Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunen. v/ konstituert rådmann/organisasjonssjef Randi Rasmussen, Malvik kommune Fylkesmannens kommunesamling 12. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunen. v/ konstituert rådmann/organisasjonssjef Randi Rasmussen, Malvik kommune Fylkesmannens kommunesamling 12. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunen. v/ konstituert rådmann/organisasjonssjef Randi Rasmussen, Malvik kommune Fylkesmannens kommunesamling 12. november 2015

2 Helhetlig ROS i Malvik kommune Hvordan har vi jobbet med dette i Malvik? Hva er våre erfaringer med arbeidet? 2

3 Helhetlig kommunal ROS er fundamentet for sikkerhet og beredskap samt planlegging i kommunen. I dette ligger også forebyggende arbeid for å hindre kriser og katastrofer, og konsekvensreduserende tiltak ved hendelser. Helhetlig kommunal ROS er et lovkrav som kommunen plikter å svare ut. Helhetlig kommunal ROS Helhetlig kommunal ROS er fundamentet for sikkerhet, beredskap og planlegging i kommunen. I dette ligger også forebyggende arbeid for å hindre kriser og katastrofer, og konsekvensreduserende tiltak ved hendelser.

4 Helhetlig kommunal ROS er et lovkrav Sivilbeskyttelsesloven § 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse § 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen Forskrift om kommunal beredskapsplikt §§ 1 – 10:

5 Tilsyn fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med kommunenes arbeid med kommunal beredskapsplikt 27.november 2014. Konklusjon etter tilsynet er at kommunen har et godt krise og beredskapsplanverk, men mangler en oppdatert helhetlig ROS spesifikt for vår kommunes utfordringer. Dette har vi fått et avvik på som kommunen må lukke.

6 Borgerundersøkelse Malvik kommune har hatt en borgerundersøkelse som gav kommunen en tilbakemelding om at det var et ønske om øket fokus på sikkerhet og beredskap. Ikke minst at dette ble synliggjort til befolkningen.

7 Formål med helhetlig ROS Formålet med en helhetlig kommunal ROS analyse er å trygge innbyggere og samfunn. Resultatmålet med prosessen er å forbedre og kvalitetssikre beredskapsarbeidet og kunnskapen om dette i kommunen. Kommunen skal gjennom prosessen med helhetlig kommunal ROS ta inn over seg forebyggende elementer i samfunnsplanlegging, samt skadebegrensende tiltak ved hendelser

8 Helhetlig kommunal ROS: Er systematisk og helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet. Forankres og integreres i kommunens plan- og budsjettprosesser (plan- og bygningsloven § 4.3. ) En styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på lokalt nivå er en oppgave som kommunen ikke kan løse alene.

9 Planlegging og forarbeid Organisering og forankring av analysen Definering av formål, avgrensning, metode og prosess Innhenting av informasjon og beskrivelse av kommunen Gjennomføring Identifisering av uønskede hendelser Planlegging og forarbeid Risiko-og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser Fremstilling av risiko-og sårbarhetsbildet Forslag til oppfølging Rapport Oppfølging i kommunen Plan for oppfølging i kommunen 9

10 Planlegging og forarbeid Prosess: Kurs i plan og prosessledelse.(sept. 2014) Prosjekt: Helhetlig kommunal ROS NUSB kurs helhetlig kommunal ROS (febr. 2015) Engasjement og kunnskap om prosess Kunnskapsinnhenting og kommunebeskrivelse Samspill mellom forskjellige faginstanser i kommunen og erfaringsutveksling. Forankring – mandat Formål og avgrensning Prosessplan Styringsgruppe-prosessgruppe-temagrupper 1010

11 Risiko- og sårbarhetsanalyser Arbeidsverksted 17.mars 2015 Interessentanalyse: ledelse, politikere, administrasjon, faginstanser/ virksomheter Møteagenda : innledning, scenarioeksempler fra inviterte eksterne samfunnsaktører ( ressurser i senere arbeid) Åpen fase hendelser Lukkefase- sortering ROS analyse gruppevis på valgte hendelser bred kompetanseøkning i kommunen 1

12 1313

13 1414

14 1414

15 1414

16 Oppfølging i kommunen Helhetlig ROS rapport skal: Forankres i kommunestyret. Være utgangspunkt for øvelser Lede til virkesomhets ROS Implementeres på alle nivå i kommunen og ihht PBL Inneholde en oppfølgingsplan og mål for kommunens arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap. 1515

17 Erfaringer Hva har dette kostet og hva har vi fått til? Stor innstas fra organisasjonen - fellesprosjekt Til tider hatt dobbel jobb men en fantastisk god og bratt læringskurve DSB veileder helhetlig kommunal ROS Fylkesmannen som motivator Eksterne aktører lett å invitere med Organisasjonen tok arbeidet med helhetlig ROS på alvor og satt av faktisk tid til arbeidet 1616

18 Erfaringer Prosess og implementering av oppgave, kunnskap, forståelse Alle nivå med: Bedre oversikt, bevissthet og kunnskap om risiko og sårbarhet i kommunen og ned i hver enkelte virksomhet Kunnskapen om kommunen er mer nyansert og tydelig. 1717

19 Utfordring Arbeidet har avdekket sårbarhet i kommunen som må følges opp Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Egen plan for oppfølging og enkelte tiltak kan iverksettes innenfor drift, andre krever eksterne samarbeid og økonomiske ressurser 1818

20 Eksempler på ny innsikt Manglede oversikter over ressursene og hvem har ansvar for vedlikehold Møteplass når strøm og telenett er nede Sårbare overganger – mellom kommunen og samarbeidspartnere (ansvarsavklaring) Ny kunnskap om tilsiktet hendelser i risikosamfunnet (terror) Stort kunnskapsløft. Bevissthet mellom helhetlig ROS og virksomhetsros Prosessen har økt kunnskapen i organisasjonen Bedre forutsetning for implementering 1919


Laste ned ppt "1 Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunen. v/ konstituert rådmann/organisasjonssjef Randi Rasmussen, Malvik kommune Fylkesmannens kommunesamling 12. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google