Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dysthe UiBu Om litteratur-review i PhD- studiet Olga Dysthe Institutt for pedagogikk, UiB Skriveblokk 4 - NAFOL 20.november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dysthe UiBu Om litteratur-review i PhD- studiet Olga Dysthe Institutt for pedagogikk, UiB Skriveblokk 4 - NAFOL 20.november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dysthe UiBu Om litteratur-review i PhD- studiet Olga Dysthe Institutt for pedagogikk, UiB Skriveblokk 4 - NAFOL 20.november 2012

2 Dysthe UiB Hva er litteratur- review? 1 Prosess •Arbeidet med å finne fram til, sette seg inn i og vurdere litteratur om det feltet og temaet du skal skrive om Produkt •Def 1: Deler av en artikkel, oppgave eller avhandling hvor der er utstrakt referanse til relatert litt (forskning og teori) på feltet og der det vises sammenhenger mellom kildene og din egen forskning, undersøkelse el. synspunkt •Def 2: En oversikt over fagartikler, bøker og andre kilder (t.d. avhandlinger, konferanseinnlegg, vitenskaplige rapporter) som er relevant for et spesielt tema, forskningsområde eller teori og som gir en beskrivelse, oppsummering og kritisk vurdering av hvert arbeid

3 Dysthe UiB Hvorfor litteratur-review er viktig for studenter som skal skrive om et emne •Hensikten med å studere er å vite hva som er tenkt og gjort på et felt før – som grunnlag for å tenke videre •Det aller meste har noen skrevet om før •Hovedkjennetegnet på en akademisk tekst er hvordan skriveren forholder seg til det andre har skrevet (kilder) •Å skrive om et tema uten å forholde seg til det andre har skrevet om samme tema viser mangel på vitenskapelig holdning

4 Dysthe UiB Hovedbegrunnelse for forskningsreview •” to advance our collective understanding, a researcher or scholar needs to understand what has been done before, the strengths and weaknesses of existing studies, and what they might mean” •”to be useful and meaningful, education research must be cumulative, it must build on and learn from prior research and scholarship on the topic” Boothe & Beile (2005: 3)

5 Dysthe UiB Formål •Gi bakgrunn •Begrunne og legitimere –vise viktigheten av ditt tema, din studie –vise hvilket tomrom i forskningslitteraturen din studie fyller •Hjelper deg å lage en aktuell og relevant problemformulering •Kontekstualisere –vise (hele) puslespillet der din studie er en brikke –vise hvordan din studie plasserer seg i det tematiske feltet du undersøker –vise aktuelle spørsmål og debatter og ditt bidrag til disse –gi bakgrunn for å diskutere dine funn opp mot annen relevant forskning •Gi mulighet for diskusjon, dialog, drøfting, argumentasj. –Du kan (bør) posisjonere deg (mene noe), men alltid i forhold til noe og noen

6 Dysthe UiB Hvor finnes litteratur-review i en avhandling? •I introduksjonskapitlet –Uten å angi overskrift –”Tidligere forskning” –Under drøfting av begreper •Som et eget litteraturkapittel (en egen sjanger) •I teorikapitlet •I metodekapitlet •I diskusjonskapitlet

7 Dysthe UiB Hvorfor skrive et ’skikkelig’ review? Rune Herheim: ”Communication and learning at computers: an overview” •+ Kan gje god oversikt og innsikt •+ Ein finn ut kva journalar ein kan senda eige stoff til •+ Ein får kunnskap om artikkelsjangeren •+ Ein får meisla eigen metode og eige teorigrunnlag ved å lesa så mykje om kva andre skriv om sine forskings- spørsmål og sine design •+ Viktig når kappa skal skrivast •+ Ein lærer seg å bruka søkjemotorar og søkjeord •+ lærer seg noko om ’meta study’-sjangeren •+ Kan verta ein artikkel ut av det •- Tek lang tid

8 Dysthe UiB Oversikt over eksempel brukt i forelesningen •Bygstad (2006) Forventninger. En kvalitativ studie av Classfronter som redskap for læring. Ma UiB –Eget litt rev kapittel: ”Forskning om IKT og læring” 13 s (utdrag) •Redegjør for forskningstrender, forskningsresultater og enkeltstudier •Ludvigsen (2008) Nærvær på avstand. En utforskende studie av tredimensjonale virtuelle læremiljøer som støtte til fjernundervisning. UiB –Eget litt rev kapittel: ”Tidligere forskning på 3 D MUVEs og utdanning” 5 s •Hanne Rise: “Entrepreneurship education through mini- enterprises”Rise (PhD) Eget kapittel i kappen •Rune Herheim: Communication and learning at computers: an overview. (PhD) publisert som artikkel

