Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesen Feiermesternes Landsforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesen Feiermesternes Landsforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesen Feiermesternes Landsforening Kurs- og informasjonsdager 2. – 5. juni 2004 Sven Knapskog DSB

2 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar PROBLEMBESKRIVELSE • •Ikke samordnet myndighetsutøvelse. • •Manglende samsvar mellom hjemmelsgrunnlag for tilsyn og gjennomførte tilsyn. • •Lite prosedyrer/maler for tilbakeføring til byggesak. • •Dårlig utnyttelse av alternative tilsynsformer og metoder, (tematilsyn, satsingsområder, revisjonsteknikker / revisjoner).

3 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar HENSIKT OG MÅL • •Hensikten med veiledningen er å sikre en korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbar myndighetsforvaltning uansett tilsynsområde. • •Målet er at alle landets brann- og feiervesen skal få eierskap til veiledningen og tar den i bruk som et fast arbeidsredskap.

4 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar RESULTATMÅL Utarbeide: • •Prosedyrer og maler vedrørende registrering, tilsyn, oppfølging, og reaksjonsformer for tilsynsområdene. • •Retningslinjer/fakta ark i forhold til:   Forvaltning av Forebyggendeforskriften §§ 2 – 1 og 7 – 2   Forvaltning av brann- og eksplosjonsvernlovens § 14   Tilbakeføring til byggesak   Alternative tilsynsformer og metoder, (mer systemrettede tilsyn)   Avviksføring, oppfølging og reaksjonsformer • •Forslag til lokal forskrift, enkeltvedtak som formelt grunnlag for tilsyn ved ethvert brannobjekt.

5 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar VEILEDNING - RAMMER/INNHOLD VEILEDNING - RAMMER/INNHOLD   Veiledning som elektronisk utgave, tilgjengelig på DSB nettsider, www.dsb.no   Prosedyrer for respektive tilsynsområder med linker til saksbehandlingsmaler som inngår i vedlegg.   Under vedleggsdelen vil det foreligge: – –Fakta ark og prosedyrebeskrivelser for en del sentrale forhold innen regelverk og forvaltning, til nytte for så vel tilsynspersonell som for eiere/virksomheter/brukere – –Eksempler på varsellapper om tilsyn som benyttes i dag, generell brannverninformasjon Det er Direktoratets mål er at veiledningen blir ferdigstilt så fort det er faglig forsvarlig og er tilgjengelig på nettet fra 01.09.05.

6 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Definisjoner fyringsanlegg Med fyringsanlegg menes: – –Ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel. gassformig brensel Med gassformig brensel forstås gassfyrte varmeanlegg med lagring av inntil 2 x 11 kg. beholdere. Fyringsanlegg med gassformig brensel som krever lagringstillatelse dekkes opp av forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff og forskrift om brannfarlig vare.

7 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Revidering av forskrifter for brannfarlig vare/trykksatt stoff (Tidsramme sommer 2006)   Forskrift om brannfarlig vare vil bli lagt inn i Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff.   DSB vil vurdere eventuelle endringer i; – –tillatt frimengde for oppbevaring av brannfarlig vare, – –hvilke mengder som skal være søknadspliktig/meldingspliktig, – –mengder og konsentrasjoner av gassflasker/tanker på et begrenset boområde, (kjede/rekkehus, blokker), skille mellom eneboliger og boligkomplekser   DSB er i gang med å utarbeide en gass-informasjonsfolder i samarbeid med bransjen. Denne er rettet mot brukere av husholdningsflasker, og vil bli levert ut ved salg av flaskene.

8 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Tilsyn og forvaltning   Tilsyn består av kontroll og eventuell reaksjon – –Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og relevante deler av Styrende dokumenter for tilsyn legges til grunn   Tilsynet skal avdekke om eier etterlever; – –brann- og eksplosjonsvernlovens § 6, gjennom enkeltbestemmelser i Forebyggendeforskriften kap. 2, Tilsynet hjemles i brann- og eksplosjonsvernloven § 6. Lovens § 11 angir plikt til informasjons- og motivasjonstiltak. Forebyggendeforskriften §§ 7 – 2, 7 – 3 beskriver gjennomføring og hyppighet av tilsyn.

9 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Lokal forskrift Lokal forskrift - enkeltvedtak enkeltvedtak Lokal forskrift enkeltvedtak   Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som defineres som særskilte brannobjekter.   En slik forskrift begrenses til et særskilt område, risikogruppe, som brannmyndighetene ønsker å rette fokus på, (sentralt, lokalt satsingsområde).   Lovverket legger ikke opp til at det skal gjennomføres ordinære tilsyn i boliger.

