Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gråsoner mot korrupsjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gråsoner mot korrupsjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 1 Gråsoner mot korrupsjon Ole Jørgen Klaussen cand.merc/forvaltningsrevisor oklausse@online.no

2 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 2 Definisjon av korrupsjon: Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for privat gevinst". Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår en privat fordel eller belønning. Både den som gir og den som mottar en slik fordel eller belønning er korrupt.

3 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 3 Myten og virkeligheten Illusjon: vår forestilling om det komplette demokrati, som velgere (frie og rettferdige valg), borgere (forvaltningen likebehandler) og forbrukere (produkter til beste pris og kvalitet) Benektes: Mangelfull erkjennelse av hva korrupsjon er og gjør. Forties: Anmeldes ikke, oppgjør på kammerset, forflytninger eller oppsigelser Henlegges: Manglende ressurser til korrupsjonsetterforskning. Få rettssaker = ingen korrupsjon. Eller?

4 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 4 Hvorfor kriminalisere korrupsjon? Kriminalisering av korrupsjon i det offentlige må ses i sammenheng med det alminnelige saklighetskrav som gjelder all utøvelse av offentlig myndighet. Sammen med habilitetsregler og andre bestemmelser, bidrar forbud mot korrupsjon til at det i offentlig virksomhet ikke finner sted utenforliggende påvirkning og derved uriktig tjenesteutøvelse. Utdrag av NOU 2002:22 "En alminnelig bestemmelse mot korrupsjon":

5 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 5 Lovbestemmelser som rammer korrupsjon (straffeloven) § 276 a. (jf. § 276 b) For korrupsjon straffes den som a)For seg eller andre krever, mottar eller akspepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag eller b)Gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i andledning av stilling, verv eller oppdrag

6 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 6 Straffeloven § 276 c. For påvirkningshandel straffes den som a)For seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag eller b)Gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag.

7 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 7 Kommunene er spesielt utsatt; hvorfor? Mangler etisk rammeverk, (eller om det finnes, ligger det dypt i en skuff) Store innkjøp av varer og tjenester Ikke stor nok kapasitet til å opponere mot ”faglige vurderinger”

8 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 8 Hvorfor bekjempe korrupsjon i offentlig sektor? Hensynet til myndighetsutøvelsens integritet og frihet Publikums tillit til upartiskhet hos myndighetene Muliggjør annen kriminalitet Risiko for trusler og press om skade

9 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 9 Eksempler på smøring og korrupsjon i offentlig sektor Oslo-skandalen Vinmonopolet Romerike vannverk Lege/psykologattester

10 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 10 Ulike former for korrupsjon i kommunal sektor Bestikkelser Nepotisme Interessekonflikter hos lokale tillitsvalgte og politikere Interessekonflikter hos byråkraten Patronage Partifinansiering Partidisiplin nepotisme (av lat. nepos, datter- el. sønnesønn), begunstigelse av slekt og venner ved ansettelser, innkjøp, tildelinger, o.l. Patronage (av lat. patronus, beskytter, forsvarer), opptre beskyttende overfor.

11 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 11 Skaper risiko for misligheter og korrupsjon Lojaliteten til arbeidsgiver eller arbeidsplassen er liten Lav lønn i egne øyne i forhold til innsats Miljøet er forholdsvis lukket (lite innsyn) Det er ingen forventninger om at ansatte sier fra ved mistanke om korrupsjon og misligheter eller uetisk adferd Kommandolinjene gir lite rom for ”oppviglere” som stiller spørsmål ved innkjøp og entreprise m.v. Holdning med lojalitet til hverandre og interne uskrevne regler og kultur. ”slik gjør vi det hos oss”.

