Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 6 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2015 Dosent Ingun Sletnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 6 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2015 Dosent Ingun Sletnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 6 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2015 Dosent Ingun Sletnes

2 Tre måter å avslutte konkurranser Avlysning Alle bud forkastes Tilbud velges og kontrakt tildeles 2

3 Avlysning av konkurransen eller totalforkastelse av alle bud Hjemmel foa §§ 13-1 og 22-1 Hva er avlysning? Hva er totalforkasting av alle bud? I hovedsak like regler i del II og del III 3

4 Krav til «saklig grunn» ved avlysning eller totalforkasting Hva kan være saklig grunn? Total vurdering – skjønn Typesituasjoner avlysning; - oppdragsgiver brutt anskaffelsesreglene, for eksempel kunngjøringsreglene, eller gjort feil i beskrivelsen av kriterier for valg av tilbud - oppdragsgivers behov har endret seg - manglende konkurranse - endringer i politiske forutsetninger - endrede budsjettforutsetninger Typesituasjoner totalforkasting - alle bud er for høye - tilbudene er ikke egnet 4

5 Valg av tilbud (tildeling av kontrakt) Hjemmel foa §§ 13-2 og 22-2 I hovedsak like regler To tildelingsalternativer - det økonomisk mest fordelaktige tilbud - pris Hvis ikke noe er sagt – pris 5

6 Forslag til nye regler om tildeling av kontrakt I nytt anskaffelsesdirektiv som skal inkorporeres i norsk rett til neste år (ny del III) brukes det mest økonomisk fordelaktige tilbudet som et overordnet tildelingsbegrep, se omtale s. 15-17 i høringsnotat 2 Se høringsnotat 2 med forslag til ny § 13-1 i del III hvordan dette identifiseres; - laveste pris - laveste kostnad eller - beste forhold mellom pris og kvalitet I NOU 2014: 4 med forslag til nye regler i del II foreslått bare å bruke økonomisk mest fordelaktige tilbud, altså mer fleksible regler enn etter del III 6

7 7 De alminnelige prinsippene skal overholdes ved tildeling av kontrakt Likebehandlingsprinsippet: alle tilbudsgivere skal behandles likt i forhold til de oppstilte kriterier Valget av tilbudsgivere skal skje ut fra saklige og objektive kriterier, som anvendes konsekvent i forhold til alle tilbudsgivere Diskriminering på grunn av nasjonalitet er ikke tillatt Favorisering av lokale tilbudsgivere er ikke tillatt Gjennomsiktighetsprinsippet: det skal fastsettes endelige og entydige tildelingskriterier

8 Nærmere om tildeling på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Må angi tildelingskriterier Disse må ha tilknytning til kontraktsgjenstanden og må oppgis i kunngjøring eller konkurransegrunnlag Kvantitative kriterier Kvalitative kriterier Hvordan angi kriteriene? Bruk av underkriterier 8

9 Prioritering og vekting av kriteriene under tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet” Oppdragsgiver står i utgangspunktet fritt til å angi vekting Foa § 13-2 - skal oppgis i kunngjøring/konkurransegrunnlag der oppdragsgiver har bestemt det på forhånd - I NOU 2014: 4 foreslås denne bestemmelsen opphevet Foa § 22-2 - hovedregel oppdragsgiver skal angi den relative vektingen for hvert kriterium - KOFA har lagt til grunn at det ikke gjelder for underkriteriene - unntak – kan angi kriteriene i prioritert rekkefølge hvis vekting er umulig - vektingen kan angis for et område ”med passende maksimalt utslag”, hva menes med det? - I nytt anskaffelsesdirektiv og dermed forslag til ny forskrift videreføres disse reglene 9

10 Leverandørkrav og krav til tilbudet To vurderingstemaer Kvalifikasjons- spørsmålet Tildelings spørsmålet Overlapp?

11 Grensen mellom kvalifikasjonskrav og krav til tilbudet To atskilte vurderingstemaer – ikke nytt Liniakis – betydning Kan ikke bruke samme vurderingstema begge steder Kvalitetskrav ved vurdering av tilbud ok så lenge det er oppdragsspesifikk kompetanse som etterspørres, knytter seg til tilbudet Først og fremst aktuelt ved tjenester Hvordan skille i praksis? Nytt EU-direktiv tar sikte på å regulere dette; se høringsutkast 2 forslag til ny § 13 (4) b) 11

12 Tilbakemelding til tilbyderne om kontraktstildeling og karensperiode Se foa §§ 13-3 og 22-3 Reglene er relativt like, hovedforskjellen går på varigheten av fristen for å inngå kontrakt (karensperioden) Alle berørte leverandører skal ha melding før kontrakt eller rammeavtale inngås Hva menes med å inngå kontrakt? Hvorfor slike regler? Meldingen skal være skriftlig, gis samtidig til alle leverandører, inneholde begrunnelse og opplyse om karensperiode Kravet til innholdet i begrunnelsen Oppdragsgiver kan dersom det er gjort feil ift. reglene om valg av tilbud annullere beslutningen fram til kontrakt er inngått 12

13 Karensperioden Meddelelse om kontraktstildeling Tidligste tidspunkt for inngåelse av kontrakt 13

14 Regler om karensperiode Det skal som hovedregel fastsettes en karensperiode fra meddelelse om kontraktstildeling gis til inngåelse av kontrakt Minimumsfrist på 10 eller 15 dager avhengig av kommunikasjonsform over terskelverdiene (etter del III) Melding skal gis innen ”rimelig tid” under terskelverdiene (etter del II) – hva menes? 14


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 6 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2015 Dosent Ingun Sletnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google