Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRM økonomiplanfremlegg 21.05.08 1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2009 – 2012 Fylkeshuset, 21. mai 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRM økonomiplanfremlegg 21.05.08 1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2009 – 2012 Fylkeshuset, 21. mai 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRM økonomiplanfremlegg Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2009 – 2012 Fylkeshuset, 21. mai 2008

2 FRM økonomiplanfremlegg Årshjulet  Samspill økonomiplan og årsbudsjett  Samspill fylkesting og fylkesrådmann Des. Mars Juni Sept. Kommuneproposisjon Økonomiplan 2. Tertialrapport Statsbudsjett Årsbudsjett Årsregnskap Årsberetning 1. Tertialrapport

3 FRM økonomiplanfremlegg Anstrengt økonomi i perioden  Store investeringer Gjeldsøkning fra 1,3 mrd til 1,8 mrd (2008 til 2012) Renter og avdrag øker fra 124 mill i år til 156 mill i 2012  Momsrefusjon benyttes ikke lenger i driftsbudsjettet (64 mill i 2008) – gradvis nedtrapping til 2013  Ikke ekstra utbytte fra Østfold Energi

4 FRM økonomiplanfremlegg Inntekter Tall i mill kr i 2009

5 FRM økonomiplanfremlegg Skatt og rammeoverføringer  deflator (lønns og prisvekst) på 4.6%  700 mill i økte inntekter til fylkeskommunene  107 mill mer i 2009 enn 2008 (fra 1752 til 1859 mill)  Trenger for videreført drift:  82 mill i deflator +  10 mill elevtallsvekst drift +  8 mill elevtallsvekst utstyr (lån)

6 FRM økonomiplanfremlegg Frie inntekter pr. innbygger i 2007

7 FRM økonomiplanfremlegg Utbytte fra Østfold Energi  Anslått årlig utbytte på 60 mill, tilsvarer utgifter til avdrag  Ekstra utbytte på 100 mill i 2007, samt 30 mill mer enn budsjettert i ordinært utbytte for 2008 brukes til fylkesveger

8 FRM økonomiplanfremlegg Utbytte fra Østfold Energi Antatt

9 FRM økonomiplanfremlegg Balanserer økonomiplanen Balanserer økonomiplanen, p.g.a overskudd i 2006 og 2007 Tilbakeføring til virksomhetene17 mill Avsatt til økonomiplan40 mill Regionalt utviklingsfond25 mill Samlet82 mill Fordeling overskudd 2007: 2006: 80 mill kr avsatt til økonomiplan

10 FRM økonomiplanfremlegg Utgifter 2009 Tall i mill kroner

11 FRM økonomiplanfremlegg Videregående opplæring - 1  1264 mill i 2009  422 flere elever i 2012/13 i f.h.t 2007/08  350 mill i investeringer Sluttføring Kirkeparken Byggfag Malakoff Idrett og byggfag Kalnes Musikk, kantine og bibliotek Askim Matfag og bibliotek Mysen Kroppsøving Glemmen  Vekst i klasser, spes.ped og fagopplæring  Viderefører voksenopplæring  Nytt fengsel Halden 2010 medfører ny skoleavd.

12 FRM økonomiplanfremlegg Videregående opplæring - 2  Kunnskapsløftet med forbedret læringsutbytte  Nytt styringssystem for videregående skole  Gratis læremidler utvides til alle årstrinn fra høsten -09  73 mill investeringskostnader IT  mill pr år til PC-prosjektet  Frukt og grønt/skolefrokost  1 % kostnadseffektivisering Sammensetning utdanningsprogram Bedre oppfylling av klasser Vedlikehold, innkjøp, vikarbruk m.m.

