Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Intensjoner og mål for fellesskoleringa  Vårt viktigste felles oppdrag er forbedring av læring og resultater i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Intensjoner og mål for fellesskoleringa  Vårt viktigste felles oppdrag er forbedring av læring og resultater i."— Utskrift av presentasjonen:

1 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Intensjoner og mål for fellesskoleringa  Vårt viktigste felles oppdrag er forbedring av læring og resultater i skolen  Forbedringsarbeidet er i hovedsak et ansvar for den enkelte skole. Andre nivåer skal bidra med støtte og legge til rette  Utgangspunkt for forbedringsarbeidet er informasjon om skolens resultater og vurdering av virksomhetens arbeid  Vise hvordan lokale avtaler om arbeidstid kan bidra positivt til skoleutvikling  Det beste grunnlaget for forbedringsarbeidet er god dialog og samhandling i hele personalet. Arbeidet bør ta utgangspunkt i det lokale handlingsrommet og planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom rektor og tillitsvalgte

2 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Skoler er forskjellige, men alle kan bli bedre  Vurdering av virksomheten.  Hva er skolens læringsresultater?  Hvordan er skolens læringsmiljø?  Hva er status i forhold til generell del av læreplanen, læringsplakaten og læreplanene for fag  Hva kan vi bli bedre på?  Hvilke grep må tas?

3 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Arbeidstidsavtalen regulerer den viktigste ressursen – bruk av lærernes tid Finnes det bedre måter å bruke tidsressursen på enn det vi har gjort til nå?

4 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Intensjoner i SFS 2213  Arbeidstidsavtalen skal bidra til størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at opplæringstilbudet til elevene blir best mulig  Avtalen skal legge til rette for varierte arbeidsformer og til at arbeidstiden kan nyttes best mulig i forhold til organiseringen av arbeidet på den enkelte skole.  Avtalen skal sikre den enkelte lærer tilstrekkelig og rimelig tid til de oppgaver som følger direkte eller indirekte av undervisningsoppgavene

5 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Intensjoner forts.  I tillegg til selve undervisningen består lærernes arbeid i hovedsak av annen tid sammen med elevene, kollegialt samarbeid, individuelt arbeid, kompetanseutvikling og samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen.  Avtalen skal gjøre det mulig å vurdere forholdet mellom tid til undervisning og tid til andre oppgaver ut fra en vurdering av byrdefullhet knyttet til undervisningen.  Avtalen skal ikke medføre redusert ressursbruk i skolen

6 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Fire nøkkelroller for skoleutvikling

7 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Den gode lærer  Gjennomfører undervisning med velfundert faglig innhold og bruker varierte arbeidsformer hvor elevene møtes med klare forventninger om engasjement, samarbeid, utviklig og læringsresultat  Følger opp den enkelte elev, forbedrer tilpasning av opplæringen og legger til rette for elevmedvirkning og godt samarbeid med de foresatte  Deltar i utviklingen av kollektiv læring og profesjonalitet  Deltar i utviklingen av skolen som organisasjon  Forventninger om at lærerne arbeider kontinuerlig med å forbedre egen og kollektiv pedagogisk praksis

8 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten God ledelse  Betyr dialogbasert ledelse og gode ordninger for dialog og drøfting i hele personalet og med tillitsvalgte i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser  Bygger på aksept for arbeidsgivers styringsrett i forhold til rektors ansvar for å ta beslutninger som angår bruk av ressurser og organisering av arbeidet  Bygger på en oppfatning om at godt pedagogisk lederskap handler om å motivere lærerne gjennom støtte og veiledning, men samtidig sette krav i forhold til profesjonell utøvelse til læringsarbeidet  Bygger på at ledelsen har høye krav til etisk kvalitet  Bygger på ledelse som er raus og som ser på inkludering som en viktig verdi og mangfold som en styrke

9 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Gode tillitsvalgte  Har lojalitet til medlemmene og skolens oppdrag  Har engasjement og kunnskaper om både faglig utviklingsarbeid og regelverk  Har evne til å sette seg inn i rammevilkår og valgmuligheter for ledelsen  Kan håndtere konfidensiell informasjon forsvarlig  Har arbeidsvilkår som muliggjør god dialog med egne medlemmer og med ledelsen

