Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomikonferanse 2017 status og behov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomikonferanse 2017 status og behov"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomikonferanse 2017 status og behov
Oppvekst og kultur v/kommunalsjef hanne brunborg

2 Hovedmål Kommuneplanens samfunnsdel
Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud. Alle barn og unge skal ha trygge og utviklingsfremmende oppvekstvilkår. Nes skal ha full barnehagedekning med god kvalitet og hensiktsmessig organisering. Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte. Nes kommune skal legge til rette for utdanning for framtida med gode læremidler i et godt læringsmiljø. Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur

3 Er dette vårt FELLES mål?
Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur

4 Demografi Antall fødte siste 10 år har variert mellom 19 og 38.
Tilflytting bidrar med en økning på ca. 4 barn i snitt pr kull fram til kullet er 16 år (videregående). Netto fødselsunderskudd i 2016 på -13 personer. 149 personer flyttet til Nes, 201 ut (- 52 i 2016) Det er de unge kvinnene som særlig flytter. HVORDAN SKAL VI FÅ UNGE VOKSNE OG BARNEFAMILIER TIL Å BLI I NES, eller flytte hit? Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur

5 Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur 15.03.2017
Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, tid og statistikkvariabel 0616 Nes (Busk.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kvinner Menn 0-9 år 162 192 167 184 159 172 170 166 156 163 155 151 147 149 153 141 10-19 år 233 240 218 247 219 235 208 238 204 232 234 196 228 186 209 179 20-29 år 190 177 178 174 195 193 197 183 206 201 180 215 169 216 30-39 år 210 181 154 187 152 40-49 år 223 224 242 251 248 250 262 253 245 241 230 50-59 år 244 252 254 249 255 229 256 60-69 år 212 176 185 222 220 227 239 266 236 70-79 år 124 127 143 131 130 135 116 138 118 123 136 148 80-89 år 126 64 129 69 121 63 73 109 80 106 83 105 85 99 79 98 90-99 år 34 18 35 38 22 19 37 20 17 10 42 9 12 100 år eller eldre 1 2 SUM 1759 1700 1752 1709 1727 1693 1748 1697 1704 1734 1701 1729 1716 1698 1703 1719 1661 1696 Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur

6 Status i dag Kultur holder hjulene i gang, men med stramme rammer til drift. God og nøktern drift i barnehagene, men trenger flere pedagoger. Nesten 50% av lærerne er stort behov for rekruttering framover, viktig å ta vare på kompetansen. Kompetanse for kvalitet fram mot 2025 – lovkrav, satsing på videreutdanning av lærere og skoleledere. Høyt behov for spesialundervisning i skolen, økende behov for spes.ped. hjelp i barnehagene. Mange utviklingstiltak i gang for å styrke grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter). Nye statlige rammeplaner for barnehager, skoler og kulturskoler må følges opp. Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur

7 Regnskap og budsjett Økonomistyring: sektoren har fram til 2016 alltid levert et resultat godt i +. Advarte på forrige budsjettkonferanse mot at dette kunne bli vanskelig å innfri framover. Begge skolene har fått kutt i rammene for 2017 (616’ og 250’), sektoren har også tidligere år måttet kutte. Resultat i oppvekst og kultur 2016: overskridelse av ramma med kr. Skyldes bl.a. : merutgifter barnevern 354’ tap av statstilskudd (asylmottaket) 1.030’ + 182’ økte lønnskostnader barn med spes.behov barnehage 208’ utvidet barnegruppe (rett til plass) 360’. Sum 2.134’ (Dvs. inndekning 2. halvår 979’ kr.) Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur

8 Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur

9 Tidlig innsats – noen sammenhenger?
Kan tidlig innsats gjennom styrking av voksentettheten i barnehagene og trinn + andre tiltak gjøre at barna får bedre forutsetninger for læring og trenger mindre støtte senere? KOSTRA viser svært nøktern drift i barnehagene. Kommunebarometeret viser at vi ligger lavt på pedagogdekning i barnehagene. Spes.ped.behovet øker med alderstrinnene og er høyest i ungdomsskolen. Vi har svært lav bemanning på biblioteket jf. KOSTRA, ingen barne- og ungdomsbibliotekar. Kulturskolen tilbyr kun to retninger og ingen dybdeprogram pr i dag, kan dette endres? Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur

10 Behov framover TIDLIG INNSATS OG FOREBYGGING GJENNOM ØKNING AV ANTALL PEDAGOGER I BARNEHAGER OG SKOLER. OPPRUSTING AV MORTENSLØKKA UNGDOMSHUS UTE OG INNE (EVT FLYTTE), ØKE BEMANNINGEN FOR Å BLI ET «ÅPENT HUS» FOR UNGDOMMEN. SKAPE ET SAMLINGSSTED FOR ELDRE UNGDOM (CA ÅR) FLYTTING AV BIBLIOTEKET TIL MER SYNLIGE OG EGNEDE LOKALER, TRENGER BARNE- OG UNGDOMSBIBLIOTEKAR FOR Å JOBBE MED LESESTIMULERING BLANT BARN/UNGE/FAMILIER. UTVIDE TILBUDET I KULTURSKOLEN – BÅDE BREDDE OG DYBDE (MUSIKK OG DANS I DAG) Økonomikonferanse - Oppvekst og kultur


Laste ned ppt "Økonomikonferanse 2017 status og behov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google