9 Dysthe UiB Se introduksjonen og litteratur-reviewet i sammenheng •Introduksjonen inneholder for eksempel: –En kort historisk el nåtidig kontekst for studien –Konsentrert overblikk over forskning som allerede finnes på dette feltet (ofte utdypet i eget kap) •Forskningsproblem som krever utforskning (et hull i forskningen) –Legitimering for ditt prosjekt –Problemformulering –Oversikt over innholdet i de ulike kapitlene (delene) i oppgaven

10 Dysthe UiB Eksempel på hvordan litteratur-review kan inngå i introduksjonen •“Entrepreneurship education through mini-enterprises” Rise 2010 •‘Mini-enterprises’ er en viktig del av entreprenørskapsundervisning i norsk skole og i andre europeiske land (Vegard Johansen, Eide, & Harris-Christensen, 2006; Vegard Johansen & Skålholt, 2007; Luktvassmo, 2003). Så mange som 12 470 norske vg elever var i 2008 med på ‘mini-enterprises’ (UE, 2008)., dvs ca 20 % av alle vg elever (Vegard Johansen, Skålholt, & Schanke, 2008). … •Mens den norske tilnærming til entreprenørskapsundervisning er bred og ‘mini-enterprise’ er en tilnærming blant flere, (Rotefoss, et al., 2008), så har den en sentral posisjon rent politisk (Kunnskapsdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, & Kommunal- og Regionaldepartementet, 2004). ‘Mini-enterprise’ er den mest vanlige, omfatter flest elever og har vært sentral siden starten på 90tallet. Dette er en begrunnelse for å studere norsk entreprenør-utdanningspolitikk og pedagogisk praksis ved nettopp å se på mini-enterprises (fra Kappen, min oversettelse)

11 Dysthe UiB Eks på hvordan litteratur inngår i drøfting av sentrale begrep 1.2.3 Om omgrepet samarbeid (ordbøker, daglegtale) 1.2.4 Tidlegare forskning ”Dei amerikanske brødrene Johnson og Johnson har arbeidd med samarbeidslæring (Cooperative Learning) i ei årrekkje. Dei stiller opp fire kriterium når dei forklarar omgrepet: Samarbeidslæring er ein relasjon i ei studentgruppe som krev at dei er positivt avhengige av kvarandre og at dei kjenner individuelt ansvar til å bidra og læra. Dei legg vekt på at deltakarane er relasjonelle (i kommunikasjon, i å kunna ta avgjerder, løysa konfliktar og utvikla tillit og leiarskap og til sist – at dei har omsorg for gruppa(…) (Johnson og Johnson 2002). Desse innfallsvinklane til forklaringane om samarbeid seier mykje om det forpliktande og ansvarlege i gruppedeltakaras interaksjon og relasjon. Samarbeidslæring har også vore tema for forsking innan det breie feltet IKT og læring, og meir spesifikt CSCL (…). Ved bruk av IKT i undervisnina endrar både student- og lærarrolla seg, og databruken inngår som ein integrert del i sosial og organistorisk aktivitet. Denne forskinga har m.a. beskrive og analysert læringspotensialet ved samarbeidslæring (Salomon 1995, Koschmann 1996, Crawley 2000). Den språklege inngangen til dette feltet har eg gjennom termane kooperasjon (Computer Supported Cooperative work) og kollaborasjon (Computer Supported Collaborative Learning). Omgrepa har viktige semantiske skilnader, men felles gjev dei eit bidrag til å laga eit rammeverk for forståing av dei støttefunksjonane og dei teknologiske verktøya som kan utviklast til bruk i undervisninga. Desse termane har eg hatt nytte av til å forstå prosessane som inngår i samarbeidslæring, og eg gjer her kort greie for kva som ligg i omgrepa (fråCrawley 2000). K. Nilsen (2003) Samarbeidslæring i høyere utd

