Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK LOVVERK OG BARN Gjennomgang av aktuelt lovverk Kari Skulstad Gårdvik Seksjonssjef Lian / Overlege 26.09.2016Kari S.Gårdvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK LOVVERK OG BARN Gjennomgang av aktuelt lovverk Kari Skulstad Gårdvik Seksjonssjef Lian / Overlege 26.09.2016Kari S.Gårdvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK LOVVERK OG BARN Gjennomgang av aktuelt lovverk Kari Skulstad Gårdvik Seksjonssjef Lian / Overlege 26.09.2016Kari S.Gårdvik

2 Lovverket Innleggelse av barn og unge i psykiatrisk sykehus Barnevernstiltak Barns rettigheter i ulike aldre https://lovdata.no/ 26.09.2016Kari S.Gårdvik

3 Aktuelle lover Lov om spesialisthelsetjenesten (2001, m/endringer 2012) Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern – ”Psykisk helsevernloven” (2001, m/endring fra 2007 og 2012) Lov om pasient- og brukerrettigheter (2012) Lov om barneverntjenester (1992) Lov om helsepersonell (2001, m/endringer 2012) Lov om barn og foreldre (1981) 26.09.2016Kari S.Gårdvik

4 Øyeblikkelig hjelp Lov om spesialisthelsetjenesten: –Kap. 3 – Særlige plikter og oppgaver  §3-1: Ø.hjelp Sykehus ….. skal straks motta pasienter som trenger somatisk helsehjelp, når det etter de foreliggende opplysninger må antas at den hjelp institusjonen/avd. kan gi er påtrengende nødvendig. Fylkeskommunen skal utpeke minst en helseinstitusjon/avdeling…. med tilsvarende plikt overfor pasient som trenger psykiatrisk helsehjelp. Plikten inntrer ikke dersom institusjonen … vet at nødvendig hjelp vil bli ytet av andre som etter forholdene er nærmere til å yte den i tide. 26.09.2016Kari S.Gårdvik

5 Forts. Ø.hjelp Forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet: Pasient som henvises til avdeling som har øyeblikkelig hjelp-plikt, skal uten opphold mottas for nærmere undersøkelse, dersom henvisende lege oppfatter pasientens tilstand som livstruende eller meget alvorlig, eller pasienten på grunn av sin sinnstilstand anses å være til vesentlig fare for andre. 26.09.2016Kari S.Gårdvik

6 Tilstander som utløser ø.hjelp plikt 1.Psykotiske tilstander preget av svær uro eller voldsomhet som medfører betydelig fare for pasientens eller andres liv eller helse. 2. Psykotiske og andre tilstander preget av svær angst eller depresjon der det er betydelig fare for at pasienten kan søke å ta sitt eget liv eller skade seg selv eller andre. 3.Deliriøse tilstander hvor avrusing ikke er en hovedsak. 4.Psykiske tilstander hos barn eller ungdom som omsorgspersonene ikke kan mestre, der hjelp fra det psykiske helsevernet er påtrengende nødvendig. 26.09.2016Kari S.Gårdvik

7 Hjemmel for innleggelse: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (Psykisk helsevernloven) 26.09.2016Kari S.Gårdvik

8 Psykisk helsevernloven Kapittel 2 – Særlige samtykkebestemmelser § 2-1: Frivillig psykisk helsevern  < 16 år: samtykke fra den/de som har foreldreansvar Barn > 12 år som ikke er enig  spørsmål om etablering av psykisk helsevern skal bringes inn for kontrollkommisjonen  > 16 år: eget samtykke 26.09.2016Kari S.Gårdvik

9 Psykisk helsevernloven Kapittel 2 – Særlige samtykkebestemmelser § 2-2: Samtykke til tvunget psykisk helsevern i inntil 3 uker fra innleggelsesdato  < 16 år: samtykke fra den/de som har foreldreansvar. Barn > 12 år som ikke er enig  spørsmål om etablering av psyk. helsevern skal bringes inn for kontrollkommisjonen  > 16 år: eget samtykke Grunnen til – og samtykket – skal nedtegnes i et dokument som undertegnes av pasienten og den faglig ansvarlige (overlegen/psykologspesialisten) 26.09.2016Kari S.Gårdvik

