Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport Komité for helse og omsorg 22. mars 2017 Ingvild Becke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport Komité for helse og omsorg 22. mars 2017 Ingvild Becke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport Komité for helse og omsorg 22. mars 2017 Ingvild Becke
Brukerundersøkelser 2016 Rapport Komité for helse og omsorg 22. mars 2017 Ingvild Becke

2 Om undersøkelsene Gjennomføring årlig, om høsten
Spørsmål i 6 kategorier: Skala ”vet ikke” Fritekstfelter Oppfølging sentralt og i virksomhetene Andre arenaer for tilbakemelding/ medvirkning: Dialogmøter Jevnlig dialog brukerrådene / virksomhetene Ad hoc involvering av brukere Kategori 1: Innhold og kvalitet Kategori 2: Brukermedvirkning Kategori 3: Service og tilgjengelighet Kategori 4: Fysisk miljø Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet Kategori 6: Brukertilfredshet

3 Antall svar og svarprosent er noen steder en utfordring
Om undersøkelsene 30 undersøkelser inviterte (8 800 elektronisk/ papir) 6 600 svar Antall svar og svarprosent er noen steder en utfordring

4 Resultater per kategori – alle tjenesteområder
Innhold og kvalitet Brukermedvirkning Service og tilgjengelighet Fysisk miljø Helhet i tjenesten Brukertilfredshet

5 Resultater - Helse og omsorg
Hjemmesykepleien Dagsentrene Ergo- fysioterapi Arbeid, aktivitet og fritid Vaksinasjon Brukertorget Tjenester til utviklingshemmede: omorganisering 2017. Psykisk helse og rus: fornøyde brukere Sykehjem pårørende: Solgården og Søndre Borgen

6 Boliger for mennesker med utviklingshemming
2014 2015 2016 Antall svar 50 44 49 Svarprosent 41 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 4,54 4,7 4,6 I hvor stor grad: Har du (beboer) en dagsplan/ukesplan som er med på å skape forutsigbarhet i hverdagen? 4,46 5,1 Gjennomføres planen? 4,4 4,5 Evalueres planen? 4,3 Har du et tilbud som samsvarer med vedtaket? 4,29 Trives du i boligen? 4,98 5,0 Har de ansatte tilstrekkelig kunnskap om deg og din funksjonshemming? 4,40 4,2 Opplever du at de ansatte i boligen gjør en god jobb? 4,83 4,9 Får du muligheter for varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne i forhold til evner og forutsetninger? 4,26 Gjennomføres aktiviteten i regi av boligen? Kategori 2: Brukermedvirkning: 4,24 Får du være med å bestemme hva slags hjelp du skal få. Utifra avtaler og organiserte møter? 4,33 4,1 Har du innflytelse på egen hverdag? 4,00 3,9 Blir du hørt dersom du har noe å klage på eller bemerke? 4,38 Har du et godt og tillitsfullt samarbeid med personalet? 4,8 Har dine foresatte et godt og tillitsfullt samarbeid med personalet? Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 4,59 Behandler de ansatte deg med høflighet respekt og er de hyggelige? 5,04 5,2 Gjør de ansatte det dere har blitt enige om med deg? 4,43 Snakker de ansatte klart og tydelig med deg? 4,68 Hører de ansatte på deg? 4,84 Får dine foresatte beskjed om hvordan du har det i boligen? Blir informasjonen gitt ofte nok? 4,0 Er informasjonen god nok? Opplever du at du får god informasjon om hva tjenestene kan tilby deg? 3,98 3,7 «Det er for mange personer med ulike ansvarsområder å forholde seg til for brukerne. … For mange ulike ansatte som skal jobbe med bruker, skaper utrygghet for bruker. Tar tid å få svar på henvendelser. Hyggelig personale som møter deg med et smil.» Kategori 4: Fysisk miljø: 5,12 5,1 4,9 I hvor stor grad: Er leiligheten / bolig tilpasset dine behov? 5,2 5,4 Er fellesarealene tilpasset dine behov? 5,0 Er du fornøyd med renholdet? 4,3 Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: 4,33 4,0 Er du fornøyd med selve prosessen rundt utarbeidelsen/opprettholdelsen av din individuelle plan? 4,17 3,9 3,7 Brukes din individuelle plan? 3,8 Evalueres din individuelle plan? 4,2 Tar din individuelle plan, eller andre planer høyde for muligheter for vekst og utvikling? Er planen din preget av kreativitet og nytenkning? 3,2 Bidrar kontaktpersonen i boligen til samordning av tjenestene du mottar? 4,51 4,6 4,5 Deles informasjon om deg, til alle som jobber med deg? Opplever du at tjenesteyterne samarbeider godt om tilbudet til deg? 4,29 4,4 Kategori 6: Brukertilfredshet: 4,48 4,7 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med tjenestene brukeren mottar?

