Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark S pråkutvikling Forelesning for kl. A2, 29.08.2002 Presentasjonen legges ut på www.hihm.no/lak/sprutvikl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark S pråkutvikling Forelesning for kl. A2, 29.08.2002 Presentasjonen legges ut på www.hihm.no/lak/sprutvikl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark S pråkutvikling Forelesning for kl. A2, 29.08.2002 Presentasjonen legges ut på www.hihm.no/lak/sprutvikl

2 5-åringer i samtale (fra Matre: Samtalar mellom barn) HIL:men det (!) (= glovarmt vatn) kan av og til kom av vasken òg’ PER:mhm_ glovarmt ja’ HIL: ja- visst vi tar det på rødt’ PER:mhm’ HIL:visst det er på rødt – så kjem det glovarmt’ veldig (!) varmt vann_ PER:det kjem ittj med en (!) gang for da blir det litt kalder’ HIL:ja-

3 PER:for det kjem ittj med en (!) gang vet du’ HIL: nei- PER:når det har vært varmt så kan det berre være varmt_ HIL:dø(!)’ (pause) se her’ (tar spon rundt kniven og held fram mot Per) PER:når det har vært på blått – så blir det litt kaldvann før før før varmvann_ HIL:dø’ når det skal være kaldt så blir det litt varmvann – (snufsar) litt mer – da blir det litt varmvann først_ PER:mhm’ for da er tanken (!) varm vet du HIL:mhm_

4 Hva kan en 5 - 6-åring? • S pråkhandlinger - fortelle om noe, spørre om noe, hilse, takke... • S pråkfunksjoner - informative funksjon, appellativ funksjon, ekspressiv funksjon... • S pråkbrukssituasjoner - ansikt-ansikt, i telefonen, foran tilhørere... • S jangrer - samtalen, fortellingen, instruksjonen, vitsen...

5 Hovedpunkt i forelesningen • Hva lærer barnet når det lærer språket? • Oversikt over språkutviklingen fram til 10 – 12 år • Språkutviklingsteorier • Språkstimulering

6 Hva lærer barnet? • en språklig kode, dvs. et symbol- og regelsystem der sansbar form knyttes til et mentalt innhold • bruk av koden til å kommunisere på forskjellige måter i forskjellige situasjoner • sosio-kulturelle kunnskaper og ferdigheter • kognitive (tankemessige) ferdigheter

7 Språksystemet Ordforråd Grammatikk Uttalesystem (fonologi) Ordformsystem (morfologi) Setningssystem (syntaks)

8 Språkbruksferdigheter (pragmatikk) • Generelle ferdigheter - tolke ytringer ut fra sammenhengen - tilpasse språkbruken til situasjonen (sjanger) - skape sammenheng.... • Dialogferdigheter - ta initiativer og gi responser - skifte tur - skifte emne - innlede og avslutte....

9 • Monologferdigheter - skape innholdsmessig og språklig sammenheng - gi mottakeren nødvendig informasjon - strukturere teksten etter sjangerkonvensjoner....

10 TALESKRIFT PRODUKSJON Snakke Skrive RESEPSJON Forstå talt språkLese De fire hovedferdighetene

11

12

13

14

15

16

17

18 Oversikt over språkutviklingen • Fram til ca. 1 år ”Førspråklig utvikling” • Ca. 1 år Det første ordet • Ca. 1,5 – ca. 2 år To- og flerordsytringer • Ca. 2 – ca. 4 år Rask vekst i ordforråd og grammatikk • Ca. 1 – 1,5 år ”De første femti ordene”

19 • Ca. 4 år > Utvikling av metaspråklig bevissthet • Ca. 5 år > Utvikling av mer avanserte muntlige ferdigheter • Ca. 6 – 10 år Grunnleggende lese- og skriveferdigheter • Ca. 10 år > Mer kompliserte språkfunksjoner, nye sjangrer osv. • Ca. 4 – 5 år Det grunnleggende ordforrådet og hovedtrekkene i grammatikken er utviklet

20 Døve barn Tospråklige barn simultan tospråklighet før 3-årsalderen to førstespråk (S1) suksessiv tospråklighet etter 3-årsalderen et førstespråk (S1) og et andrespråk (S2)

21 Nærmere om noen aspekter ved språkutviklingen • ord- og begrepsutvikling • uttaleutvikling • metaspråklig bevissthet

22 Ord- og begrepsutvikling ORDTING BEGREP

23 /hest/ Begrepet HEST

24 /hest/

25 Trekk ved barns ord- og begrepslæring • overspesifisering • underspesifisering (overgeneralisering) • ikke overordnete begreper til å begynne med

26 KU STORFE KVIGE

27 Metaspråklig bevissthet • Hvilket ord er lengst av TOG og MEITEMARK? • Ordspill: Hvorfor kan ikke jeg brenne når Rembrandt? • Gåtevitser: Har du hørt om han som ikke fikk slå på lyset? - Faren var bryter!

