Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig eksamen i fremmedspråk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig eksamen i fremmedspråk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig eksamen i fremmedspråk

2 Grunnlaget for læring og vurdering: Kompetansemålene
De samlede kompetansemålene knyttet til Skriftlig kompetanse: Leseforståelse Skriftlig produksjon Muntlig kompetanse: Lytteforståelse Muntlig produksjon Muntlig samhandling

3 Grunnlaget for læring og vurdering: Kompetansemålene
Hvordan vektlegger vi de ulike ferdighetene når vi vurderer? Muntlig kompetanse: Lytteforståelse Muntlig produksjon Muntlig samhandling

4 Muntlig eksamen Hvilke tema og språksituasjoner kan vi benytte for at elevene skal få vist sin lyttekompetanse? Hvilke tema kan elevene snakke om for å få vist sin kompetanse i muntlig produksjon? Hvilke språksituasjoner mestrer elevene slik at de kan få vist sin kompetanse i muntlig samhandling? Tenk – drøft – 10 min Grete Sevje 4

5 Planlegging Tema elevene kan noe om
Presentere seg selv: Fortelle om meg selv Familien En venn Rommet mitt Huset mitt Skoledagen min Hverdagen min Fritiden min Hjemstedet mitt Presentere en faktatekst en person et dyr en hobby en sportsaktivitet noe i naturen et yrke en aktuell hendelse en reise en nyhet en film /bok Grete Sevje Grete Sevje 5 5

6 Planlegging Tema elevene kan noe om
Fortelle om målspråklandet: Kjente komponister Kjente popgrupper for tiden Kjente malere Kjente sportsutøvere Kjente skuespillere Klimaet Ulike måter å hilse på (til kjente/ukjente, ung/gammel) Spesielle bordskikker Forskjellige måltider Typiske retter Viktige turistattaksjon – byer/steder „Spennende“ dyr og planter Skolesystemet Politisk system Feiring av nyttår, påske, nasjonaldagen, midtsommer, jul Å være ung i landet Grete Sevje 6 6

7 Planlegging Språksit. elevene kan noe om
Ute å spise På turistkontoret Handlesituasjoner Planlegge en fest Finne overnattingssted Invitere til fest Spørre/forklare veien På fest Hos legen I byen På reisebyrået På jernbanestasjonen Grete Sevje 7 7

8 Planlegging - generelt
Tenke gjennom organisering /gjennomføring/vurdering av eksamen. Tenke gjennom organisering/innholdet i forberedelsestiden – veiledning og veileders rolle. Tenke gjennom rollen til intern og ekstern sensor. Velge ut emner /temaer/språksituasjoner ut fra hva elevene har arbeidet med. Utarbeide tydelige kjennetegn for måloppnåelse på tre nivåer i et språk elevene forstår. Vurdere bruk av hjelpemidler. Repetere lytte- og samtalestrategier. Grete Sevje Grete Sevje 8 8

9 Planlegging (forts.) Oppgavene må utformes slik at det
er mulig å lage kjennetegn for måloppnåelse som graderer prestasjonene i mist tre grader. Når vi lager kjennetegn sier vi noe om hva som er viktig, hva vi legger vekt på i vurderingen. Grete Sevje 9

10 Planlegging (forts.) Kjennetegnene hjelper elevene til å arbeide mot målet. Kjennetegnene hjelper læreren å veilede elevene i forberedelsestiden. Kjennetegnene hjelper sensorene til å gi en rettferdig vurdering. Kjennetegnene hjelper sensorene til å dokumentere karakteren. Grete Sevje 10

11 Planlegging Lytteforståelse
Felles eller individuell prøve? En eller flere tekster i ulike sjangre? Gjør tekstene det mulig å vurdere elevenes kompetanse på ulike nivå? Hva slags introduksjon før prøven? Lytte en eller flere ganger? Spørsmål på forhånd eller etterpå? Ta notater? Svare muntlig eller skriftlig? Sammendrag eller spørsmål? Grete Sevje 11 11

12 fra utdanningsdirektoratet eller kommunen? fra ”gamle læreverk”?
Planlegging Lytteforståelse (forts.) Lyttestoff: fra utdanningsdirektoratet eller kommunen? fra ”gamle læreverk”? egenprodusert? Utarbeide kjennetegn Grete Sevje 12

