Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnelov og barnefordeling Seminarserie over sentrale problemstillinger, 6 kvelder à 2 timer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnelov og barnefordeling Seminarserie over sentrale problemstillinger, 6 kvelder à 2 timer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnelov og barnefordeling Seminarserie over sentrale problemstillinger, 6 kvelder à 2 timer

2 Seminar om barnelov og barnefordeling 1.Hva man bør vite om lov og rett; sentrale begrepsstørrelser 2.Hvor står saken; forholdet mellom skilsmisse og barnefordeling 3.Gjennomgang av faglitteratur; hvordan vi leser dokumenter 4.Samværsnekt, overgrepsanklager og foreldrefiendtliggjøring 5.Bruk av sakkyndige og høring av barn 6.Kampen om/for/mot ”delt omsorg”

3 Oversikt Dag 1 1. Hva man bør vite om lov og rett; sentrale begrepsstørrelser 1. Hva man bør vite om lov og rett; sentrale begrepsstørrelser 1. Mor, far og barn 2. Foreldreansvar, bosted/omsorg og samvær 3. Liv og lære: Hva er ”barnets beste”? 4. Teori og praksis: Hva er ”delt omsorg”? 5. Signaler: Hva er ”gjeldende rett”? 6. Lovlogikk 7. Forholdet til andre lover 8. Norm, regel og prinsipp 9. Viktige sammenhenger

4 Oversikt Dag 2 2. Hvor står saken; forholdet mellom skilsmisse og barnefordeling 2. Hvor står saken; forholdet mellom skilsmisse og barnefordeling 1. Stadier; kriseforståelse, tidsdimensjoner, konfliktnivå og mekling/familierådgivning 2. Nivåer 3. Aktører 4. Forholdet mellom formelle og uformelle nivåer

5 Oversikt Dag 3 3. Gjennomgang av faglitteratur; hvordan vi leser dokumenter 1. Grunnleggende om faglighet/vitenskapelighet 2. Juss 3. Psykologi 4. Sosiologi/kriminologi 5. Politiske dokumenter og utredninger 6. Om juridisk tenkning, rasjonaler og ”obiter dictum” 7. Rettsdokumenter

6 Oversikt Dag 4 4. Samværsnekt, overgrepsanklager og foreldrefiendtliggjøring 1. Forholdet mellom kunnskap og myter 2. Systembetingelser 3. Overgrepshysteri og mørketallsmagi 4. Fagfolkenes holdninger 5. Barnefordelingens dynamikk

7 Oversikt Dag 5 5. Bruk av sakkyndige og høring av barn 1. Oppnevning og mandat 2. Kunnskapsgrunnlag 3. Aktuell (fag)litteratur 4. Erfaringer/praksis 5. Nye regler om utvidet bruk av sakkyndige 6. Nye regler om høring av barn

8 Oversikt Dag 6 6. Kampen om/for/mot ”delt omsorg” 1. Grunnleggende begrepsoversikt 2. Lovlogikk og strukturnivåer 3. Konflikt og konsensus 4. Hva sier forskningen? 5. Argumentasjonen 6. Motstanden mot delt omsorg

9 1. Hva man bør vite om lov og rett; sentrale begrepsstørrelser 1. Mor, far og barn 2. Foreldreansvar, bosted/omsorg og samvær 3. Liv og lære: Hva er ”barnets beste”? 4. Teori og praksis: Hva er ”delt omsorg”? 5. Signaler: Hva er ”gjeldende rett”?

10 1. Hva man bør vite om lov og rett; sentrale begrepsstørrelser 6. Lovlogikk i. Avtalefrihet og råderett over tvistegjenstandene ii. Søksmåls- og bevisbyrde iii. Regel, unntak og vilkårsbestemmelser 7. Forholdet til andre lover i. Tvistemålslov og domstolslov ii. Straffelov iii. Tvangsfullbyrdelseslov iv. Barnevernlov og forvaltningslov 8. Norm, regel og prinsipp 9. Viktige sammenhenger i. Lovharmonisering ii. Lovrevisjoners timing

11 2. Hvor står saken; forholdet mellom skilsmisse og barnefordeling 1. Stadier; kriseforståelse, tidsdimensjoner, konfliktnivå og mekling/familierådgivning 2. Nivåer i. Lover, saker og ting ii. Sakstype, hjemler og instanser iii. Tvistegjenstander og –temaer 3. Aktører i. Parter ii. Andre berørte parter (f.eks BARNA, de uskyldige tredjeparter !) iii. Profesjonelle aktører