7 Avlastningen Avlastningstjenesten på Bondi 2014 2015 2016 Antall svar 25 22 21 Svarprosent 69 % 73 % 58 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: I hvor stor grad: 4,29 4,7 4,4 Har ditt barn en dagsplan/ukeplan som er med på å skape forutsigbarhet i hverdagen? 4,35 4,6 Gjennomføres planen? 4,5 4,2 Evalueres planen? 4,0 Har ditt barn et tilbud som samsvarer med vedtak? 4,65 5,1 Trives ditt barn på avlastningen? 4,43 5,0 4,8 Har de ansatte tilstrekkelig kunnskap om ditt barns funksjonshemming? 3,88 3,9 Opplever du at de ansatte på avlastningen gjør en god jobb? 4,48 Får ditt barn mulighet for varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne i forhold til evner og forutsetninger? 4,00 4,1 Kategori 2: Brukermedvirkning: I hvor stor grad: 3,86 4,3 Har ditt barn innflytelse på egen hverdag? 3,36 3,6 Opplever du at "avlastningen" spør om ditt barns behov og meninger? Er du eller ditt barn med i utarbeidelse av mål og tiltak i ansvarsgruppemøter? 4,09 Får du være med å bestemme hva slags hjelp du skal få. Utifra avtaler og organiserte møter? 3,83 Har du eller ditt barn reell medinnflytelse på eget tjenestetilbud? 3,50 Blir du hørt dersom du har noe å klage på/bemerke? 4,42 Har ditt barn et godt og tillitsfullt samarbeid med personalet? Avlastningstjenesten på Bondi, forts. 2014 2015 2016 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: I hvor stor grad: 4,60 4,8 4,6 Behandler de ansatte deg og ditt barn med høflighet og respekt? 4,96 5,4 5,0 Gjør de ansatte det de har blitt enige om med deg / ditt barn? 4,35 4,7 4,5 Får du som forelder svar på dine henvendelser? 4,76 5,2 Opplever du at de ansatte yter god service når du henvender deg til avlastningen? 4,79 4,9 Får du som foresatte beskjed om hvordan ditt barn har det på avlastningen? Blir informasjonen gitt ofte nok? Er informasjonen god nok? 4,4 4,1 Opplever du at du får en god informasjon om hva avlastningstjenestene kan tilby deg og ditt barn? 4,12 3,9 3,8 Kategori 4: Fysisk miljø: I hvor stor grad: 4,29 Er lokalene på avlastningen tilpasset ditt barns behov? Er du fornøyd med renholdet? Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: I hvor stor grad: 4,16 4,0 Er du fornøyd med avlastningstjenestens bidrag i selve prosessen rundt utarbeidelse / opprettholdelsen av den individuelle planen? 4,13 Bidrar kontaktpersonen i avlastningen til god samordning av tjenestene du mottar? 4,18 4,3 Brukes barnets individuelle plan? 3,7 Evalueres barnets individuelle plan? Tar individuelle plan, eller andre planer høyde for muligheter for vekst og utvikling? Er planen preget av kreativitet og nytenkning? 3,2 Deles informasjon om ditt barn til alle som jobber med barnet? 4,2 Opplever du at tjenesteyterne samarbeider godt om tilbudet til ditt barn? Kategori 6: Brukertilfredshet: 4,54 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med avlastningstjenesten? «Personalet er alltid blid og imøtekommende. Ledelsen er løsningsorientert og avdelingen oppleves positiv for oss foreldre som stikker innom.» «Det blir altfor personavhengig. Sånn det ser ut for oss, så er det for dårlig opplæring.»

