Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Seminar for ting-dirigenter Kirsti Jaråker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Seminar for ting-dirigenter Kirsti Jaråker."— Utskrift av presentasjonen:

1 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Seminar for ting-dirigenter Kirsti Jaråker

2 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Dirigenten – må kunne møtet •Nyte tillit •Være upartisk •Være rolig og behersket •Tale klart og tydelig •Være våken •Være godt forberett •Humør

3 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Dirigentens oppgave • Passe på at de som ønsker ordet får det i riktig rekkefølge • Passe på at talerne holder seg til saken • Passe på at talertid overholdes • Holde orden på forslag • Påse at vedtak er iht. lover og bestemmelser • Gi praktisk informasjon

4 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Hjelpere •Sekretær(-er) •Tellekorps •Redaksjonskomité •En til å skrive opp de som skal ha ordet

5 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Redskaper og arbeidsvilkår •NIFs lov og andre lover og bestemmelser •Alle relevante sakspapirer •Klubbe, papir og penn •Stoppeklokke •God arbeidsplass •Må kunne se alle deltakerne •Nummerert navneliste •Stemmesedler

6 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Sakliste (minstekrav i lovnorm for særforbund § 13) 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning for særforbundet. 5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsett kontingent og avgifter. 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder10 b) …..styremedlemmer og …..varamedlemmer11 c) Kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Domsutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer12 e) Appellutvalg med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer12 f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

7 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 1. Godkjenne de fremmøtte representantene • § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett og Retningslinjer til § 2-5 tredje og fjerde ledd (side 143) • § 2-4 Kjønnsfordeling og Retningslinjer for dispensasjon fra § 2-4 (side 141) • § 2-9 Vedtaksførhet • Basis-lovnorm særforbund § 5 Kontingent/avgifter, 2 ledd (side 57)

8 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Innkallingen: • § 2-8 Innkallingsfrister • Retningslinjer for dispensasjon fra § 2-4 (side 141) • Retningslinjer til § 2-5 tredje og fjerde ledd (side 143)

9 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Saklisten: • Minimumskrav iht. lovnormen § 13 Særforbundstingets oppgave • § 5-9 Idrettskretstinget • § 2-9 Vedtaksførhet, 2. ledd

10 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Forretningsorden er et krav: • Lovnormen for særforbund § 13 Særforbundstingets oppgave pkt. 2 • § 5-9 Idrettskretstinget

11 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 FORRETNINGSORDEN 1. Tinget ledes av de valgte dirigentene. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. § 2-10 Dirigent/sekretær 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. § 2-10 Dirigent/sekretær 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. § 2-11 Stemmegivning § 2-15 Lovendring 7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.

12 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 1. 1. Tinget ledes av de valgte dirigentene. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. § 2-10 Dirigent/sekretær 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. § 2-10 Dirigent/sekretær

13 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.

14 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.

15 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.

16 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. § 2-11 Stemmegivning § 2-15 Lovendring

17 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.

18 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Votering Ved votering i alle saker unntatt lovsaker skjer stemmegivningen i henhold til § 2-11 Stemmegivningen som er den samme i særforbundets/idrettskretsens lov. For å være gyldig, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved valg gjelder bestemmelsene i 2. og 3. ledd i § 2-11 Stemmegivningen. De står under saklisten pkt. om valg. Lovendringer kan skje ved 2/3-flertall av avgitte stemmer iht. § 2-15

19 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Voteringer Som regel setter man opp saker slik at man sier at de som stemmer for forslaget forholder seg rolig. De som er i mot viser det ved stemmetegn. Dette er da for at voteringen skal gå fort, og man skal komme videre på neste sak. Hvis et større antall stemmer imot, tar man kontravotering. Dette for at man skal se styrkeforholdet. Stemmene må da telles. Er det bare noen få som stemmer mot forslaget sier dirigenten at forslaget er vedtatt mot.X.. stemmer.

20 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Utsettelsesforslag Dersom det kommer et utsettelsesforslag som sier at saken utsettes og tas opp igjen på et senere tidspunkt skal dette tas opp med det samme. Dette er en ufravikelig regel. Debatten avbrytes og ordet gis fritt til utsettelsesforslaget. Når det er utdebattert tar man forslaget opp. Blir det vedtatt er saken ute for dette møtets vedkommende. Blir utsettelsesforslaget forkastet fortsetter man på talerlista som er innkommet i saken.