13 Planlegging Lytteforståelse - kjennetegn
Lav Middels Høy Du kan gjenkjenne enkelte ord og uttrykk si hva tema og / eller kommunika-sjonssituasjonen dreier seg om fortelle hvorfor du forstår dette gjenfortelle deler av hovedinnholdet i teksten si noe mer om f eks hvem teksten handler om hvor personene er når hendelsen finner sted hvor hendelsen finner sted fortelle om hvilken eller hvilke lyttestrategier du bruker for å forstå gjenfortelle hovedinnholdet i teksten si noe om detaljer i teksten si noe om hensikten med/budskapet som kommer frem i teksten og begrunne dette tolke teksten, dvs bruke egne erfaringer og kunnskaper til å utdype teksten og trekke slutninger som ikke kommer direkte frem i det du hører, evt. sammenligne med andre tekster du har lyttet til. fortelle om hvilke lyttestrategier du bruker og begrunne hvorfor du valgte nettopp disse strategiene Grete Sevje Grete Sevje 13 13

14 Planlegging Muntlig produksjon
Hvilke temaer ? Underpunkter /momenter? Hvilke sjangre? Krav til sjangertrekk? Hvordan fremføre? Krav til muntlig fremføring? Støtte i bilder, undersøkelser, statistikk…? Forslag til ulike presentasjonsmåter? Utarbeide kjennetegn Grete Sevje 14 14

15 Muntlig produksjon Eksempel på eksamensoppgave
Kompetansemål: Presentere ulike emner muntlig Bruke et ordforråd som dekker daglige situasjoner Delmål: Eleven skal kunne: fortelle om seg selv Eksempler på momenter: Meg selv Familien Vennene Kjeledyr Interesser Fritid Bosted Skoledagen Grete Sevje 15

16 Muntlig produksjon: Fortelle om seg selv Eksempel på kjennetegn
Lav Middels Høy Innhold Du kan fortelle: Hva du heter Hvor gammel du er Hvor du bor Hvilken skole du går på Hva du gjør i fritiden Hvordan en vanlig skoledag er Litt om karaktersystemet Om venner Om familie Om familien din (antall timer, pauser, fag...) Hva du gjør i fritiden (venner, hobbyer, interesser…) Om hjemstedet ditt (navn på stedet, størrelse, beliggenhet, turistattraksjoner, av spesiell interesse for ungdom) Om viktige hendelser i livet ditt Om hvordan du tenker deg fremtiden din Grete Sevje 16 16

17 Muntlig produksjon: Fortelle om seg selv Eksempel på kjennetegn (forts
Lav Middels Høy Bredde i ordforråd og strukturer Snakker ved hjelp av nøkkelsetninger Bruker helsetninger Bruker nåtidsformer/infinitiv Korrekthet Velger ord som stort sett blir forstått av mottakeren Uttaler ord slik at de fleste blir forstått Tekstbinding Binder sammen setninger med ”og” Lengde Snakker om emnet i ca 3 min Bredde i ordforråd og struktur Snakker ved hjelp av nøkkelord Har et variert ordforråd Bruker i nåtidsformer Velger ord og strukturer som i hovedsak blir forstått av mottakeren Uttaler de fleste ord riktig Har god flyt i setningene Binder sammen setninger med ”og” og ”men” Lengde Snakker om emnet i ca 5 min Snakker om de fleste momentene som er foreslått som innhold Har et stort og variert ordforråd Snakker fritt med lite skriftlig støtte Snakker i nåtid (og evt. fortid og fremtid) Presentere stoffet på en strukturert måte Uttrykker deg sammenhengende og i jevnt tempo Velger ord og strukturer som blir forstått av Snakker med god uttale og intonasjon Uttrykker deg med få formelle feil Retter selv feil Varierer mellom helsetninger og leddsetninger Lengde Snakker om emnet i ca 7 min Grete Sevje 17 17

18 Planlegging Muntlig samhandling
Samtale om et tema/flere tema? Hvilke? Være i ulike språksituasjoner? Hvilke? To eller flere elever ? En eller flere elever + lærer? Dramatisering? Rollespill? Intervju? Diskusjon? Utarbeide kjennetegn Grete Sevje 18 18

19 Muntlig samhandling Eksempel på eksamensoppgave
Kompetansemål: samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge sammenlikne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og og Norge gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Delmål: Eleven skal kunne snakke om en reise i målspråklandet (har hatt, er på, planlegger) snakke om likheter og ulikheter mellom målspråklandet og Norge Grete Sevje Grete Sevje 19 19