13 FRM økonomiplanfremlegg Tannhelse  75 mill i 2009  Styrking av tannbehandling i narkose  Digitalt røntgenutstyr  Vurdere ”drop-in”-behandling  Flere oppgaver innen folkehelse, tannhelse og forskning

14 FRM økonomiplanfremlegg Fylkesveger  Storsatsing med 110 mill pr år i hele perioden  Andel veger med dårlig/mindre bra dekke halveres fra 2005 til 2012

15 FRM økonomiplanfremlegg Kollektivtrafikk  204 mill i 2009  Styrket kollektivtilbud i byene, avganger og pris  Bestillingsdrosjer  Hjem for en 50-lapp  25 mill til nytt billetteringssystem i 2009  Ulike statlige forsøksordninger

16 FRM økonomiplanfremlegg Passasjerutvikling på buss i Østfold

17 FRM økonomiplanfremlegg Regional utvikling  75 mill i 2009  Fylkesplan med levekår, verdiskaping, miljø. Arealforvaltning og klima  Fylkesdelplaner for barn og unge, kulturminner, vassdragsforvaltning  Østfoldhelsa, kompetanseoffensiven, opplevelsesprogrammene, utviklingsavtaler  Interreg Norge-Sverige og Skagerak-Kattegat  Pådriver stamveger, flyplass, jernbane, sykehus, bredbånd, naturgass

18 FRM økonomiplanfremlegg Kultur  Rullere fylkesdelplaner for kultur samt idrett og fysisk aktivitet  Musikk og operafestival  Fylkesgalleri  Regionteater  Kulturhusnettverk  Blåseensemble  Kulturell skolesekk, kulturkortet KODE og Ungdommens Kulturmønstring  Østfoldmuseet med fellesmagasin og utbygging Borgarsyssel

19 FRM økonomiplanfremlegg Regionalt utviklingsfond - foreslås styrket med 25 mill Rasteplass med kulturminneinfo., E6 Solberg.7 mill Kulturhus Halden2.5 mill Bredbånd0.7 mill  Må bevilges  Reserverte midler Haldenkanalen istandsetting sluser m.m.Rest 5.5 mill Signalbygg Borgarsyssel5 mill Centre of expertise i HaldenRest 4 mill

20 FRM økonomiplanfremlegg Regionalt utviklingsfond - Udisponert 15 mill Egenandeler Interreg Utviklingsavtaler med kommunene Egenandeler statlige kollektivsatsinger Sciencesenter Sarpsborg Fylkesscene og regionale kulturhus Programsatsing komptanseoffensiven, reiseliv og turisme, kulturbasert næring Stiftelsen Spydeberg prestegård Karriereveiledning Skjøtsel og skiltprogram kulturminner Info. grenseoverganger Regional utviklingsplan

21 FRM økonomiplanfremlegg Endringer i nøkkeltall fra 2008 til 2009 InntekterEndring2009 Statlige overføringer+107 mill1859 mill Østfold Energi+10 mill60 mill Bruk av tidligere overskudd+18 mill34 mill Momsrefusjon- 31 mill33 mill Samlet økte inntekter104 mill1986 mill UtgifterEndring2009 Drift 2008 pluss deflator og befolkningsvekst mill 1 % reduksjon videregående opplæring-12,5 mill1859 mill Renter og avdrag +28 mill127 mill Samlet økte utgifter104 mill1986 mill

22 FRM økonomiplanfremlegg Oppsummert  Økonomiplan i samsvar med politiske føringer  Stram økonomisk styring påkrevd  God husholdning med 2006 og overskuddet  Utbytte fra Østfold Energi viktig  Kostnadseffektivisering og omdisponering vg skole  Unngår store nedskjæringer

23 FRM økonomiplanfremlegg Veien videre 21. mai Fylkesrådmannens framlegg mai Økonomiseminar med utvidet fylkesutvalg 2. juni Administrasjonsutvalget 3. juni Opplæring, kultur og helsekomiteen 4. juni Samferdsel, næring og miljøkomiteen 5. juni Fylkesutvalget lager sin innstilling 12. juni Fylkestinget vedtar økonomiplanen


Laste ned ppt "FRM økonomiplanfremlegg 21.05.08 1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2009 – 2012 Fylkeshuset, 21. mai 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google