28 • Andre homonymvitser: Har du hørt om elgen som ikke ville bade fordi han var redd for å bli rein? To hester skulle på kino, men den ene kom ikke inn fordi han var blakk

29 Uttaleproblemer hos norske barn • R-problem Tungespiss-r/rulle-r erstattes med bl.a. /j/ eller /l/ • Frikativproblemer -/s/ blir uttalt med tungespissen mellom tennene (lesping) - kje-lyden /  / erstattes med skje-lyden /  / • Problem med konsonantforbindelser - sko > ko, stripe > tipe

30 Uttalefeil hos norske 4-åringer (prosentandel med flere enn én feil pr. 50 ytringer) ØstnorskVestnorsk gutterjentergutterjenter R-feil74 %53 %23 %13 % Frikativ- feil 74 %29 %31 %17 % Konsonant -forb. 47 %23 %38 %22 %

31 Hvordan lærer barnet språk? IMITASJON? ET SLAGS MEDFØDT SPRÅKLÆRINGSPROGRAM? GRADVIS OPPBYGGING AV ET INDRE SPRÅKSYSTEM I INTERAKSJON MED ANDRE?.....

32 Språklæringsteorier • Behaviorismen innlæring av vaner stimulus-respons-forbindelser imitasjon B.F. Skinner

33 B.F. Skinner 1904 - 1990

34 • Nativismen medfødt språklæringsevne ”Language acquisition device” språkutvikling etter et programmert mønster Noam Chomsky

35 Noam Chomsky 1924-

36 • Kognitivisme gradvis oppbygging av et indre språksystem en adaptasjonsprosess (assimilasjon og akkommodasjon) Jean Piaget

37 Jean Piaget 1896 - 1980

38 • Sosiokulturell teori fokus også på nivåer over setningen vekt på samspill med omgivelsene kontekst viktig, også den sosiale og kulturelle konteksten Lev Vygotsky

39 Lev Semenovich Vygotsky 1896 - 1934

40 • Sosiokulturell teori fokus også på nivåer over setningen vekt på samspill med omgivelsene kontekst viktig, også den sosiale og kulturelle konteksten Lev Vygotsky Elinor Ochs

41

42 Noen didaktiske perspektiver

43 Å kunne et språk = å kunne bruke språket, produktivt og reseptivt, i tale og evnt. i skrift, til en rekke forskjellige formål = å ha bevisste kunnskaper om språket, å ha et metaspråk - om språksystemet - om språkbruken HANDLINGSKUNNSKAP, PROSEDURELL KUNNSKAP PÅSTANDSKUNNSKAP. DEKLARATIV KUNNSKAP

44 Stimulering av handlingskunnskap gi elevene: -varierte erfaringer med bruk av språket - mønstre og modeller - mulighet til å observere og reflektere over egen og andres bruk av språket - tilbakemelding og evaluering

45 Stimulering av påstandskunnskap - utnytte elevenes nysgjerrighet overfor språket - stimulere til språklig nysgjerrighet - utnytte bevisstgjøringsmuligheter når de byr seg - la elevene gå på oppdagingsferd i eget og andres språk - bruke induktiv tilnæring der det passer - tilpasse deduktiv tilnærming etter alder, evner og behov

46 L 97 • Handlingskunnskap lytte og tale lese og skrive • Påstandskunnskap kunnskap om språk og kultur

47 Eksempler på formuleringer • Handlingskunnskap leike og eksperimentere lytte, sjå, framføre, fortelje, samtale møte symbol, bokstavar, skrift skape tekstar, formulere lese, skrive hente førebilde og inspirasjon • Påstandskunnskap snakke om språk lære om språk granske sin eigen dialekt undersøkje sjangertrekk

48 Lærerroller overfor elevenes språkutvikling passiv tilskuer engasjert observatør gartner tilrettelegger stimulator trener instruktør

49 Hele språket Det som er utforsket Det eksperter kan Det lærere bør kunne Det som tas opp i undervisningen

50 Grensene for mitt språk er grensene for min verden Ludwig Wittgenstein

51

52

53

54

55 TALESKRIFT PRODUKSJON RESEPSJON

56 TALESKRIFT PRODUKSJON Snakke RESEPSJON

57 TALESKRIFT PRODUKSJON Snakke RESEPSJON Forstå talt språk

58 TALESKRIFT PRODUKSJON Snakke Skrive RESEPSJON Forstå talt språk

59 Oversikt over språkutviklingen • Fram til ca. 1 år”Førspråklig utvikling” • Ca. 1 årDet første ordet • Ca. 1,5 – ca. 2 år To- og flerordsytringer • Ca. 2 – ca. 4 år Rask vekst i ordforråd og grammatikk • Ca. 4 – 5 år Det grunnleggende ordforrådet og hovedtrekkene i grammatikken er utviklet


Laste ned ppt "Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark S pråkutvikling Forelesning for kl. A2, 29.08.2002 Presentasjonen legges ut på www.hihm.no/lak/sprutvikl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google