12 Dysthe UiB Problemstilling for litteraturoversikten ( eksempel Halvor Spetalen) Hvordan vises kroppsliggjort kunnskap? •Begrepet ”embodiment” og ”embodied knowledge” kan oversettes til ”kroppsliggjort” og ”kroppsliggjort kunnskap” på norsk og kan forstås på flere måter (Wilson, 2003). På mange måter er begrepene en reaksjon mot en dualistisk forståelse av kropp og tanke som skilte enheter (Duesund, 1995) og handler derfor om læring/erfaringer som avleires i kroppen uten at denne læringen nødvendigvis er bevisst eller verbalisert. Kroppen har en egen hukommelse som delvis er frigjort fra den bevisste hukommelsen (Moser, 2007). •Ulike fagtradisjoner beskriver, forstår og benytter begrepene på ulike måter: •I filosofi –Forståelse av dualismen mellom tanke og kropp, mellom intellekt og håndlag, mellom teori og praksis. (Duesund, 1995; Eikeland, 2006; Engelsrud, 2006; Gustavsson, 2004; Merleau-Ponty, 1994) •I etnografi og sosiologi –Forståelse av praksis og praksiser (Bourdieu & Passeron, 1977; Jerlang & Jerlang, 2003; Prieur & Sestoft, 39; Schatzki, 2001) •I pedagogikk –Forståelse av læring og opplæring (Ellström, 1996; Elmholdt, 2003; Jespersen, 1999; McClelland, Dahlberg & Plihal, 2002; Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007; Moser, 2007; Sannerud, 2004; Schön, 1987; Temte, 1997). •I psykologi –Forståelse av traumer og det ubevisste (Skårderud, 2007) •I tekniske vitenskaper –Forståelse av robotikk og kunstig intelligens (Nordenstam, 1993)

13 Dysthe UiB Arbeidsprosessen søke finne lese ta notater skrive

14 Dysthe UiB Stadier i arbeidet med review NB! Skriv tidlig og hele tiden, ikke bare i siste fase •Problemformulering (foreløpig) •Hva er feltet og temaet ditt? (vidt) •Hva er problemformuleringen? (snever) •Hvilke hoveddeler består den av? (gir søkeord) •Litteratursøk •Utvalg – etabler kriterier – lese abstrakt - avgrensning •Vurdering av kildene (overflatelesing) •Hvilke av de kilder du har funnet er verdt å lese grundig? •Hva i kildene vil du spesielt se etter? •Lesing og notat-skriving •Analyse og tolkning •Skriving av review-teksten (planlegge, disponere etc…)

15 Dysthe UiB Litteratursøk •Def: et systematisk og grundig søk etter alle typer av publisert litteratur for å identifisere så mange som mulig som er relevante for et spesielt emne •Kilder –Bøker •Tekstbøker/lærebøker (vanlig akseptert kunnskap på feltet, prinsipp, teorier, begrep NB artikler i Handbook of …, •Monografier og artikkelsamlinger om emnet (inkl. Conference Proceedings) –Tidsskriftartikler (NB review-artikler på feltet. Eks. Peer a assessment for learning from a social perspective i Educational Research Review 4 (2009), Cyberbullying: A literature review –”Grå litteratur” (ikke kommersielt publisert) •Avhandliger, rapporter, konferanse-papers, work-in-progress papers –Politiske dokumenter: læreplaner, NOU-er

16 Dysthe UiB Avgrensning - utvalgskriterier EKSEMPEL: ” This paper reports a systematic literature review examining empirical studies on the effects of peer assessment for learning. Peer assessment is fundamentally a social process whose core activity is feedback given to and received from others, aimed at enhancing the performance of each individual group member and /or the group as a whole. Using this social perspective in order to study learning effects, we focus on the impact of the structural arrangement of peer assessment on learning, and the influence of interpersonal variables.” Fra abstract til Peer Assessment art i Learning & Instruction Databaser: ERIC, PsychINFO, EconLit Søkeord: peer ass, peer grad, peer eval, peer marking in combination w. higher education, VocE, AdE, ProfE, ContEd Analyse av abstracts: 1275 hits checked against 3 inclusion criteria 1) Empirical research 2) Peer ass. format 3) Learning outcomes mentioned: 83 Ytterligere avgrensing: 1990-2007 (begrunnelse!)

