Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeverk for Risikostyring i HMN Informasjon om prosess og innhold Regionalt Brukerutvalg 250416 Gunn Fredriksen Seniorrådgiver Helse Midt-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeverk for Risikostyring i HMN Informasjon om prosess og innhold Regionalt Brukerutvalg 250416 Gunn Fredriksen Seniorrådgiver Helse Midt-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeverk for Risikostyring i HMN Informasjon om prosess og innhold Regionalt Brukerutvalg 250416 Gunn Fredriksen Seniorrådgiver Helse Midt-Norge

2 Risikostyring - Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har fra 2008 og fram til 2014 i sine foretaksmøter med HMN stilt krav om at «Styret skal påse at Helse Midt-Norge RHF har god intern kontroll og at det er etablert systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik». Helse Midt-Norge har videreført kravet i Styringsdokument til HF: Det vil bli etablert et regionalt prosjekt for videreutvikling av våre systemer for risikostyring for perioden 2015 – 2017. Prosjektets mandat vil ta utgangspunkt i blant annet internrevisjonens rapport etter gjennomført kartlegging i sykehusforetakene. Innen utløpet av 2015 skal prosjektet utarbeide en plan for utvikling og implementering av modell for helhetlig virksomhetsstyring i regionen.

3 Sammenheng mellom internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring Risikostyring er en prosess som er integrert i mål- og resultatstyringen. Gjennomføres av virksomhetens ledelse og øvrige ansatte Identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko slik at risikoen er innenfor akseptert nivå. Intern- kontroll Risikostyring Virksomhetsstyring

4 Forenklet kan vi si at risikostyring er: Et verktøy for proaktiv styring Et ressursprioriteringsverktøy Et beslutningsverktøy for ledelsen

5 Risikostyring Prosess 2015-2017 Etablere et regionalt arbeid Q3 2015 Direktørmøtet i HMN som styringsgruppe. Prosjektmandat og en overordnet milepælsplan skal besluttes innen 31.12.15. Fase 1: Ledelsesforankring Styret for Helse Midt-Norge RHF Helseforetaksdirektørene sammen med ledelsen i RHF Oppstart Q4 2015 Fase 2: Risikostyring på overordnet nivå Rammeverk og risikostyring på overordnede målsettinger/oppdrag Oppstart Q4 2015 Ferdigstille rammeverk Q2 Fase 3: Implementering av risikostyring som metode Gradvis implementering av systematisk risikostyring Oppstart i Q2/Q3 2016 Mål å fremlegge en overordnet risikovurdering for styret Q3 2016

6 Organisering ARBEIDSGRUPPE Bestående av: Intern ressursgruppe – Prosjektleder Gunn Fredriksen – Reidun Rømo – Trond Håvard Eidet – Arild Vassenden – Mette Nilstad – Dag Hårstad Deltakere fra HF – Merethe Blokkum, St.Olavs H – Vidar Hagerup, HMR – Anne S. Alfredsen Larsen, HMR – Tor Ivar Stamnes, HNT Eier – Eierdirektør Jan Eirik Thoresen Rapporterer til: – Ledermøte RHF Brukerinvolvering – Regionalt BU Tillitsvalgte – AU-møter Informasjon i direktørmøte Informasjon i andre aktuelle nettverk – Fagsjefmøte – HR-sjefmøte – Økonomisjefmøte

7 Oppdragets innhold 1.Risikostyring overordnet nivå Rammeverk for risikostyring Gjennomføre risikovurdering overordnet nivå RHF Identifisere 10 på topp risiki RHF 2.Risikostyring HF Gradvis implementering Starter med Oppdragsdokument 2016 Identifisere 10 på topp risiki for 2017 3.Kompetanse/Opplæring/Forståelse 4.Mal for helhetlig årlig gjennomgang for styret Ledelsens gjennomgang 5. Kommunikasjon

8 Rammeverk for risikostyring HMN Del I – Rammeverk for risikostyring – Sentrale begreper – Roller og ansvar – Rammeverkets anvendelsesområder – Gjennomføring av risikostyring Identifisering av HF’ets topp 10 risiki – Opplæring – Evaluering og videreutvikling Del II – Prosessen for 2016 – Styringsmål 2016

9 Behandling Rammeverket 290316 Ledermøte RHF 060416 Regional HMS samling (informasjon) 070416 Økonomisjefmøte 130416 HR-sjefmøte 150416 AU-møte 250416 Reg BU 280416 O-sak Styremøte 030516 Direktørmøte 200516 Fagsjefmøte 300516 AMU i HMN

10 Mål 2016: 1. Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager 2. Ingen fristbrudd 3. Andel kreftpasienter i et pakkeforløp er minst 70 % 4. Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse i og mellom HF 5. Redusere variasjon i gjennomsnittlige liggetider innenfor utvalgte fagområder 6. Redusere variasjon i andel dagbehandling innenfor utvalgte fagområder 1. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. 2. Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne 3. Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus i psykisk helsevern for voksne 1. Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 pst. 2. Ikke korridorpasienter Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Økonomisk bærekraft 1. S ikre at årsresultat og investeringer samlet ligger på et nivå som styrker foretakets egenkapital, og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. 2.Sikre langsiktighet i planlegging og prioritering av investeringer i LTP Risikostyre mål for 2016: Identifisere alle risikoområder for å nå resultatkravene og sørge for at det er satt i verk tiltak i tilstrekkelig omfang, med god kvalitet og med tydelig ansvarlig leder på riktig nivå Styringsmål 2016 Helse Midt-Norge Mål 2016: 10

11 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Rammeverk for Risikostyring i HMN Informasjon om prosess og innhold Regionalt Brukerutvalg 250416 Gunn Fredriksen Seniorrådgiver Helse Midt-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google