Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt «Flyktninger som ressurs» Status, overgang til fase 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt «Flyktninger som ressurs» Status, overgang til fase 2."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Prosjekt «Flyktninger som ressurs» Status, overgang til fase 2

3 Kartlegging av snubletråder i Sel kommune F lyktningetjenesta, Vaksenopplæringa, NAV og Karriere Oppland SNUBLETRÅDER som hemmer integrering i samfunnet vårt. Akutte mottak Ordinære mottakKommune mottak Permanente mottak/omsorgssenter Kommunene -passivitet - norsk - jobb -transport/førerkort  - Lang ventetid = Passivitet -Mangler obligatorisk norskopplæring - Lite/ingen informasjon om veien videre i asylprosessen, gruppevis - mangler norsk og 50 timer samfunnskunnskap - Ønsker krav til oppmøte for de som har fått vedtak om opphold - Mangler kartlegging, med samarbeid mottak/læringssentrene - Jobb - Transport/førerkort - Realkompetansevurdering og kvalifiseringstiltak -Mangler systematisk språkopplæring som er kombinert med yrkespraksis. - Innføringsklasser - Regelverk for videregående må lempes på, slik at personer over 23/25 år, og de med mangelfullt vg. kan få videregående kompetanse. - Utvikling av Karrieresenterne med bedre dagtilbud - Egen bolig

4 Av alle snubletrådene, er rask kartlegging av formalkompetanse – sammen med et system for kartlegging av realkompetanse gjennom arbeidspraksis - kanskje det aller mest prekære behovet i Sel kommune. Å arbeide med dette vil trolig gi store og positive virkninger, både lokalt og kanskje nasjonalt. Dette er ei utfordring vi mener er viktig å ta tak i gjennom prosjektet.

5 Status pr 2.6.16 Kartlagt snubletråder Etablert prosjektgruppe Oppstartsmøte for prosjektgruppa 27.5.16 kl 12.00- 14.00. Dei som er spurt – og har sagt ja til å vere med - er: Bjørn Atle Brun, repr frå privat næringsdrivendesekretær Svanhild Krukhaug Vatn, leiar Karrieresenteret Opus Aman Tesfamichael, leiar Sel statlege mottaknestleiar av gruppa Dag Erik Pryhn, ordførar Jarleif Haugen, leiar NAV Ove Turtum, leiar Otta læringssenter Kristin Rønn Gårderløkken, kommunalsjef leiar av gruppa I tillegg jobbar vi med å få med ein representant frå ein av våre flyktningar som no er busett.

6 Oppgåver: Prosjektgruppa sine oppgåvene er ikkje konkretisert pr dags dato. Det er difor viktig for oss å delta i møtet på Lillehammer den 7.juni, og legge kursen vidare frå der. Grunnlagsdokumenta frå Fylkesmannen seier likevel noko om kva områder oppgåvene vil ligge innanfor. Desse områda er: Tidleg kartlegging av kompetanse og interesser => ut i nærmiljøet Politisk forankring i kommunen, og for vilje til å integrere/inkludere nybosatte flyktninger og innvandrere. Felles ansvar og mål som fordrar samarbeid på tvers av sektorar/etatar, ulike forvaltningsnivå og mellom det offentlege og private Forebyggjing mot radikalisering – drive haldningsarbeid

7 Referat frå fyrste møte i prosjektgruppa Struktur: Prosjektet skal gå fram til hausten 2019. Gjennom prosjektperioda skal vi ha jamlege erfaringsdelingar og informasjonsarbeid, i tillegg til konkrete oppgåver. Det kan også vere aktuelt å kople på andre personar gjennom å danne arbeidsgrupper. Det må avklarast med Vågå korleis vi praktisk skal løyse oppgåva saman, med 2 kommunale grupper og eit mottak. Ei løysing er at kommunane hadde ei felles «styringsgruppe» med undergrupper. Kristin R Gårderløkken tek kontakt med Vågå for å avklare dette. Prosjektgruppa er kalla inn til møte på Sel statlege mottak den 22.juni kl 14.30 – 16.00. Sak: Med grunnlag i det vi har fått med oss frå erfaringsdeling på Lillehammer, kva og korleis blir vegen vår vidare? -Prosjektplan og møteplan

8 EEi ny utfordring/behov som dukkar opp i arbeidet med dette: Arbeid med å samkøyre statlege og kommunale prosjekt


Laste ned ppt "Prosjekt «Flyktninger som ressurs» Status, overgang til fase 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google