21 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Når saken er ferdigdebattert sier dirigenten at ingen flere har ordet, saken tas opp til votering. Dirigenten skal kunngjøre hvorledes han vil foreta voteringen. Er det forslag om at saken oversendes det nye styret eller en komité blir ikke dette tatt opp umiddelbart etter at det er framsatt, selv om det kan anses som utsettelsesforslag. Det blir med når voteringen skal foretas.

22 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Forslagene sette da opp i rekkefølge etter hvor vidtgående de er. Når et slikt vidtgående forslag er vedtatt, er dermed de mindre vidtgående forslag forkastet, o.s.v. Dette er for at de som stemmer for de mest vidtgående forslag skal få stemme på de mindre vidtgående forslag når de kommer til votering. I saker er det ofte to eller flere forslag som kan vedtas. Det er når de ikke berører hverandre. Dette må dirigenten være oppmerksom på når han setter i gang voteringen.

23 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Forslag kan være slik at det er nødvendig dele det opp for å få en riktig avgjørelse. Det bør da voteres over hver del/punkt/avsnitt i forslaget. Hvis det er fremmet motforslag/alternative forslag behandles det under hver del/punkt/avsnitt i forslaget.

24 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Er det flere forslag som ligger nær hverandre kan dirigenten foreslå forslagene sendt til en redaksjonskomité. Har ikke møtet under konstitueringen valgt en slik komité gjør dirigenten forslag om dette. Denne komité får da i oppdrag sammen med forsalgsstillerne, å samarbeide forslagene slik at det bare blir et forslag som alle kan godta. Dirigenten kan også selv finne fram til slike kompromissforslag og framsette dem. Han forelegger det for forsalgsstillerne og spør om de kan trekke sine forslag på slikt grunnlag.

25 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Prøvevotering: Dirigenten kan, om han anser det mulig å forenkle en sak, foreta en prøvevotering. For eksempel hvis det er flere forslag i samme retning, samtidig som det er en viss motstand mot alle forslag, kan han ved votering undersøke om man skal gjøre noe i saken i det hele tatt. En slik prøvevotering kan imidlertid ikke endre selve forslagene. Det er forslagene som er framsatt som er grunnlaget for votering og dermed vedtak.

26 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. • § 2-10 Dirigent/sekretær • Andre funksjoner som bør være på plass: tellekorps og redaksjonskomité

27 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 4. Behandle beretning. • Tilføyelser, rettinger, bemerkninger • Uenighet

28 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 5. Behandle regnskap i revidert stand. • § 1-8 Regnskap • § 2-6 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse • § 2-17 Regnskap, revisjon og kontrollkomité • § 2-18 Kontrollkomiteen • § 2-19 Driftsbudsjett • § 2-20 Lån og garantier mv • Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonslegg (side 127) • Regnskapsloven

29 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 6. Behandle innkomne forslag og saker. • § 2-8 Innkallingsfrister • § 2-7 Inhabilitet • § 2-11 Stemmegivning •§ 2-15 Lovendring

30 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Grethe-Karin Lysne, Norges Bedriftsidrettsforbund fremmet følgende forslag: Ny tekst: • Gi flere barn, ungdom og voksne et bedre tilbud • Prioritere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene • Vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheter for vekst og utvikling • Øke det frivillige engasjementet og den lokale verdiskapning Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer.

31 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Arne Modahl, Norges Håndballforbund fremmet følgende forslag: Ansvar: Idrettsstyret skal lede verdiarbeidet. Arbeidet skal gjennomføres i alle organisasjonsledd med ansvar hos NIF sentralt, idrettskretsene og særforbund. Idrettsstyret trakk sitt forslag under Ansvar. Det ble deretter votert over forslaget fra Arne Modahl, Norges Håndballforbund til ny tekst under Ansvar. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

32 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Hans Jørgen Fagereng, Østfold Idrettskrets fremmet følgende forslag: Pkt 2.1 Det utarbeides et felles treningstilbud over 12 timer som bør være obligatorisk for alle som skal tilrettelegge organisert trening for barn til og med 8 år. Opplæringstilbudet skal inneholde en gjennomgang av : - norsk idretts felles verdigrunnlag for barneidrett (barns rettigheter relatert til organisert idrett) - barns trenbarhet i forhold til vekst og utvikling - miljøtilrettelagt trening som grunnlag for allsidig motorisk utvikling Vedtak: Enstemmig vedtatt oversendt det nye Idrettsstyret.

33 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Mette Hammersland, Norges Fotballforbund fremmet følgende forslag: Barnerettigheter 1. Stryke Kap om utviklingsplan. Det ble votert over forslaget fra Idrettsstyrets til Utviklingsplan. Vedtak: Idrettsstyrets forslag vedtatt med overveldende flertall. Som følger av dette falt forslaget fra Mette Hammersland, Norges Fotballforbund.