12 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 12 Risiko for korrupsjon (forts) De ansatte har stort sett samme bakgrunn og kjenner hverandre fra studiene De ansatte bytter roller fra innkjøpssiden til leverandører og konsulenter Ingen bryr seg med hva du gjør på arbeidsplassen Liten internkontroll Liten kunnskap om hva du skal se etter (red flags)

13 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 13 Risiko for korrupsjon øker når: Vide fullmakter, skjønnsmessige regler Omtrentlig etterlevelse av reglene Manglende krav til åpenhet om viktige beslutninger Uklare ansvarsforhold Irregulære offentlige anskaffelser

14 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 14 Lojalitets - nettverk Kommuneansatte og politikere har både tydelige og mer usynlige dobbeltroller. Nære forbindelser mellom kommunetopper og firmaer med oppdrag for kommunen. Tette bånd mellom etatssjefer og politikere. Kommuneansatte som gjør vennetjenester for naboer og slektninger eller andre i sosiale nettverk. Kommunale ledere som gjør kommunale innkjøp hos venner, familie, eller andre som gir fordeler privat. Det demokratiske dilemma oppstår når politisk valgte har private incentiver bak sin politiske avgjørelse

15 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 15 Rødt lys: Penger (og tjenester/gjenstander som lett kan innløses i penger) Gaver med betingelser Gaver gitt i det skjulte Reiser der andre bedrifter dekker alle utgifter Deltakelse av ledsager før og i forbindelse med inngåelse av avtale Dekning av annet enn overnatting og normal bespisning over hotellregningen Reise over lange avstander

16 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 16 Gult lys Personlige leilighetsgaver (for eksempel når en runder år) hvis invitert til feiring Lojalitetsbonuser til ansatt som privatperson Premier i konkurranser Takk for hjelpen-gaver av moderat verdi Dyre middager Faglige arrangementer der reise og opphold betales av andre Billetter til arrangementer (sport/kultur) som krever reise opphold Arrangementer der du er eneste eller en blant få inviterte

17 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 17 Grønt lys: Profilgaver av ubetydelig verdi. Lojalitetsbonus som har karakter av rabatt til selskapet Takk for hjelpen gaver av ubetydelig verdi Arbeidslunsj og middag. Faglige arrangementer der deltakers arbeidsgiver dekker reise og opphold Billetter og enkel bevertning til arrangementer som ikke krever reise/opphold Arrangementer der flere i samme situasjon deltar Moderat innkvartering på bedriftens eget gjestehus eller sted leid av verten for anledningen Deltakelse uten deltakeravgift på vertens egne faglige arrangementer Reisekostnader for foredragsholder.

18 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 18 Norge har hatt sin avsløringer med: –Finance Credit –Sponsor Service –Vinmonopolet –Tine meierier –Et vist vannverk Norge har ikke endret sine regler for offentlig revisjon/kontroll verken intern eller ekstern revisjon Amerikanske regler er strammet sterkt inn til det vi vil kalle ”rigide” internrevisjonsregler, og krav om styringssystemer og kontrollrutiner etc. Etter Enron

19 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 19 Faren oppstår i det offentlige, fordi : Beslutningspersoner og toppledere ikke eier bedriften Incentiver for å gjøre en god jobb kan ligge i egen nytteverdi ut fra egen situasjon Ingen eiere som stiller klare krav Ingen eiere med sterk intern revisjon Komplekse organisasjoner med mange beslutningspersoner Politiske beslutningspersoner kan ha private incentiver for sine avgjørelser Flere?

20 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 20 Når oppstår det en gråsone? Det demokratiske dilemma Beslutningspersoner Ledere med instruksjonsmyndighet ”Edderkopper” med påvirkningskraft (interne lobbyister) Faglige saksbehandlere og rådgivere Andre som man rådfører seg med Eksterne lobbyister

21 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 21 Gråsonen Gråsonen i korrupsjon er handlingsrommet mellom organisasjoner hvor beslutningspersoner kan samhandle Korrumperende virksomhet i gråsonen vil ikke kunne spores i regnskapene. Revisor er uten innsyn i gråsonen Bedriftsledelsen er uten innsyn i gråsonen KjøperLeverandør Gråsone Handlingsrom For korrupsjon

