Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Om - differensiert rapportering i KOSTRA - ny funksjonkonto for eierseksjonering - selvkostrapportering ”…og alt henger sammen med alt!” Jørn Kristian.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Om - differensiert rapportering i KOSTRA - ny funksjonkonto for eierseksjonering - selvkostrapportering ”…og alt henger sammen med alt!” Jørn Kristian."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Om - differensiert rapportering i KOSTRA - ny funksjonkonto for eierseksjonering - selvkostrapportering ”…og alt henger sammen med alt!” Jørn Kristian Undelstvedt (jku@SSB.no) Svein Homstvedt (hom@ssb.no) KNNM-arbeidsgruppa i KOSTRA

2 2 Differensiert rapportering Kommunene er ulike både i størrelse, struktur og tjenestetilbud Differensiert rapportering er: –rapportering av regnskap og tjeneste-data tilpasset behovet for styringsinformasjon –basert på kriterier som gjenspeiler kommunale forutsetninger Heterogeniteten medfører at problemstillingene knyttet til hvor ”grensen” for omfanget av obligatorisk rapportering vil variere mellom kommunene. –Samtidig skal KOSTRA som benchmarkings-verktøy være relevant for alle. –KOSTRA-gruppene vil være et utgangspunkt for å sette grenser. KOSTRA må ta konsekvenser av dette: –En (stor og) fast kjerne med felles regnskapsrapportering og tjenesterapportering –Et variabelt sett regnskapsdata og tjenestespørsmål spisset mot aktuelle kommuner –Av hensyn til sammenlignbarheten må spisset rapportering også gi tilsvarende spissede nøkkeltall Oppgavebyrden skal reduseres ved at det legges til rette for filuttrekk.

3 3 Ny funksjonskonto for eierseksjoneringer Byggesaker og eierseksjoneringssaker er svært ulike… –…og forvaltes etter ulikt lovverk –…felles rapportering av slike saker i funksjonskonto 302 blir hummer og kanari Eierseksjoneringer blir mer utbredt med økende fortetting –…særlig i presskommuner Hensynet til sammenlignbar statistikk tilsier oppsplitting Hensynet til distriktskommuner tilsier tilbakeholdenhet med dette Forslag: Differensiert rapportering –Presskommuner pålegges å rapportere eierseksjoneringer –For distriktskommuner gjøres det valgfritt

4 4 Konkret forslag til løsning Funksjonskonto 302 splittes i: –304 Byggesaker –305 Eierseksjoneringssaker –Funksjon 302 beholdes for kommuner der et skille er unaturlig. Nye skjemafelt: –Hva er gjennomsnittsgebyret for en etablering av eierseksjon? (bolk A i nytt skjema) –Antallet eierseksjoneringssaker –Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for eierseksjoneringssaker (bolk C) Nye nøkkeltall –Netto driftsutgifter til seksjonering som andel av kommunens netto driftsutgifter til fysisk tilrettelegging og planlegging. –Brutto driftsutgifter til eierseksjoneringer per mottatt sak. –Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for eierseksjoneringssaker. –Tilsvarende nøkkeltall spesifikt for byggesaker

5 5 Selvkostrapportering Det er stort fokus på gebyrer og selvkost i kommunal tjenesteproduksjon Flere kommuner beregner selvkost selv, men det er usikkert om beregningene følger samme mal Rådata er godt tilgjengelige i kommunene SSB har utviklet et selvkostskjema (skjema 23) med standardiserte variable for VAR-saker. –Andre sakstyper kan skjøtes på. Forslag: Skjema 23 skjøtes på med: –Bygge- og delesaker (funksjonskonto 304)  (alternativt bygge-, dele- og eierseksjonssaker – funksjonskonto 302) –Plansaker (funksjonskonto 301)


Laste ned ppt "1 1 Om - differensiert rapportering i KOSTRA - ny funksjonkonto for eierseksjonering - selvkostrapportering ”…og alt henger sammen med alt!” Jørn Kristian."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google