Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens jernbanetilsyn Jernbane  taubane  park og tivoli Morgenmøte Kjøretøyforskriften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens jernbanetilsyn Jernbane  taubane  park og tivoli Morgenmøte Kjøretøyforskriften."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens jernbanetilsyn Jernbane  taubane  park og tivoli Morgenmøte Kjøretøyforskriften

2 Mål for dagen  Lære mer om den kommende kjøretøyforskriften For SJT vil det kunne gi: •Mer ressurseffektiv saksbehandling •Mindre behov for individuell veiledning Resultat for dere: •Bedre kunnskap om krav til kjøretøy •Bedre kunnskap om prosess for å få tillatelse

3 Tema i dag 1.Bakgrunn 2.Hvilke tekniske krav som gjelder 3.Hvordan få tillatelse 4.Spesielt om arbeidsmaskiner Eventuelt

4 1. Bakgrunn •Samtrafikkforskriften trenger utfylling og presisering •Sikkerhetsforskriften trenger avløsning •Nasjonale regler (der TSI ikke gjelder) må være tilstrekkelig tydelige, forskriftsfestede og uttømmende for å få tillatelse •Forskrift om referansedokument krever at alt skal inn i en database som viser hvilke krav som gjelder og hvordan man går frem for å få tillatelse i alle EØS-staterForskrift om referansedokument o Nasjonale kjøretøyregler må være skrevet på en viss måte o Prosessuelle krav skal angis i referansedokumentet

5 2. Hvilke tekniske krav gjelder § 8: Delsystemer må oppfylle de grunnleggende kravene. Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner fastsettes i TSIer. Krav relevante for kjøretøy fremgår av: • TSI støy • TSI godsvogner • TSI personer med nedsatt bevegelighet • TSI sikkerhet i jernbanetunneler • (TSI rullende materiell høyhastighet) • (TSI rullende materiell ikke ennå norsk rett) Liste på http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/

6 2. Er det nok å se på TSIene? Nei Nasjonale krav må komplettere TSIene når det er: • Åpne punkter i TSIene • Særtilfeller i TSIene • Ved unntak fra TSIene • Der det ikke gjelder noen TSI • For å spesifisere teknisk forenlighet og sikker integrering

7 2. Hvor finner vi de nasjonale kravene? 1.I dag: • Sikkerhetsforskriften og ved bruk av EN 50126 • JD 590 og andre steder i teknisk regelverk • Praksis • De er samlet i det nasjonale referansedokumentet som er tilgjengelig på ERAs nettsiderERAs nettsider 2.Når kjøretøyforskriften trer i kraft: I vedlegget til forskriften • Kravene vil fortsatt være samlet i referansedokumentet, som vil bli oppdatert

8 2. Hvordan ser de nasjonale kravene ut? Kort fortalt: Så likt de parallelle TSI-kravene som mulig Se høringsdokumentene på www.sjt/no/horingerwww.sjt/no/horinger

9 2. Hvordan verifisere mot tekniske krav • Mot TSI-krav: Teknisk kontrollorgan (NoBo) • Mot nasjonale krav: SJT eller utpekt organ (DeBo)

10 3. Hvordan få tillatelse? Avhengig av kjøretøy og bruk: 1)Kjøretøy i eller som tog følger §§ 12-16 2)Kjøretøy som bare skal brukes på anleggsområde/ strekning disponert for arbeid følger § 17

11 3. Hvordan få tillatelse Fremgangsmåten er også avhengig av hva slags tillatelse man trenger: • Testing og transport før tilsiktet bruk • Første tillatelse i EØS • Ytterligere tillatelse • Ny tillatelse etter fornyelse eller oppgradering • Typetillatelse

12 3. Melding Melding: Forslagets § 13 • For nyanskaffelser blir det omtrent som før • For fornyelse og oppgradering sier samtrafikkforskriften § 18 at det skal sendes inn ”dokumentasjon som beskriver prosjektet”. Dette er konkretisert i § 13 NB! Vi forutsetter at man følger den felles sikkerhetsmetode for risikovurdering for vesentlige endringer.felles sikkerhetsmetode for risikovurdering

13 3. Første tillatelse Første tillatelse i EØS krever søknad etter § 14: • EF-verifisering med teknisk kontrollorgan for TSI-krav • Samsvarsvurdering etter nasjonale regler for øvrige krav som ikke dekkes av TSI • Teknisk forenlighet og sikker integrering i henhold til den felles sikkerhetsmetoden