20 Muntlig samhandling Eksempel på kjennetegn
Lav Middels Høy Innhold Du kan snakke om: Hvor du vil reise Når du vil reise Hvordan du vil reise Hvorfor du vil reise Hvem du vil reise sammen med Hva du ønsker å se - hvorfor Hva du ønsker å oppleve - hvorfor Hvor du reiste Når du reiste Hvordan du reiste Hvorfor du reiste Hvem du reiste sammen med Hva du så Mennesker du møtte Spesielle opplevelser du hadde Meninger og følelser knyttet til det du så og opplevde Sammenlike det du så og opplevde med det du kan se og oppleve i hjemlandet Grete Sevje 20 20

21 Muntlig samhandling Eksempel på kjennetegn (forts.)
Lav Middels Høy Bredde i ordforråd og struktur Bruker enkeltord og noen få helsetninger Snakker i nåtid/infinitiv Korrekthet Velger ord som av og til blir forstått av mottakeren Uttaler en del riktig Samhandling Benytter noen høflighetsuttrykk Tekstbinding Binder sammen noen setninger med ”og” Lengde Snakker i ca 4 minutter Bruker helsetninger Snakker i nåtid Forstår det som blir sagt og responderer stort sett godt Korrekthet - Velger ord og strukturer som i stort sett blir forstått av mottakeren Uttaler ordene slik at de ikke hindrer forståelsen Snakker uten norsk intonasjon Binder sammen setninger med ”og”/ ”men” Benytter noen høflighetsuttrykk Har uttrykk for å starte og avslutte en samtale Stiller noen spørsmål hvis noe er uklart Bruker noen strategier for å forstå og gjøre deg forstått Snakker om emnet i ca 6 minutter Snakker om de fleste momentene som er foreslått iViser at du har et stort og variert ordforråd Snakke i nåtid (og evt.fortid og fremtid) Forstår det som blir sagt Velger ord og strukturer som blir forstått av mottakeren Snakker med god uttale og intonasjon Uttrykker deg med få formelle feil Klarer å variere mellom helsetninger og leddsetninger Benytter ulike høflighetsuttrykk Starter, holder i gang og avslutter en samtale Gir tilbakemeldinger på om du har forstått det mottakeren sier Stiller spørsmål hvis noe er uklart Bruker ulike strategier for å forstå og gjøre deg forstått Snakker om emnet i inntil 10 minutt Grete Sevje 21 21

22 Å Muntlig samhandling Sammenlikne Norge og…
Grete Sevje 22

23 Eksempel (1) på eksamensoppgave
Lytteforståelse - info til eleven Lytteoppgaven er individuell. Teksten(e) tar ca 4 min. Teksten(e) er lest inn på en CD. Du svarer skriftlig på spørsmål på norsk/gir et sammendrag på norsk. Du har til sammen 15 minutter til disposisjon. Du kan spille CD’en så mange ganger du ønsker og gjøre notater underveis. Se vedlagte kjennetegn på lytteforståelse. Husk lyttestrategiene. Grete Sevje 23

24 Eksempel (2) på eksamensoppgave
Lytteforståelse - info til eleven Lytteoppgaven er individuell. Teksten(e) tar ca 4 min. Teksten (e) er lest inn på en CD. Hele gruppen lytter samtidig. Dere får høre teksten 2 ganger. Dere kan gjøre notater underveis. Dere svarer på spørsmål på norsk /gir et sammendrag, skriftlig eller muntlig. Dere har til sammen 15 min. til disposisjon. Se vedlagte kjennetegn på lytteforståelse. Husk lyttestrategiene. Grete Sevje 24

25 er knyttet til kompetansemålene er beskrevet i fagrapporten
Muntlig produksjon Temaet er knyttet til kompetansemålene er beskrevet i fagrapporten er knyttet til stoff elevene har arbeidet med tidligere trekkes utformes og presenteres av eleven, evt med problemstilling Grete Sevje 25

26 Eksempel på eksamensoppgave
Muntlig produksjon – info til eleven Du/Dere skal presentere det emnet dere har forberedt. Dere velger selv utforming og presentasjonsform. Dere kan ha med notater fra foreberedelsesdelen. Notatene skal ikke vurderes. Notatene skal være støtte under presentasjonen. Dere har ca. 10 min. hver til disposisjon. Dere skal ha en oppfølgingssamtale med intern sensor om emnet på ca. 5 min. hver Samtalen er på målspråket. Se vedlagte kjennetegn på måloppnåelse for muntlig produksjon. Grete Sevje 26

