Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altinn styringsråd Informasjonsforvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altinn styringsråd Informasjonsforvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Altinn styringsråd Informasjonsforvaltning
Onsdag 17. juni 2015, Oslo

2 Brønnøysundregistrenes målbilder – «Alt henger sammen med alt»
TILGJENGELIGHET-INFORMASJONSFORVALTNING (FORUTSETNING for oppgavene ovenfor) INNOVASJON (EFFEKT av oppgavene nedenfor) REGISTER- FORVALTNING FORENKLING DIGITALISERING Gjenbruk/grunndata Brukervennlig digitalisering Registerdata til skjemaer, Altinn-roller og Enhetsprofil David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

3 Brønnøysundregistrenes målbilder – «Alt henger sammen med alt»
TILGJENGELIGHET- INFORMASJONSFORVALTNING (FORUTSETNING for oppgavene ovenfor) INNOVASJON (EFFEKT av oppgavene nedenfor) «Heilskapleg syn på aktivitetar, verktøy og andre tiltak for å sikre best mogleg kvalitet, utnytting og sikring av informasjon i ei verksemd. Organiseringa av informasjonen skal vere systematisk og henge saman med verksemda sine arbeidsprosessar.» Informasjonsforvaltning: (Difi, 2013) REGISTER- FORVALTNING FORENKLING DIGITALISERING Gjenbruk/grunndata Brukervennlig digitalisering Registerdata til skjemaer, Altinn-roller og Enhetsprofil David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

4 «Heilskapleg syn … » Juridisk interoperabilitet Harmonisk lovverk
Samarbeidende parter med sammenfattende visjoner, mål og prioriteringer «Heilskapleg syn … » Politisk kontekst - politisk støtte og finansiering Juridisk interoperabilitet Harmonisk lovverk Enhetlig lovverk på tvers av sektorer Organisatorisk interoperabilitet Sammenføyde organisasjoner og prosesser Koordinerte prosesser som bidrar til oppnåelse av avtalte mål og felles nytte Semantisk interoperabilitet Felles semantikk og metadata Felles definisjoner og forståelse av utvekslet data og informasjon Teknisk interoperabilitet Systemintegrasjon og datatransport Sømløst samspill mellom IKT-systemer og tjenester David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

5 Tilnærming i arbeidet vårt
Juridisk interoperabilitet Harmonisk lovverk Regelverk Hjemler Organisatorisk interoperabilitet Sammenføyde organisasjoner og prosesser Prosess Roller Begrep Tjeneste- beskrivelser Informasjons- beskrivelser Kodeverk Semantisk interoperabilitet Felles semantikk og metadata Teknisk interoperabilitet Systemintegrasjon og datatransport Tjenester Data David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

6 Foranalysen: Samarbeid for «heilskapleg syn»
Høyest prioriterte behov i Skate, og bekreftet i prosessen Mange meningsfylte samlinger under arbeidet med forstudierapporten. Dette tverretatlige fagmiljøet skal fortsette arbeidet, foreslått som del av arkitekturgruppas arbeid i Skate. David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

7 Mulige mål og tiltak Gjenbruk av data og tjenester er hovedregel
Data er tilgjengeliggjort + Felles tjenesteoversikt Felles dataoversikt finnes Felles rammeverk og styringsmodell for informasjonsforvaltning David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

8 Vårt Ambisjonsnivå 1 Gjenbruk av data og tjenester er hovedregel
Vurdere gjenbruk Dokumentere avvik Data er tilgjengeliggjort + Felles tjenesteoversikt Beskrive tjenester Etablere felles tjenestekatalog Tilgjengeliggjøre tjenester Tilgjengeliggjøre data Felles dataoversikt finnes Beskrive data Etablere felles datakatalog Felles rammeverk og styringsmodell for informasjonsforvaltning Etablere felles styrings- og finansieringsmekanismer Etablere felles føringer, prinsipper og standarder Etablere felles arenaer, metoder og veiledere med ev. felles verktøy David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

9 Vårt Ambisjonsnivå 2 Gjenbruk av data og tjenester er hovedregel
Vurdere gjenbruk Dokumentere avvik Data er tilgjengeliggjort + Felles tjenesteoversikt Beskrive tjenester Etablere felles tjenestekatalog Tilgjengeliggjøre tjenester Tilgjengeliggjøre data Felles dataoversikt finnes Beskrive data Etablere felles datakatalog Felles rammeverk og styringsmodell for informasjonsforvaltning Etablere felles styrings- og finansieringsmekanismer Etablere felles føringer, prinsipper og standarder Etablere felles arenaer, metoder og veiledere med ev. felles verktøy David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