22 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 22 Å ta kontroll på gråsonen Kjøper Leverandør Gråsone handlingsrom for korrupsjon Organisasjonens arbeid med etiske holdninger, og innføring av etiske regelverk har som incentiv å ta kontroll på, og gi innsyn i gråsonen. Åpenhet og informasjon slik at flere personer har innsyn i hva som skjer. Statistiske analyser og rapporteringer sikrer innsyn i gråsonen. Både kjøper og leverandør vil ha fordel av å kreve at den andre part har etiske regelverk og kontrollsystemer på plass Overlappende etiske regelverk reduserer risiko

23 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 23 Transformasjonsmodellen, viser hvor det tas beslutninger

24 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 24 Revisors rolle Det vi kontrollerer og ikke kontrollerer Aktiviteter utenfor regnskapet blir ikke kontrollert fra revisor

25 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 25 Private leverandører Bygger sosiale og/eller faglige nettverk Organiserer ”faglige nettverk” som egentlig er salgsmøter Skaper bindinger med hjelp av gaver Er opptatt av å skaffe ”rammeavtaler” Ønsker å etablere langsiktige samarbeid i ”partnerskap” Gir inntrykk av å ”ta vare på sine kunder”. Osv. De private leverandørene bruker mange virkemidler for å skaffe seg leveranser av varer og tjenester

26 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 26 ”Slik gjør vi det hos oss” Det etableres en holdning og kultur om hvordan man løser problemer. Lovverk og retningslinjer vil ikke bli fulgt Lojaliteten til kulturen kommer foran andre bestemmelser Et ansikt utad med gode retningslinjer og et ansikt innad hvor lojaliteten er sterk, og retningslinjene ikke blir fulgt.

27 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 27 Den offentlige hemmelighet De blir bestukket, på en eller annen måte De er redd maktpersoner, lojalitet til ledelse og/eller organisasjon De ser at andre henter ut fordeler, og venter på at det skal bli ”min tur”. De som er korrupte skaper lojalitetsnettverk innad og nedover/oppover i organisasjonen. Når noen ”tapper” en organisasjon for midler, kan mange vite om forholdet, men de velger å holde kjeft. Hvorfor?

28 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 28 ”Ut på baksiden” Er beslutningsperson for det offentlige, og kan dermed hente ut fordeler fra leverandør i form av : –Gaver, eller direkte økonomiske fordeler –Sosiale og /eller andre fordeler –Det kan etablerer bindinger som gir mulighet for konkret svindel med kontrakter og leveranser etc. Når noen tapper ut penger på baksiden har revisor ikke innsyn. Det som skjer, er at noen skaffer seg private fordeler med utgangspunkt i den offentlige rolle, på den måten at :

29 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 29 Bestikkelser og smøring Tradisjonelle gaver gjennom jobben, gjerne små, men ofte, og mange Fagseminarer og kurs med sosiale innslag Relasjoner med ”gode venner” som ringer og tar deg med ut på en øl osv. Private gaver ved private anledninger Innbyr til å være medlem i sosiale lukkede organisasjoner. (Eks. Odd Fellow) Gir forventning om fordeler ved en senere anledning.

30 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 30 Eksempel headhunter Skape relasjoner mot beslutningspersoner Arrangere seminarer og kurs, delvis betalt av headhunter. Relasjoner kan bygges på ”gaver” ”Du gir oss en kontrakt, og da vil du også være i vår database…” Hvordan skaffer en headhunter kontrakter ?

31 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 31 Etiske retningslinjer Forvaltningsrevisjon, se på systemene Spesielt de etiske retningslinjene Finn ut om retningslinjene er kjent, og om de etterleves Ikke sjelden er retningslinjene vedtatt i K-styret, men så bli de etterpå lagt i skuffen og de ansatte kjenner ikke reglementet. Alle kommuner bør ha etiske retningslinjer som stiller krav og setter rammer rundt hvordan kommunens ansatte og folkevalgte skal forholde seg.