8 Arbeid- og aktivitetstjenesten
2014 2015 2016 Antall svar 17 24 35 Svarprosent 28 % 39 % 40 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,27 5,2 5,1 I hvor stor grad: Har du en plan som er med på å skape forutsigbarhet i hverdagen? 5,29 5,0 Har du mulighet for varierte og tilpassede aktiviteter både inne og ute i forhold til evner og forutsetninger? 5,00 4,7 Trives du på arbeids-/ aktivitetssenteret? 5,31 5,4 Har de ansatte tilstrekkelig kunnskap om deg og din funksjonshemming? 5,14 Opplever du at de ansatte på arbeids-/aktivitetssenteret gjør en god jobb? 5,60 5,6 Kategori 2: Brukermedvirkning: 4,47 4,6 4,3 Har du innflytelse på egen hverdag? 4,38 4,0 Opplever du at "dagtilbudet" spør om dine/brukers behov og meninger? 4,9 Er du (eller brukers representant) med i utarbeidelse av mål og tiltak i ansvarsgruppemøter? 4,21 4,4 Har du (eller brukers representant) medinnflytelse over eget tjenestetilbud? 4,27 4,1 Blir du hørt dersom du har noe å klage på/bemerke? 5,07 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 5,32 Behandler de ansatte deg med høflighet og respekt? 5,56 5,7 5,3 Gjør de ansatte det dere har blitt enige om? 5,08 Får du svar på dine henvendelser? 5,25 Opplever du at de ansatte yter god service når du henvender deg til arbeids-/aktivitetssenteret? Opplever du at du får en god informasjon om hva arbeids-/aktivitetssenteret kan tilby? 5,13 4,8 Kategori 4: Fysisk miljø: 5,00 5,0 5,1 I hvor stor grad: Er lokalene på arbeidet / aktivitetssenteret tilpasset ditt behov? 4,9 Er du fornøyd med renholdet? 5,4 Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: 5,35 Er du fornøyd med arbeids- og aktivitetssenterets bidrag i prosessen rundt utarbeidelse / opprettholdelsen av din individuelle plan? 5,20 Bidrar kontaktpersonen på arbeids- og aktivitetssenteret til god samordning av tjenestene du mottar? 5,50 Samarbeider tjenesteyterne godt om tilbudet til deg? Kategori 6: Brukertilfredshet: 5,31 5,2 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med arbeid- og aktivitetssentertjenesten? «De ansatte gjør en flott jobb innenfor vanskelige rammer. Her i aktivitetssentrene samles noen av de svakeste brukerne, og derfor burde tilretteleggingen vært prioritert for å kunne skape gode dager.»

9 Ergo- fysioterapitjenesten
Ergoterapi og fysioterapitjenesten 2014 2015 2016 Antall svar 45 56 41 Svarprosent 36 % 37 % 27 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,03 5,1 5,2 I hvor stor grad opplever du at: Tjenestene bidrar til at du har fått det bedre med det du trengte hjelp til? 5,15 5,0 Tjenestene bidrar til at det blir lettere å gjøre aktiviteter/praktiske gjøremål i hjemmet? 4,85 4,8 4,9 Tjenestene bidrar til at det blir lettere å delta i aktiviteter utenfor hjemmet? 4,39 De ansatte i tjenesten gjør en god jobb? 5,56 5,6 5,7 Kategori 2: Brukermedvirkning: 5,48 5,3 5,5 At terapeuten hører på dine synspunkter? 5,72 5,4 At du får/fikk være med på å lage målsetting for den hjelpen du nå får/har fått? 5,19 At du blir hørt hvis du har noe å klage på/bemerke? 5,51 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 5,00 I hvor stor grad: Synes du at ergo-/fysioterapeuten behandler deg med respekt? 5,76 5,9 Opplever du at ergo-/fysioterapeuten holder det dere har avtalt? 5,71 5,8 Opplever du at tjenesten er enkel å komme i kontakt med? (telefon, e-post, fysisk oppmøte osv) 4,76 Opplever du at ventetiden for å få ergo- og fysioterapitjenester er akseptabel? 4,49 4,5 Opplever du at du får tjenesten på det stedet du ønsker? (hjemme, institusjon osv) 5,37 Opplever du at du får informasjon som gir deg bedre kunnskap om din helse og funksjonsevne? 4,79 Opplever du at du får informasjon om andre tjenester som du kan ha nytte av? 3,93 4,4 Opplever du at du får god informasjon om hva tjenesten kan tilby deg? 4,82 4,7 Kategori 5: Helhet i tjenesten: I hvor stor grad ble planen utarbeidet i samarbeid med deg? 4,86 I hvor stor grad opplever du at dine behov blir i varetatt i planen? 4,77 I hvor stor grad bidrar kontaktpersonen/koordinatoren til samordning og koordinering av tjenestene? Kategori 6: Brukertilfredshet: 5,36 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestene du mottar fra ergo-/fysioterapitjenesten «Pasienten har meget dårlig hukommelse og husker ikke fra gang til gang, men jeg som pårørende synes det fungerte veldig bra.»