10 Tiltak i grove trekk Finansieringsmodeller Forvaltning av rammeverket
T1 Etablere styring og organisering for nasjonal informasjonsforvaltning Finansieringsmodeller Forvaltning av rammeverket Kompetansebygging T2 Rydde i eget hus og tilgjengeliggjøre beskrivelser Egne oversikter over data og tjenester Tilgjengelig for andre (slik de foreligger i virksomheten) Fellestiltak: forankringsaktiviteter. T3 Standardisere beskrivelser og utvekslingsformater Oversiktene som etableres i eget hus kan utveksles med andre (Standardiseringsrådet) David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

11 Tiltak i grove trekk T4 Etablere prinsipper og veiledere for nasjonal informasjonsforvaltning For eksempel «innsamling én gang», «klart språk», «døgnåpen forvaltning» Difi blir sentral her. Viktig for «rydde i eget hus» og for T5 og T6. T5 Utrede fellesbehov Utredninger som må til før etablering av fellesløsninger Metodevalg, alternativanalyse for konkrete komponenter (f.eks. for tjenestekatalog. T6 Etablere fellesløsninger Felles datakatalog Felles tjenestekatalog . . . David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

12 Tiltak over tid 0-3 år T1 Etablere styring og organisering for nasjonal informasjonsforvaltning T2 Standardisere beskrivelser og utvekslingsformater T3 Etablere prinsipper og veiledere for nasjonal informasjonsforvaltning T4 Rydde i eget hus og tilgjengeliggjøre beskrivelser T5 Utrede fellesbehov T6 Etablere fellesløsninger 4+ år David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

13 Målbilde/ønsket situasjon (funksjonelt)
Innbyggere/næringsdrivende har enkel tilgang til en samlet oversikt over hvilke typer opplysninger om en selv det offentlig besitter, hvem som forvalter dem, og ev. også hvem i offentlig sektor som gjenbruker dem. Innbyggere/næringsdrivende har enkel tilgang til en samlet oversikt over hvilke tjenester det offentlige tilbyr, og hvem som forvalter dem. David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

14 Målbilde/ønsket situasjon (funksjonelt)
Ved utvikling av digitale offentlige tjenester er det enkelt å få oversikt over, og forklaringer på, data og tjenester som det offentlige allerede besitter, for å kunne vurdere gjenbruk av eksisterende data og tjenester. Ved utvikling av nye digitale offentlige tjenester er det enkelt i nye løsninger å kople til relevante datakilder for bl.a. direkte innhenting av eksisterende data med tilhørende definisjoner. Katalogene skal gi mulighet for analyse av databruk for de offentlige virksomheter som har en spesiell rolle her. David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

15 Gapanalyse Det mangler en felles datakatalog, som gir en samlet oversikt over, og maskinell tilgang til, data som det offentlige forvalter. Det mangler en felles tjenestekatalog, som gir en samlet oversikt over, og maskinell tilgang til, tjenester som det offentlige forvalter. Det mangler en felles begrepskatalog, som gir en samlet oversikt over, og maskinell tilgang til, begreper med tilhørende definisjoner som brukes i offentlig sektor. Det mangler en felles kodeverkskatalog, som gir en samlet oversikt over, og maskinell tilgang til, kodeverk som brukes i offentlig sektor. David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

16 Gapanalyse For å få etablert felles oversikter/kataloger over, samt maskinell tilgang til tjenester, data, begreper og kodeverk, mangler det felles rammeverk (inkl. felles føringer, prinsipper og standarder) for hvordan disse beskrives og tilgjengeliggjøres. Det mangler felles nasjonale styrings- og finansieringsmekanismer som bidrar til å sikre en helhetlig og omforent tilnærming til informasjonsforvaltning og -utveksling på tvers av offentlige virksomheter. Det mangler møteplasser for læring og erfaringsutveksling. David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

17 Gevinster over 15 år i mill. NOK (kilde: )
Våre ambisjonsnivåer ligger mellom de to fra DNV . GL Kostnadssiden avhenger av … modenhet i den enkelte etaten Kostnadene vil uansett ligge på et betydelig lavere nivå enn gevinsten DNV . GLs Alternativ 2 DNV . GLs Alternativ 1 ? ? David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning

18 BRs Strategisk plan 2015 – 18: Vi er senter for informasjonsforvaltning av offentlig data
BR skal bli anerkjent som eksperten innen informasjons- forvaltning og legge til rette for at offentlige forvaltning effektivt kan utvikle og drifte løsninger med fokus på utveksling av data og gjenbruk av komponenter. Dette skjer gjennom fremstilling av standarder, retningslinjer og prosesser for informasjonsforvaltning samt støttetjenester for formidling av metadata og teknologisk bistand til samarbeidspartnere. BR skal legge til rette for og tilgjengeliggjøre beskrivelser av data som forvaltes av mange ulike offentlige etater. Ett sted der man kan få informasjon om hvilken informasjon som finnes og hvor den finnes. BR BR bidra BR David Norheim. NFD Informasjonsforvaltning


Laste ned ppt "Altinn styringsråd Informasjonsforvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google