Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BESKYTTE DRIKKEVANNSKILDER. Innføring av rettslig holdbare innskrenkninger overfor private grunneiere, rettighetshavere og allmennheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BESKYTTE DRIKKEVANNSKILDER. Innføring av rettslig holdbare innskrenkninger overfor private grunneiere, rettighetshavere og allmennheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 BESKYTTE DRIKKEVANNSKILDER. Innføring av rettslig holdbare innskrenkninger overfor private grunneiere, rettighetshavere og allmennheten.

2 Kommunen har utarbeidet forslag til bestemmelser 1Orienteringsmøte, innbydelse kjente grunneiere/rettighetshavere. Hensikt: orientere om vannverk. Viktig å forklare hvorfor klausuleringsbestemmelser. Henvisning til lovverk, drikkevannsforskriften med mer.

3 Saksgangen videre kan være slik: Forhåndsvarsel om ekspropriasjon./oreigningsloven §2 –Uttalelse til forslag klausuleringsbestemmelser –Private grunneiere/rettighetshavere –Sende høringsbrev til : »Off. instanser »Organisasjoner »Annonsering i aviser –(Hensikt: starte prosess, mhp endelig vedtak)

4 BESKYTTE DRIKKEVANN Klausuleringsbestemmelser har vært på høring; grunneiere, offentlige høringsinstanser, organisasjoner. I tillegg annonser. Innspill, kommentarer i forb med høring gjennomgås og kommenteres. Forslag bestemmelser til kommunestyret. Forslag om samtykke til ekspropriasjon legges fram for kommunestyret.

5 BESKYTTE DRIKKEVANN Søknad om samtykke til ekspropriasjon sendes Fylkesmannen. Søknad om å bruke allmannastevning i tillegg til ordinær stevning for…. ”klausulering av nedbørsfelt til drikkevannskilden” Søknad begrunnes med vedlegg: Vedtak kommunestyret, med innstilling fra administrasjonen Kart Partsliste Høringsbrev, herunder forhåndsvarsel om ekspropriasjon Uttalelser fra høringsparter, grunneiere, andre Annet som har betydning for saken.

6 BESKYTTE DRIKKEVANN Fylkesmannen gjør ”vedtak om samtykke til ekspropriasjon, og samtykke til allmannastevning”. Forutsatt alle formaliteter i orden. Fylkesmannen kan endre bestemmelser (viktig, sjekk med mattilsynet). Vedtaket er i hht forvaltn.lov. De berørte har 3 ukers klagefrist. Evt klager går til SFT for endelig vedtak. Da først er klausuleringsbest. endelig vedtatt. Kan ikke endres.

7 BESKYTTE DRIKKEVANN. Vedtak er endelig. Begjæring om skjønn til Tingretten Husk ett års frist jf oreigningsloven. Forhandling med grunneiere kan skje parallellt mhp minnelig avtale. Konkret vurdering hvordan evt forhandling skal skje.

8 BESKYTTE DRIKKEVANN Hovedforhandling i skjønnsretten Skjønnsretten skal fastsette erstatning for evt økonomisk tap som bestemmelsene, negative servitutter, påfører grunneiere/rettighetshavere. Retten behandler kun erstatningsspm. Skal ikke behandle klausuleringsbestemmelsene. Allmannastevning blir gjennomført samtidig med skjønnsaken. -Hensikten er å nå alle, også ukjente eiere/rettighetshavere. -Sikrer at klausuleringsbestemmelsene gjelder for alle som er innenfor nedbørsfeltet.

9 BESKYTTE DRIKKEVANN Skjønn evt overskjønn er rettskraftig. Utbetaling av erstatning Tinglysing av rettskraftig skjønn Begjæring tvangsfullbyrdelse av rettskraftig skjønn til namsmannen –Kommunen settes i besittelse av klausuleringsbest som fremgår av avhjemlet skjønn. –Namsmann gjennomfører forretningen. –Tvangsfullbyrdelse tinglyses.

10 BESKYTTE DRIKKEVANN Slik ble prosessen gjennomført i Bodø kommune for å beskytte drikkevannskildene for: –Heggmovatnet –Vågøyvatnet –Festvåg. –I tillegg ble det gjennomført en egen prosess for Duokta reinbeitedistrikt (de har ekspropriasjonsrettslig vern på linje med grunneiere)

11 BESKYTTE DRIKKEVANN Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "BESKYTTE DRIKKEVANNSKILDER. Innføring av rettslig holdbare innskrenkninger overfor private grunneiere, rettighetshavere og allmennheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google