Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morgenmøte Kjøretøyforskriften

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morgenmøte Kjøretøyforskriften"— Utskrift av presentasjonen:

1 Morgenmøte Kjøretøyforskriften

2 Mål for dagen Lære mer om den kommende kjøretøyforskriften
For SJT vil det kunne gi: Mer ressurseffektiv saksbehandling Mindre behov for individuell veiledning Resultat for dere: Bedre kunnskap om krav til kjøretøy Bedre kunnskap om prosess for å få tillatelse

3 Tema i dag Bakgrunn Hvilke tekniske krav som gjelder
Hvordan få tillatelse Spesielt om arbeidsmaskiner Eventuelt

4 1. Bakgrunn Samtrafikkforskriften trenger utfylling og presisering
Sikkerhetsforskriften trenger avløsning Nasjonale regler (der TSI ikke gjelder) må være tilstrekkelig tydelige, forskriftsfestede og uttømmende for å få tillatelse Forskrift om referansedokument krever at alt skal inn i en database som viser hvilke krav som gjelder og hvordan man går frem for å få tillatelse i alle EØS-stater Nasjonale kjøretøyregler må være skrevet på en viss måte Prosessuelle krav skal angis i referansedokumentet

5 2. Hvilke tekniske krav gjelder
§ 8: Delsystemer må oppfylle de grunnleggende kravene. Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner fastsettes i TSIer. Krav relevante for kjøretøy fremgår av: TSI støy TSI godsvogner TSI personer med nedsatt bevegelighet TSI sikkerhet i jernbanetunneler (TSI rullende materiell høyhastighet) (TSI rullende materiell ikke ennå norsk rett) Liste på

6 Nei 2. Er det nok å se på TSIene?
Nasjonale krav må komplettere TSIene når det er: Åpne punkter i TSIene Særtilfeller i TSIene Ved unntak fra TSIene Der det ikke gjelder noen TSI For å spesifisere teknisk forenlighet og sikker integrering

7 2. Hvor finner vi de nasjonale kravene?
I dag: Sikkerhetsforskriften og ved bruk av EN 50126 JD 590 og andre steder i teknisk regelverk Praksis De er samlet i det nasjonale referansedokumentet som er tilgjengelig på ERAs nettsider Når kjøretøyforskriften trer i kraft: I vedlegget til forskriften Kravene vil fortsatt være samlet i referansedokumentet, som vil bli oppdatert

8 2. Hvordan ser de nasjonale kravene ut?
Kort fortalt: Så likt de parallelle TSI-kravene som mulig Se høringsdokumentene på

9 2. Hvordan verifisere mot tekniske krav
Mot TSI-krav: Teknisk kontrollorgan (NoBo) Mot nasjonale krav: SJT eller utpekt organ (DeBo)

10 3. Hvordan få tillatelse? Avhengig av kjøretøy og bruk:
Kjøretøy i eller som tog følger §§ 12-16 Kjøretøy som bare skal brukes på anleggsområde/ strekning disponert for arbeid følger § 17

11 3. Hvordan få tillatelse Fremgangsmåten er også avhengig av hva slags tillatelse man trenger: Testing og transport før tilsiktet bruk Første tillatelse i EØS Ytterligere tillatelse Ny tillatelse etter fornyelse eller oppgradering Typetillatelse

12 3. Melding Melding: Forslagets § 13
For nyanskaffelser blir det omtrent som før For fornyelse og oppgradering sier samtrafikkforskriften § 18 at det skal sendes inn ”dokumentasjon som beskriver prosjektet”. Dette er konkretisert i § 13 NB! Vi forutsetter at man følger den felles sikkerhetsmetode for risikovurdering for vesentlige endringer.