10 Integrering og migrasjonshelse
Integrering og migrasjonshelse (tidl. Flyktningteamet) 2014 2015 2016 Antall svar 42 38 20 Svarprosent 40 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 4,8 4,5 4,7 I hvor stor grad: Opplever du at informasjonen du har fått fra Flyktningteamet har vært nyttig for deg? 4,6 Opplever du at kontakten med Flyktningteamet har hjulpet deg til å se nye muligheter? 4,4 Kategori 2: Brukermedvirkning: 4,3 4,2 4,1 Opplever du at Flyktningteamet tar hensyn til dine ønsker og behov? Blir du hørt hvis du har noe å klage på/bemerke? 4,0 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: Opplever du at Flyktningteamet behandler deg med høflighet og respekt? 5,3 5,6 Opplever du at dine rettigheter blir tatt vare på? Er du fornøyd med åpningstidene? 4,9 5,1 Er du fornøyd med muligheten for å få timeavtale? 5,0 Er du fornøyd med muligheten for å nå fram på telefon? 3,7 Synes du at den muntlige informasjonen er lett å forstå? Synes du at den skriftlige informasjonen er lett å forstå? Vet du hva vi kan hjelpe deg med? Kategori 6: Brukertilfredshet: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med hjelpen du får fra Flyktningteamet? «Det er viktig at vi forstår informasjon, så det må oversettes»

11 Seniorsentrene Seniorsentrene 2014 2015 2016 Antall svar 151 138 201 (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,35 5,3 5,2 I hvor stor grad er du fornøyd med: Aktivitetstilbudet (innhold) på senteret? 5,20 5,1 Tilgang til oversikt over de ulike tilbudene? 5,30 Personalets evne til å yte hjelp når det er nødvendig? 5,64 5,5 Det sosiale miljøet på senteret? 5,36 5,4 Kvaliteten på kafeteriaen i senteret? 5,41 Utvalget av mat i kafeteriaen? 5,17 5,0 Kategori 2: Brukermedvirkning: 5,37 I hvor stor grad opplever du at: Dine synspunkter blir hørt og respektert? 5,34 Personalet er flinke til å ta innspill til forbedringer på alvor? Blir du hørt hvis du har noe å klage på/bemerke? 5,48 Brukerrådet har medinnvirkning på driften i senteret? 5,28 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 5,58 I hvor stor grad: Synes du serviceinnstilling hos personalet ved senteret er god? 5,70 5,6 Synes du personalet behandler deg med høflighet og respekt? 5,77 5,7 Synes du personalet er flinke til å svare på spørsmål du har? 5,73 Er du fornøyd med åpningstidene til kafeteriaen? 5,38 Er du fornøyd med åpningstidene til senteret? 5,45 Er du fornøyd med informasjonen om tilbud som er tilgjengelige? 5,44 Kategori 4: Fysisk miljø: 4,87 Lokalenes utforming (Størrelse, heis, tilpasset for bevegelseshemmede)? Renholdet på senteret? Kategori 6: Brukertilfredshet: 5,57 Alt i alt, hvor fornøyd er du med seniorsenteret du bruker oftest? «Synes at foredragene på Holmen er svært gode og interessante – kjører gjerne noen ekstra km for å komme dit.» «Mangler rullestoler og rullatorer for brukere.»