10 Formalia ved frivillig vern Samtykkeerklæring ved innleggelsen <16 år: –v/begge foreldre hvis begge har foreldreansvar –v/den av foreldrene som evt. har eneansvar –v/omsorgsansvarlig dersom omsorg hos annen instans (Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 Hvem som har samtykke kompetanse § 4-4 Samtykke på vegne av barn) 26.09.2016Kari S.Gårdvik

11 Psykisk helsevernloven Kapittel 3 – Tvungent psykisk helsevern § 3-1: Undersøkelse før innleggelse - skal foretas personlig av lege  legeerklæring § 3-2: Vedtak om tvungen observasjon - om videre u.s. og obs. - hvis den faglig ansvarlige er i tvil om vilkår for tvungent psyk. helsevern er tilstede, men overveiende sannsynlig at vilkårene er tilstede (pas. må være u.s. av lege i institusjonen) … 10 dager! Premisser: suicidalfare, mistanke om alvorlig sinnslidelse, kan ikke selv skaffe tiltrengt behandling 26.09.2016Kari S.Gårdvik

12 Vedrørende legeundersøkelse (frivillig eller tvungen) Legens uttalelse skal gi opplysninger om: a)hvem som har tatt initiativ til legeundersøkelsen b)tidspunkt for undersøkelse c)observasjoner av medisinsk eller annen art, og om det antas å foreligge en alvorlig sinnslidelse d)hvilket grunnlag som anses å være til stede for å etablere videre u.s. (§ 3-2) eller tvungent psykisk helsevern (§ 3-3) Dvs.: Angi premisser for us./hoved- og tilleggskriterier 26.09.2016Kari S.Gårdvik

13 Psykisk helsevernloven Kapittel 3 – Tvungent psykisk helsevern § 3-3: Vedtak om tvungent psykisk helsevern Hovedkriterium: Alvorlig sinnslidelse + Tilleggskriterier:  ”Behandlingskriteriet”: Utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring redusert eller sannsynlig vesentlig forverring i nær framtid eller  ”Farekriteriet”: Alvorlig fare for eget eller andres liv/helse 26.09.2016Kari S.Gårdvik

14 Psykisk helsevernloven Kapittel 3 – Tvungent psykisk helsevern Kan kun brukes når frivillig vern er prøvd, eller det er åpenbart formålsløst å prøve det. Skal være den klart beste løsning for pasienten. Den faglig ansvarlige for vedtak (overlege eller psykologspesialist) sin vurdering må skje etter personlig undersøkelse innen 24 timer. § 3-4: Ingen under psykisk helsevern etter eget samtykke kan overføres til tvungent psykisk helsevern mens frivillig vern pågår 26.09.2016Kari S.Gårdvik

15 Psykisk helsevernloven Kapittel 4 – Gjennomføring av psykisk helsevern § 4-1: Individuell plan (målsetting, type tiltak osv.) § 4-2: Vern om personlig integritet § 4-3: Skjerming (vedtak må fattes etter 24 t, evt. 12 t ved overføring til skjermet enhet) § 4-4: Behandling uten eget samtykke (v/§ 3-3) i form av a) psykofarmaka b) ernæring uten eget samtykke v/alvorlige spiseforstyrrelser § 4-5: Forbindelse med omverdenen (besøk, tlf., brev, pakker) 26.09.2016Kari S.Gårdvik

16 Psykisk helsevernloven Kapittel 4 – Gjennomføring av psykisk helsevern § 4-6: Ransaking rom/eiendeler, kroppsvisitasjon (ikke hulrom) § 4-7: Beslag (av medisiner, rusmidler, farlige gjenstander), samt vedtak om urinprøve v/mistanke om rus § 4-8: Bruk av tvangsmidler - forordnes av lege (el. nødrett) a) mekaniske tvangsmidler (ikke < 16 år) b) kortvarig anbringelse bak avlåst dør (ikke < 16 år) c) enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler d) kortvarig fastholding 26.09.2016Kari S.Gårdvik