32 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 32 Etiske retningslinjer 'Etikk' dreier seg om å forholde seg redelig til et verdigrunnlag. Verdigrunnlaget' er summen av de oppfatningene vi har om 'godt og riktig' eller - på den annen side - 'dårlig og galt'. 'Etiske retningslinjer' skal formulere verdigrunnlaget og gi nødvendig veiledning slik at hver medarbeider får kjennskap til det og vet hvordan det skal kunne praktiseres i det daglige arbeidet.

33 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 33 Kommunen som forvalter av felles ressurser Som forvaltere av samfunnets felles ressurser er det rimelig at det stilles spesielt høye etiske krav til medarbeidere og folkevalgte. Aktører på alle nivå må være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdninger til kommunen. Det skal derfor bidras til en forvaltningspraksis og en personlig opptreden som er forenlig med kommunens verdigrunnlag og etiske prinsipper. Grunnprinsippene skal være åpenhet, redelighet, integritet og ærlighet.

34 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 34 ANSVAR Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd og legge betingelsene til rette for praktisering av dette. Enhver medarbeider har ansvar for å søke råd og veiledning hos sin nærmeste overordnede dersom hun/han er usikker på hva som er forsvarlig praktisering av kommunens etiske retningslinjer.

35 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 35 KONFLIKT MELLOM PERSONLIGE INTERESSER OG KOMMUNENS INTERESSER Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, §§6-10, gjelder for alle ansatte i kommunen. Alle som arbeider med saksbehandling må gjøre seg kjent med denne loven og forholde seg i samsvar med lovens bestemmelser. Medarbeidere som kan påvirke eller treffe beslutninger på kommunens vegne, må ikke ta del i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der vedkommende selv eller nærstående personer har særinteresse. Habilitetsspørsmål

36 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 36 Ansettelser Ingen medarbeider i kommunen skal benytte sin stilling til å påvirke vurderingen i ansettelsessaker slik at det skjer en favorisering på grunnlag av andre kriterier enn de som er direkte relevante for den aktuelle stillingen, f.eks. favorisering p.g.a. slektskap, vennskap, kjønn, medlemskap i politisk, religiøs eller annen organisasjon, kundeforhold, forretningsforbindelse, e.l..

37 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 37 Gaver, honorarer, provisjoner, o.l. Medarbeidere i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder allikevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster, o.l.. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler f.eks. i form av honorarer, provisjoner eller personlige rabatter i forbindelse med forretningstransaksjoner utført på vegne av kommunen, eller i form av faglige reiser hvor reise og opphold betales av en leverandør til kommunen eller av et privat firma som ønsker å gjøre forretninger med kommunen. Reise- og oppholdsutgifter i faglig sammenheng skal normalt dekkes av kommunen ! - Men: Hva når ordfører reiser på ”smøretur med KLP ?

38 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 38 Innkjøp for kommunen Saksbehandling og beslutningstaking i forbindelse med forretningstransaksjoner på vegne av kommunen, bl.a. bestilling og kjøp av varer og tjenester, kontrahering av bygg og anlegg, attestasjon og anvisning, m.m. skal skje i henhold til kommunens vedtatte reglementer. Medarbeidere i kommunen skal ikke benytte kommunens navn for å oppnå spesielle betalings- eller leveringsbetingelser i forbindelse med personlige innkjøp hos kommunens kunder eller leverandører.

39 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 39 Bestikkelser eller utilbørlig press Medarbeidere i kommunen skal ikke la handlinger eller beslutninger bli påvirket av utilbørlig press fra parter med egeninteresse i de aktuelle saksforhold. Ingen medarbeidere skal ta imot noen form for bestikkelse eller noe som av en upartisk iakttaker kan bli oppfattet som bestikkelse. Medarbeidere i kommunen som blir utsatt for slikt press eller bestikkelse eller forsøk på dette, skal umiddelbart melde fra om dette til nærmeste overordnede som skal rapportere det videre.