27 Eksempel på eksamensoppgave
Oppfølgingssamtale????? Presentasjonen følges opp av en faglig samtale mellom elevene, intern sensor (og evt. ekstern sensor). Formålet med samtalen er å sikre at karakteren blir satt på basis av den individuelle kompetansen til hver elev slik den kommer frem på eksamen. Grete Sevje 27

28 Eksempel på eksamensoppgave
Oppfølgingssamtale ???? Samtalen bør ha preg av en reel faglig samtale mellom intern sensor (og evt. ekstern sensor). Det bør ikke bare være spørsmål fra intern sensor og svar fra eleven. Samtalen skal få frem bredden i elevens kunnskaper om emnet og språklig kompetanse sett i forhold til kompetansemålene. Grete Sevje 28

29 Muntlig samhandling Fremmedspråk????
Her prøves elevens kompetanse i interaksjon i en ikke forberedt situasjon. Intern sensor bør være samtalepartner (en tilnærmet innfødt språkbruker). Intern sensor vil også kunne hjelpe eleven fremover i samtalen. Grete Sevje 29

30 Muntlig samhandling (forts.)
Innebærer både å kunne lytte og å kunne snakke: samtale om noe stille spørsmål be om mer utfyllende svar svare på spørsmål uttrykke at jeg er enig eller uenig reagere diskutere Grete Sevje 30

31 Eksempel på eksamensoppgave
Muntlig samhandling - info til eleven Du skal samhandle med intern sensor og evt. en medelev i en eller flere språksituasjoner / om et eller flere emner. Samtalen vil ta inntil 10 min. Se vedlagte kjennetegn for muntlig samhandling. Husk samtalestrategier. Grete Sevje 31

32 Lyttestrategier. Vurderes ?
Gjette Bruke transparente ord Lytte etter navn på personer eller steder Legge merke til tall Forsøke å forstå hovedinnholdet Forsøke å forstå enkelte elementer Lytte etter stemmeleie, stemning Fokusere på det man forstår Grete Sevje 32

33 Talestrategier m. prod. Vurderes?
Under produksjonen Utnytte hjelpemidler Utnytte egne forkunnskaper Finn andre ord Kombiner et ord med et annet Grete Sevje Grete Sevje 33 33

34 Talestrategier m. prod. Vurderes?
Under fremføring Stemmebruk – artikulasjon Tempo – variasjoner – pauser Kroppsspråk: holdning, bevegelser, gester, mimikk, blikkontakt Bruk av manus/nøkkelsetninger/ord Tenk gjennom: Hva betyr framføringen for lytteforståelsen, virkningen? Grete Sevje 34

35 Talestrategier m. samh Vurderes ?
Non-verbalt språk Finn andre ord Kombiner et ord med et annet Gjør om norske ord Begynn på nytt Be samtalepartneren om hjelp Grete Sevje Grete Sevje 35 35

36 Individuell vurdering
Ved par eller gruppeeksamen må det beregnes nok tid til at individuell vurdering sikres. …eksamensoppgaven må utformes slik at alle elever får mulighet til å vise hva de kan. Grete Sevje 36

37 Vurdering – ulike ferdigheter
Lytteforståelse: 20% av karakteren Muntlig produksjon: 30% av karakteren Oppfølgingssamtale: 20% Muntlig samhandling: 30% av karakteren eller: Muntlig produksjon: 40% av karakteren Muntlig samhandling: 40% av karakteren Grete Sevje 37

38 Vurdering - korrekthet
I muntlig kommunikasjon kan misforståelser og uklarheter ofte oppklares. Korrekthet er likevel alltid et mål. Hvilke feil hindrer/hindrer ikke kommunikasjonen? Hvilke feil gjør det ”slitsomt” å lytte? Grete Sevje 38

39 Vurdering – hva kan eleven?
Gi vurdering som beskrive en positivt oppnådd kompetanse, ikke fravær av kompetanse. Eleven kan…, eleven mestrer…, eleven behersker… Grete Sevje 39


Laste ned ppt "Muntlig eksamen i fremmedspråk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google