Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ski KFAU ber om ny TILSTANDSRAPPORT for grunnskolene i Ski Presentasjon, 11. januar 2011, for UTVALG FOR TJENESTEUTVIKLING ved SkiKFAU-leder Alf Tore Meling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ski KFAU ber om ny TILSTANDSRAPPORT for grunnskolene i Ski Presentasjon, 11. januar 2011, for UTVALG FOR TJENESTEUTVIKLING ved SkiKFAU-leder Alf Tore Meling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ski KFAU ber om ny TILSTANDSRAPPORT for grunnskolene i Ski Presentasjon, 11. januar 2011, for UTVALG FOR TJENESTEUTVIKLING ved SkiKFAU-leder Alf Tore Meling

2 Strategiplan For Skoleverket i Ski kommune, 2008- 2011 • Visjon: Skikkelig god skole • Brukerutvalget: Arkivsak 07/1220 • Kjerneverdier: • Glødende • Raus • Kompetent 2

3 Kommunalsjef Ekeberg uttaler, 8. september 2010 • Skoleverket i Ski har – og arbeider fortsatt målrettet med – ”lesing” • Dette er i samsvar med vedtak i politiske organ her i Ski • Skolene i Ski deltar ikke bare i nasjonale tester, men avholder også lokalt fastsatte lesetester • Alle lærerne i Ski, uansett fag og klassetrinn, har fått metodekurs • Kilde: http://skikfau.no/2010/09/dyslektikerens-dag-i-dag-er-det-var-dag/ 3

4 Lokale mål: Lesing i Ski kommune Lesing har vært hovedsatsningsområde for alle skolene i kommunen de 4-5 siste årene • Kilde: Tilstandsrapport, felles grunnskole Ski kommune – side 19 4

5 Lokale resultater: Lesing i Ski kommune (8.trinn) • Tilstandsrapporten sier: – Ski kommune har som ambisjonsnivå å være blant den beste tredjedelen i landet når det gjelder lesing på 8.trinn – Ski kommune har ikke nådd ambisjonsnivået om å være blant den beste tredjedelen i landet • Kilde: Tilstandsrapport, felles grunnskole Ski kommune – side 20 5

6 Formidlet inntrykk av resultater: Lesing i Ski kommune • Som for lesing på 5.trinn, ser man på 8. trinn en positiv utvikling fra forrige skoleår ved at det er færre elever på nivå 1 og 2, mens det er flere elever på nivå 3 og 5 • Kilde: Tilstandsrapport, felles grunnskole Ski kommune – sammendrag, side 4 6

7 Vårt spørsmål: Hvilket inntrykk henger igjen når… – Politikere – Foreldre – Lærere – ØB – Direktoratet – Fylkesmannen …leser formuleringen: Som for lesing på 5.trinn, ser man på 8. trinn en positiv utvikling fra forrige skoleår ved at det er færre elever på nivå 1 og 2, mens det er flere elever på nivå 3 og 5 7

8 Følgende fremstilling av resultatene bør fremkomme i ny Tilstandsrapport >> 8

9 Nasjonale prøver: Lesing i Ski kommune Kilde: http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=0213&underomrade=30bdb360-814c-481d-81c3- 818b9c3dd84c&vurderingsomrade=88e13531-a5b6-4c33-ad87-b0ceb59b26b1&skoletype=0 http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=0213&underomrade=30bdb360-814c-481d-81c3- 818b9c3dd84c&vurderingsomrade=88e13531-a5b6-4c33-ad87-b0ceb59b26b1&skoletype=0 Skis nedgang i lesing 2009-10 >> 3.3 2010-11 >> 3.0 Dårligste resultat på fire år! 9

10 Hovedsatsningsområde vs. resultat • Lesing har vært hovedsatsningsområde for alle skolene i kommunen de 4- 5 siste årene • Resultat for lesing er på sitt laveste/dårligste nivå i 2010/2011, sammenlignet med siste fire år 10

11 Nedgang i både engelsk, lesing, regning: • Nedgang lesing 2009-10 >> 3.3 2010-11 >> 3.0 • Nedgang regning 2009-10 >> 3.3 2010-11 >> 3.1 • Nedgang engelsk 2009-10 >> 3.1 2010-11 >> 2.9 Kilde: http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=0213&underomrade=30bdb360-814c-481d-81c3- 818b9c3dd84c&vurderingsomrade=88e13531-a5b6-4c33-ad87-b0ceb59b26b1&skoletype=0 http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=0213&underomrade=30bdb360-814c-481d-81c3- 818b9c3dd84c&vurderingsomrade=88e13531-a5b6-4c33-ad87-b0ceb59b26b1&skoletype=0 NB! Resultatene i alle disse tre fagene er på sitt laveste/dårligste nivå i 2010/2011, sammenlignet med siste fire år 11

12 Dette bør foreldre, lærer og politikere bli gjort oppmerksom på >> Vi må spørre oss hvorfor >> 12

13 Nasjonale prøver: Lesing i Oppegård Kilde: http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=0217&underomrade=30bdb360-814c-481d-81c3- 818b9c3dd84c&vurderingsomrade=88e13531-a5b6-4c33-ad87-b0ceb59b26b1&skoletype=0 http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=0217&underomrade=30bdb360-814c-481d-81c3- 818b9c3dd84c&vurderingsomrade=88e13531-a5b6-4c33-ad87-b0ceb59b26b1&skoletype=0 Oppegårds oppgang lesing 2009-10 >> 3.4 2010-11 >> 3.5 Beste resultat på fire år! 13