40 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 40 BEHANDLING AV KUNNSKAPER, INFORMASJON OG FORTROLIGE OPPLYSNINGER Tilgang på kunnskaper/informasjon er ofte det viktigste grunnlaget for å kunne øve innflytelse på egen og andres livssituasjon. Det er derfor av stor viktighet at slik informasjon blir behandlet på en forsvarlig måte Forvaltningslovens regler om taushetsplikt (§13) gjelder alle ansatte i kommunen: "Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: noens personlige forhold, eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

41 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 41 Alminnelig behandling av fortrolige opplysninger Alminnelig behandling av fortrolige opplysninger I tillegg til å etterleve lovens bokstav når det gjelder taushetsplikt, skal medarbeidere og folkevalgte i kommunen aktivt bidra til at fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med saksbehandling eller i annet daglig arbeid blir behandlet med respekt. Det betyr bl.a.: at en ikke bruker slik informasjon til personlig vinning. at man har respekt for brukernes, kollegaenes og de folkevalgtes gode navn og rykte ved å benytte slik informasjon på en korrekt og etterrettelig måte og kun i de fora hvor slik informasjon saklig hører hjemme.

42 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 42 FORHOLDET TIL LOV- OG REGELVERK Forvaltningsloven inneholder en rekke saksbehandlingsregler som har etiske aspekter. Ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, som for eksempel læren om myndighetsmis¬bruk, setter normer for hvordan skjønn skal utøves. Straffeloven har bestemmelser om korrupsjon og påvirkningshandel Tjenestemannsloven § 20 og den nye embets- og tjenestemannslov § 2 er også sentrale innen­­for dette feltet Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser som ivaretar liv og helse til den enkelte ansatte og sikrer ivaretakelsen av arbeidsmiljøet.

43 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 43 Å ta kontroll på gråsonen Ikke bare lover og regler. Åpenhet om transaksjoner Kontroll- og rapporterings- rutiner som sikrer åpenhet og informasjon God kartlegging og innsyn i beslutningspersoners bindinger Kreve at motparten har etiske regelverk og har satt fokus på etiske holdninger i utførelse av næring.

44 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 44 DE STØRSTE FARENE 1.Juks i regnskapene. 2.Avslørt en tydelig korrupsjon ved at ”noen” har hentet ut fordeler ”på baksiden”. 3.Feilgrep og forsømmelser fra ledelse eller ansatte. 4.Negativ medieomtale.

45 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 45 Faresignaler 1. Dårlig stemning blant de ansatte 2. Interne intriger er viktigere enn å gjøre en god jobb. 3. Toppledere forlater organisasjonen

46 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 46 Risiko for korrupsjon Nær kontakt med leverandører/entreprenører/relasjoner med uklart innhold og agenda. Deltakelse på betalte reiser, middager, eventuelt andre fordeler som fremstår som utilbørlige. Fakturaer som ikke synes å gjengi faktisk leveranse. Fortsatt engasjement på tross av mulig inhabilitet. Uforholdsmessig høy levestandard. Manglende samsvar mellom fakturautsteder og bankkontoinnehaver. Bruk av mellommenn.

47 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 47 Risiko for korrupsjon Nær kontakt med leverandører/entreprenører/relasjoner med uklart innhold og agenda. Deltakelse på betalte reiser, middager, eventuelt andre fordeler som fremstår som utilbørlige. Fakturaer som ikke synes å gjengi faktisk leveranse. Fortsatt engasjement på tross av mulig inhabilitet. Uforholdsmessig høy levestandard. Manglende samsvar mellom fakturautsteder og bankkontoinnehaver. Bruk av mellommenn.

48 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 48 Pause Etter pausen: Krisen er et faktum, hva nå?

49 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 49 Håndtere krisen Krisen er et faktum, tapt tillit er et faktum. Hva nå? Aviser og media ”gasser seg” i Den STORE Nyheten..

50 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 50 Når krisen er oppstått Råd til de som må ta ledelsen 1.Få alle fakta på bordet. 2.Kall inn krise-teamet (hvis du ikke har, opprett et). 3.Hør på alle i bedriften som har relevant informasjon. 4.Vær forberedt på det verste. 5.Vær forberedt på at kritikerne vil ha stor slagkraft. 6.Innrøm feil og be om unnskyldning. 7.Sørg for at de ansatte blir godt informert og beroliget.