13 3. Første tillatelse Første tillatelse i EØS krever søknad etter § 14:
EF-verifisering med teknisk kontrollorgan for TSI-krav Samsvarsvurdering etter nasjonale regler for øvrige krav som ikke dekkes av TSI Teknisk forenlighet og sikker integrering i henhold til den felles sikkerhetsmetoden

14 4. Ytterligere tillatelse
Kjøretøy har tillatelse i en annen EØS-stat og skal tas i bruk i Norge: Søknad etter § 15 Basert på tidligere gitt tillatelse i annen EØS-stat Innebærer gjensidig godkjenning av verifiseringer fra den andre EØS-staten (kryssaksept) Like krav skal ikke dokumenteres to ganger, derfor skal bare ”særnorske forhold” og eventuelle endringer tilleggverifiseres Rapport om sikker integrering i henhold til den felles sikkerhetsmetoden også ved ytterligere tillatelse

15 4. Typetillatelse For kjøretøy som har tillatelse i Norge har typen tillatelse Vil fremgå av ERATV (typeregisteret) Typesamsvarserklæring tilstrekkelig for tillatelse

16 Gruppeoppgaver i pausen
Hva skal vi kalle tillatelsen som gis til et kjøretøy som tilhører en type som har tillatelse fra før? Hvem skal utarbeide EF-verifiseringserklæring, og hvordan gjøres det? Hvordan fremskaffer man verifiseringserklæring for samsvar med nasjonale regler?

17 4. Ny tillatelse Ved endringer (fornyelse og oppgradering) der det kreves ny tillatelse for ibruktaking etter samtrafikkforskriften § 18 § 11 tredje ledd viser til § 13 for melding og § 14 for søknad om tillatelse Søknad og prosedyre etter § 14 tilpasset endringen

18 4. Testing/prøvekjøring/transport
Egen tillatelse kreves før første/ytterligere/ny tillatelse Kreves testplan med risikovurderinger Søknad komponeres etter § 14 eller § 15 så langt det passer EF-erklæring for foreløpig samsvar med delsystemet (ISV) fra NoBo kan være nyttig som grunnlag for tillatelse til testkjøring

19 4. Arbeidsmaskiner Kravene basert på:
Tillegg for «relevante krav i vedlegget» ved framføring i eller som tog Behøver ikke følge TSIen for rullende materiell

20 4. Arbeidsmaskiner Hva som ikke blir enklere enn før:
Må følge den felles sikkerhetsmetoden Må følge enkelte TSIer (sjekk TSIenes tekniske virkeområde!) hvis de skal framføres i eller som tog Må følge «relevante krav» i vedlegget til kjøretøyforskriften hvis de skal framføres i eller som tog

21 4. Arbeidsmaskiner -prosess
§ 13 annet ledd: Slipper melding når de ikke skal brukes ved framføring av tog Gjøres heller ikke i dag Hensynene bak meldingsinstituttet svekket pga standardiseringen

22 4. Arbeidsmaskiner -prosess
Ved søknad om tillatelse: § 17 brukes for de som slipper å sende melding etter § 13 annet ledd. Bruk av felles sikkerhetsmetode fører til valg av riktig standard og identifisering av relevante krav.

23 Bruk av den felles sikkerhetsmetoden
Vesentlige endringer: Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger må brukes parallelt Forholdet mellom fareregister og grunnleggende parametre? Rapport fra assesserende enhet om sikker integrering skal tas hensyn til ved tillatelse

24 Diverse informasjon Forhold som allerede er diskutert ifbm høringen:
Behovet for melding ved ytterligere tillatelse Omformulering av § 10 Bruk av utpekt organ for verifisering mot nasjonale regler Tilgrensende emner: Krav til enhet med ansvar for vedlikehold, tildeling av EVN, registrering, merking Nærmere utredning om tilpasning til TSI RST CR pågår

25 Veien fremover Høring frist 10. februar
EØS-høring med tre måneders stillstandperiode Vedtagelse av forskrift mai-juni 2012 Ikrafttredelse 1. juli 2012 Oppdatering av referansedokumentet Både de nasjonale kravene til kjøretøy fra vedlegget og de prosessuelle kravene (National Legal Framework) Referansedokumentet er tilgjengelig fra ERAs nettsider (

26 Hva kan tilsynet gjøre bedre?
Forskriftsprosess Løpende dialog i tillatelsessaker Informasjon på nett osv Veiledning om rettsutviklingen Bidrag internasjonalt Utvikling av TSIer Arbeid i GIG-grupper for klassifisering av nasjonale regler

27 Nettside:


Laste ned ppt "Morgenmøte Kjøretøyforskriften"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google