Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse i barnehagen Videreutdanning i barnehagepedagogikk, våren 2010, Magritt Lundestad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse i barnehagen Videreutdanning i barnehagepedagogikk, våren 2010, Magritt Lundestad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse i barnehagen Videreutdanning i barnehagepedagogikk, våren 2010, Magritt Lundestad

2 Plan for dagen:  9.00 – 9.45: Innledning om temaet – om lederrollene i bhg.,endret organisering av feltet  10.00-10.45:Definisjon av ledelse/ den gode arbeidsgruppe  11.00-11.30: Samarbeid/konflikt, motivasjon, kvinnedominert arbeidsplass  11.30-12.00: Lunsj  12.00 – 13.15: Arbeid med kreative medier – ” Meg selv som leder i barnehage n”

3 Før vi begynner:  Tenk gjennom selv i 3 min, skriv ned : 1) hva er dine tanker om ledelse på barnehagefeltet utfra egne erfaringer? 2) hva tenker du er aktuelle emner som burde tas opp i undervisningen om ledelse?  Diskutere et par min. med sidemann/kvinne  Felles oppsummering

4 Om ”Personalet” i Lov om barnehager  §17 Styrer  Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse  Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse

5 §18 Barnehagens øvrige personale  Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer  Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk  Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende virksomhet

6 Forskrift om pedagogisk bemanning  §1 Norm for pedagogisk bemanning  ”Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14-18 barn der barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid pr. dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder

7 Om styrer i barnehagen  Rammeplan 06: ” Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering”, s.47  Tradisjonell inndeling av en styrers oppgaver: pedagogisk ansvarlig, personalansvarlig, administrativ ansvarlig for barnehagens samlede drift

8 Gjelder for både styrer og pedagogisk leder  Rammeplan 06: ” Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at barnehagens mål og rammer er klarlagt for personalet og at det utvikles en felles forståelse for målene blant medarbeiderne og for at foreldrene får god og tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet. Det bør legges til rette for mest mulig medvirkning fra barn, foreldre, barnehagens personale og eiere i planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet” s.47

9 Den pedagogiske lederen i barnehagen  Er ansvarlige for det pedagogiske arbeidet på avdelingen/ på basen  Rammeplan 06: ” Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppen hun/han har ansvar for”  Den pedagogiske lederen: jobber tett sammen med assistenter – ” ingen kan klare arbeidet alene”  Utfører ofte de samme arbeidsoppgavene  Må være ”venner” med medarbeiderne, skape godt klima  Venninne/vennerollen og lederrollen kan være to motstridende roller  Styrer har det formelle personalansvaret  Kan føre til uklarhet i rollen, konflikter og maktkamper (Kildahl, 2005)

10 Endringer på barnehagefeltet – innvirkning på lederrollen  Ny kommunelov 1992 førte til store endringer på barnehagefeltet ( Bleken, 2005)  To-nivå ledelse, rådmann direkte leder for barnehagene, barnehageadministrasjoner tatt bort  Tidligere: styrere for hver barnehage. Nå: enhetsledere/virksomhetsledere for flere barnehager. Nye stillinger: fagkonsulenter  Erfaringer: både gode og mindre gode ( Kanestrøm og Haakonsrud, 2009, s. 11)  Færre fagstillinger knyttet til barnehagene på administrativt nivå  Øverste leder mindre tilgjengelig, pedagogiske ledere større ansvar for daglig drift  Omstillingen i offentlig sektor, ½ av norske barnehager er privateide  Store forskjeller i hvem som er private eiere

11 Om barnehagens personale  St.mld.nr.41(2008-09): Kvalitet i barnehagen  Om barnehagens personale: Ansatte med ped.utdanning: 36,6% Ansatte m/barne og ungd.arb.utd: 10,7% Ansatte uten ped.utdanning: 52,6%  Norge det eneste av 25 OECD land som ikke har 50% pedagoger eller 80% ansatte med barnefaglig kompetanse  Moser og Röthler (2005): Ingen differensiering i Rammeplan 06 når det gjelder faglige krav til personalet  Haakonsrud og Kanestrøm(2009): Bemanningsnormen i barnehagen laget for en annen tid – bør moderniseres

12 Relasjonelt syn på ledelse  Ulike syn på ledelse ( Skogen, kap.1, s.34)  Relasjonelt syn på ledelse: ”En leder organiserer og gjennomfører arbeidet i en organisasjon gjennom å kommunisere med personalet. Gjennom forståelse for mellommenneskelige relasjoner, problemløsning, pedagogisk utvikling, løsing av administrative oppgaver og samspill påvirker og motiverer lederen personalgruppen. Hensikten med å organisere og gjennomføre arbeidet er å nå visse mål”  Fokus på samspill og gode relasjoner for å nå ulike mål  Forhold som kommunikasjon og motivasjon sentrale  Fokus også på hensiktsmessige administrative løsninger  Og - utvikling av organisasjonen

13 En arbeidsgruppe – hva er det?  En arbeidsgruppe i en barnehage – kan bestå av en rekke ulike mennesker med ulik kompetanse, erfaring, alder, kjønn, verdier, holdninger osv.  Skiller seg fra andre grupper ved at de er skapt i den hensikt å utføre et arbeid  Som pedagogisk leder/styrer – har du et ansvar for å skape en god arbeidsgruppe

14 Den gode gruppen  Hva er kjennetegn på en god gruppe?  Effektive og har høy kvalitet på arbeidet - at målet med arbeidet er kjent og at ønsket arbeidsmoral er uttalt  Moralsk høyverdige – har omsorg og respekt overfor hverandre  (Underlid, 1997 i Lundestad, kap.3, i Skogen)

