Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 7 a) Retting Lasse Simonsen. 1 Innledning Rettssystematisk plassering av utbedringsplikten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 7 a) Retting Lasse Simonsen. 1 Innledning Rettssystematisk plassering av utbedringsplikten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 7 a) Retting Lasse Simonsen

2 1 Innledning Rettssystematisk plassering av utbedringsplikten

3 Lasse Simonsen Kravene (mangler) Kravene (mangler) Fastholdelse Erstatning (konsekvenser av mangel) Erstatning (konsekvenser av mangel) Direkte sanksjoner Direkte sanksjoner Retting (avhl § 4-10 (2) Retting (avhl § 4-10 (2) Prisavslag Natural- oppfyllelse Økonomisk kompensasjon Dag 7 a og b Sanksjoner som retter seg mot mangelen som sådan (Bare mangler) M

4 Lasse Simonsen Avhjelp Retting (utbedring) Retting (utbedring) Omlevering (1) Plikt (2) Rett Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Garantier Debitors defensive utbedringsrett

5 2 Rettingsplikten Utbedring som sanksjon – rettingsplikten

6 2.1 Innledning – hjemmelsspørsmålet

7 Lasse Simonsen D D K K Vederlaget Realytelsen Gjensidighetsbeføyelse (reduksjon av vederlaget) Ytelsesrisikoen (krav om ytelse i hht kontrakt) Retting

8 Lasse Simonsen L L Y Retting: -Samme type ytelse som hovedytelsen -Annen type ytelse enn hovedytelsen -Kjøp av løsøre -Avhending av fast eiendom M Hjemmelsspørsmålet: Krav på naturaloppfyllelse etter levering:

9 2.2 Grunnvilkårene Mangelskravet Misforholdsbegrensningen Spesifisert reklamasjon?

10 Lasse Simonsen Rt 1972 side 449 Terrassedommen: (Rettingsplikt ved tvist om hvorvidt det foreligger en mangel) E E B B M? Årsaken?

11 Lasse Simonsen Misforholdsbegrensningen: ”Urimelig kostnad eller ulempe” Debitors ressursbruk Debitors ressursbruk Retting av andre Retting av andre Betydningen for kreditor Betydningen for kreditor Vurdering 1 (sløsegrense) Vurdering 2 NB! Kjl § 23 (1): ”så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller”.

12 2.3 Utbedringspliktens innhold –Faktiske innhold –Økonomiske innhold

13 Lasse Simonsen Rettings- plikten Rettings- plikten Faktisk innhold Faktisk innhold Økonomisk innhold Økonomisk innhold I den stand kreditor har krav på etter kontrakten - Utgangspunkt – vederlagsfritt NB! - Tilkomstutgifter mv - Berikelse - Kreditors medvirkning

14 Lasse Simonsen Vederlag Fastpris Regningsarbeid Intet tillegg Tillegg ved kvantitetsmangler M M ”Vederlagsfritt”

15 Lasse Simonsen Kontraktsgjenstand M M Ny Berikelse Mer verdt enn kontraktsmessig ytelse

16 2.4 Rettingsfristen

17 Lasse Simonsen Rettingsfristen: R R - Loven – innen rimelig tid - Kreditor – ikke urimelig kort

18 2.4 Konsekvensene av brudd på rettingsplikten

19 Lasse Simonsen Konsekvensene av brudd på rettingsplikten: Sanksjoner R R EKEK EKEK K K Alt 1 Alt 2 Retting Erstatning konsekvenstap Mislighold av rettingsplikten Heving Øko komp - Prisavslag - Erstatning Rettingsfrist = fredsplikt N N Naturaloppfyllelse (misforholdsbegrensing) Oppgivelse av rettingskravet Videreføring av rettingskravet F eks nedsatt produksjon - Erstatning M

20 3 Den defensive utbedringsretten Grunnvilkåret for utbedringsretten Unntakene fra utbedringsretten Urettmessig avvisning av tilbud om retting Konsekvensene av at K urettmessig fratar D utbedringsretten

21 Lasse Simonsen Selgers defensive utbedringsrett – avhl § 4-10 (1) og (3): ”(1) Tilbyr seljaren seg å rette ein mangel ved eigedomen, må kjøparen godta dette dersom rettinga ikkje vil føre med seg urimeleg ulempe for kjøparen, og kjøparen ikkje har særleg grunn til å motsetje seg rettinga.” (3) Rettinga skal skje innan rimeleg tid etter at kjøparen har gjort mangelen gjeldande og gjort det mogeleg for seljaren å rette.”

22 Lasse Simonsen Vilkårene for Ds utbedringsrett: Utbedringsrett Tilbud Øvrige vilkår Øvrige vilkår ”Urimeleg ulempe” ”Urimeleg ulempe” ”Særlige grunner” ”Særlige grunner” Avhl § 4-10 (1) Rt 2006 side 999 Rt 2006 side 1076 Ot prp = f eks flytte Alternativer Ot prp = f eks tidligere mislykkede forsøk Innen rimelig tid Innen rimelig tid Avhl § 4-10 (3)

23 Lasse Simonsen Avhl § 4-10 (1) Vilkår for selgers defensive utbedringsrett: Vilkår 1: ”Tilbyr seljaren seg å rette ein mangel ved eigedomen …” R R Påberopelse av mangelen T T Tilbud om retting av mangel (hva er et rettmessig tilbud?) Hvor lang tid? ”Innen kort tid”/”En viss tid til å områ seg” Avhl § 4-10 (3) Retting innen rimelig tid

24 Lasse Simonsen Unntakene: Unntak fra utbedringsretten Unntak fra utbedringsretten ”Urimelig ulempe” ”Særlig grunn” Forhold hos KForhold ved D

25 Lasse Simonsen D fratas sin rett til utbedring – de to situasjonene: D gis ikke adgang til utbedring D gis ikke adgang til utbedring Avvisning av tilbudet Avvisning av tilbudet De facto fratas retten De facto fratas retten Direkte regulert i lovgivningen Analogi til bestemmelsene om avvisning Dispositivt utsagn Faktiske handlinger

26 Lasse Simonsen Konsekvensene av at K (urettmessig) fratar D adgangen til å utbedre: Avhl § 4-10 (4).2 Urettmessig avvisning (samt analogier) Urettmessig avvisning (samt analogier) Gjensidighets- beføyelsene Gjensidighets- beføyelsene Erstatning Tap av sanksjoner Heving Prisavslag Verdiminuset? Rettingskostnadene? Verdiminuset? Rettingskostnadene? Konsekvenstap Sanksjonen i behold Dog - tapsbegrensningsplikt

27 Lasse Simonsen Krav på berikelse? D D K K Berikelse Fordelen ved å slippe å utbedre mangelen Krav?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 7 a) Retting Lasse Simonsen. 1 Innledning Rettssystematisk plassering av utbedringsplikten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google