Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«GI MEG EN SJANSE!» INNVANDRING OG FUNKSJONSHEMMING MINORITETSFAMILIER I MØTE MED TJENESTEAPPARATET Berit Berg Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«GI MEG EN SJANSE!» INNVANDRING OG FUNKSJONSHEMMING MINORITETSFAMILIER I MØTE MED TJENESTEAPPARATET Berit Berg Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,"— Utskrift av presentasjonen:

1 «GI MEG EN SJANSE!» INNVANDRING OG FUNKSJONSHEMMING MINORITETSFAMILIER I MØTE MED TJENESTEAPPARATET Berit Berg Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

2 Innvandrerbefolkningen  På landsbasis 670.000  Antallet innvandrere er tidoblet på 40 år  219 ulike nasjonaliteter  Om lag 175.000 under 20 år  Om lag 175.000 har flyktningbakgrunn  Om lag 125.000 er etterkommere  Innvandringsårsaker  Arbeidsinnvandring  Familieinnvandring  Asylsøkere

3 Etnisk mangfold  Språklig variasjon  Kulturell variasjon  Religiøs variasjon  Erfaringsmessig variasjon  Varierende kunnskap om det norske samfunnet

4 Likeverdige offentlige tjenester  Tjenestene skal være like gode for alle brukere  Det skal være like god tilgang til tjenestene for alle brukere  Det skal være resultatlikhet for alle brukere www.imdi.no/no/Dialog-og-mangfold/Likeverdige-offentlige-tjenester 4

5 Hva er funksjonshemming?  Vanskelig å avgrense og definere  Omfang/forekomst avhenger av definisjon  Type funksjonsnedsettelse - en inndeling  Bevegelseshemming  Sansetap (synshemming, hørselshemming)  Kognitiv svikt  Psykiske lidelser  Sammensatte utfordringer

6 Innvandring og funksjonshemming  Lite kunnskap  Det observerbare – det vanskelig observerbare  Kulturelle forskjeller, men også kulturforklaringer på problemer som kan ha andre årsaker  Overrapportering?  Underrapportering  Mangelfull kunnskap i tjenesteapparatet  Mangelfull kunnskap blant foreldre – skam, tabuer

7 7 Forskningsprosjektene  Pilotstudie på initiativ fra bydel Bjerke (IMDi 2007)  Nasjonal treårig studie om etnisitet og funksjonshemming (Helse og Rehabilitering 2008-2010)  Kommunikasjonsutfordringer i møte mellom minoritetsfamilier og tjenesteapparatet (Helsedirektoratet/Bufdir 2009-2010)  Prosjekt om innvandring og funksjonshemming (Signo/UDI 2010-2011)  Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak (UDI 2011)

8 8 Vårt utgangspunkt  Lite kunnskap  Dårlig statistikk  Underrepresentert i forskningen  Store utfordringer  Overrepresentert mht tiltak  Samhandlingsproblemer

9 Hovedproblem: Hva er hva?  Språkproblemer?  Kulturforskjeller?  Normale reaksjoner på en unormal situasjon?  Sykdom eller funksjonshemming?

10 10 Siktemål med prosjektene 1. Øke kunnskapen om utfordringer knyttet til minoritetsspråklige barn med funksjonshemming og deres familier 2. Utvikle samhandlingsstrategier i møte mellom tjenesteapparatet og denne brukergruppa

11 Prosjektopplegget  Individuelle intervjuer med foreldre  Gruppesamtaler (fokusgrupper)  Familiebesøk  Deltakende observasjon i barnehage, skole, helsestasjon  Intervjuer med fagpersoner (førskolelærere, lærere, assistenter, helsesøstre mv) med nær kjennskap til barna

12 Utvalget  Intervjuer med 50 familier  Barna er i alderen 2-12 år  De har ulike funksjonsnedsettelser – fysiske, psykiske og sammensatte og uavklarte  Mange har, ved siden av kroniske somatiske diagnoser, sammensatte lærevansker  Familiene kommer bl a fra fra Irak, Iran, Tyrkia, Libanon, Palestina, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea, Somalia, Bosnia og Romania  Familiene er bosatt i 10 forskjellige kommuner/bydeler

13 Sentrale tema  Sykdomsforståelse  Behandlingsformer  Læringspotensial  Forventninger til hjelpeapparatet  Erfaringer med hjelpeapparatet  Overgangen barnehage – skole  Nettverk

14 Hovedinntrykk  De fleste utfordringene er de samme som for majoritetsfamilier, men forsterkes av minoritetsbakgrunn  Det handler mer om ”våre” forestillinger om dem enn om ”deres” annerledeshet  Familiene forteller om:  Mangel på informasjon  Lang vei fram til bekreftelse av hjelpebehov  Et fragmentert hjelpeapparat som ikke samarbeider  Store utfordringer knyttet til overgangen barnehage – skole

