Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammemodellen, seksjonsarbeid, organisasjons- og evalueringsprosjektet. Innledning i Fagforbundet Troms – konferanse for seksjonsledere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammemodellen, seksjonsarbeid, organisasjons- og evalueringsprosjektet. Innledning i Fagforbundet Troms – konferanse for seksjonsledere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammemodellen, seksjonsarbeid, organisasjons- og evalueringsprosjektet. Innledning i Fagforbundet Troms – konferanse for seksjonsledere

2 2 Fagforbundet:  Basert på en fordeling av medlemmene i seksjoner bestående av beslektede yrker  Det er danna fire seksjoner i samsvar med organisasjonsmodellen  Seksjonene og grunnorganisasjonene i forbundet har stor grad av selvstendighet

3 3 Fagforbundet:  Yrkesfaglig arbeid gjennom seksjonene  Tariffpolitikk, lønnsforhandlinger og lokale tillitsvalgte  Faglig-politisk påvirkningsarbeid

4 4 Kriteriene for oppbyggingen av Fagforbundet: Politisk tyngde, større total innflytelse Kunne ivareta fellesinteresser En sterk yrkesfaglig og yrkesorganisatorisk profil En effektiv forhandlingsorganisasjon, sentralt og lokalt Smidighet i forhold til endringer i samfunnet Nærhet til medlemmene og de lokale arbeidsgivere Internasjonalt engasjement

5 5 Skal ta utgangspunkt i medlemmets behov (tillitsvalgthjelp, yrkesfaglig tilbud, demokratisk innflytelse) NB:kvalitetssikring! Medlemmene skal sikres likeverdige tilbud (kvalitet!) Oppgavene skal løses nærmest mulig medlemmet Føringer for oppbygging av fagforeninger I:

6 6 Hovedregel: geografisk avgrensing Fagforeninger bygges uavhengig av arbeidsgivers organisering Tillitsvalgtordningen på alle tariffområder tilpasses arbeidsgivers organisering Føringer for oppbygging av fagforeninger II:

7 7 Seksjonene skal ha eget styre og skal ivareta yrkesinteressene til medlemmene Fagforeningene må tilpasses en struktur som ivaretar alle oppgavene som skal løses, og som er i samsvar med retningslinjene som lå til grunn for dannelsen av Fagforbundet. Føringer for oppbygging av fagforeninger III:

8 8 Lokal kontingentandel tilbakeføres til fagforeningen med bakgrunn i medlemstall. Skal dekke den ordinære driften av foreningen, inkludert seksjonene. Viktig å huske skolering Fase 1 og 2 samt ajourhold av medlemsregisteret Fane 2 Økonomi i fagforeningen

9 9 TV Kirkelig felles- råd Kom- mune Reno- vasjon Privat syke- hjem Privat barne- hage Revi- sjons- distrikt Ivaretakelse av fellesinteresser, organisasjonsskolering, ungdomsarbeid, pensjonistarbeid, politisk påvirkningsarbeid, verving, sørge for at tillitsvalgtordningen fungerer, ulike driftsoppgaver. Forskjellige lokale arbeidsgivere. Fagforeningen kan med fordel omfatte flere kommunale arbeidsgivere og flere kirkelige fellesråd. Forskjellige oppgaver som ivaretas i fagforeningen Yrkesfaglig tilbud til medlemmene, yrkesretta opplæring, yrkespolitikk, yrkesfaglig bistand til tillitsvalgte etc. gjennom de fire seksjonene. Arbeid i forhold til arbeidsgivere gjennom hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte

10 10 ha tilsyn med at fagforeningene og seksjonene fungerer og arbeider i tråd med vedtektene og vedtak i overordnet organ ha ansvar for drift av fagforeningen, oppfølging av tillitsvalgte inkludert grunnleggende organisasjonsopplæring Sammenheng i vedtektene: § 13, fylkeskretsen: § 11, fagforeningen:

11 11 Tillitsvalgtarbeid på alle tariffområder  Likebehandling av medlemmer  Kartlegging og oversikt  Skolering på riktig tariffavtale

12 12 Stadig økende utdanningsnivå

13 13 Organisasjonsprosent etter utdanning

14 14 Bakgrunn for seksjonstenkingen  Yrkestilhørighet og yrkesfellesskap er viktig for folk  Mennesker under utdanning leter etter sine "yrkessøsken" i arbeidslivet og organisasjonslivet  Et forbund som vil være stort i framtida må være tilpasset tenkemåten til potensielle medlemmer og kunne vinne konkurransen med profesjonsforbund  Dagens medlemmer knyttes sterkt til sitt forbund gjennom yrkesfaglige fellesskap

15 15 Seksjonenes rolle og funksjon  Egen ledelse på alle nivå  Stor grad av selvstendighet når saken kun angår egen seksjon  Ulike yrkesorganisatoriske løsninger i forskjellige seksjoner  Kan behandle alle saker som angår medlemmene i seksjonen