51 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 51 Rydd opp Ta styretak, vær klar og gi signaler om opprydding Involverte personer må ta ansvar (permitteres eller suspenderes) Etterforskning/gransking må iverksettes (politi) Få alle fakta på bordet, offentlig innsyn! Nye regler må innarbeides i organisasjonen.

52 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 52 Alltid – Ved mediekontakt Ta deg god tid Snakk om det du kan Si i fra om du ikke vet, kan eller får svare Hold deg til fakta Forutsett at alt er ”on the record” Vær bestemt, korrekt og vennlig

53 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 53 ALDRI - Ved mediekontakt Lyv Spekulere, gjette, eller ha egne teorier Bli forbannet La situasjonen / journalisten stresse deg Diskutere gradert informasjon Si ”ingen kommentar” Snakk om ting du ikke kan noe om

54 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 54 Oppsummering Hvor går grensene ? Forvaltningslovverket setter noen grenser. Straffeloven sier at både tilbyder og mottaker er korrupt De etiske retningslinjene skal gjøre vedtak og handlinger troverdige Kan en handling være lovlig, men ikke troverdig?

55 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 55 Varsler anmeldt og truet med oppsigelse Sekretær Vera Erland i Klæbu kommune slo alarm da rådmannen ansatte en personlig bekjent som økonomikonsulent. Rådmannen svarte med å anmelde Erland til politiet og true med oppsigelse. Av Erlend Skevik, 05. oktober 2005

56 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 56 Kommuneansatte får rose – men ikke kritisere Ansatte i Sauda kommune må gjerne rose politiske vedtak, men kontroversielle saker må de holde tett om, mener rådmannen. Av Ragnhild Sved, 22. november 2005

57 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 57

58 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 58 Forsvarsministeren hjelper ektemannens jobb -Jeg er ikke inhabil (VG Nett) den 07.03.06 Av ANNE VINDING) Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens mener hun ikke er inhabil i forsvarets milliardprosjekt, selv om ektemannens arbeidsplass tjener store penger på avgjørelsen. Ektemannen er ansvarlig for drifting av IT-systemer. På EDB-konsernets egen hjemmeside står det at de har en unik kompetanse på drifting av SAP-systemer. Ap-ministeren har bestemt seg for å innføre det tyske styringssystemet SAP i hele Forsvaret. Et system EDB-konsernet, hvor Arve Strøm-Erichsen er direktør, har spesialisert seg på.

59 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 59 Gråsone? Forsvarsministeren besluttet i går å videreføre det omstridte milliardprosjektet mot forsvarssjefens ønske. Hun vet ikke hvor mye det vil koste eller når det blir ferdig. Så langt er prislappen 1.6 milliarder kroner. EDB er en av de ledende tilbyderne av både konsulenter og drifting av SAP både i Norden og Norge. I januar 2006 kjøpte de i tillegg opp firmaet Spring Consulting med 150 SAP-konsulenter. Per i dag har ikke EDB noen oppdrag for Forsvaret. - Hvis EDB får et kundeforhold til Forsvaret må jeg vurdere min habilitet, mener Strøm-Erichsen.

60 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 60 Gruppearbeid 1 time Gruppene drøfter problemstillingene i de påfølgende plansjer og gi eksempler fra egen hverdag på hvordan du løser de enkelte problem. Drøft og gi tilbakemelding i plenum på hovedspørsmål og kontrollspørsmål

61 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 61 Er du i faresonen: Svar ja eller nei på følgende: Du handler med familie, venner eller "gamle kjente" Du inviterer eller inviteres til gratis arrangement eller reiser med ledsager Du får tilbud om noe du kan bruke privat Du tilbyr eller er tilbudt av en forretningsforbindelse en personlig fordel for å oppnå en avtale Du får et tilbud om noe personlig når du er i en innkjøps-, anbuds- eller forhandlingssituasjon Du mottar eller tilbyr en gave med betingelser Du mottar eller tilbyr arbeid eller materialer på en privat persons eiendom Du mottar eller tilbyr returprovisjon, såkalt kickback Hovedspørsmål: Kan din handlinger i dag, være presentert på første side i avisen i morgen?