12 Brukertorget Brukertorget 2014 2015 2016 Antall svar 65 27 38
Svarprosent 22 % 19 % (På en skal fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: I hvor stor grad: 4,61 5,0 Opplever du at du har fått rett informasjon, rådgivning og bistand fra Brukertorget? 4,45 4,8 Opplever du at du har blitt møtt av kompetente medarbeidere ved Brukertorget? 4,76 5,2 Kategori 2: Brukermedvirkning: I hvor stor grad: 3,93 4,5 4,3 Opplever du at Brukertorget spør deg om dine meninger og behov? 3,56 4,4 Opplever du at du har blitt forklart hvorfor, dersom dine ønsker om tjenester ikke blir innvilget? 3,97 Opplever du at du får svar dersom du har noe å klage på eller bemerke? 4,38 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: I hvor stor grad: 4,65 4,6 4,7 Opplever du at du blir behandlet med høflighet og respekt? 5,32 4,9 5,1 Opplever du de ansatte som serviceinnstilte? 5,22 Er du fornøyd med åpningstidene? 4,93 Er du fornøyd med muligheten for å få timeavtale? 4,59 Når du frem på telefon, eller blir ringt opp igjen dersom den ansatte du søker er opptatt? 4,68 4,2 Får du nok informasjon om dine rettigheter til bolig eller tjenester? 4,06 Opplever du at den skriftlige informasjonen er lett å forstå? 4,18 Opplever du at du får god informasjon om hva Brukertorget kan gjøre for deg? 3,84 Kategori 5: Helhet i tjenesten: I hvor stor grad: 4,25 Opplever du at planen ble utarbeidet i samarbeid med deg? 4,57 Opplever du at dine behov blir i varetatt i planen? 4,54 Opplever du at tjenestene samarbeider, dersom det er slik at du mottar flere tjenester? 4,07 Opplever du at dine behov blir ivaretatt i vedtaket du har? 4,69 Opplever du at tjenestetilbudet er helhetlig og godt koordinert? 4,09 Opplever du at ulike virksomheter i kommunen samarbeider? 3,53 Ved tjenester til barn/unge under 18 år, opplever du at Helse og omsorg og BFE samhandler? 3,60 3,4 Kategori 6: Brukertilfredshet: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med Brukertorget?

13 Psykisk helse og rus Psykisk helsetjeneste 2014 2015 2016 Antall svar 194 177 157 Svarprosent 49 % 67 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 4,62 4,7 5,0 I hvor stor grad opplever du at: du får et mer aktivt liv når du samarbeider/har kontakt med tjenesten? 4,70 du får flere bekjente/større omgangskrets ved at du har kontakt med tjenesten? 3,60 3,9 4,1 tjenesten du mottar gjør at du blir tryggere i hverdagen? 4,87 5,2 5,3 De ansatte gjør en god jobb? 5,30 5,5 5,4 Kategori 2: Brukermedvirkning: 4,71 4,9 I hvor stor grad: Opplever du at du blir spurt om dine meninger/behov for hjelp? 4,61 Får du være med å bestemme hvilken hjelp du skal få? 4,86 5,1 Deltar du i utformingen av tiltaksplaner/samarbeidsavtaler? 4,41 4,6 Får du svar dersom du har noe å klage på/bemerke? 4,96 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 5,27 personalet behandler deg med respekt? 5,40 personalet lytter til det du sier? 5,35 personalet holder det dere har avtalt? du får god informasjon om hva tjenesten kan tilby deg? Kategori 4: Fysisk miljø: 5,26 Stedet du vanligvis har møter med de ansatte passer for fortrolige samtaler? Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: 5,16 den Individuelle Planen ble utarbeidet i samarbeid med deg? dine behov blir ivaretatt i planen? 5,01 de som yter tjenester til deg samarbeider godt? 5,13 kontaktpersonen din bidrar godt til samordning og koordinering av tjenestene du mottar? 5,23 Kategori 6: Brukertilfredshet: 5,15 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenesten du mottar fra psykisk helse? Rustjenesten 2015 2016 Antall svar 32 39 Svarprosent 38 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,1 5,2 I hvor stor grad: Opplever du at informasjonen, rådgivning og bistand fra tjenesten har hjulpet deg? Opplever du at kontakten med tjenesten har hjulpet deg til å se nye muligheter? 4,8 Kategori 2: Brukermedvirkning: 5,3 Opplever du at du blir tatt med på råd? 4,6 Opplever du at tjenesten tar hensyn til dine ønsker og behov? Blir du hørt hvis du har noe å klage på/bemerke? Kategori 3: Service og tilgjengelighet: Opplever du at du blir behandlet med høflighet og respekt? 5,7 Opplever du at dine rettigheter blir tatt vare på? 5,4 Er du fornøyd med åpningstidene/tilgjengeligheten til de ansatte? 4,5 Er du fornøyd med muligheten for å få timeavtale? Er du fornøyd med muligheten for å nå fram på telefon? 4,7 Synes du at den muntlige informasjonen er lett å forstå? Synes du at den skriftlige informasjonen er lett å forstå? Opplever du at du får god informasjon om hva tjenesten kan tilby deg? 5,0 Kategori 6: Brukertilfredshet: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med Rustjenesten? «Har i stor grad møtt et system som gjør meg i stand til å være ærlig med meg selv i mye større grad enn før.» «Jeg har fått og får livreddende hjelp. Det hadde ikke gått uten dere. Takk.»