17 Dysthe UiB Kritisk lesing av viktige kilder •Hva er forfatterens sentrale hovedargument og sentrale poeng (”budskap”)? •Er der svakheter i metoden? •Virker funnene interessante? Er de godt dokumenterte? •Hva er konklusjonene? •Er de godt nok underbygget gjennom funn? •Finnes der underliggende, uuttalt forforståelse? Kan disse utfordres? •Hva er bakgrunnskonteksten? Er konklusjonene påvirket av den historiske el kulturelle kontekst? Vanskelig for studenter å stille seg kritisk til etablerte forskere når de skriver. ”Hvem er lille jeg som …” NB! Lær deg teknikker for ’kritisk skriving’

18 Dysthe UiB Plagiering •Definisjon: ” Uetisk akademisk praksis. Bruk av andres ideer, ord eller funn uten å oppgi hvem som er opphavet. Å plagiere er å gi inntrykk av at man har skrevet, tenkt eller oppdaget noe som man faktisk har lånt fra en annen uten å oppgi det på en anerkjent måte.” Eksempel på måter plagiering skjer på: •Kopiering av andres arbeid (fusk) •Omformulering av andres originale ideer uten kildehenv. •Bruke materiale som er fellesgods, men kopiere framstillingen for eksempel fra en lærebok. •Oppgi kilde, men referere innholdet med bare små endringer. (Dette er vanskeligst, spesielt dersom du ikke legger bort kilden når du skriver notater)

19 Dysthe UiB Skriv og få tilbakemelding •Om å skrive selve review-teksten

20 Dysthe UiB Ulike fokus i litteratur- review (Cooper,1988) Fokus Forsknings- funn MetoderTeoriPraksis MålIntegrasjon Kritikk Identifisere sentrale tema Forfatter- perspektiv Dekning Nøytral Posisjonerer seg ”Alt ” Representativt Mottaker Spesialister Generelle ak. Praktikere/politikere ’Vanlige folk’

21 Dysthe UiB Elementer i review-kapitlet Introduksjonen •Redegjøre for emnet ditt og problemstillingen •Orientere leseren om hvordan litteratursøket foregikk •Forklare hvordan du har organisert litteratur-reviewet: –Hvilket prinsipp har du lagt til grunn for det du tar med? •Fullstendig dekning •Spesifikk tematisk dekning •Autoritativ dekning •Aktualitetsdekning •Relevansdekning •Tilgjengelighetsdekning –Inndeling av kildene i kategorier •Kronologisk •Tematisk: sentrale spørsmål innen feltet, teoretiske kategorier, metodiske (kval/kvant)

22 Dysthe UiB Eksempel på tematisk organisering av rev (Formål med rev: grunnlag for forskbare hypoteser) •Olivier (2009) Cyberbullying: A literature Review •”To successfully address the issue of cyberbullying, school systems need to have the answers to the following questions, thus these questions will outline the research topics that will be examined in the litterature review: –What is cyberbullying? –What basic components are necessary for cb to take place? –How is cb different from traditional bullying? –Who are the stakeholders in cyberbullying; what roles do they play? –What are the legal issues related to cyberbullying for schools to understand? –School policies …

23 Dysthe UiB Hvordan få fram din egen stemme, være til stede selv i teksten som forfatter •Vanlig problem: ”oppramsende” referat av flere kilder –AA peker på at …. BB konkluderer med at …CC argumenterer med at…. DD presenterer … EE trekker fram at …FF hevder at.. To hovedmåter du får fram din stemme •Ta kontroll over teksten og led leseren gjennom innholdet –Gjør klart hvilke tema som behandles og hvordan kildene er ulike –Sett fram dine egne påstander, som du så underbygger og støtter ved sitat/referanser fra litteraturen –Bruk ord og fraser som knytter forbindelser mellom sitat •Gjør din egen posisjon tydelig i forhold til kildematerialet som du presenterer, og være eksplisitt på hvordan du vil trekke på spesielle sider av tidligere arbeid i din egen studie