10 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Gode og ansvarlige kommuner  Har politisk engasjement og kompetanse på skole. Har planmessig gjennomgang av virksomheten og fastsetting av lokale utviklingsmål  Har faglig og administrativ kompetanse på skole og gode støttefunksjoner uavhengig av organisasjonsstruktur  Har god kompetanse og kapasitet til å være en aktiv pådriver i utviklingsprosesser  Er i aktiv dialog med lederne, for foreldrene, elevene og de ansattes organisasjoner  Gjennomfører planmessig kompetanseutvikling for de ansatte ut fra definerte behov  Tar ansvar for å sikre gode rammevilkår for skolene slik at skolen kan utøve sitt oppdrag på en god måte  Har fokus på kvalitet i skolebygg, fysisk utemiljø, arbeidsmiljø og arbeidsplasser for elever og ansatte

11 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten SFS 2213 01.08.06 - 31.12.09 Arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

12 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Sentral avtale Uendret  Årsverk 1687,5  39 uker, 38 uker med elever  Arbeidsplanfestet tid 1300 t, 1225 t, 1150 t  Undervisning 988 t på b-trinnet, u-trinn og videregående avhengig av fag  Arbeidsplaner, minimum to per år

13 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Sentral avtale Uendret, forts  Arbeidsplaner skal minimum vise arbeidsplanfestet tid og undervisning for den enkelte dag  Arbeidsplanfestet tid fordeles med maks 37,5 t per uke og 9 t per dag innenfor de 39 ukene  Overtid: Pålagt arbeid utover oppsatt arbeidsplan, eller når arbeidsplanen overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse

14 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Sentral avtale Endret  Årsverket: Arbeidsplanfestet tid og ??  Endring av arbeidsplan, 14 dagers varsel ved endring av ytre rammer  Seniortiltak, +55 år – 5,5%, +60 år – 12,5%

15 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Sentral avtale Tidligere avtale:  Del A og Del B Nåværende avtale:  Ikke inndelt i Del A og B. Tidligere del B er flyttet fram og vektlagt  Kan inngå lokale arbeidstidsavtaler for 06/07  Skal inngå lokale arbeidstidsavtaler for 07/08, 08/09 og 09/10

16 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Lokale avtaler  Utgangspunkt, omforente utviklingsmål for skolen – skole- og kommunenivå  Innenfor rammene av intensjonene i SFS 2213  Partene på kommunenivå kan før drøftinger på skolenivå tilkjennegi synspunkter, drøftinger – referat  Årsverket på 1687,5t er ufravikelig, alt annet i sentral avtale kan fravikes. Samsv med HTA, AML  Skal ikke medføre redusert ressursbruk

17 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Lokale avtaler, prosess Skolenivå (rektor - AT)  Omforente utviklingsmål for skolen med grunnlag i vedtatte kommunale planer  Drøftinger om hva som ønskes avtalt i lokal avtale - referat som viser enighet/uenighet Kommunenivå  Arbeidstidsavtaler for skolene inngås. Skoler kan ha ulike avtaler, kan være flere avtaler på en skole

18 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Lokale avtaler - uenighet 07/08 – 08/08  Uenighet protokollføres, partene begrunner uenighet  Sentrale parter behandler uenighet 1.Kan fastsette avtaleteksten 2.Ved uenighet kan en av partene kreve at sentral avtale gjelder 3.Kan sende tvisten tilbake til lokale parter

19 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Lokale avtaler - uenighet 09/10  Uenighet protokollføres  Sentrale parter gjennomfører bistandsforh.  Ved fortsatt uenighet behandles uenighet i sentral nemnd – meklingsmann, representanter for partene sentralt og lokalt  NB: Partene kan ikke kreve at sentral avtale skal gjelde

20 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Noen spørsmål  Tidsperspektiv?  Synspunkter, kommunalt nivå?  Protokoll?