14 Hjemmesykepleien Hjemmesykepleien 2014 2015 2016 Antall svar 259 301 246 Svarprosent 36 % 39 % 34 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,01 5,1 5,3 I hvor stor grad: Opplever du at tjenesten er av god kvalitet? 4,87 5,2 Opplever du at tjenesten bidrar til en bedre hverdag, slik at du kan bo hjemme? 5,06 Opplever du at hjelpen du får er i samsvar med vedtaket ditt? 5,07 5,4 Føler du deg trygg? Kategori 2: Brukermedvirkning: 4,57 4,7 4,6 Tar du aktivt del i planlegging av hvordan tjenesten hos deg skal utføres? 4,1 Får du brukt dine ressurser i hverdagen? Opplever du at dine tilbakemeldinger på tjenesten blir tatt på alvor? 4,81 4,9 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 4,8 Blir du behandlet høflig og med respekt av ansatte i hjemmesykepleien? 5,46 5,7 Gir de ansatte i hjemmesykepleien beskjed dersom det blir forsinkelser? 3,77 3,9 4,3 Får du kontakt med hjemmesykepleien på telefonen når du trenger det? 4,97 5,0 Oppleves kommunikasjonen med ansatte som god? 5,19 Opplever du at du får god informasjon om tjenestetilbudet? 4,54 4,5 Kategori 5: Helhet i tjenesten: 4,85 Opplever du at dine behov blir ivaretatt i tiltaksplanen? Kategori 6: Brukertilfredshet: 5,12 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med hjemmetjenesten? «For mange ufaglærte som ikke kan ta beslutninger eller svare på spørsmål. Enkelte er veldig flinke. Noen har det for travelt.» «Altfor mange personer som kommer»

15 Dagsentre for eldre Dagsentre for eldre 2014 2015 2016 Antall svar 79
74 96 Svarprosent 65 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,22 5,1 5,4 I hvor stor grad er du fornøyd med: Aktivitetstilbudet på dagsenteret? 4,96 4,6 Tilgang til oversikt over de ulike tilbudene? 4,71 4,4 4,9 Personalets evne til å yte hjelp når det er nødvendig? 5,68 5,8 Det sosiale miljøet på dagsenteret? 5,35 5,5 Kvaliteten og utvalget av maten i kafeteriaen? 5,32 5,3 Kvaliteten og utvalget av maten på Dagsenteret? Kategori 2: Brukermedvirkning: 5,59 I hvor stor grad opplever du at: Dine synspunkter blir hørt og respektert? 5,56 Personalet er flinke til å ta innspill til forbedringer på alvor? 5,54 Blir du hørt hvis du har noe å klage på/bemerke? 5,69 5,7 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 5,65 5,6 I hvor stor grad: Synes du serviceinnstilling hos personalet ved dagsenteret er god? 5,70 5,9 Synes du personalet behandler deg med høflighet og respekt? 5,79 Synes du personalet er flinke til å svare på spørsmål du har? Er du fornøyd med åpningstidene til dagsenteret? 5,53 Er du fornøyd med informasjonen om dagsentertilbudet? Kategori 4: Fysisk miljø: Lokalenes utforming (Størrelse, heis, tilpasset for bevegelseshemmede)? Renholdet? Kategori 6: Brukertilfredshet: 5,63 Alt i alt, hvor fornøyd er du med Dagsenteret ditt?

