Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EU-kommisjonens Hvitbok: Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system 18.05.2011 Kjell Rosanoff.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EU-kommisjonens Hvitbok: Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system 18.05.2011 Kjell Rosanoff."— Utskrift av presentasjonen:

1 EU-kommisjonens Hvitbok: Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system 18.05.2011 Kjell Rosanoff

2 Samferdselsdepartementet Tre Hvitbøker om transport:  1992: Liberalisering av transportmarkedene  2001: Kapasitetsutfordringer/transportmiddelfordeling  2011: Transport i ”EU – 2020” perspektivet: - Fremme vekst og sysselsetting gjennom mer effektiv ressursbruk. - Dekarbonisering

3 Samferdselsdepartementet Utfordringer: Økende konkuranse i den globale økonomien Økte køproblemer og svekket tilgjengelighet. Infrastrukturforskjeller i det utvidete EU Økende oljepris og fortsatt oljeavhengighet. Utfordringer for klima og lokalt miljø

4 Samferdselsdepartementet Møte utfordringene gjennom....å bruke mindre energi..å bruke renere energi..å legge til rette for effektive, multimodale,integrerte og “intelligente” transportnett. Samtidig som “ reduced mobility is not an option”

5 Samferdselsdepartementet “Visjonen” PassasjererGods Langdistanse Tilstrekkelig kapasitet og bedret reiseopplevelse (effektiv overgang, enklere security..) Høye maritime standarder globalt. Mer effektive forbindelser til/for havnene Moderne fartøy og renere drivstoff i skipsfarten Mellom byer Sømløse overganger Kvalitet og passasjerrettigheter Nærme seg 0-visjonen Papirløs logistikk Multimodale fraktkorridorer Ingen barrierer for maritim transport Reinere lastebiler og kortere distanser Bytransport Ikke-fossil mobilitet (drivstoff, kollektivtransport og gang- sykkel- infrastruktur) Bedre grensesnitt langdistanse/siste km Sentre for fraktkonsolidering og levering ITS Lavstøy og –utslippskjøretøy for distribusjon

6 Samferdselsdepartementet 10 mål… 1.Halvere bruken av biler med “konvensjonelt” drivstoff i byer innen 2030, fase dem ut innen 2050, CO 2 -fri bylogistikk innen 2030. 2.40% lav-karbon drivstoff i luftfarten og 40% (50%) lavere utslipp fra skipsfarten innen 2050. 3.30% overføring av godstransport over 300 km fra vei innen 2030, 50% innen 2050. 4.Tredoble nettet for høyhastighetstog. Storparten av mellomdistansereiser med tog innen 2050 5.TEN-T kjernenettverket operativt innen 2030 6.Terminaler for luftfart og sjøtransport knyttet til jernbanenettverket innen 2050.

7 Samferdselsdepartementet 10 mål… 7.SESAR utviklet innen 2020 og felles europeisk luftrom på plass. Utvikling av andre ITS- og trafikkstyringssystemer i de ulike transportformene. 8.Etablere rammeverket for et europeisk multimodalt informasjons- og betalingssystem innen 2020. 9.Nærme seg nullvisjonen i vegtransporten innen 2050 10.Gå i retning full bruk av “user pays” og “polluter pays” prinsippene i alle transportformer.

8 Samferdselsdepartementet I ndre marked I nnovasjon I nfrastruktur I nternasjonalt Skape ett sammenhengende europeisk transportområde gjennom å fjerne alle gjenstående barrierer mellom transport- former og mellom nasjonale system. EU-forskningen må adressere hele syklusen fra forskning og innovasjon til spredning. EUs transportinfrastruktur trenger felles visjon og tilstrekkelig ressurser. Kostnadene ved transport må reflekteres helt og holdent i prisene. Åpning av 3. lands markeder for transporttjenester –produkter og – investeringer skal fortsatt prioriteres høyt Hvordan: 4*I og 40 tiltak..

9 Samferdselsdepartementet Åpne markedet for nasjonal passasjertransport med jernbane, inkl. krav om konkurranse ved tildeling av kontrakt om off. tjeneste; skille infrastruktur og servicefaciliteter Papirløs og intelligent shipping (E-Maritime initiative). Regelverk for vegtransportarbeidere kombinert med færre restriksjoner på cabotage Tilgang til reise- og trafikkinformasjon som muliggjør multimodal reiseplanlegging og integrert billettering. Videre konsolidering av passasjerrettigheter i alle transportformer I ndre marked

10 Samferdselsdepartementet En Strategisk Transportteknologiplan (STTP 2011) som forener krav til infrastruktur og regulering, koordinering av aktører og demonstrasjonsprosjekter. Clean Transport Systems Strategy (2012), med tiltak som skal lette introduksjonen av grønne kjøretøy (f.eks. regler om interoperabile ladesystemer, retningslinjer og standardisering.) Prosedyrer og finansiell støtte til mobilitetsplaner i byområder (på frivilig basis) Felles EU-standarder for å kalkulere karbon- fotavtrykk. I nnovasjon

11 Samferdselsdepartementet Revisjon av TEN-T – retningslinjene (2011). Investeringsbehov mer enn € 1 500 mrd 2010 – 2030 Samlet bruk av midler fra TEN-T, cohesion- og strukturfond. Enhetlige prosedyrer for korridorer for frakt med jernbane. Retningslinjer for infrastrukturkostnader anvendt på personbiler (2012). Deretter et rammeverk for internalisering av kostnader for alle kjøretøy på veg. I nfrastruktur

12 Samferdselsdepartementet European Common Aviation Area innen 2020. (58 land, 1 mrd innbyggere) Påvirke gjennom internasjonale organisasjoner (ICAO, IMO, OTIF, OSJD, UNECE etc). Medlemskap for EU der relevant og mulig. Utvide transport- og infrastrukturpolitikken mot naboland. Fremme EU-tilnærmingen globalt: liberalisering av transportmarkeder med sikte på fri og rettferdig konkurranse og miljømessig bærekraftige løsninger. I nternasjonalt

13 Samferdselsdepartementet Noen reaksjoner: IRU: Politikken som foreslås vil bety ytterligere 10 år med investeringer og andre tiltak i transportformer som allerede har vist seg ikke å adressere utfordringene på en adekvat måte. ACI: Luftfartsnæringen har lenge ventet på erkjennelsen av at transportvekst kan forenes med en ambisiøs miljøagenda Friends of Earth: Jo, lenger vi venter med å møte de virkelig vanskelige valgene, jo mer tyranniske og drakoniske vil løsningene måtte bli i framtiden Eurocities: Ikke mulig å anvende ”urban mobility plans” i alle byområder. Bindende rammeverk på EU-nivå om adgangsrestriksjoner og vegprising er ikke vegen å gå; slike spørsmål kan best løses av lokale myndigheter ut fra lokale forhold

14 Samferdselsdepartementet Videre prosess Utarbeide en norsk nasjonal posisjon som formidles til EU-systemet før sommeren Informasjonsmøte i SD 9.5 Frist for kommentarer til SD var 13.5 Tema på Europapolitisk forum 27.5 Tas opp på Rådsmøtet 16.6 For enkeltforslagene vil det by seg mange anledninger og prosesser i åra som kommer…


Laste ned ppt "EU-kommisjonens Hvitbok: Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system 18.05.2011 Kjell Rosanoff."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google