Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisprosjektet ROL. Praksisprosjektet Prosjektet skal Vurdere behovet for og foreslå endringer i omfang og type av praksisstudier for hver utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisprosjektet ROL. Praksisprosjektet Prosjektet skal Vurdere behovet for og foreslå endringer i omfang og type av praksisstudier for hver utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksisprosjektet ROL

2 Praksisprosjektet Prosjektet skal Vurdere behovet for og foreslå endringer i omfang og type av praksisstudier for hver utdanning med utgangspunkt i samfunnets behov. Arbeidet skal skje i et samarbeid mellom utdanningen og praksisfeltet, og se på hvilken rolle praksisstudier på ulike læringsarenaer skal ha i arbeidet med å sikre studentene et relevant læringsutbytte etter endt utdanning. Foreslå kriterier og indikatorer for hva som kjennetegner kvalitet og relevans i praksisstudiene. Utrede behovet for en ordning for godkjenning av praksissteder som læringsarenaer

3 Praksisprosjektet Bakgrunn: Stor variasjon i type og omfang praksisstudier Stort press på spesialisthelsetjenestene –men også på øvrige arenaer → fokus på innhold og kvalitet blir for svakt Praksisarenaene utnyttes ikke optimalt –Føringer for praksis er hindre? –Men også mangel på føringer er en utfordring Tverrprofesjonell samarbeidslæring, utdanningspolitisk mål Forskningsbasert utdanning, kunnskapsbasert praksis Nye føringer etter St m 13; HO21, Primærhelsemeldingen, Kompetanseløft 2020, Nasjonal sykehusplan,.. Spm. om dagens utdanninger møter samfunnets behov = behov for å øke kvalitet og sikre relevansen i praksisstudiene

4 Praksisprosjektet «Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) i helse- og sosialfagutdanningene er et utdanningspolitisk mål for å imøtekomme arbeidslivets behov for bedre tverrfaglig samarbeid i helse- og omsorgstjenestene. TPS skal på bakgrunn av dette være en del av oppdraget og knyttes til punkt 1 og 2 ovenfor.»

5 Praksisprosjektet NIFU (2014) beskriver fire innsatsfaktorer der det kan stilles spørsmål ved kvalitetssikringen: Tilgangen til stabile og kompetente veiledere Felles retningslinjer og kriterier for vurdering av praksis Avtaleverk på system- og institusjonsnivå Omfang og forutsigbarhet for antall og type praksisplasser

6 Praksisprosjektet Heve kvaliteten og sikre relevansen i de eksterne praksisstudiene i helse-og sosialfagutdanningene, slik at de kan møte framtidens kompetansebehov. Det skal være god ledelsesforankring, bred involvering og likeverdighet i arbeidet. Dvs.: Både produkt og prosess Oppdraget gjelder alle 19 helse-og sosialfagutdanninger, med tilhørende videre-og masterutdanninger.

7 Praksisprosjektet Forslag til endring type og omfang praksisstudier: 1.En større andel av praksisstudiene i kommunale tjenester, forutsatt at det bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttene. 2.En større andel praksisstudier i privat sektor, under samme forutsetning, og forutsatt forpliktende avtaleverk og hensiktsmessig finansieringsordning. 3.Tverrprofesjonell samarbeidslæring er et viktig pedagogisk virkemiddel for å møte pasienter/klienter/brukeres komplekse og sammensatte behov. TPS bør skje i reelle pasient/klient/brukersituasjoner

8 Praksisprosjektet Forslag til endring i type og omfang forts.: 4. Det unike med ekstern veiledet praksis er at det skjer i autentiske yrkessituasjoner, i møte med pasienter/klienter/brukere. Andre pedagogiske virkemidler, som for eksempel casestudier, simulering og ferdighetsstudier, benyttes som målrettet forberedende undervisning. Der dette understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i praksisstudiene og bidrar til mer sammenhengende og integrerte overganger mellom teori og praksis, kan det også integreres i praksisstudiene.

9 Praksisprosjektet Forslag til tiltak for å bedre kvalitet og relevans i praksisstudiene 1. Det skal være forpliktende samarbeid om praksisstudier som reguleres av samarbeidsavtaler. De viktigste områdene for samarbeidet inngår i felles rammeplan/forskrift. 2.Det må stilles krav til veileders kompetanse. Det gjelder både profesjonskompetanse, akademisk kompetanse, veiledningskompetanse og kompetanse i å jobbe kunnskapsbasert. Kravet om formell veilederutdanning bør forskriftsfestes, likedan utdanningsinstitusjonens ansvar for å tilby veilederutdanning. 3.Det er behov for å øke status på praksisdelen av utdanningene, både i UH og tjenester. Det bør skapes en karrierevei for de som har en stor andel praksisveiledning i jobben.

10 Praksisprosjektet Forts. tiltak for å bedre kvalitet og relevans i praksisstudiene 4. Nye praksismodeller bør utvikles, utprøves, evalueres og utveksles i et likeverdig samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksissted. 5. Etablering av kombinerte stillinger er et viktig tiltak for å utvikle et tett og forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt, og for å øke både kvalitet og relevans i utdanningene.

11 Praksisprosjektet Rapport med forslag behandlet i styringsgruppe 16.01. Rapporten skal ut på høring.


Laste ned ppt "Praksisprosjektet ROL. Praksisprosjektet Prosjektet skal Vurdere behovet for og foreslå endringer i omfang og type av praksisstudier for hver utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google