24 Dysthe UiB Eksempel: skriver fra bakgrunn til forgrunn •Swales (1990:58) definerer sjanger som ’en klasse av kommunikative hendinger, der deltakerne deler noen kommunikative formål’. Berkenkotter and Huckin (1995) lister opp noen sjangerformer der akademikere kommuniserer, som labrapporter, konferanseinnlegg og tidsskriftartikler. De vektlegger betydningen av å være kjent med disse sjangrene for å har profesjonell framgang. Johns (1997:21) forklarer hvordan vi bygger opp vår sjanger-kunnskap ved ’gjentatte kontekstualiserte erfaringer med tekster’. For Miller (1984) er sjangrene en måte å handle sosialt. Hun forklarer at sjangrene utvikler seg som resultat av våre typifiserte handlinger i gjentatte og like situasjoner (Sitert fra Ridley (2006:132). Alternativ: skriveren posisjonerer seg innledningsvis som en som allerede vet noe om dette feltet: •”Mange forskere har vært opptatt av sjangrenes betydning. Mens sjanger tradisjonelt ble oppfattet som faste form-mønstre for hvordan man skulle skrive, er den vanlige oppfatning i dag at det er sosiale kategorier. Den første som skrev om sjangrer som sosial handling, var Carolyn Miller (1984)…” Deretter kan skriveren plassere de tre andre forskerne i forhold til Miller.

25 Dysthe UiB Kritisk skriving •Forskjell på kritisk lesing (notattaking) og kritisk skriving (Ridley) •Teknikker for kritisk skriving –Sammenlign og kontraster ulike teorier, begrep og terminologi fra litteraturen og vis hvor du selv står i forhold til disse –Reformuler argument fra to eller flere kilder for å få fram ditt eget nytt perspektiv –Gi uttrykk for enighet med et funn eller synspunkt ved å peke på både sterke og svake sider ved det –Gi uttrykk for at et eksisterende synspunkt har noe for seg, men pek på svakheter som gjør at du bare delvis er enig –Avvis et synspunkt og gi grunner for hvorfor du gjør det

26 Dysthe UiB Vurderingskriterier for litteraturkapitlet (PhD) 1 (Bote & Beile, 2008) •Dekning –Gjort rede for hva som er inkludert og ekskludert av litteratur og hvilke kriterium som er lagt til grunn •Syntese (dvs kortfattet omtale av kildene –Skiller mellom hva som har vært gjort på feltet og hva som bør gjøres –Plasserer emnet el problemet i den bredere litteratur på feltet –Plasserer forskning i historisk kontekst –Har tilegnet seg feltets vokabular •”Nøkkelbegreper ikke diskutert”, ”-- nb er definert”, ”diskuterer flertydighet i begrepsbruk” –Setter ord på viktige fenomen og forskjeller som er relevante for tema –Syntetiserer og gir nytt perspektiv på litteraturen •”aksepterer litteraturen uten spørsmål” – ”noe kritisk” – ”nye perspektiver”

27 Dysthe UiB Vurderingskriterier for litteraturkapitlet 2 •Teori –Identifiserer sentrale teorier som har dannet rammeverk for tidligere forskning og peker på implikasjoner av disse •Metodologi –Identifiserer de viktigste metodiske tilnærminger og forskingsmetoder brukt på feltet og fordeler og ulemper •Betydning –Diskuterer den akademiske og den praktiske betydningen av kildene •Skrivemåte (retoriske kriterier) –Reviewet har klar struktur •”lite gjennomtenkt og tilfeldig organisert” el ”godt planlagt, tydelig oppbygt, god sammenheng” –Skriver leder leseren gjennom teksten (min tilføyning til B& B) (”Signal”)

28 Dysthe UiB Litteratur •Boothe, D. N. & Beile, P. (2004) The quality of dissertation literature reviews: A missing link in research preparation (AERA) •Boothe, D. N. & Beile, P. (2006) Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in rresearch preparation. Educational Researcher, 34 (6), 3-15. •Randolph, J. J. (2009) A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14 (13).

29 Dysthe UiB Forslag til grupper 1.? 2.Dag Ofstad, Vibeke Solbue +? 3.Pernille Fiskerstrand, Solveig Brandal +? 4.Anne Runestad, Solveig Bendiksen, Ingunn Flatøy 5.Kristin Barstad, Ela S, Camilla Jørgensen 6.Mari Ann Letnes, Liv Torun Eik, Kari Anne Jørgensen 7.Elen Instefjord, Kari Røykenes, Halvor Spektalen


Laste ned ppt "Dysthe UiBu Om litteratur-review i PhD- studiet Olga Dysthe Institutt for pedagogikk, UiB Skriveblokk 4 - NAFOL 20.november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google