Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Den inkluderende skolen? Av Kommunalt Foreldreutvalg for Grunnskolen i Kristiansand April 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Den inkluderende skolen? Av Kommunalt Foreldreutvalg for Grunnskolen i Kristiansand April 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Den inkluderende skolen? Av Kommunalt Foreldreutvalg for Grunnskolen i Kristiansand April 2005

2 2 Gratis skole? Hva er lov og ikke lov på den enkelte skole? Det blir opp til FAU og tolke dette videre! FAU har og en vaktrolle mht til gratisskoleprinsppet! •Det er ulovlig å ta betalt for leirskole, skolemateriell, ekskursjoner og klasseturer i skoletida. •Selv om klasseturer organiseres av foreldrekontakte, er det ikke lov å ta betaling når turen foregår innenfor de 190 obligatoriske skoledagene. Dersom det skal være lov å bruke klassekassen etc til dette formålet, stiller det store krav til hvordan midlene er samlet inn. Det skal være både frivillig og anonymt, og ikke knyttes til betaling for hver enkelt elev.

3 3 Loven •Ny § 2-15 i opplæringsloven har følgende ordlyd: •"§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring •Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa."

4 4 Loven.. •Lovbestemmelsen slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene. •Kommunen ikke kan kreve betaling fra elevene eller foreldrene –Til undervisningsmateriell eller aktiviteter (faglige og sosiale) som foregår i skoletiden og i skolens regi, og som er en del av grunnskoleopplæringen i samsvar med opplæringsloven og forskriftene til loven. –For utgifter til aktiviteter til reise, kost, losji og opplæring i forbindelse med leirskoleopphold eller andre tematurer som er en del av opplæringen

5 5 Loven….. •Kan skolen tilby et alternativt tilbud på skolen til de som ikke vil/betaler for en tur? •Nei. •Etter den nye lovbestemmelsen § 2-15 i opplæringsloven vil det ikke lenger være lov å kreve noen former for egenandeler av elevene/foreldrene til leirskoleopphold (reise, kost og losji) eller til andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen •Tilbudet som gis skal være et tilbud til alle, også funksjonshemmede • •Grunnskolen skal være tilgjengelig for alle, uansett økonomisk evne

6 6 En skole for alle. •Vi mener at det er viktig at alle barn - uavhengig av den økonomiske stillinga til foreldrene - får same mulighet til å delta i de aktivitetene skolen arrangerer. •Elevene har plikt til å gjennomføre grunnskoleopplæringen •Foreldrene kan straffast med bøter dersom opplæringen ikke blir gjennomført i samsvar med opplæringsloven.

7 7 Gaver til klassetur •Kan skolen ta imot gaver? JA •Eventuelle krav om eigenbetaling for grunnskoleopplæring - og/eller forsøk på å kamuflere egendeler som gaver, vil være klart i strid med loven. •Loven utelukker ikke at skolen kan ta imot ulike former for gaver. Det kan være pengegaver, dugnadsinnsats, utstyr osv. • Gaver reiser vanskelige problemstillinger, mht gratisprinsippet og foreldre kan kjenne seg pressa til å bidra til klassekasser og liknende, da de elles kan være redde for ikke å kunne ta del i de mer sosiale aktivitetene som skjer i skolesammenheng.

8 8 Gaver •Departementet (UFD) vil presisere at gaver skal være reelt frivillige. Dette er særlig viktig når det gjeld gaver frå foreldre. Kommunen/skolen har derfor et særlig ansvar for å se til gaver frå foreldre er frivillige, enten det dreier seg om bidrag til klassekasser, midler frå dugnadsinnsatser, etc •Departementet vil også understreke at alle elever må få tilbud om å være med på de same aktivitetene, uavhengig av om deres føresette har medverka med gaver til skolen eller ikke.

9 9 Gaver… •Loven er ikke til hinder for at pengegaver kan brukes til leirskoler eller tematurer, når gavene er baserte på rein fri vilje. •Kommunen/skolen kan imidlertid ikke kreve at foreldre/elever medvirker med tilskudd for at et leirskoleopphold skal kunne bli aktuelt.

10 10 Spørsmål •Er det å jobbe hjemme for betaling galt? –Ja Stigmatisering •Skal barnet straffes for de far/mor ikke sørger for at barnet har tid til å delta på dugnad? –Nei, barnet er uskyldig •Kan en klassetur til ”syden” forsvares pedagogisk? –Nei •Skal en avslutningstur være ”russefeiring” ? –Nei •Er det sammenheng mellom klassemiljø og dropouts? –Hvem vet…

11 11 Kommuneplan 2005  2016 Levekår og livskvalitet Våre ønsker for byen: Kristiansand er byen som inkluderer alle og Gir rom for utfoldelse

12 12 Hva gjør vi? •Nivået på turene må stå i forhold til realisme. •Reglene må være kjent på forhånd. –f.eks skal innsamling gå til trinnet eller til klassen. •Utfordringen for klassen/trinnet er hva kan man klare å få til sammen. ( gruppejustis) –Hva må vi gjøre for få få alle med og til å bidra. •Hva med de som saboterer opplegget til skolen/foreldrekontaktene? –Er det foreldrene som ikke stiller opp eller er det barna? –Dette er en del av sosialiseringsprosessen.

13 13 Til slutt •De etiske diskusjoner som m å tas i det enkelte FAU og ved den enkelte skole. •Vi ber om at dere gj ø r deres etiske valg, og bidrar til en inkluderende skole, hvor ingen holdes utenfor. Man m å sammen med skolen finne l ø sninger som ikke kommer i konflikt med prinsippet om gratis skolegang. • •En praksis som ikke er restriktiv på dette området kan lett bidra til marginalisering av enkeltgrupper og vil ikke være forenlig med gjeldende politikk hvor nettopp dette med Livskvalitet og levekår er et element (komplan 2005- 2016, s 31). • •Avslutningsturer •Turer som gjennomf ø res innen for skole å rets 190 obligatoriske dager m å ha et pedagogisk forsvarlig innhold. Kommunalt Foreldreutvalg er for at foreldre bidrar til slike turer med f.eks dugnad, bidrag fra FAU/klassekasser etc. •Samtidig s å ber vi foreldrene om å sette t æ ring etter n æ ring.

14 14 Det er lov å utvise skj ø nn •I den grad det skal utøves skjønn i disse spørsmål mener vi det er en sak som må behandles i skolens styre og hvor vi håper de hensyn vi fokuserer på blir gitt tilbørlig oppmerksomhet.

15 15 Lese mer? Dato: 14.juni 2002 Pressemelding UFD Ny lovregel om gratisprinsippet i grunnskolen http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/045071- 070052/dok-bn.html Lovfremlegget Odeltingsprop: http://www.dep.no/ufd/norsk/dok/regpubl/otprp/045001-050007/ind- bn.html Rundskriv F-14-03 Ny lovbestemmelse om rett til gratis grunnskoleopplæring http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/045051- 250022/dok-bn.html Kommunedelsplan 2005-2016 ( s31) http://www.kristiansand.kommune.no/doc_inter/7405_Kommuneplan_d el_1.pdf


Laste ned ppt "1 Den inkluderende skolen? Av Kommunalt Foreldreutvalg for Grunnskolen i Kristiansand April 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google