34 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Lene Fevang, Norges Motorsportforbund fremmet følgende forslag: Strategi: Tilleggspunkt:• • Særforbund/fleridrettsforbund er høyeste myndighet i idretten i anleggsspørsmål som vedrører de idretter de organiserer • Særforbund/fleridrettsforbund har også innstillende myndighet overfor departement og politiske myndigheter i spørsmål om etablering og lokalisering av nasjonale hovedanlegg for sine idretter. • NIF kan ikke overprøve særforbund/fleridrettsforbundene i slike saker. Det ble votert over forslaget fra Lene Fevang Norges Motorsportforbund i to deler. Vedtak: Første avsnitt. Forslaget falt med 44 stemmer for. Andre og tredje avsnitt falt Forslagene falt.

35 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Lovsaker §§§§§ Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for særforbundet/idrettskretsen, trer i kraft umiddelbart.

36 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 13.09 Lovendringsforslag fra Norges Fotballforbund Endring i § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett foreslår to tillegg knyttet til valgbarhet: a) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse b) En person som direkte eller indirekte har økonomiske interesser knyttet til et idrettslags drift gjennom avtale etter lovens § 13 eller som er tillitsvalgt eller ansatt med en slik interesse, kan ikke ha tillitsverv i NIFs organisasjonsledd.

37 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 7. Fastsett kontingent og avgifter. • § 1-7 Kontingenter • Basis-lovnorm særforbund § 5 Kontingent/avgifter, 1. ledd (side 57)

38 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 • 6.6 Finansiering av internasjonale turneringer i Norge - Forslag fra golfklubbene Groruddalen, Losby, Nøtterøy og Toten Dette forslaget ble besluttet behandlet under sak 7.3 – Fastsettelse av kontingent og avgifter. Se sak 7.3

39 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 7.1 Sammenslåing av medlemskontingent og abonnementsavgift Forbundsstyrets forslag til vedtak: Abonnementsavgiften for Norsk Golf slås sammen med og tas inn som en del av klubbenes medlemskontingent til NGF. Forslag fra Bærum Golfklubb: Abonnementsavgiften for Norsk Golf og medlemsavgiften faktureres og spesifiseres på 2 linjer 1 gang pr. år basert på antall medlemmer pr. 31.12. Forbundsstyret trakk sitt forslag, og støttet forslaget fra Bærum Golfklubb Vedtak: Forslag fra Bærum Golfklubb ble vedtatt mot 10 stemmer

40 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 7.2 Medlemskontingent 2006 og 2007 Forbundsstyrets forslag til vedtak: Beregningsgrunnlag for klubbenes kontingent til NGF i 2006 og 2007 fastsettes til henholdsvis kr. 260,- og 265,- per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. Et abonnement på Norsk Golf per husstand inngår i klubbenes medlemskontingent til NGF. Alternativt: Beregningsgrunnlag for klubbenes kontingent til NGF i 2006 og 2007 fastsettes til henholdsvis kr. 165,- og 170,- per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. Abonnementsavgiften for Norsk Golf på kr. 130,- per husstand og år foreslås uendret.

41 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Henrik L’orange, Gjerdrun GK framsatt følgende forslag til vedtak: Kontingenten økes med kr. 20 på generell basis. Justeringer i budsjettet gjøres i Idrett (Toppidrett). Kontingenten økes ytterligere med kr. 3 for 2006 og kr. 8 for 2007, øremerket anleggsforskning i henhold til det framlagte budsjett. Jan Henrik Knudsen, Drammen GK framsatte følgende forslag til vedtak: Det vedtas ingen endring av kontingenten for 2006 og 2007. Christian Anker-Rasch, Styret foreslo at sak 7.1 ble tatt opp til fornyet behandling..

42 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Vedtak: • Sak 7.1 tas opp til fornyet behandling. • Under fornyet behandling ble det enstemmig vedtatt å oppheve tidligere vedtak i saken og utsette den jf.. Sak 7.1 • Drammen GK, trakk sitt forslag. Forbundstyrets alternative forslag ble tatt opp til votering.

43 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Vedtak: Beregningsgrunnlag for klubbenes kontingent til NGF i 2006 og 2007 fastsettes til henholdsvis kr. 165,- og 170,- per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. Abonnementsavgiften for Norsk Golf på kr. 130,- per husstand og år foreslås uendret. Vedtaket ble fattet med 73 mot 25 stemmer.

