Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Skogstandard og avvikshåndtering i ALLSKOG VÅRSAMLING SKOGFUNKSJONÆRER NØRD-TRØNDELAG 01.04.2016 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Skogstandard og avvikshåndtering i ALLSKOG VÅRSAMLING SKOGFUNKSJONÆRER NØRD-TRØNDELAG 01.04.2016 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Skogstandard og avvikshåndtering i ALLSKOG VÅRSAMLING SKOGFUNKSJONÆRER NØRD-TRØNDELAG 01.04.2016 1

2 Revisjonsprosessen Mai 2013 Planlegging og invitasjon til deltakelse i arb.komite Okt ‘13 – jan ‘15 Arb.komite; utarbeidelse av forslag til reviderte standarder 24. feb Sendt inn for internasjonal godkjenning 10.juli 1.utkast til rapport fra konsulent – 41 avvik Aug/sept PEFC-Norge gir utfyllende dokumentasjon og foretar mindre endringer i standarden for å lukke avvikene Okt 2. utkast – fortsatt 8 avvik. Nye innspill fra PEFC- Norge for å rydde opp i misforståelser 9.nov Endelig konsulent rapport – 6 avvik. 14. jan 2016 Regodkjenning av PEFC Council 1.feb 2016 Ny standard trer i kraft 2

3 Det norske systemet 3 www.pefcnorge.org Se standardene på:

4 Norsk PEFC Skogstandard 27 kravpunkter inndelt i 3 hovedtemaer:  Forvalteransvar og planlegging (kravpunkt 1 – 9)  Hogst og skogbrukstiltak (kravpunkt 10 – 20)  Særskilte miljøverdier (kravpunkt 21 – 27) 4

5 Viktige endringer (1/5)  Økt krav til planlegging  Generelle krav til mål og datagrunnlaget for planleggingen  Landskapsplan (krav for teiger over 10.000 dekar);  Synliggjøre og avklare forholdet mellom ulike interesser  Hogstkvantum, hogstformer og investeringer skal være tema i planene  Krav om kartfesting av 5 % BVO  Nøkkelbiotoper  5 % BVO – synliggjøres i landskapsplanene  Dokumenteres ellers med fylkesstatistikk  Nøkkelbiotoper skal være kartfestet før hogst på eiendommer større enn 100 dekar, unntak ved hogst av gran i skogreisningstrøk  Konsultasjon med miljødatabaser for å avklare behovet for etablering av nøkkelbiotoper (truet art/truet naturtype og naturtyper med A-kvalitet)  Revisjon av nøkkelbiotoper om evaluering viser mangler  Ved revisjon må skogeier delta 5

6 Viktige endringer (2/5)  Krav om hensyn til rovfugler og ugler  Hensynsområder med eldre skog rundt hekkeplasser  Definerer hekkeplasser ut fra tid etter siste hekking  Definerer område uten skogbruksforstyrrelse i hekketiden (angitt tidsperiode)  Krav om hensyn til tiurleiker  Hensyn er knyttet til selve leiken  Skjøtsel/hogst kan skje i samarbeid med biolog eller annen kvalifisert person 6

7 Viktige endringer (3/5)  Skogreising og treslagsskifte  På øyer og langs fjordarmer i ytre kyststrøk skal det ikke skje skogreising eller treslagsskifte i områder uten innslag av gamle plantinger.  Det skal ikke skje treslagsskifte i flommarkskog nord for Saltfjellet.  Det skal ikke skje treslagsskifte nord for Saltfjellet i rik og fuktig høgstaudebjørkeskog med tilnærmet heldekkende undervegetasjon av høye urter og bregner.  Utenlandske treslag  Begrenset til sitka, lutz og lerk i kyststrøk fra Vest-Agder til Troms  Contortafuru kan brukes i høyereliggende områder i Nord- Gudbrandsdalen og i Østerdalen hvor det er store vanskeligheter med å få opp furuforyngelse pga snøskytte og elgbeite. 7

8 Viktige endringer (4/5)  Økt fokus på vannbeskyttelse  Mer aktiv skjøtsel av kantsoner – Hogst og pleie i kantsonen skal skje med sikte på å ivareta eller skape et stabilt, vekstkraftig og flersjiktet vegetasjonsbelte langs vann og vassdrag  Langs bekker smalere enn 2 m skal buskvegetasjon og mindre trær spares for å sikre vegetasjonsbelte langs bekken  Krav knyttet til kryssing av elver og bekker  Krav for å unngå grøfter som leder vann rett ut i vassdraget  Soner uten markberedning og gjødsling langs vassdrag 8

9 Viktige endringer (5/5)  Livsløpstrær  Kan settes igjen i et driftsområde som hogges i løpet av ett år.  Økt fokus på å sette igjen livsløpstrær i grupper  Mer vekt på klima og langsiktig skogproduksjon  Fastsatt minste bestandsalder for flatehogst og frøtrestillingshogster – stort sett 5 år lavere enn midten av hogstklasse 4  Unntak, f.eks. ved svekket sunnhet  Krav som gjør at de sertifiserte bedriftene må følge opp foryngelsesplikten etter hogst på en mer systematisk måte  Tydeliggjort skogeiers ansvar og reaksjonsformer ved alvorlige avvik. Hensikten er å redusere faren for at gruppesertifikatholder mister sertifikatet pga enkelthendelser (ref PEFC N 03 – Krav ved gruppesertifisering). 9

10 Implementering av nye standarder 1 års overgangsperiode Starte umiddelbart med å: Tilpasse styringssystemet til de nye standardene Lage en handlingsplan for implementering Plan for opplæring/kursing. Opplæringsmateriell vil foreligge i løpet av 1. halvår. Det aller mest kritiske er: Å unngå hogst av eller i nøkkelbiotoper Å følge de krav som gjelder for konsultasjon med miljødatabaser (og håndtere truete arter/naturtyper og naturtyper med A-kvalitet riktig) HVA ER VIKTIG FRAMOVER? 26 September 2016 10

11 ‣ Krav til entreprenører om oppdatering av alle maskinførere. ‣ Intern opplæring av skogbruksledere og andre medarbeidere. ‣ Felles markdager for entreprenører og skogbruksledere. ‣ Tilbud om kurs til skogeiere gjennom Skogkurs. NY NORSK PEFC SKOGSTANDARD OPPLÆRING 11

12 ‣ ALLSKOG har et verktøy der alle henvendelser registreres. ‣ Miljøhenvendelser er en type (kategori) ‣ Registrering kan gjøres på hjemmesida (www.allskog.no).www.allskog.no ‣ Ønsker flest mulig henvendelser kanalisert direkte hit. ‣ Skal sikre god oppfølging av alle henvendelser AVVIKSHANDTERING I ALLSKOG 26 September 2016 12

13 26 September 2016 13

14 ‣ Oppfølging og tiltak vurderes for den enkelte henvendelse. ‣ Avvik knyttet til nøkkelbiotoper gir spesiell oppfølging pga krav i sporbarhetssertifiseringen: –Varsling Intertek, kjøper –Oppfølgingsrutine overfor skogeier ‣ Ønsker god dialog for ryddig handtering av avvik! AVVIKSHANDTERING FORTS. 26 September 2016 14

15 TAKK FOR OPPMERKSOM- HETEN


Laste ned ppt "Ny Skogstandard og avvikshåndtering i ALLSKOG VÅRSAMLING SKOGFUNKSJONÆRER NØRD-TRØNDELAG 01.04.2016 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google