15 Arbeidsgruppe eller team?  Et lite antall deltagere  Komplementære ferdigheter  Felles intensjoner  Felles ( prestasjonsmål)  Felles holdning til arbeidet  Gjensidig avhengighet /ansvarlighet ( Katzenbach& Smith, 1998)

16 Human resource perspektiv  1970 og utover: de menneskelige resurssene sett på som et fortrinn, ikke bare kostnader for en bedrift  Kartlegge resursser og videreutvikle disse  Hvilke ressurser har assistenter – både formell og uformell kompetanse?  Ressurser hos assistenter som en styrke, ingen trussel

17 Samspill og kommunikasjon  Anerkjennende væremåte – like gjeldende mellom voksne som barn (Bae, 2004)  Bakhtin/Dysthe 1997: i dialog blir mening skapt, kunnskap utvikles og læring skjer  ” Vi” skaper mening  Dialogiske deltakelselsmønstre:  Assymetrisk og samarbeidende  Assymetrisk og konkurrerende  Lederer: må ha evne til å møte andres behov/evne til å ivareta egne behov (Rodd, 2004, Lundestad kap. 8 i Skogen)

18 Konflikter i personalgrupper i barnehagen  Konflikt – et krevende begrep å definere  Syn på konflikter: harmonisyn, human- relations eller interaksjonstisk syn?  Ulike type konflikter i barnehager  Hvordan håndtere konflikter: - den vanskelige samtalen - konfliktstyringsmekanismer - leder som tredjepart

19 Motivasjon  ” Motivasjon er en prosess som iverksettes av drivkrefter inne i oss eller av forhold i miljøet, og som resulterer i målrettet atferd” ( Skogen og Haugen, kap. 5)  Et fellestrekk ved all motivert atferd er at det må være en drivkraft som får oss til å handle  Drivkraften er forankret i våre behov og motiver  Biologiske behov – mat, vann, søvn, en seksualpartner osv.  Lærte motiver – behov for å mestre, behov for kompetanse, for å føle sosial tilhørighet, behov for selvbestemmelse, maktmotiv osv.  De lærte motivene har stor innvirkning på læringsprosesser, eks. behovet for å mestre  Viktig som leder å kjenne til ulike biologiske og lærte motiver

20 Mestringsmotiv – eller mestringsangstmotiv?  Sosialiseringsprosessen – blir vurdert av andre, eks. foreldre, pedagoger - som setter visse kvalitetskriterier  Barnet etablerer et mestringsmotiv – eller mestringsangstmotiv  Forventer å lykkes – eller mislykkes  Skjer som voksen i mange yrkessituasjoner  Kan medføre enten et ønske om å gjøre ting så godt og raskt som mulig – vise seg dyktig, være selvstendig  Eller : at en trekke seg unna situasjoner fordi en er redd for å ikke lykkes

21 Motivasjon og potensiale for læring  Deltagelse i beslutningsprosesser  Tilbakemelding fra betydningsfulle og signifikante andre  Involvering fra betydningsfulle andre  Optimal vanskegrad ut fra forutsetninger og individuelle evner ( ” Tabell 1, Faktorer som øker indre motivasjon og integrert regulering”, Skogen og Haugen, s. 133)

22 Mine tanker: sentrale forhold å ta hensyn til ved utviklingsprosesser  Kartlegge motivasjonsnivået i personalgruppen  Vurdere hvilke tiltak som kan skape motivasjon i akkurat denne gruppen  Gi rom og tid for personalgruppens egen prosess i forhold til temaet  Gå ”med” motstand, gi nok tid og rom til innspill og kritiske kommentarer

23 Om menn og kvinner i personalgruppene  93 % kvinner i norske barnehager  Kjennetegn på arbeidsgrupper dominert av kvinner:  kvinner viser omsorg for hverandre, er opptatt av den andres ve og vel, er opptatt av følelser  konflikter og kvinnedominerte arbeidsplasser  Hvilke roller får menn som jobber i barnehager?  Hva kan være forskjeller på personalgrupper dominert av kvinner/ personalgrupper dominert av menn?  Ulik form for kommunikasjon, ulik form for konflikthåndtering ( Vaagan Slaatten, kap.2 i Skogen)

24 Panorma: ” Meg selv som leder i barnehagen”  Om å tegne  Introduksjonsfortelling, 5 min  Tegne panorama: 20 min  Dele med andre, 3 og 3 : 10 min  Felles oppsummering: 5 min

25 Litteraturliste:  Bleken, U. (2005). Førskolelærer og leder – en kompleks og viktig oppgave. Oslo: Pedagogisk Forum  Gottvassli, K.Å(2006): Barnehager – organisasjon og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget  Haakonsrud, A. og Kanestrøm, A.I(2009). Styreren – en balansekunstner. Oslo: Cappelen akademiske forlag  Kildahl, K.(2005): Pedagogisk leder i uklar posisjon? Barnehagefolk,1: 80 - 89  Lundestad, Magritt: Konflikter – bare til besvær? Om konflikter i personalgruppen Kristiansand: Høgskoleforlaget

26 Litteraturliste, forts:  Moser, T. og Röthle, M. (red.) (2007). Ny rammeplan– ny barnehagepedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget  Skogen,E. (red.), Haugen,R., Lundestad M., Vaagan Slaatten, M. (2005). Å være leder i barnehagen Bergen: Fagbokforlaget  Kunnskapsdepartementet(2009). Stortingsmelding 41 om kvalitet i barnehagen ( 2008 – 09)


Laste ned ppt "Ledelse i barnehagen Videreutdanning i barnehagepedagogikk, våren 2010, Magritt Lundestad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google