14 4. Ytterligere tillatelse Kjøretøy har tillatelse i en annen EØS-stat og skal tas i bruk i Norge: Søknad etter § 15 • Basert på tidligere gitt tillatelse i annen EØS-stat • Innebærer gjensidig godkjenning av verifiseringer fra den andre EØS-staten (kryssaksept) • Like krav skal ikke dokumenteres to ganger, derfor skal bare ”særnorske forhold” og eventuelle endringer tilleggverifiseres • Rapport om sikker integrering i henhold til den felles sikkerhetsmetoden også ved ytterligere tillatelse

15 4. Typetillatelse • For kjøretøy som har tillatelse i Norge har typen tillatelse • Vil fremgå av ERATV (typeregisteret) • Typesamsvarserklæring tilstrekkelig for tillatelse

16 Gruppeoppgaver i pausen 1.Hva skal vi kalle tillatelsen som gis til et kjøretøy som tilhører en type som har tillatelse fra før? 2.Hvem skal utarbeide EF-verifiseringserklæring, og hvordan gjøres det? 3.Hvordan fremskaffer man verifiseringserklæring for samsvar med nasjonale regler?

17 4. Ny tillatelse • Ved endringer (fornyelse og oppgradering) der det kreves ny tillatelse for ibruktaking etter samtrafikkforskriften § 18 • § 11 tredje ledd viser til § 13 for melding og § 14 for søknad om tillatelse • Søknad og prosedyre etter § 14 tilpasset endringen

18 4. Testing/prøvekjøring/transport • Egen tillatelse kreves før første/ytterligere/ny tillatelse • Kreves testplan med risikovurderinger • Søknad komponeres etter § 14 eller § 15 så langt det passer • EF-erklæring for foreløpig samsvar med delsystemet (ISV) fra NoBo kan være nyttig som grunnlag for tillatelse til testkjøring

19 4. Arbeidsmaskiner Kravene basert på: • EN 14033 • EN 15746 • EN 15954 • EN 15955 • EN 13977 • Tillegg for «relevante krav i vedlegget» ved framføring i eller som tog • Behøver ikke følge TSIen for rullende materiell

20 4. Arbeidsmaskiner Hva som ikke blir enklere enn før: • Må følge den felles sikkerhetsmetoden • Må følge enkelte TSIer (sjekk TSIenes tekniske virkeområde!) hvis de skal framføres i eller som tog • Må følge «relevante krav» i vedlegget til kjøretøyforskriften hvis de skal framføres i eller som tog

21 4. Arbeidsmaskiner -prosess § 13 annet ledd: • Slipper melding når de ikke skal brukes ved framføring av tog • Gjøres heller ikke i dag • Hensynene bak meldingsinstituttet svekket pga standardiseringen

22 4. Arbeidsmaskiner -prosess Ved søknad om tillatelse: § 17 brukes for de som slipper å sende melding etter § 13 annet ledd. Bruk av felles sikkerhetsmetode fører til valg av riktig standard og identifisering av relevante krav.

23 Bruk av den felles sikkerhetsmetoden • Vesentlige endringer: Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger må brukes parallelt • Forholdet mellom fareregister og grunnleggende parametre? • Rapport fra assesserende enhet om sikker integrering skal tas hensyn til ved tillatelse

24 Diverse informasjon Forhold som allerede er diskutert ifbm høringen: • Behovet for melding ved ytterligere tillatelse • Omformulering av § 10 • Bruk av utpekt organ for verifisering mot nasjonale regler • Tilgrensende emner: Krav til enhet med ansvar for vedlikehold, tildeling av EVN, registrering, merking • Nærmere utredning om tilpasning til TSI RST CR pågår

25 Veien fremover •Høring frist 10. februar •EØS-høring med tre måneders stillstandperiode •Vedtagelse av forskrift mai-juni 2012 •Ikrafttredelse 1. juli 2012 •Oppdatering av referansedokumentet • Både de nasjonale kravene til kjøretøy fra vedlegget • og de prosessuelle kravene (National Legal Framework) •Referansedokumentet er tilgjengelig fra ERAs nettsider (http://www.era.europa.eu/Core- Activities/Cross-Acceptance/Pages/home.aspx)http://www.era.europa.eu/Core- Activities/Cross-Acceptance/Pages/home.aspx

26 Hva kan tilsynet gjøre bedre? • Forskriftsprosess • Løpende dialog i tillatelsessaker • Informasjon på nett osv • Veiledning om rettsutviklingen • Bidrag internasjonalt • Utvikling av TSIer • Arbeid i GIG-grupper for klassifisering av nasjonale regler

27 Nettside: www.sjt.nowww.sjt.no


Laste ned ppt "Statens jernbanetilsyn Jernbane  taubane  park og tivoli Morgenmøte Kjøretøyforskriften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google