17 Psykisk helsevernloven Kapittel 5 – Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, etter Straffeloven § 39 Kapittel 6 – Kontroll og etterprøving - Kontrollkommisjonen (KK), mandat og sammensetning - KKs uavhengighet og saksbehandlingsregler 26.09.2016Kari S.Gårdvik

18 Lov om barnverntjenester (Barnevernloven) Lovens formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 26.09.2016Kari S.Gårdvik

19 Forebyggende virksomhet Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under Forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer Avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette 26.09.2016Kari S.Gårdvik

20 Kap. 4: Særlige tiltak § 4-1: Hensynet til barnets beste –finne tiltak som er til beste for barnet –stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen § 4-3: Rett og plikt til å foreta undersøkelser Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak... skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet 26.09.2016Kari S.Gårdvik

21 Forts. Kap. 4: Særlige tiltak § 4-4: Hjelpetiltak for barn og barnefamilier:  støttekontakt  plass i barnehage  avlastningstiltak i hjemmet  stimulere barnets fritidsaktivitet  tilbud om utdanning eller arbeid (gjelder barnet)  anledning til å bo utenfor hjemmet  sette hjemmet under tilsyn  økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet  formidle plass i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon 26.09.2016Kari S.Gårdvik

22 Forts. Kap. 4: Særlige tiltak § 4-6: Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner - med/uten samtykke § 4-10: Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling Dersom det er grunn til å tro at et barn lider av en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade, og dersom foreldrene ikke sørger for at barnet kommer til undersøkelse eller behandling, kan fylkesnemnda vedta at barnet... skal undersøkes av lege, eller bringes til sykehus for u.s. Fylkesnemnda kan også vedta at en slik sykdom skal behandles på sykehus el. i hjemmet i samsvar med anvisning fra lege 26.09.2016Kari S.Gårdvik

23 Forts. Kap. 4: Særlige tiltak § 4-12: Vedtak om å overta omsorgen for et barn: dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet 26.09.2016Kari S.Gårdvik

24 Forts. Kap. 4: Særlige tiltak § 4-14: Plasseringsalternativer fosterhjem institusjon i barnevernets regi opplærings- eller behandlingsinstitusjon når dette er nødvendig fordi barnet er funksjonshemmet omsorgssenter for mindreårige 26.09.2016Kari S.Gårdvik

25 Ved omsorgsovertakelse gjelder: Barn og foreldre har rett til samvær med hverandre Bestemmelsesrett i omsorgsspørsmål overtas av barnevernet, men foreldrene kan beholde foreldreansvar Hvis fylkesnemnda fratar foreldrene foreldreansvaret, skal det oppnevnes ny verge Omsorgsovertakelse skal oppheves når foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg..... men ikke dersom det kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet Barneverntjenesten skal vedta en plan for barnets omsorgssituasjon 26.09.2016Kari S.Gårdvik

26 Forts. Kap. 4: Særlige tiltak § 4-24: Plassering og tilbakehold i institusjon uten samtykke Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker –ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet –ved vedvarende misbruk av rusmidler – eller på annen måte  kan uten … samtykke, plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil 4 uker... kan forlenges med opptil 4 nye uker  Ved behov for langvarig behandling, kan... plasseres i en behandlings- eller opplæringsinstit. i opptil 12 mndr. – kan forlenges … 12 nye mndr.  Dersom plasseringen er satt i verk før barnet fyller 18 år, kan tiltak.... gjennomføres.... selv om vedk. fyller 18 år i løpet av plasseringstiden ..... bare dersom institusjonen … kan tilby barnet tilfredsstillende hjelp  …. kan også gjøres etter samtykke - barn > 15 år  eget samtykke 26.09.2016Kari S.Gårdvik

27 Barns rettigheter under saksbehandlingen Er barnet fylt 7 år, skal det alltid få si sin mening Er barnet fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener Dersom barnet har fylt 15 år har barnet/ungdommen partsrettigheter I saker... atferdsvansker, skal barnet alltid regnes som part 26.09.2016Kari S.Gårdvik