12 2. Hvor står saken; forholdet mellom skilsmisse og barnefordeling 4. Forholdet mellom formelle og uformelle nivåer i. Kunnskap og myter 1) Kjønnsrolleoppfatninger 2) Fagfolkenes stereotypier ii. Sammenblandinger 1) Fornuft og følelser 2) Skilsmisse og barnefordeling

13 3. Gjennomgang av faglitteratur; hvordan vi leser dokumenter 1. Grunnleggende om faglighet/vitenskapelighet i. Validitet og reliabilitet ii. Målbarhet, sammenlignbarhet og etterprøvbarhet iii. Teori, empiri og metode iv. Forklaring og forståelse 2. Juss i. Lærebøker, kommentarutgaver, fagartikler, avhandlinger ii. Rettsavgjørelser iii. Andre rettskilder, lovforarbeider mv 3. Psykologi i. Grunnleggende skille klinisk, psykodynamisk og kognitiv orientering ii. Foreldre og barn; tilknytning

14 3. Gjennomgang av faglitteratur; hvordan vi leser dokumenter 4. Sosiologi/kriminologi i. Skilsmisseforskningen ii. Voldsforskningen 5. Politiske dokumenter og utredninger i. Offentlige utredninger (NOUs) og Stortingsmeldinger ii. Høringsnotater iii. Notater/rapporter fra arbeidsgrupper/ekspertgrupper mv 6. Om juridisk tenkning, rasjonaler og ”obiter dictum” i. Konkret helhetsvurdering/dømmekraftens bevegelser 7. Rettsdokumenter i. Stevning og tilsvar; prosesskriv, anker og kjæremål mv ii. Sakkyndigrapporter iii. Rettsavgjørelser (dom, kjennelse, beslutning) 1) Dr. philos Skjørtens lesning av dommer i barnefordelingssaker

15 4. Samværsnekt, overgrepsanklager og foreldrefiendtliggjøring 1. Forholdet mellom kunnskap og myter i. Forklaring og forståelse 2. Systembetingelser i. Samværsrett, beskyttelse og tvangsfullbyrdelse 3. Overgrepshysteri og mørketallsmagi i. Empiri og rasjonaler 4. Fagfolkenes holdninger i. Eneforeldertenkning, samarbeidsbetingelser og konfliktforståelse

16 4. Samværsnekt, overgrepsanklager og foreldrefiendtliggjøring 5. Barnefordelingens dynamikk i. Likeverd eller ulikeverd ii. Søksmåls- og bevisbyrde iii. De ”vanskelige” sakene 1) Samvær, skulk og sabotasje 2) Sanne og falske overgrepspåstander 3) Foreldrefiendtliggjøringssyndrom (PAS) og annen fiendtlighet/fremmedgjøring

17 5. Bruk av sakkyndige og høring av barn 1. Oppnevning og mandat 2. Kunnskapsgrunnlag i. Sakkyndigutvalget (NOU 1995:23) ii. Rolleutforming og kvalitetssikring iii. Teori, empiri og metode 3. Aktuell (fag)litteratur 4. Erfaringer/praksis i. Klinisk erfaring ii. Klienterfaringer 5. Nye regler om utvidet bruk av sakkyndige i. Fordobling av systemfeil?

18 5. Bruk av sakkyndige og høring av barn 6. Nye regler om høring av barn i. Systematisering av erfaring ii. Formkrav 1) Forholdet mellom materielle og prosessuelle vilkår 2) Immunisering av saksbehandlingsfeil? iii. Kunnskapsgrunnlag og relevant rettspraksis iv. Påvirkningsfaktorer og vektlegging 1) Lojalitetskonflikt og dømmekraft

19 6. Kampen om/for/mot ”delt omsorg” 1. Grunnleggende begrepsoversikt 2. Lovlogikk og strukturnivåer i. Hva er barnets beste ? ii. Hva er delt omsorg ? iii. Hva er gjeldende rett ? 3. Konflikt og konsensus i. Samarbeidsbetingelser ii. Fra enkjerne- til tokjernefamiliene 1) Stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet 4. Hva sier forskningen ? i. Teori og praksis

20 6. Kampen om/for/mot ”delt omsorg” 5. Argumentasjonen i. Politisk ii. Juridisk/lovteknisk 1) Likeverd, likestilling og likhet for loven; norm, regel og prinsipp 2) Konkret helhetsvurdering; dømmekraftens bevegelser 6. Motstanden mot delt omsorg i. Statsfeminismen ii. Fagfolkenes eneforeldertenkning iii. BFDs språklige grep 1) Fra ”omsorg” til ”bosted”


Laste ned ppt "Barnelov og barnefordeling Seminarserie over sentrale problemstillinger, 6 kvelder à 2 timer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google