62 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 62 Smøretur eller faglig nytte? 1.Du får eller gir kostbare reiser, opphold og arrangementer med lite faglig innhold, der andre enn egen bedrift dekker utgiftene 2.Du reiser på kurs/seminar hvor det faglige innholdet er minimalisert og hvor incentivet tydelig er å skape sosiale bindinger mellom kunde og tilbyder, og egen bedrift dekker utgiftene. 3.Du tilbyr eller tilbys seksuelle tjenester 4.Du inviterer eller blir invitert til private anledninger (privat hytte, bryllup) 5.Du tilbyr eller mottar billetter til sports- og kulturarrangementer 6.Du spanderer eller blir påspandert dyre måltider 7.Du gir eller mottar kontantutbetaling uten avregning og dokumentasjon 8.Du får eller gir dekning av annet enn normale oppholdsutgifter over hotellregningen 9.Du får eller gir dekning av private utgifter 10.Du får en ”påmeldingsgave” av vesentlig verdi privat, når du melder deg på et seminar? Hovedspørsmål: Hva er (bør være) ditt hoved-incentiv for å reise på kurs, tur etc?

63 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 63 Er du i tvil, still deg kontrollspørsmål: 1.Kan en tredjepart bli skadelidende? Ville noen andre fått kontrakten, tillatelsen eller en annen fordel om vi ikke hadde betalt? 2.Ønsker mottaker hemmelighold av ytelsen? Hvorfor? 3.Er betalingen ulovlig eller i strid med interne regler? Tåler den ikke dagens lys? 4.Hva er formålet med gaven? 5.Er du i en tilbuds-/forhandlingssituasjon? 6.Personlig - eller til selskapet? 7.Forventes gjenytelse? 8.Betydelig - eller ubetydelig verdi? 9.Gis gaven skjult eller åpent? 10.Leveres den hjem eller på jobben? 11.Er gaven gitt til mange eller bare til en? 12.Hvor ofte? 13.Hva er formålet med invitasjonen? 14.Er faglig innhold av tilstrekkelig kvalitet og relevans? 15.Inviteres du i full åpenhet? Er du selvkritisk til din egen situasjon og de avgjørelser du tar?

64 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 64 Etablering av etisk regelverk 1. Politikeres holdning og handlinger, spesielt vinklet mot habilitet/inhabilitet 2. Ansattes holdninger og handlinger både på det prinsipielle og det konkrete. 3. Kommunen som organisasjon, om den blir oppfattet som troverdig, har tillit og godt omdømme. 3. Hvordan ivareta varslere og varsling om uregelmessigheter. Drøft følgende 4 punkter og gi en redegjørelse for hvordan disse kan dekkes opp i et etisk regelverk

65 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 65 ? Ole Jørgen Klaussen Ole.klaussen@online.no

66 Grimstad kommune 29.09.2016(c) Ole Jørgen KlaussenLysbilde 66 Et etisk regelverk bør ivareta følgende momenter: 1.Politikeres holdning og handlinger, spesielt vinklet mot habilitet/inhabilitet 2.Ansattes holdninger og handlinger både på det prinsipielle og det konkrete. 3.Kommunen som organisasjon, om den blir oppfattet som troverdig, har tillit og godt omdømme. 4.Hvordan ivareta varslere og varsling om uregelmessigheter. Husk: En handling skal ikke bare være lovlig, den skal også være troverdig. Den skal oppfattes objektiv og rettferdig, og alltid styrke omdømme, både for den enkelte og organisasjonen. Og handlingen må alltid tåle offentlig innsyn! Handlingsplaner om hvordan handle, når uregelmessigheter er påvist


Laste ned ppt "Gråsoner mot korrupsjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google