Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VITEN: Høring om driftsstøtte 2012 Styreleder Ragnhild Sohlberg Forskningsrådet Mandag 21. november 2011 1VITEN Høring 211111 Introduksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VITEN: Høring om driftsstøtte 2012 Styreleder Ragnhild Sohlberg Forskningsrådet Mandag 21. november 2011 1VITEN Høring 211111 Introduksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 VITEN: Høring om driftsstøtte 2012 Styreleder Ragnhild Sohlberg Forskningsrådet Mandag 21. november 2011 1VITEN Høring 211111 Introduksjon

2 VITENSENTERHØRING Overordnet problemstilling • Få frem begrunnet/dokumentert bilde av konsekvensene for vitensentrene av fortsatt realnedgang eller (tilnærmet?) nullvekst i driftsstøtten. • Klargjøre hva som kreves av ekstra ressurser for å realisere dagens VITEN-strategi og planer. 2VITEN Høring 211111 Introduksjon

3 Visjon/Hovedmål • Det skal utvikles regionale vitensentre som skal være et tilbud for skoleverket og allmennheten i sin region. • De skal fungere som ressurssentre for andre tiltak og institusjoner innen interaktiv formidling. • Sammen skal de regionale vitensentrene utgjøre et helhetlig nasjonalt tilbud. 3VITEN Høring 211111 Introduksjon

4 Forutsetning for satsingen • Et regionalt vitensenter i full drift (i følge vedtatte kriterier) har et driftsbudsjett på rundt 15 mio. kr/år (2003), ca. 18 mio.kr/år (2011) • En sammenlikning med liknende institusjoner i Norge og Norden tilsier en statlig driftsstøtte på 30-35 %, eller 5 mio. 2003-kr./ca. 6 mio. 2010- kr/år. • Men: Selv om ikke alle vitensentrene i dag har en omsetning på 18 mio. kr/år, er KDs årlige budsjett/driftstilskudd langt under VITEN- strategiens forutsetninger. 4VITEN Høring 211111 Introduksjon

5 Denne høringen • Konkretisere sannsynlige konsekvenser av budsjett med nullvekst/realnedgang • Kritisk gjennomgang av ”Nøkkeltall” som dokumentasjon på utvikling 5VITEN Høring 211111 Introduksjon

6 Status per ultimo november 2011 • KDs budsjettforslag for 2012: o realnedgang i det statlige driftstilskuddet til tross for at 2 nye vitensentre åpnet i 2011 og kommer i full drift i 2012 (Tromsø og Sarpsborg), o det 8. vitensenteret (Porsgrunn) åpnes på innen 31.12.2012. • KD ba i 2003 Forskningsrådet om å lage en strategi for utvikling av regionale vitensentre og følge den. Dette er gjort gjennom VITEN. o Budsjettforutsetningene etterleves imidlertid ikke av KD o KD gir heller ikke alternative styringssignaler m.h.t. budsjettrammer. • KUF-komiteens budsjettmerknader blir avgjørende for størrelsen på driftstilskudd for 2012. o Positive signaler fra opposisjonen (spesielt Høyre), men høyst usikkert om budsjettet økes. 6VITEN Høring 211111 Introduksjon

7 Hva er oppnådd hittil? Hva er sannsynlige konsekvenser av nullvekst? • Nøkkeltallene viser vekst 2003/2007-2011 • Mens KDs driftstilskudd viser stagnasjon vokser driftskostnadene som følge av: Nybygg, flere vitensentre og større areal Flere ansatte og økende åpningstid Vekst/stabilisering av antall besøkende Slitasje, økte vedlikeholdskostnader, fornying Regional ”outreach” • Nullvekst og sikre/sannsynlige/mulige konsekvenser o Konkretisere for det enkelte vitensenter o Hva med VITEN-programmet? 7VITEN Høring 211111 Introduksjon

8 Publikumsbesøk: 2003-10 Over 3,2 millioner! Nordnorsk vitensenter, Tromsø Vitensenteret i Trondheim VilVite, Bergen Jærmuseet, Rogaland Sarpsborg/INSPIRIA Innlandet vitensenter, Gjøvik Norsk Teknisk Museum, Oslo (hele museet medregnet) VITEN Høring 211111 Introduksjon Men….!!!!!!! 8

9 Statlig driftsstøtte Strategiens anbefaling 9VITEN Høring 211111 Introduksjon

10 Flere besøkende og utvidet åpningstid krever flere ansatte og dermed høyere driftskostnader 10VITEN Høring 211111 Introduksjon

11 Med større areal (m2) følger økte driftskostnader

12 Hva er de største utfordringene i inneværende programperiode? • Øke den statlige driftsstøtten med 10-15 Mkr/år innen utgangen på 2014 (men samtidig ha en alternativ strategi for nullvekst). • Opprettholde/øke kvalitet på tilbudet selv med fortsatt vekst i besøkstallene og med økt regional ”outreach”. • Mer systematisk forskning og utredning om vitensentervirksomheten i hele sin bredde. 12VITEN Høring 211111 Introduksjon

13 Takk for oppmerksomheten «Det er viktig å vite mer enn hva en har tenkt å si». 13VITEN Høring 211111 Introduksjon

14 Noen konsekvenser av tilnærmet ”nullbudsjett”: Oppsummering fra ”hjemmelekser” (1) Generelt: • Reduksjon i skoletilbudet og/eller tilbudet til allmennheten • Færre lærerkurs • Reduksjon i aktivitetstilbudet, spesielt de som er dyrest pr. deltager • Utstillinger kan ikke fornyes  nedgang i besøkende • Redusert nettilbud • Ren ”gambling” å investere i nybygg (Grenland, Trondheim, videreutbygging Sandnes) VITEN Høring 211111 Introduksjon14

15 Noen konsekvenser av tilnærmet ”nullbudsjett”: Oppsummering fra ”hjemmelekser” (2) Underskudd  kostnadsreduksjoner • Reduksjon i ansatte, spesielt pedagoger rettet mot skolen (vanskelig før 2. halvår 2012?) • Drift og vedlikehold bør bevares (betjener alle kundegrupper); men ventetid på reparasjoner • Nye investeringer/planlagte tilbud må revurderes/strykes (selv om det finnes investeringsmidler), inkl. temporære utstillinger • Samarbeide med U&H reduseres; inkl. FoU-relaterte oppgaver • Redusert samarbeide m/muséer • Redusere deltakelse på konferanser, kurs, seminarer (redusert kvalitet og motivasjon) • Redusert regional” outreach”/redusert besøk av mer fjerntliggende skoler og/eller øke lærerkurs? • Redusert åpningstid VITEN Høring 211111 Introduksjon15

16 Noen konsekvenser av tilnærmet ”nullbudsjett”: Oppsummering fra ”hjemmelekser” (3) Underskudd  inntektsøkninger • Øke entrépriser • Sponsorstøtte til aktiviteter/utstillinger? • Øke kommersiell virksomhet • Omprioriteringer VITEN Høring 211111 Introduksjon16


Laste ned ppt "VITEN: Høring om driftsstøtte 2012 Styreleder Ragnhild Sohlberg Forskningsrådet Mandag 21. november 2011 1VITEN Høring 211111 Introduksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google