16 Omsorgsboliger for eldre
2014 2015 2016 Antall svar 38 47 Svarprosent 49 % 60 %  (På en skal fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,21 4,9 I hvor stor grad er du fornøyd med: Er du fornøyd med antall måltider? 5,64 5,2 5,4 Opplever du å få et variert kosthold? 5,1 4,8 Er du fornøyd med hjelpen du får til personlig hygiene? 5,52 5,0 Er du fornøyd med muligheten til å utføre dagligdagse gjøremål som du klarer selv? 5,33 Er du fornøyd med aktivitetstilbudet? 4,53 4,4 4,0 Er du fornøyd med tilgang til legehjelp dersom du har behov for det? 4,90 Trives du sammen med personalet? 5,56 5,3 5,5 Trives du sammen med de andre beboerne? 5,00 4,3 4,5 Kategori 2: Brukermedvirkning: 5,25 I hvor stor grad: Får du være med å bestemme hvilken hjelp du skal ha? 4,69 4,6 Får bestemme når du skal stå opp om morgenen og legge deg om kvelden? 5,51 Er du fornøyd med tidspunktet for måltidene? Opplever du at personalet hører på deg hvis du har noe å klage på? 5,40 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 5,18 Opplever du at personalet behandler deg med respekt og høflighet? 5,54 Er du fornøyd med personalets tilgjengelighet? Opplever du at du får god informasjon om tannhelsetjenestetilbudet? 4,17 4,1 3,9 Opplever du at det er tilfredsstillende samarbeid mellom omsorgsboligen og de pårørende? 5,38 Opplever du at du får god informasjon om hva omsorgsboligen kan tilby deg? 5,13 Kategori 4: Fysisk miljø: 5,19 Er leiligheten du bor i tilpasset ditt behov? 5,53 Er fellesrommene tilpasset ditt behov? 5,37 Er uteområdene tilrettelagt for deg som beboer? 5,15 Er hjelpemidler du har behov for tilgjengelig? 5,45 Er du fornøyd med renholdet i leiligheten? 4,47 4,7 Kategori 6: Brukertilfredshet: 5,47 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med omsorgsboligen du bor i? «Renholdet kan være bedre. Veldig lite støvsuging og støvtørking» «Alt i alt fint. Men det blir altfor kaldt om vinteren»

17 Gullhella, Bråset, Risenga sykehjem
Sykehjem (brukerne svarer) 2016 Antall svar 16 69 46 Svarprosent 52 % 30 % 44 % Gull-hella Bråset Risenga (privat) (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,0 4,7 4,8 I hvor stor grad: Snitt 2015 5,2 5,1 4,6 Snitt 2014 Er du fornøyd med antall måltider? 5,5 5,3 5,4 Opplever du at du får et variert kosthold? Er du fornøyd med hjelpen du får til personlig hygiene? 4,9 4,5 Er du fornøyd med aktivitetstilbudet? 4,3 3,8 Er du fornøyd med den medisinske behandlingen og oppfølgingen du får? Er du fornøyd med muligheten for privatliv/være alene? Er du fornøyd med muligheten for å komme til tannlege? 3,9 4,1 Trives du sammen med personalet? 5,6 Trives du sammen med de andre beboerne? 4,4 Kategori 2: Brukermedvirkning: I hvor stor grad opplever du: Får du bestemme hvilken hjelp du vil ha? Kan du bestemme når du skal stå opp om morgenen og når du skal legge deg om kvelden? Opplever du at personalet hører på deg hvis du har noe å bemerke? Er det mulig for dine pårørende å ta deg med ut en tur? «Felles oppholdsrom er for trangt. For mange pasienter på trim.» «Som pårørende savner jeg mer kommunikasjon med brukerens lege» Sykehjem (brukerne svarer), forts. Gullhella Bråset Risenga (privat) Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 5,3 4,9 4,8 I hvor stor grad: Snitt 2015 5,4 5,0 Snitt 2014 5,1 Opplever du at personalet behandler deg med respekt og høflighet? 5,6 5,2 Opplever du at du får den legehjelpen du trenger? 4,6 4,7 Er du fornøyd med personalets tilgjengelighet? 4,3 Opplever du at det er et godt samarbeid mellom sykehjemmet og de pårørende? 5,7 Opplever du at du får god informasjon om hva tjenesten kan tilby deg? Kategori 4: Fysisk miljø: I hvor stor grad 5,5 Er rommet du bor på tilpasset ditt behov? Er fellesrommene tilpasset ditt behov? Er uterommene tilrettelagt for deg som beboer? Opplever du at rommene har et tilfredsstillende renhold? Kategori 6: Brukertilfredshet: Skår 2015 Skår 2014 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på?