21 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten SKOLERING I NY ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALET I RAUMA 15.11.06  UTVIKLINGSMÅL SOM GRUNNLAG FOR VIDARE ARBEID MED LOKAL ARBEIDSTIDS- AVTALE

22 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten PRINSIPP OG INTENSJONAR M.a. må…  lokale avtalar vere i tråd med fastsette intensjonar og byggje på AML sine prinsipp AML  lokale avtalar byggje på dei behov og prioriteringar som kjem til uttrykk i lokale prosessar  Forventningar om gode og grundige lokale prosessar  Utviklingsmåla for skulen fastleggast i kommunen sine styringsdokument

23 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Grunnlagsarbeid  Utviklingsmål  Kommunal plan for kvalitetsutvikling Kommunal plan for kvalitetsutvikling Kommunal plan for kvalitetsutvikling  Prosess  Struktur  Innhald

24 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Statusvurdering – særskilte satsingsområde 2.1.1Reformrelaterte tiltak – Skulen som lærande organisasjon Mål  Vidareutvikle skulen som lærande organisasjon Gjennomførte tiltak  Tema i IKT-prosjektet for skuleleiarane (metodar for organisasjonslæring/utvikling, jf. Aksjonslæringsmetodikk,..)  Skuleleiardeltaking på konferansen ”Kunnskapsløftet – kva og korleis?  Tema på skuleleiarmøte  Arbeid på den enkelte skule  Deltaking på aktuelle kurs på Romsdalsk læarastemne 16.08., jf. ”Det gyldne læringsmøtet, om aksjonslæring,.. ”Oranisering av læring”, ”LØFT”,..  2-dagars konferanse på Grand, Åndalsnes med fokus på ”Kunnskapsløftet” og lokalt læreplanarbeid Ressursbruk Adm.ressursar, vikarkostnader, honorar, skyss- og opphaldskostnader, skoletid/fellestid, 39.skuleveka,.. Syner elles til vedlagt rapportering på kompetanseutvikling 2005, og til rekneskapstal for sektoren. VurderingAktiviteten har vore omfattande og ressurskrevjande. Organisasjonsutvikling er likevel kompliserte prosessar som må tuftast på langsiktigheit og kontinuitet. Det vil bety at det må og vil bli satsa vidare på dette området på alle nivå i sektoren.

25 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Handlingsplan for skoleåret 2006-07 5.1.1”Reformrelaterte tiltak” 5.1.1.1Skulen som lærande organisasjon TemaTiltakMål-gruppeNårAnsvarSam- arbeid Ressurs- bruk Vurdering Kunnskapsløft – Kva og Korleis Aktuelle tema som grunnlag for vidare arbeid i eigen org./skule Vidareføring/ konkretisering av tema på samling/skuleleiarmøte LMS - ”PedIT” Konferanse Informasjon/ drøftingar på skuleleiarmøte Arbeid på eigen skule Samling Skuleleiarar PPT Skuleleiarar PPT Ped.pers. Assistentar Skuleleiarar IKT-kontakt PPT 31.08. Haust/vå r Haust Ped.kons Arbeidsg r Rektor Ped.kons Vestnes, Nesset Adm.tid. Vikarbruk Adm.tid Skuletid/ fellestid Adm.tid Vikarbruk Aktuelt med kartlegging i høve til bruken av læringsplatt- form (LMS) som omfattar skule-heim- samarbeid

26 RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Aksjonslæring – Om å lære av erfaring 1.Deltakarar som reflekterer og forbetrar eigen arbeidssituasjon 2.Refleksjon og handling nært knytt saman 3.Skular offentleggjer sine erfaringar også utanfor sitt område 4.Deltakarane samlar sjølv data om sine erfaringar 5.Deltakarane samarbeider om problemløysing og avgjerder 6.Etablering av kritiske forum 7.Skular som sjølv tar ansvar for vurderinga gjennom autonome grupper 8.Det foregår progressiv læring 9.Støttande prosessar i høve til ideen om reflekterande praktikarar (Zuber-Skeritt 1992)


Laste ned ppt "RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Intensjoner og mål for fellesskoleringa  Vårt viktigste felles oppdrag er forbedring av læring og resultater i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google