Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningslinja Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland Kommunalkonferansen 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningslinja Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland Kommunalkonferansen 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningslinja Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland Kommunalkonferansen 2009

2 2 Kunnskapsdepartementet Kunnskapen er vår viktigste kapital Nasjonalformue per innbygger 2007. Prosent Kilder: Finansdepartementet og SSB.

3 3 Kunnskapsdepartementet Mindre behov for ufaglærte i norsk arbeidsliv Yrker som består enkle og rutinepregede oppgaver og som ikke stiller krav til utdanning (ISCO9) i utvalgte land. Prosent av arbeidsstyrken i 2006. Kilde: OECD, EAG 2008

4 4 Kunnskapsdepartementet Behov for faglærte og høyt utdannede Sysselsetting etter utdanningslengde, 1986--2025, andel av total sysselsetting Kilde: SSB, Framskrivinger

5 5 Kunnskapsdepartementet Ulikhet i utdanning skaper ulikhet i arbeid og levekår Andel utenfor jobb og utdanning. 20-24-åringer: Kilde: SSB

6 6 Kunnskapsdepartementet Mange arbeidsledige uten fullført videregående Fordeling av utdanning blant arbeidsledige og i hele arbeidsstyrken per 1. kvartal 2009. Kilde: SSB

7 7 Kunnskapsdepartementet Kompetanseutfordringer Fall i yrkesdeltakelse Økt behov for arbeidskraft Over 400 000 voksne mangler grunnleggende ferdigheter Frafallsproblemer og sosiale skjevheter er et problem på alle nivåer i utdanning

8 8 Kunnskapsdepartementet Frafallet varierer mellom fylker Kompetanseoppnåelse fem år etter påbegynt videregående opplæring etter fylker. Årskull 2002. Prosent

9 9 Kunnskapsdepartementet St.meld. Nr.44 (2008-2009) Utdanningslinja - en forutsetning for arbeidslinja Utdanningslinja som svar på nedgangstider Gi alle like muligheter til å ta utdanning Sørge for at utdanning svarer til samfunnet behov

10 10 Kunnskapsdepartementet Utdanningslinja – gjennomgående tiltak Bedre og mer samarbeid mellom utdanning arbeidsliv Bedre statistikk og kunnskap på alle nivåer –Opprette et system for framskriving og analyse av framtidas kompetansebehov Praksisnær opplæring og relevant utdanning Bekjempe frafall på alle nivåer

11 11 Kunnskapsdepartementet Grunnopplæring - mer variert og praktisk Tettere oppfølging Bedre rådgivning og karriereveiledning Et mer praktisk og variert ungdomstrinn Mer praksis og fleksibilitet i videregående opplæring Styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv Yrkesretting og kvalitetsutvikling i fag- og yrkesopplæringen Bedre oppfølging av dem som slutter Økt satsing på læreplasser

12 12 Kunnskapsdepartementet Høyere utdanning: Mer relevant og praksisnær! 3800 nye studieplasser i 2009 og flere er nødvendig Fleksible innganger Bedre undervisning og redusere frafall Satsing på fagskoler Handlingsplan for entreprenørskap Bedre praksis og styrket samarbeid med arbeidsliv Skille mellom yrkesbachelor og akademisk bachelor Ny levekårsundersøkelse for studenter

13 13 Kunnskapsdepartementet Læring hele livet! Handlingsplan for voksnes rett til grunnopplæring Fleksible tilbud for voksne Relevante etter- og videreutdanningstilbud Etablere et nasjonalt kompetanseforum

14 14 Kunnskapsdepartementet Særskilte rekrutteringssatsninger For å motvirke mistilpasning mellom ungdoms utdanningsvalg og behovene i arbeidslivet: –Fortsatt satsing på realfag –Omsorgsplan 2015 videreføres –Lærersatsingen GNIST videreføres –Sikre elever, lærlinger og studenter tilgang til bedre informasjon og kunnskap om utdanning og yrkesmuligheter

15 15 Kunnskapsdepartementet Framtidas kompetansebehov Utdanning er det viktigste svaret på framtidas kompetansebehov Sentrale myndigheter legger forholdene til rett og har overordnet ansvar for utdanningssystemet I praksis løses mange av problemene lokalt. Kommunesektoren har en viktig rolle når det gjelder å sørge for god tilgang på kompetent arbeidskraft


Laste ned ppt "Utdanningslinja Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland Kommunalkonferansen 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google