28 Helsepersonelloven Kap.5 – Taushetsplikt og opplysningsrett § 21 – Taushetsplikt: –Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell Unntak i § 22 og § 23 – bl.a.: –Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene gjelder, eller andre…om samtykke. Opplysninger kan gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde. 26.09.2016Kari S.Gårdvik

29 Helsepersonelloven Opplysningsplikt § 33: Opplysningsplikt til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.... Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker … Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger 26.09.2016Kari S.Gårdvik

30 Pasient- og brukerrettighetsloven Informasjon når pasienten er barn/ungdom § 3-3 – Informasjon til pasientens nærmeste pårørende (regel om samtykke, men ”dersom pasienten er over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser pga fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller PU, har både pasienten og dennes nærmeste pårørende rett til info.”) § 3-4 – Informasjon når pasienten er mindreårig (<16 år) (både pasienten og foreldrene/andre med ansvar skal informeres, om mellom 12-16 år skal opplysninger ikke gis foreldrene/andre når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker det, men… informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal gis foreldre/andre når pasienten er under 18 år) 26.09.2016Kari S.Gårdvik

31 Lov om barn og foreldre (Barnelova) Foreldreansvar (kap. 5) – bl.a. § 30: Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31-33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarlig oppseding og forsyting Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare 26.09.2016Kari S.Gårdvik

32 Forts. Barnelova - foreldreansvar Etter kvart som barnet utviklast og modnast, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet (§ 31) Når barnet er fylt 7 år, skal det få seie si meining før det vert teke avgjerd om personlege tilhøve for barnet, herunder i sak om kven av foreldra det skal bu hos. Når barnet er fylt 12 år, skal leggjast stor vekt på kva barnet meiner. Barn som er fylt 15 år, avgjer sjølv spørsmål om val av utdanning og om å melde seg inn i/ut av foreiningar (§ 32) Foreldra skal gje barnet stendig større sjølvråderett med alderen og fram til det er myndig (§ 33) 26.09.2016Kari S.Gårdvik

33 Samværsrett § 42 og § 43: Barnet har rett til samvær med begge foreldra – kan være alle varianter om foreldre samarbeider Vanlig samværsrett ut i fra lovverket: en ettermiddag i uka + annenhver helg + 21 dager i sommerferien + jul eller påske 26.09.2016Kari S.Gårdvik

34 Lovenes aldersgrenser < 12 år:Foreldre avgjør 12 - 16 år:Foreldre/foresatte må samtykke i medisinske spørsmål. Barnet skal høres. Ved innl. iflg. Psykisk helsevernloven § 2-1 og 2-2 skal barnets innvending til kontrollkommisjonen Fra 15 år:Strafferettslig ansvarlig - Partsrett i barnevernssaker Selv velge utdanning/foreninger/delvis disp.midler 16 - 18 år:I medisinske spørsmål: VOKSEN Men iflg. Lov om BV-tjenester: BARN > 18 år:Myndig, Barnevernstiltak kan fortsette, hvis iverksatt før 18 år 26.09.2016Kari S.Gårdvik

35 Hjemmel for tvang Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern: § 2-2 – frivillig tilbakeholdelse i 3 uker § 3-2 – videre u.s./obs. v/tvil om alv. sinnslidelse § 3-3 – alvorlig sinnslidelse + tilleggskriterier Lov om barneverntjenester: § 4-6 – vedtak i akuttsituasjoner § 4-10 – medisinsk u.s. og behandling § 4-12 – omsorgsovertagelse § 4-24 – plassering i institusjon uten eget samtykke Helse- og omsorgstjenesteloven: Kap.10 – tiltak for rusmiddelmisbrukere Straffeloven: § 47 – nødrett 26.09.2016Kari S.Gårdvik

36 NØDRETT (Straffeloven § 17) En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen. (Det er lov å begå lovbrudd - hvis en gjennom det avverger større skade.) NB: Bruk av tvang med hjemmel i nødrett kan ikke fortsette når den akutte nød er over. 26.09.2016Kari S.Gårdvik


Laste ned ppt "NORSK LOVVERK OG BARN Gjennomgang av aktuelt lovverk Kari Skulstad Gårdvik Seksjonssjef Lian / Overlege 26.09.2016Kari S.Gårdvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google