Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldrenes betydning for elevenes læring Thomas Nordahl 12.09.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldrenes betydning for elevenes læring Thomas Nordahl 12.09.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldrenes betydning for elevenes læring Thomas Nordahl 12.09.16

2 Senter for praksisrettet utdanningsforskning

3 Grunnskolepoeng har stor betydning for gjennomføring i videregående opplæring

4 ”Læring er hardt arbeid” Thomas Nordahl

5 Samarbeid med foreldre - tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring og foreldrene har ansvar for oppdragelsen Et fellesansvar mellom hjem og skole og et nært samarbeid Thomas Nordahl

6 Begrunnelser for foreldremedvirkning Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, og samfunnet kan ikke ta over dette ansvaret. I skolen foregår det både faglig læring og sosial og personlig utvikling. Samarbeid mellom hjem og skole er særlig viktig i dag fordi barn tilbringer stadig mer tid av sin oppvekst i pedagogiske institusjoner. Foreldrene er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skolen. Thomas Nordahl

7 Foreldres betydning for elevenes læringsutbytte Samarbeid hjem/skole Utdanningsnivå Læringsutbytte Foreldrestøtte Foreldrestøtte vil si å snakke om skolen, spørre om hvordan barna har det i skolen og gi hjelp og støtte til skolearbeidet. Thomas Nordahl

8 Foreldrenes betydning for elevenes prestasjoner i skolen Et godt samarbeid mellom hjem og skole og foreldrestøtte har en positiv sammenheng med:  Barnas skolefaglige prestasjoner  Barnas trivsel i skolen  Relasjonen mellom elev og lærer  Relasjonen mellom elevene i en klasse/ gruppe  Læring av sosiale ferdigheter Foreldre har betydning for både elevers læring og deres opplevelse av læringsmiljøet i skolen. Thomas Nordahl

9 Foreldrerelaterte faktorer med effekt på faglig læringsutbyttet (Hattie 2009) Område Læringsmiljø med sosialt gode relasjoner mellom elever og en elevkultur som støtter læring Samarbeid mellom hjem og skole og foreldre med realistiske forventninger og støtte til sine barns læring og skolegang Hjemmearbeid og lekser Thomas Nordahl

10 Faktorer som har betydning for effekten av lekser Lekser må være på lærestoff som er gjennomgått av lærer på skolen. Det skal være stor sannsynlighet for at elevene kan klare leksene uten lærerstøtte.  Det skal ikke være kompliserte oppgaver og prosjekter som for noen elever kun blir en bekreftelse på at jeg ikke lykkes. Lekser skal ha et moderat omfang av hensyn for elevenes motivasjon for skolearbeid på sikt. Lærere skal følge opp leksene gjennom tilbakemeldinger. Thomas Nordahl

11 Forståelse av medvirkning Foreldres innflytelse Informasjon Dialog Partnerskap Delegasjon Brukerstyring Skolens innflytelse Thomas Nordahl

12 Hvem samarbeider med skolen ? Mor samarbeider mest med skolen 53 % Far samarbeider mest med skolen 6 % Vi samarbeider like mye med skolen 41 % Thomas Nordahl

13 Kjønnsforskjeller – lærervurderinger (Cohens d = 0,4 er et skoleår, dvs at jentene ligger mer enn ett år foran guttene i norsk) VariabelCohens dSignifikans Skolefaglige prestasjoner norsk0,50 jenter best* Skolefaglige prestasjoner matematikk0,10 ”* Skolefaglige prestasjoner engelsk0,33 ”* Tilpasning til skolens normer0,70 ”* Selvkontroll0,42 ”* Motivasjon og arbeidsinnsats0,61 ”* Senter for praksisrettet utdanningsforskning

14 Skole er felleskap Alle barn og unge lærer mest og utvikler seg best i fellesskap med andre. For at felleskapene skal fungere må alle barn og unge tilpasse seg, samarbeide og vise selvkontroll. I Norge er det rett og plikt til grunnskole Thomas Nordahl

15 Samarbeid mellom hjem og skole og foreldres involvering – fem viktige områder (Epstein, 2009) Etabler et miljø hjemme som støtter opp om egne barns skolegang Aktiv kommunikasjon mellom skole/lærere og foreldre om undervisningen, læringsmiljøet og barns læring Læring hjemme gjennom støtte til lekser og andre skolerelaterte aktiviteter Skolen og lærerne skal lytte til og involvere foreldre i beslutninger. Aktiv deltagelse i frivillige aktiviteter i regi av skolen som forestillinger, dugnader og lignende Thomas Nordahl

16 Foreldre i skolen Skolen bør så langt som mulig ha førsteprioritet i hverdagen.  Skolen har større betydning for ditt barn enn ulike fritidsaktiviteter  Skole er viktigere enn ferie  Tenk alltid på hvilke signaler du gir til dine egne barn andres barn om betydning av skole, utdanning og kunnskap.  Kunnskap er en ressurs du har med deg i livet som er lett å bære. Thomas Nordahl

17 Støtte til skolearbeid Det er viktig å vise interesse for skolearbeidet og ikke avvise spørsmål selv om du ikke kan svare på faglige problemer. Ha mer fokus på arbeidsinnsats enn på resultater. Bruk ros og oppmuntring. Etabler og oppretthold strukturer og rutiner for skolearbeid og lekser hjemme. Dette gjelder både når det skal foregå, hvor og behovet for konsentrasjon. Multitasking er overvurdert i forhold til læring Foreldre bør så langt som mulig være til stede når skolearbeid utføres hjemme Thomas Nordahl

18 Foreldre i skolen Foreldre bør sette seg inn i hva skolen driver med og hva som er skolens mål og oppgaver. Følg opp dine barns skolegang, men du kan også formidle klare forventninger til skolen og lærerne. Snakk aldri negativt om skolen og lærerne når dine barn hører på. Spør barna hver dag om hvordan det har vært på skolen, hva de har lært og lignende. Legg vekt på å formidle at skole og skolegang er viktig. Husk at kontaktlæreren har mange foreldre å forholde seg til. Thomas Nordahl

19 Egen rolle som foreldre Alle foreldre er en avgjørende ressurs i forhold til egne barns læring og utvikling. Dette gjelder uavhengig av utdanningsnivå, arbeid eller sivilstatus. Alle foreldre har i perioder bekymringer tilknyttet egen rolle som foreldre. Egne erfaringer på skolen bør ikke styre hvordan du er som foreldre.

20 Referanser: Hattie, J. (2009): Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge. Nordahl, T. (2015): Hjem og skole. Hvordan skape et bedre samarbeid? Oslo: Universitetsforlaget Thomas Nordahl


Laste ned ppt "Foreldrenes betydning for elevenes læring Thomas Nordahl 12.09.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google