert eller ad hoc-aktivisme – Omforent enighet – inngåelse av lokale avtaler – Fatalisme – Que Sera Sera

9 Misbruk • Generelt – relativt mange rapporter om misbruk av opplysninger • Flest rapporter i elektroinstallasjon, energiselskaper og varetransport • Misbruk var særlig knyttet til formålsutglidning – Opplysninger om ansatte ble brukt til andre formål enn hva som var avtalt eller informert om – Opplysninger fra ulike datakilder ble sammenstilt med hverandre for å avdekke avvik, for eksempel håndholdt dataenhet og elektronisk kjørebok – Omvendt bevisbyrde for de ansatte • Mørketall – Mange rapporter om mistanker om misbruk – Mistankene var vanskelige å bekrefte/avkrefte – Brudd på lokale avtaler var vanskelig å oppdage

10 Hva ble rapportert? • Eksempler på formålsutglidning: – Spørsmål om punktlighet ved oppmøte – Spørsmål om pauser og stoppesteder – Spørsmål om kjøring på fritiden – Spørsmål om hastighetsovertredelser – Spørsmål om private småærender – Spørsmål om arbeidstid og timeregistrering (blant annet ved sammenstilling av opplysninger registrert i kjøreboken og på håndholdte dataenheter) • Flere får tilgang enn hva som er avtalt • Ledelsen sjekker kjørebøkene når dette ikke er tillatt • Misforståelser – opplysninger «tatt ut av sin kontekst»

11 Tredjepartskontroll • Andre enn arbeidsgiver registrerte eller hadde tilgang til opplysninger om ansatte – Leverandører – Kunder – Oppdragsgivere – Offentlige myndigheter • Svekket kontroll med egne opplysninger • I elektrobransjene – bompengebrikker, kameraovervåking og adgangskontroll hos kunder/oppdragsgivere oppfattet som problematisk • Færre rapporter om konkrete episoder med tredjepartskontroll enn i enkelte andre bransjer (varetransport og sikkerhet/vekterbransjen)

12 Konsekvenser • Personvern – en følelse av å være under oppsikt, utrygghet, mangelfull kontroll med egne opplysninger • Arbeidsmiljø – økt konfliktnivå, svekket tillit, tidspress, mindre autonomi/selvstendighet • Maktforskyvning – økende disiplinering (ansvarliggjøring på detaljnivå), sortering • Enkelte rapporterte om ingen eller positive virkninger – Økt trygghet for overholdelse av lover og regler – Bedre personellsikkerhet – Lettere å dokumentere arbeidsutførelsen • Mer rasjonell eller effektiv drift – En forhåpning snarere enn en realitet?

13 Lover og regler • Arbeidsmiljøloven kapittel ni, personopplysningsloven (tariffavtaler, lokale dataavtaler) • Til dels store mangler mht. lovetterlevelse – Størst problemer når det gjaldt personopplysningsloven – Noe mindre problematisk når det gjaldt arbeidsmiljøloven • Lovetterlevelsen noe bedre i virksomheter med lokale avtaler • Tillitsvalgte minst like viktige som ledelsen for graden av lovetterlevelse • Varierende syn på bistanden fra nasjonale aktører (forbundsnivå, Datatilsynet)


Laste ned ppt "Det gjennomsiktige arbeidslivet Tommy Tranvik Senter for rettsinformatikk UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google