14 Lesing: Oppegård versus Ski kommune Ski nedgang i lesing 2009-10 >> 3.3 2010-11 >> 3.0 Paradoks: Lesing i Ski og Oppegård utvikler seg i stikk motsatt retning, til tross for at vi er nabokommuner i samme region og fylke, og begge er KOSTRA 13 kommuner Oppegård leverer aller beste resultat på fire år. Ski sitt aller dårligste! Oppegårds oppgang i lesing 2009-10 >> 3.4 2010-11 >> 3.5 14

15 Andre forhold som bør avklares >> 15

16 Bryter PPT loven med sin saksbehandlingstid? • Hvor lang er den faktiske saksbehandlingstiden – fra henvisning til eventuelt vedtak hos PPT i Ski kommune? • Med utgangspunkt i spørsmål 1: Bryter PPT i Ski kommune Forvaltningsloven og/eller Opplæringsloven? • Underlag: Ny veileder til Opplæringsloven fra Utdanningsdirektoratet • Her er veilederen: http://www.udir.no/upload/Brosjyrer/Veiledn_Spesialundervisn_2009.pdf Her er veilederen: http://www.udir.no/upload/Brosjyrer/Veiledn_Spesialundervisn_2009.pdf • Dokumentasjon: http://skikfau.no/2011/01/sporsmal-til-ski-kommune-har-ppt- lovlig-lang-ventetid/http://skikfau.no/2011/01/sporsmal-til-ski-kommune-har-ppt- lovlig-lang-ventetid/ 16

17 Brukes oppheving av delingstallet som sparetiltak i Ski kommune? Forarbeidet til Opplæringsloven og forskrifter sier at at oppheving av delingstallet ikke skal bli brukt som sparetiltak: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2003/rundskriv-f-18-03.html?id=109321 Sitat fra budsjettunderlag 2010: Slå sammen 3 grupper til 2 grupper på 1. trinn vil med stor sannsynlighet medføre betydelig lavere kvalitet på opplæringen. I tillegg strider dette mot nasjonale pålegg om tidlig innsats og økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Tilpasset opplæring vil bli vanskelig å gjennomføre i så store grupper. Forskning viser at størrelsen på elevgrupper er avgjørende på de yngste trinnene i forhold til elevenes læringsutbytte. Dokumentasjon: http://skikfau.no/2010/11/budsjettkutt-er-du-klar-over-hva-som-egentlig-skjer-med-skolene-vare/ 17

18 Legger skoleeier forholdene til rette for at alle kompetansemål nås? Noen sitat fra budsjettunderlag 2010: • Ingen gruppedeling på 6. trinn til fagene kunst- og håndverk og mat og helse. Undervisningen må foregå i fulle klasser. Dette vil bety en teoretisk tilnærming til faget. Kunnskapsløftet krav vil bli vanskelig å innfri • Svømmeundervisning reduseres betraktelig • Ved å ta resten av delingstimene i musikk betyr at det vil by på problemer for elevene å lære seg å spille et instrument. Dette vil føre til at noen av målene i læreplanen ikke vil bli nådd • Elevene får ikke anledning til å lære å spille et instrument. Avvik fra læreplanen K-06 • Elevene får ikke anledning til å prøve ut praktiske studieretninger. Avvik fra læreplanen K 06 Dokumentasjon: http://skikfau.no/2010/11/budsjettkutt-er-du-klar-over-hva-som-egentlig-skjer-med-skolene-vare/ 18

19 Tilbyr Ski kommune elevene et tilfredsstillende psykososialt miljø, ref kap. 9A? • Psykososialt miljø defineres i Udir-2-2010 som ”de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen”. Eksempel på elevuttalelser: I tillegg til redusert vikarbudsjett blir undervisningsgruppene altfor store på grunn av for få lærere. Dette igjen fører til dårlig konsentrasjon i klassen på grunn av for mye bråk og styr, og det blir vanskeligere for lærerne også. 19

20 Leverer Ski kommune tilfredsstillende underveisvurdering? Utvalg for tjenesteutvikling bør vurdere hvorvidt forskriften i Opplæringslova om elevers rett til underveisvurdering er fulgt opp, i tråd med utdypingen av forskriften i Rundskriv nr. 1, 2010 20

21 Ski KFAU ber om ny Tilstandsrapport og grundig vurdering av forholdene i Skis grunnskoler 1.Vi ber med dette Utvalg for tjenesteutvikling om at Tilstandsrapporten omarbeides i henhold til informasjon som fremkommer i denne rapporten 2.Vi ber også om at Utvalg for tjenesteutvikling, i henhold til innholdet i denne rapporten, initiere en grundig vurdering av forholdene i Ski kommunes grunnskoler 21

22 Takk for oppmerksomheten! 22


Laste ned ppt "Ski KFAU ber om ny TILSTANDSRAPPORT for grunnskolene i Ski Presentasjon, 11. januar 2011, for UTVALG FOR TJENESTEUTVIKLING ved SkiKFAU-leder Alf Tore Meling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google