Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Særskilte tariffbestemmelser i KS for undervisningspersonalet i voksenopplæringen Voksenopplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Særskilte tariffbestemmelser i KS for undervisningspersonalet i voksenopplæringen Voksenopplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Særskilte tariffbestemmelser i KS for undervisningspersonalet i voksenopplæringen Voksenopplæring

2 Aktuelle tariffavtaler på KS-området HA HTA SGS- avtaler : sgs 1001 reiseregulativet sgs 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter sgs 1010 Følge av pasient/klient/elev -SFS- avtaler : sfs 2206 pedagogisk- psykologisk rådgivningsavtale sfs 2208 avtale for pedagogisk- psykologisk rådgivningstjense sfs 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell NKVS

3 begrepsavklaringer Arbeidstidsavtale (kollektiv) sentral eller lokal tariffavtale, sfs 2213 -Arbeidsavtale (individuell) er avtalte vilkår for arbeidsforholdet mellom den ansatte og arbeidsgiver, må inngås ved tilsetting, jf. AML § 14 5-6 -Arbeidsplan (individuell) er arbeidsgivers tidsplan for disposisjon av arbeidstaker – er ingen avtale NKVS

4 SFS 2213 Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet Avtalen gjelder for undervisningsstillingene i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring. Partene er enige om at eventuell uenighet i forbindelse med reforhandling av avtalen kan bringes inn i Hovedtariffoppgjøret pr 01.05.2014. NKVS

5 SFS 2213 Arbeidstidsavtalen består av delene: - Intensjoner Lokal fastsatt arbeidstidsavtale, innhold og prosedyrer Sentral avtale, inkl vedlegg med årsrammer NKVS

6 Sfs 2213 pkt. 6 b. Kontaktlærertjeneste for elevene Lærere i grunnskolen og i videregående opplæring som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert årsrammen for undervisning med minimum 28,5/38* årsrammetimer. Årsramme 988(3,85%), 885(4,29%) og 810(4,69%) for henholdsvis barnetrinn, ungdomstrinn og vgo NKVS

7 Sfs 2213 pkt. 6 c. Sosiallærer/rådgiver i ordinær grunnskole På den enkelte skole avsettes det minimum 28,5/38* årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5 % av et årsverk til lærere som utfører sosialpedagogisk tjeneste/ rådgivning på ungdomstrinnet. e. Rådgiver i videregående opplæring På den enkelte skole avsettes det minimum 28,5/38* årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5 % av et årsverk til lærere som utfører rådgivning. NKVS

8 Sfs 2213 pkt.6 f. Voksenopplæring Der det er opprettet lokale funksjoner for kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver i voksenopplæringen, gis redusert undervisningstid etter reglene for det skoleslag det undervises i. NKVS

9 Kontaktlærer og rådgiver i vo Voksenopplæringen er omfattet av bestemmelsene om tidsressurser til kontaktlærer/ rådgivning- men bare der et er valgt og opprette de funksjonene lokalt Voksenopplæringen er ikke omfattet av opplæringslovens §8-2 om elevens rett til å kontaktlærer eller § 9-2 der elevers rett til rådgivningstjeneste er lovfestet. NKVS

10 Sfs 2213 pkt. 6 a. Tidsressurspott Ressurs til lærere med en byrdefull arbeidssituasjon fastsettes til 2 / 2⅔* årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole og enhet i voksenopplæringen, og 2 / 2⅔* årsrammetimer per elev ved den enkelte skole/enhet i videregående opplæring. Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole/enhet. Ved partsenighet på kommunalt/fylkeskommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. NKVS

11 Sfs 2213, pkt 6 Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens, herunder kontaktlærer for elever, og/eller skolelederens arbeidssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes arbeidsbyrde kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av arbeidsoppgaver. NKVS

12 HTA V til protokoll M) undervisning etter introduksjonsloven Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke opplæringsbehovet iht. introduksjonsloven, og at det ofte er behov for en annen forlegning(ikke forlengelse) av årsverket enn det som følger av sentrale avtale om arbeidstid sfs 2213. NKVS

13 HTA kap. 1 § kvelds- og nattillegg m.m §5.4.1 For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (…) §5.4.2 Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr 21,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00. NKVS

14 Før 01.05.2006 Egne regler om betaling av undervisning etter kl. 1700, og undervisning på lørdag og søndager. Forsvant 01.05.2006 Ks b-rundskriv nr. 5/2006 NKVS

15 HTA kap. 1 § 5.5 delt dagsverk Delt dagsverk benyttes kun i de tilfelle hvor det er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift. Dersom delt dagsverk unntaksvis er nødvendig, utbetales 1timelønn pr. arbeidsdag. Hvis arbeidstakeren må møte fram flere enn 2 ganger hver arbeidsdag, er godtgjørelsen ytterligere 1 1/2 timelønn pr. arbeidsdag. NKVS

16 HTA § 5.5 Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg over 9 timer eller mer. Hvilepauser som anordnes i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten. NKVS

17 HTA kap.1 § 6 overtid- forsøvet arbeidstid NKVS

18


Laste ned ppt "Særskilte tariffbestemmelser i KS for undervisningspersonalet i voksenopplæringen Voksenopplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google