44 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 7.3 Tidsbegrenset tilleggskontingent – Finansiering av internasjonale turneringer i Norge - Forslag fra golfklubbene Groruddalen, Losby, Nøtterøy og Toten Forslag: Den årlige kontingenten til NGF økes med kr. 30 pr. år for årene 2006 og 2007. Pengene skal øremerkes til å skaffe Norge fremtidige turneringer på Europatournivå. (Ladies European Tour, Challenge Tour og European Tour). Ordningen er tiltenkt å gjelde i fire år med oppstart i 2006. Vedtak: Forslaget falt mot 22 stemmer.

45 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett Langtidsplan: • § 5-2 Oppgaver (Idrettskretser) (side 22) • Basis-lovnorm idrettskretser § 3 Arbeidsoppgaver (side 50) • § 6-2 Oppgaver og kompetanse (Særforbund) (side 24) • Basis-lovnorm særforbund § 3 Oppgaver og kompetanse (side 56)

46 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (side 123)  Hvert særforbund har ansvar for å utdype bestemmelsene innenfor rammen av idrettens egenart og særpreg Kap. 13: Avtaler mellom idretten og næringslivet Kap. 14: Rettighetsbestemmelser mv

47 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Langtidsbudsjett: • § 1-8 Regnskap • § 2-6 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse • § 2-17 Regnskap, revisjon og kontrollkomité • § 2-19 Driftsbudsjett • § 2-20 Lån og garantier mv • Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonslegg (side 127)

48 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet. • § 2-17 Regnskap, revisjon og kontrollkomité 4, 5. og 6. ledd

49 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) …..styremedlemmer og …..varamedlemmer c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Domsutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e) Appellutvalg med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

50 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 • § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett og Retningslinjer til § 2-5 tredje og fjerde ledd (side 143) • § 2-4 Kjønnsfordeling Retningslinjer for dispensasjon fra § 2-4 (side 141) • § 2-11 Stemmegivningen

51 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Valgbar Rolf Nyhus, Leder av Valgkomiteen fremmet følgende forslag: Det gis dispensasjon til Kathe Langvik om å være valgbar. Det ble votert over forslaget fra Rolf Nyhus, Leder av Valgkomiteen. Vedtak: Dispensasjon til Kathe Langvik om å være valgbar er gitt med 74 stemmer for og 73 imot.

52 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Valg VALG AV PRESIDENT Følgende forslag ble fremmet: Tove Paule Roald G. Bergsaker Valget fikk følgende resultat: Tove Paule (96) Roald G. Bergsaker (65) 161 avgitte stemmer. Vedtak: Tove Paule er valgt til president VALG AV 1. VISEPRESIDENT Følgende forslag ble fremmet: Bjørn Hamre Babro Hetta Jacobsen Geir Kvillum Odd-Roar Thorsen Valget fikk følgende resultat: Odd-Roar Thorsen (110) Babro Hetta Jacobsen ( 27) Bjørn Hamre ( 12) Geir Kvillum ( 12) Vedtak: Odd-Roar Thorsen ble valgt som 1. visepresident.

53 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 VALG AV STYREMEDLEMMER Det ble fremmet følgende forslag : Jorodd Asphjell Aslak Heim Pedersen Camilla K. Haugsten Bodil Heskestad Kathe Langvik Geir Knutsen Karette M. Wang Terje Wist Toril Eikanger Gullaksen Annicke Bergh Monsen Eva Arnseth Jonny Ternlind Terje Rønning Geir Kvillum Svein Furuseth Valget fikk følgende resultat: Karette M. Wang Sandbu (157) Jorodd Asphjell (149) Camilla K. Haugsten (137) Aslak Heim Pedersen (129) Terje Wist (120) Bodil Heskestad (106) Geir Knutsen (96) Kathe Langvik (75) Geir Kvillum (75) Eva Arnseth (62) Terje Rønning (60) Annicke Bergh Monsen (38) Toril Eikanger Gullaksen (33) Jonny Ternlind, (25) Svein Furuseth (10)

54 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Resultatet fra andre valgomgang ble følgende: Geir Kvillum (49) Kathe Langvik (42) Eva Arnseth (33) Terje Rønning (12) Annicke Bergh Monsen (10) Toril Eikanger Gullaksen (6) Jonny Ternlind (5) Svein Furuseth (1) 158 avgitte stemmer. Geir Kvillum ble valgt i andre omgang.

55 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) …..styremedlemmer og …..varamedlemmer c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Domsutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e) Appellutvalg med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

56 NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010


Laste ned ppt "NIF - Seminar for ting-dirigenter 10.02.2010 Seminar for ting-dirigenter Kirsti Jaråker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google