16 16 Seksjonene i fagforeningen skal: - arbeide med saker som berører medlemmenes yrkesfunksjon - tilrettelegge yrkesfaglig tilbud - arbeide med yrkespolitiske spørsmål - sikre tillitsvalgte yrkesfaglig kompetanse - opprette yrkesfaglige grupper eller oppnevne kontaktpersoner innen yrkesområdene

17 17 Ressurser: penger og folk - Valgte og ansatte - Kreative arbeidsmåter, involvere flere. Huske dyktige yrkesutøvere som ikke er tillitsvalgte!! - Yrkene skal syns, yrkene skal gis arbeidsmulighet! Hva gjør profesjonsforbunda?

18 18 HANDLINGSPROGRAMMET:  Fagforbundet vil arbeide for å styrke arbeidstakernes yrkesidentitet, og sørge for rett person på rett plass for å sikre god ressursutnyttelse og tverrfaglig samarbeid

19 19 Gruppeoppgave  Legg en enkel plan for yrkesfaglig arbeid lokalt.  Hvordan kan hele fagforeningen aktivt hjelpe seksjonsstyrene til å utvikle det yrkesfaglige arbeidet?

20 20 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005 - 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli 2008):  Videreføre etableringen av forbundets medlems- organisasjon på grunnlag av hovedkriteriene i rammemodellen  Det gjennomføres ulike prosjekter der hele organisasjonen involveres.  Det settes særlig fokus på seksjonsarbeidet (yrkesfaglig og yrkespolitisk virksomhet gjennom seksjonene), tariffpolitikken, lønnsforhandlingene og oppgavene til de lokale tillitsvalgte.

21 21 Plogspissyrker - fokus på yrkesfaglig arbeid · Yrkesarbeidet skal være gjennomgående i hele organisasjonen · Det er valgt to yrker for hver seksjon: -ett yrke med høyskoleutdanning -ett yrke med utdanning på videregående skoles nivå · Arbeidet skal fungere som en "plogspiss" - og brøyte veien for arbeidet med øvrige yrker

22 22 Plogspissyrkene: SKKO: Barne-og ungdomsarbeider, Bibliotekar SKA: Sekretær, Personalmedarbeider SHS: Helsefagarbeider (Hjelpepleier, omsorgsarbeider), Sykepleier SST: Renholder, Brannsjef

23 23 Plogspissyrkene - organisering sentralt: Arbeidet ledes av organisasjonsenheten. Koordineringsgruppe: På tvers av avdelinger, enheter og seksjoner 4 arbeidsgrupper, en per seksjon, 3 medl. i hver: Representanter fra seksjonsstyrene som har bakgrunn i de valgte plogspissyrkene, og en representant fra organisasjonsenheten Arbeidsgruppene skal knytte til seg andre dyktige yrkesutøvere fra plogspissyrkene ved behov.

24 24 Plogspissyrkene - helt ut i organisasjonen! Fane2-ansvarlige: Registrere yrkesutøverne med bakgrunn i yrke og utdanning Opplæringsansvarlige: Organisasjonsskolering av folk som jobber med yrkesfag Vervearbeidet: Må yrkesvinkles mer enn i dag! Hele fagforeningsstyret:Praksis i å se yrkesfaglig arbeid gjennom seksjonene som viktig fagforeningsarbeid!!

25 25 Evalueringsfasen Landsstyrevedtak: Det foretas en grundig evaluering av forbundets organisasjonsstruktur. Evalueringen danner grunnlag for behandlingen på Landsmøtet i 2009. Evalueringen knytes til de vedtatte hovedkriteriene for dagens organisasjonsmodell

26 26 Vi skal evaluere et forbund som arbeider i tråd med vedtatt modell En reell evaluering er avhengig av at organisasjonen arbeider etter vedtatt organisasjonsmodell. Evalueringen starter etter 1/7 2008 og planlegges fremlagt for Landsstyret i november 2008.

27 27 VINKLINGA I EVALUERINGA Hva har vi særlig lykkes med i arbeidet? Er det noe med organisasjonsmodellen som er til hinder for å score høyt på kriteriene og de arbeidsområdene som er knytta til kriteriene? Eller - kan det være noe i måten vi jobber på som kan være en hindring? Eller - trenger vi rett og slett mer tid for å lykkes fullt ut?

28 28 Den enkelte fagforening må skaffe oversikt over fagforeningens organisasjonsområde:  Hvor er medlemmene, hvilken arbeidsplass, hvilket tariffområde, hvilket yrke, hvilke behov?  Hvor er potensielle medlemmer, hva ønsker disse?

29 29


Laste ned ppt "Rammemodellen, seksjonsarbeid, organisasjons- og evalueringsprosjektet. Innledning i Fagforbundet Troms – konferanse for seksjonsledere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google