15 Spesielle utfordringer  Språkproblemer (og lite bruk av tolk)  Informasjonsproblemer  Liten kunnskap om utdannings- og velferdssystem  Mangel på sosial nettverk og rollemodeller  Flyktningrelaterte problemer  Uavklart migrasjonsstatus  Samhandlingsproblemer - Ansatte snakker om kulturforskjeller - Foreldre opplever mistillit og kommunikasjonsproblemer - Minoritetsungdom opplever diskriminering

16 16 Vi ser i tillegg  Flere segregerte tiltak for minoritetsbarn enn for andre barn med nedsatt funksjonsevne  Kommunikasjonsproblemer blir forstått som kulturforskjeller eller religiøse (vrang)forestillinger  Stor usikkerhet blant fagpersoner om  Hva er hva?  Hvilke rettigheter har de?  Hvordan skape god kommunikasjon på tvers av språk?  Flyktningrelaterte utfordringer

17

18 Sårbare grupper  Barn og unge  Enslige mindreårige  Kvinner som har vært utsatt for vold  Traumatiserte flyktninger  Asylsøkere med kronisk sykdom/nedsatt funksjonsevne Jfr blant annet EUs mottaksdirektiv.

19 Funksjonshemming i mottak  Spørreundersøkelse til alle landets mottak  Dybdestudie i 6 mottak  Nøkkelpersonell på mottakene  Representanter for målgruppa (familier)  Helsepersonell  Representanter for barnehage og skole

20 Mottaksliv Venting Isolasjon Passivitet Trangboddhet Mangel på innflytelse Tap av status 20

21 Familiene  Samtaler med foreldre på mottak  Deltakende observasjon på mottak og i barnehage  Møtedeltakelse  Intervjuer med tidligere asylsøkere Etiske utfordringer, sårbarhet, kunnskapsproblemer, informasjonsutfordringer, språkproblemer.

22 Intervjuer med ansatte  Mottaksledere  Miljøarbeidere  Barnehageansatte/barnefaglig ansvarlige  Lærere/spesialpedagog/rektor  Jurist  Helsepersonell  Helsesøster  Sykepleier/jordmor  Barnepsykiater  Sosialtjeneste/hjemmetjeneste/avlastningstjeneste

23 Resultater I  Mye avhenger av at problemer fanges opp i mottak  Store variasjoner mht ansattes kompetanse  Når mistanke om funksjonsnedsettelse – kontakt med det kommune/spesialisthelsetjeneste  Mye improvisasjon og skreddersøm  Rapporteres om at asylbarn får «det samme som andre», men gir det likeverdige tjenester?

24 Resultater II  Helsetjenester best dekket, men varierende grad av spesialisttjenester  Tilpasset opplæring sterkt varierende  Avlastning og sosiale tjenester fraværende  Bosituasjonen er kritisk dårlig mange steder  Mange ansatte er usikre på familienes rettigheter  Familiene vet ikke hva de har krav på – ”fornøyd” med lite

25 19.06.2014 25 Tverrkulturell kommunikasjon  Kultursensitivitet  Kunnskap om mangfoldet  Ydmykhet i forhold til andre verdier, normer, levesett, erfaringer  Respekt for grenser, tabuer, æreskodekser  Vær oppmerksom på «tatt-for-gitt-hetene»  Ta på alvorlig språklige utfordringer  Bruk tolk når språkferdighetene er begrenset

26 Gode tolker fins!  De opptrer profesjonelt  De er godt forberedt  De overholder taushetsplikten  De er ærlige omkring språklige begrensninger  De tør å spørre - for å kvalitetssikre sin oversetting God tolking forutsetter gode tolkebrukere!

27 Gode tolkebrukere  Bruker profesjonelle tolker – ikke venner, familiemedlemmer eller barn  Bestiller tolk i god tid (hvis praktisk mulig)  Er nøye med å sjekke språk (kurdisk er ikke kurdisk, og «pakistansk» er ikke et språk)  Gjennomgår vanskelige ord og begreper med tolken på forhånd  Setter av nok tid til samtalen (minimum dobbel tid)

28 28 Bruk av tolk handler om  Retten til å forstå – og bli forstått  Makt og avmakt  Kvalitet og pålitelighet  Presisjon og nyanser Selv om du snakker godt «hverdagsnorsk», kan det være behov for tolk når budskapet er vanskelige tilgjengelig og du befinner deg i en sårbar situasjon.

29 Mokthar Pai Pudenik, 2009 (litografi)

30 Kontakt Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU berit.berg@svt.ntnu.no Prosjektoversikt og rapportbestilling: NTNU Samfunnsforskning, Mangfold og inkludering www.samforsk.no


Laste ned ppt "«GI MEG EN SJANSE!» INNVANDRING OG FUNKSJONSHEMMING MINORITETSFAMILIER I MØTE MED TJENESTEAPPARATET Berit Berg Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google