10 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Kontraktsutført feiing og tilsyn Forebyggendeforskriften § 7 - 4   Kommunen kan inngå kontrakt om tilsyn med fyringsanlegg med feier som har mesterbrev eller tilsvarende kvalifikasjoner.   Selv om oppgaven utføres av eksterne er det fremdeles brannsjefen som sitter med ansvaret for utferdigelse av myndighetsutøvelsen. Kommunen har også et ansvar å innarbeide et system for kvalitetssikring av feie- og tilsynstjenesten.   Kommunen har en plikt til å gjennomføre feiing etter behov. Ingen hindringer mot at eier kan utføre feiingen selv. Hvorvidt huseier har utført arbeidet tilfredsstillende blir ett av kontrollpunktene under et et ordinært tilsyn.

11 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Varsel om tilsyn   Tilsynet varsles på ordinær måte. Varselet skal inneholde opplysninger om hjemmelsgrunnlag, omfang, deltakelse, samt eventuelle dokumenter som eier/bruker skal fremlegge under tilsynet.   Veiledningen vil angi formelt oppsett av varsel om tilsyn, som skal innarbeides i de varselsystemer som i dag benyttes. Eksempler på varsellapper vil foreligge som vedlegg.

12 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Gjennomføring   Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten.   Tilsynet skal legges opp til å være objektivt og motivasjons – og orienteringsrettet.

13 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Gjennomføring   Motivasjons- og orienteringsrettet informasjon og veiledning skal vektlegges under tilsynet: – –herunder om riktig montering av fyringsanlegget, – –riktig fyring, – –vedlikehold av fyringsanlegget, – –generell brannvern i bygning, – –opptreden ved brann i bygning og fyringsanlegget, – –lagring av eventuell brannfarlig vare/stoff.

14 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Meldeplikt til annen myndighet Meldeplikt til annen myndighet   Avdekkes det forhold som synes å være i strid med Plan- og bygningsloven har vi meldeplikt til bygningsmyndighetene, jf. pbl. § 108, samt plikt til samarbeid jf. Forebyggendeforskriften § 5 – 1.   Avdekker tilsynet grove brudd på annen lovgivning, skal vedkommende myndighet varsles om forholdet.brudd på annen lovgivning

15 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Oppfølging - andre forhold Oppfølging - andre forhold   Avdekkes det andre forhold som har betydning for brannsikkerheten, (røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier mv) skal dette påpekes ovenfor eier/bruker og hvor det gis informasjon og veiledning for iverksettelse av tiltak, bedring av sikkerheten.   Forholdene skal registreres og føres som anmerkninger for senere oppfølging.

16 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Avvik - anmerkning Avvik - anmerkning Avvik vil i hovedsak være brudd på forskriftskrav om at fyringsanlegget skal være: – –Tilfredsstillende bygget eller montert, jf. § 2-1 – –Tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. § 2-4 – –Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget, jf. § 2-4, 3. ledd – –Tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget, jf. § 2-6 Anmerkninger retter seg mot forhold som på sikt kan få betydning for brannsikkerheten. Forholdene informeres om og registreres for senere oppfølging.

17 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Skriftlig tilsynsrapport Skriftlig tilsynsrapport   Eier / eiers representant underrettes om gjennomføringen av tilsynet og opplysning om avdekkede avvik eller anmerkninger knyttet til fyringsanlegget. – –Avdekkes det ikke avvik vil utfylt kontrollskjema ”..underretning til eier etter feiing/tilsyn”.. utgjøre en tilfredsstillende tilbakemelding til eier/bruker. – –Avdekkes det avvik under tilsynet skal det alltid i ettertid sendes skriftlig tilsynsrapport, med frist for tilbakemelding om retting av avvik.

18 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Reaksjonsmidler  Purring på tilbakemelding, varsel om pålegg Purring på tilbakemelding, varsel om pålegg Purring på tilbakemelding, varsel om pålegg  Tilbakemelding ikke tilfredsstillende, varsel om pålegg Tilbakemelding ikke tilfredsstillende, varsel om pålegg Tilbakemelding ikke tilfredsstillende, varsel om pålegg  Forhåndsvarsel om pålegg Forhåndsvarsel om pålegg Forhåndsvarsel om pålegg  Vedtak/pålegg Vedtak/pålegg  Tvangsmulkt  Fyringsforbud Fyringsforbud

19 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Fyringsforbud   Fyringsforbud gis ikke ved ordinære avvik. For at fyringsforbud skal gis må tjenestemannen ha vurdert om avviket åpenbart kan føre til brann: - - avviket må være så grovt at det kan antas at brann vil oppstå umiddelbart etter at ildsted / skorstein er tatt i bruk, - eller at forholdet vurderes som kritisk av andre grunner.   Hjemmel for vedtak om fyringsforbud er gitt i Brann- og eksplosjonsvernlovens § 37.   Fyringsforbud i denne forstand blir et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og skal meddeles til eier/bruker umiddelbart.

20 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesen Feiermesternes Landsforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google