18 Solgården og Søndre Borgen sykehjem
Sykehjem (pårørende svarer) 2016 Antall svar 20 15 Svarprosent 29 % 54 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Sol-gården Søndre Borgen Kategori 1: Innhold og kvalitet: I hvor stor grad: 4,7 4,2 Snitt 2015 4,6 Snitt 2014 4,8 Er du fornøyd med antall måltider som blir servert beboeren? 5,5 5,0 Opplever du at det blir servert et variert kosthold? 5,2 Opplever du at den personlige hygienen blir ivaretatt? 5,1 4,4 Deltar du i aktivitets-/kulturtilbudet på institusjonen? 2,9 3,3 Er du fornøyd med den medisinske behandlingen og oppfølgingen som beboeren får på institusjonen? 4,3 Er du fornøyd med muligheten for at beboeren har et privatliv/får være alene dersom det er ønskelig? Er du fornøyd med tannhelsetilbudet som blir gitt beboeren på institusjonen? 3,9 Opplever du at personalet kjenner til beboerens historie/bakgrunn? 4,5 Opplever du at beboeren trives på sykehjemmet? 4,0 Kategori 2: Brukermedvirkning: I hvor stor grad opplever du: 3,6 Snitt 2015 (Spørsmålene er endret noe for 2015 og derfor ikke direkte sammenlignbare med 2014) 3,7 2,8 Har du deltatt i utformingen av beboerens tiltaksplan? 2,5 2,4 Er det mulighet for å påvirke egen døgnrytme? 3,8 Er det etablert faste kontakt/møtepunkter for samtale vedrørende beboeren? 2,6 Er det mulig for deg å gå ut en tur med beboeren? 4,9 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: I hvor stor grad: 4,5 4,2 Snitt 2015 4,9 4,3 Snitt 2014 4,6 Opplever du at personalet behandler beboeren med respekt og høflighet? 5,4 5,1 Er du informert om kultur og hverdagsaktivitetene for beboeren på institusjonen? 3,7 3,4 Opplever du at personalet er tilgjengelig når beboeren trenger hjelp? Opplever du at det er et godt samarbeid mellom deg og institusjonen? 4,8 Opplever du at du får god informasjon om hvilke tjenester institusjonen kan tilby? 3,9 3,1 Kategori 4: Fysisk miljø: I hvor stor grad: 4,4 3,8 Synes du at beboerens rom er tilpasset hans/hennes behov? 4,0 Synes du fellesrommene er tilrettelagt for beboeren? Synes du uteområdene er tilrettelagt for beboeren? Opplever du at rommene har et tilfredsstillende renhold? Kategori 6: Brukertilfredshet: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet? Resultat 2015 5,3 4,7 Resultat 2014 «Skulle gjerne sett at middagen ble servert litt senere.» «Lite fornøyd med aktiviteter. Svært lite fornøyd med lokalet, dvs. en korridor med oppholdsrom.» «Bedre kommunikasjon mellom sykehjem og pårørende»

19 Praktisk bistand Praktisk bistand 2014 2015 2016 Antall svar 63 66 76 Svarprosent 36 % 33 % 38 % (På en skala fra 1 – 6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet 5,19 5,1 5,3 I hvor stor grad: Mener du praktisk bistand/hjemmehjelptjenesten er av god kvalitet? 5,02 4,9 5,0 Opplever du at tjenesten gir deg en bedre hverdag, slik at du kan bo hjemme. 5,24 Er hjelpen du får i samsvar med vedtaket ditt? 5,30 5,2 5,5 Føler du deg trygg? 5,23 Kategori 2: Brukermedvirkning 4,57 4,7 I hvor stor grad er du fornøyd med: Har du innflytelse på utformingen av innholdet i vedtaket ditt? 4,47 Har du innflytelse over hvordan praktisk bistand/hjemmehjelptjenesten hos deg skal utføres? Opplever du at dine tilbakemeldinger på tjenesten blir tatt på alvor? 4,68 Kategori 3: Service og tilgjengelighet Blir du behandlet høflig og med respekt av dem som hjelper deg? 5,48 5,6 Gir de ansatte beskjed dersom det blir forsinkelser? 4,74 Får du kontakt med hjemmehjelpen på telefonen når du trenger det? 5,09 4,6 Snakker personalet klart og tydelig med deg? 5,34 5,4 Opplever du at du får god informasjon om hva praktisk bistand/hjemmehjelptjenesten kan tilby deg? 4,38 4,4 4,5 Kategori 6: Brukertilfredshet 5,14 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med praktisk bistand/hjemmehjelptjenesten? «Dere kan bli mye bedre på å gi beskjeder og være lettere tilgjengelig på telefon.» «Vil gjerne ha de samme hver gang, ikke nye så ofte.»


Laste ned ppt "Rapport Komité for helse og omsorg 22. mars 2017 Ingvild Becke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google